Hotărârea nr. 30/2020

Hotărârea nr. 030 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2  de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlrlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Merpa Import Export S.R.L

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Merpa Import Export S.R.L}

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 18261/12.02.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 20943/15.02.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cererea nr. 15/17.12.2018 înregistrată la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 subnr. 12294/16.01.2019;

  • - Certificatul de atestare fiscală nr. 14407/18.01.2019 emis de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 eliberat pentru Merpa Import Export S.R.L;

  • - Referatul „A” avizat de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, înregistrat sub nr. 28340/31.01.2019;

  • - Acordul de principiu privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, întocmit în baza H.C.L Sector 2 nr. 6/2017;

  • - Procesul verbal de punere de acord nr. 19743/23.01.2019 încheiat la sediul unității fiscale;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și coippletărțjâ ulterioare;

rârea Guvernului României nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor\^iCțp^olj^ict privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata -S^njpf; taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

K                        Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei

ae'Ucordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către Merpa Import Export S.R.L, cod fiscal 7945206 cu sediul în București, str. Mizil nr. 2C, Corp CI, et. 3, camera 303, Sector 3, în cuantum total de 408.227 lei, pentru o perioadă de 12 luni.

Art.2. Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a facilităților fiscale, ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările idterioare.