Hotărârea nr. 30/2020

Hotărârea nr. 030 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2  de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2 de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2 de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 431/14.02.2020 întocmit de Administrația Piețelor Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 24714/18.02.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate;

  • - Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIȚĂ ELENA a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

j ■ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , art,'333 alin 1, raportat la art. 129 alin. 2 lit. c) și alin. 6 lit. a), precum și art. 166 alin. 2 <JîV g și alin. 3, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza sectorului 2.

Art.l. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.