Hotărârea nr. 3/2020

Hotărârea nr. 003 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 185523/18.12.2019 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 2782/09.01.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIȚĂ ELENA a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a ii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

in urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică articolul 3 punctul 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017, în sensul eliminării dispozițiilor prevăzute la lit. e).

Art. II Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotărârea nr. 3

București, 30.01.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.