Hotărârea nr. 29/2020

Hotărârea nr. 029 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Catrinței nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigrilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209,62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Catrinfei nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Catrinfei nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 12481/ 28.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 12471/ 28.01.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Catrinței nr. 5, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 99 CA 7/9 din 17.12.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

. A - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

- „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de j.Cj/Aincnajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Catrinței nr. 5, Sector 2, București - Supraetajare și mansardare - clădirea C3 - rezultând în final o locuință cu regim de înălțime P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.

"jt'1i,

"5"       7 ----.

w 1

78®, I ■ A’, v/


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirisligiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI Nr. 4946/27.01.2020 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)


GESTIONAR^TERITORII

spre neschimbate

SECRETAR

I__---—---————1


cu domiciliul/sediul*2) municipiul Bli a         Anuv^

7iua                    ---------

loutuțll, Cod poștal ........, sector 2, Str.


telefon/fax ......., e-maii ........., înregistrată la nr.                        completată cu nr.                        nr.

și cu nr.                   în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 99 CA 7/9 din 17.12.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Supraetajare și mansardare - clădirea C3 - rezultând în final o locuință cu regim de înălțime P+1E+M, generat de imobilul din STR. CATRINȚEI NR. 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de unnătoarele repere urbane: slr. Catrinței și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/ juridice, având un teren în suprafață de totală 336,00 mp conform actelor (340,00mp conform măsurătorilor cadastrale) și construcțiile existente CI - locuință (suprafața construită ta sol de 70,00mp), C2 - locuință (suprafața construită la sol de 82,00mp), C3- anexă - magazie (suprafața construită la sol de 36,00mp), identificat cu număr cadastral 203333 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 956/l27"C" din 12.06.2019.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max. = P+1E;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pc care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile seini-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea Ia cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = se păstrează amplasamentul existent, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = se păstrează amplasamentul existent, pe limita posterioară, conform planului anexat. Notă; Se vor respecta condițiile impuse de Declarația Administrației Fondului Imobiliar prin faptul că nu se va depăși subteran și suprateran suprafața de teren de 36mp, situat sub construcția care revine pe baza contractului de donație autentificat sub nr. 180/23.01.2019 de către Societatea Profesională Notarială FIDES.

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din str. Catrinței conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1775023/ 24.09.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbate, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar.

 • - P.O.T.=55% existent și menținut, CUTpropus=l,2 H. c. în planul fațadei=7,0m pentru P+1E; (Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare și să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC)

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.12.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreuna cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentm exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 956/127”C" din 12.06.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și șc taxează cu Ll.OJpPtonform chitanță seria FJ nr. 11218/05.11.2019.

Anexa nr.

la H.C.L.S2 nr.


ArhȚiirb. Alina AJrtșa^RATU I?Șef Serviciu, ing. MarhUDARABAN


ComisiaTehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: profjdfarhTtoriirAlACHFfXtN. prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arfr MipayCOCHFCl, prof.dr.arh

Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh. Georgicâ MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin sZrBU întocmit: urb. Ana-Emanuela/MAR1NESCU / 4ex.                         \ y'

Edil,a'/ReVi2ial                                                                                                             Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef *, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

  ’64B


  >11831


  IE 209159


  33170


  IE 215040?


  IE 224393


  C2-P*1E | JJS

  A !5&


  Jim \S

  IE 21642^


  Intel,


  2331


  ^raregislraret .mK Xophrconforma cu e: <t Bucuroșii, eliberata k* Tarîkil/c/V/..>..j^X^ »l Referent. .Aj>ZS< '■


  IE2$C7t


  2181


  jB/n


  2290J


  fii12ȘG-


  0

  P.U.D.

  ■Consolidarea, extinderea si supraetajarea corpului C3, rezultând o locuința P+1E+M"

  București, sector 2, str. Catrintei, nr. 5 _______________________


  Legenda


  Anexa nr.


  Limite               __________

  ț J Limita terenului studiat


  la H.C.L.S2 nr.


  Construcții existente


  F7771 Edificabil existent si menținut


  Funcțiuni

  | Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fara rețele edilitare


  Spațiu Verde


  Circulatii

  K1 Circulatii carosabile si pietonale

  Acces pietonal/carosabil

  |     | Circulatii carosabile si locuri de parcare pe parcela


  Profil transversal propus A-A' sc: 1/200 Srada Catrintei


  Lungime segmente (m)


  ------VIZAT

  sore neschimbare

  secretar^


  3 iCA-


  Indici si indicatori urbanistici

  Existent

  Conform PUG BUCUREȘTI

  PROPUS

  Funcțiune

  Locuința individuala

  UTR Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare

  Locuința individuala

  U.M.

  S teren

  340.00

  340.00

  340.00

  mp

  POT

  55%

  60%

  55%

  CUT(P+1E)

  1

  1.2

  1.2

  Rh

  P+1E

  P+1E

  P+1E+M

  SCmax

  187.00

  204.00

  188.00

  mp

  SCD max

  340.00

  408.00

  397.60

  mp

  S.verde

  102.00

  102.00

  102.00

  mp

  • * în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

  • * Rh propus: P+1E+M


  Sef proiect

  /^rb. 1

  Proiectat

  urb. 1

  Desenat

  urb./


  Arhitect Și


  Nume proiect

  Plan Urbanistic de Detaliu "Consolidarea, extinderea si supraetajarea corpului C3, rezultând o locuința P11E+M"

  Adresa proiect

  București, sector 2, str. Catrintei, nr. 5

  Proiect nr.

  335/2019

  Scara: 1:500

  Beneficiar

  Faza:

  P.U.D.

  Data:

  iunie 2019

  Nume planșa

  Reglementari urbanistice

  Planșa nr.:

  LJ04


  %y  ROMANȚA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2  www.ps2.ro • Strada Chirîstigîilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +|  IX A1 spre neschimbare , secretar..


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 12471/28.01.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CATRINȚEI NR. 5, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Strada Catrinței nr. 5, Sector 2, București avizat sub nr. 99 CA 7/9 din 17.12.2019, propunerea de Supraetajare și mansardare - clădirea C3 - rezultând în final o locuință cu regim de înălțime P+1E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Catrinței nr. 5, Sector 2, București avizat sub nr. 99 CA 7/9 din 17.12.2019, vecinii de pe toate laturile parcelei au fost notificați de către inițiatorul imobilului ce a generat PUD, au fost depuse declarațiile acestora la dosar, asumându-și astfel răspunderea pentru informarea și consultarea publicului. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse


CodSADU- AI