Hotărârea nr. 28/2020

Hotărârea nr. 028 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2 , Bucureşti

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.62


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 19437/10.2.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 19438/10.02.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 97 CA '1H / 17.12.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea'planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de ‘Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2, București - Imobil cu destinația locuință- Sp+P+IE+Pod, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:
+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.02.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONAItEJEfi^TORIU Nr. 179143/10.02.2020 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu) București Arhitect-șef


spre neschimbare


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRATI Nf............

z'E.?SLu^aț-^


Ca urmare a cererii adresate de *1)


cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal.........


sector 2, Str.                                                      tdcfon/fax ......., e-mail........., înregistrată la nr.                     , în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. nr. 97 CA 7/7/17.12.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL CU DESTINAȚIA LOCUINȚĂ - Sp+P+IE+Pod, general de imobilul din STR. LACUL AMARA NR. 17, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : Amplasamentul studiat fonnat din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: str. Lacul Amara și Str. Velinței, în suprafață totală de 300, Omp este proprietate privată persoane fizice. Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim -60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panla de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1463/60”L” din 18.09.2019.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H max. = P+IE;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă de proprietate, cuplată cu imobilul existent pe această limită, retrasă de la mirt. 3,Om până la 5,Om față de limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară cu un corp parter având H. max. 2,5m, după care se va retrage cu min. 2,Om, conform planului anexat. Către stradă se poate amenaja o pergolâ conform plan anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto și pictonal se va realiza din str. Lacul Amara conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1775023/ 24.09.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbare, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar.

- P.O.T. propus=60%, CUT propus=l,2 H. c. în planul fațadei=7,0m pentru P+1E; (Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC);

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.12.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/200] privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1463/60”l.” din 18.09.2019., emis fle Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria DF nr. 8839/11.10.2019.

Anexa nr.


a H.C.L.S2nr

Arhitect -Arh. Urb. AlinaComisia Tehnică de AmMajarea Teritoriului $i Urbanism a Sectorului 2: p/of. dr. ar Mircea Silviu CH1RA, co întocmit: ing. Alexandra Ediția {'Reviziaarh. Angelica STAN, prof.dr.arh. MifiăTGQCHECI, prof.dr.arh.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectubșefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

  PUD


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU Str. Lacul Amara nr 17, sector 2, București


  REGLEMENTARI URBANISTICE


  LEGENDA  ZONIFICARE FUNCȚIONALA CAI DE COMUNICAȚII RESTRICȚII TEHNICE


  îmentătî0nfiiPUb i'ÎL'. BUCCREȘTI

  .          PRIMĂRIA SECTORUL»! 2

  ! Limita de propietate


  Terenul regi


  ZONE FUNCȚIONA -E


  Zona locuințe L1e


  Circulație ce


  rosabila


  Pl.ĂN A'bXA IA AVIZUL C.'i.U.fa

  Nr                                    ’


  Circulație pi etonala


  Construcții existepte


  Teren rezerydt, oosibilitate supralargire artera de circulație, CQDFprofil stradal reglementat


  REGLEMENTARI


  IMOBIL LOCUINȚA INDIVIDUALA


  ■ Retragere obligatorie impusa de la aliniament, limita laterala, 1 posterioara parcela - construcție locuința Sp+PlE+pod

  Construcție anexa parter Hrpax.2.5D


  Anexa nr.


  Documentații cadastrale avizate

  Construcții introduse în sistemul inteoral de cadastru si carte .unciară


  ---ViZAT spre neschimbate


  ---  «...HM

  3J5_______jlâlJLSj

  .12.0__________________|

  STRADA LACUL AMARA- Profil stradal reglementat


  > 1.5 1.0


  3A


  BILANȚ TERITORIAL

  Suprafața teren

  300,00 mp

  Suprafața construita

  150,00 mp

  Suprafața construita desfasurata

  300,00 mp

  Suprafața spatii verzi

  120,0mp (30%)

  POT

  50%

  CUT

  1,0

  Regim de inaltime

  Sp+P+1E+pod  POT max = 60%

  CUT max = 1.2

  In cazul mansardelbr sc admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max 0,6 din AC

  Rh max = S+P+1E+pod H max cornișa etaj 1 = +7,00m

  Spatii verzi min 30%


  la H.C.L.S2 nr.


  Acces auto


  Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in incinta proprietății , cu respectarea HCGMB nr 66/2006


  PROIECTANT URBANISM  PROIECTAT

  arh.

  BENEFICIAR:

  Proiect nr.148_U/2019

  PROIECT

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  Str. LACUL AMARA nr 17, sector 2 București

  FAZA: PUD

  Sc. 1:500

  Data: dec 2019

  TITLUL PLANȘEI:

  REGLEMENTARI URBANISTICE

  Planșa nr.

  U _ 04


  lArhiK ‘PREZENTA PLANȘA 'CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELECTUALA ZA S                                   UTILIZAREA El LA ALTA LUCRARE

  DECÂT CEA PENTRU CARE A FOST EMISA CONSTITUE O ÎNCĂLCARE A LEGII DREPTURILOR DE AUTOR. REPRODUCEREA ESTE INTERZISA IROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada C hrristig iilor nr. 11-13, Tet: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT spre neschimbate SECRETAR

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.V;--------------

Nr. 19438/10.02.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA LACUL AMARA NR. 17, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliu] Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Str. Lacul Amara nr. 17, Sector 2, București avizat sub nr. 97 CA 7/7 / 17.12.2019, privind edificare imobil cu destinația locuință având regim de înălțime — Sp+P+IE+Pod a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

 • M enționăm faptul câ în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Lacul Amara nr. 17, Sector 2, București avizat sub nr. 97 CA 7/7 / 17.12.2019, privind edificare imobil cu destinația locuință având regim de înălțime - Sp+P+IE+Pod, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a depus acord notarial privind amplasare pe limita de proprietate.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.