Hotărârea nr. 27/2020

Hotărârea nr. 027 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, Bucureşti

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 22390/13.02.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 22393/13.02.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 96 CA 7/5 / 17.12.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

i - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

„Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Sachelarie Visarion nr. 45 A (fost Str. Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, București - Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime - D+P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3(trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


ZAHARL


ÎN TEMEIUL AR; piuy


RQJIND CODUL. SECRETAR el£n/


,a” DIN O.U.G. NR.57/2019

INISTRATIV

OLUL,


Hotărârea'flr.<^7 ejg.Ujx                                                   ---

București, 20.M72t)2d

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonan/a de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioareși a fost redactată in 2 (două) exemplare.


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASȚRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 179146/13.02.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


VIZAT spre neschimbare „SECRETAR


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE IEȘI Ziua

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                                      , cu domiciliul/sediul*2) Str.

Sector 2, București, cod poștal ........, telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.                în conformitate cu

prevederile Legii tir. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 96 CA 7/5 din 17.12.2019

Pentru Pianul Urbanistic de Detaliu *3) Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime — D+P+1E+M generat de imobilul din STR. SACHELARIE VISARION NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 86), SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren în suprafață de 221,Omp (223,Omp din măsurători), este proprietate privată persoane fizice, conform certificatului dc urbanism nr. 1723/155 ”M” din 18.11.2019, imobil delimitat de următoarele repere urbane: Strada Sachelarie Visarion și Strada Măgura Vulturului.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimeirelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe și dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = amplasată pe limita dreaptă a terenului, retrasă față de limita stângă a terenului cu min. 7,Om conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil, cu posibilitatea realizării unor balcoane / terase către limita stângă.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = pe limita posterioară cu Demisol / terasă, cu respectarea prevederilor Codului Civil apoi construcția se va retrage în trepte, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Sachelarie Visarion conform planului anexat. Parcarea se va realiza în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006 ;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;

 • - P.O.T.= 45%, CUT=1,3, H. cornișă = 9m, R.H. maxim - D+P+1E+M.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.12.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a

Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr 1723/155 ”M” din 18.11.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanță seria FJ nr. 7491/2020.


Anexa nr.


ia H.C.L.S2 nr.


Comisia Tehnică de Amenajarea Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh.

întocmit: ing. Alexandra Lazăr/

Ediția 1/Revizia I/ rh. ur^JțjA


ȘeȚ'Ser^ipj ing. M;Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof.dp Gșbrgică M1TRACHE, conf.dr.arh. Cătălin S


. Floj^îtfzCCHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHECJ, prof.dr.arh.Cod SADU-AVA


PRECIZĂRI

]) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

  EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat în Str. Măgura Vulturului, Nr. 86, sector 2, București

  «T23W57r~7'ț             i


  IE


  IE 234735


  IE 237100


  lE-20^.


  IE23„t


  207623


  IE 237641


  !E 134407


  IE 231911


  IE/203993


  IE 208379


  E33 Documentații cadastrale avizate

  I     f"Construcții introduse în sistemufintegrat os cadastru și carte funciară


  2.6       2.5 |      3.0     | 2.5 [ 2.5

  14.00


  Str Măgură Vulturului

  Profil stradal existent si reglementat


  id+p+5h


  D+P+ 1E+M


  IE 21.Z31-6-


  Str Sachelarie Visării


  P+10E


  P+10E


  .18,8


  Str Sachelarie Visarion

  Profil stradal exisent si reglementat


  PUD


  Anexa ni


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  Str. Sachelarie Visarion nr 45A, Sector 2, București


  REGLEMENTARI URBANISTICE


  ........ZONIFICARE FUNCȚIONALA

  I            CAI DE COMUNICAȚII

  ZZZZ---- RESTRICȚII TEHNICE


  ..........._l----------------r-

  MÎCWRULUf 2 l                  _________-J—------

  b   u^VLG-r0AT-


  $<e g i

  conforma cu exfc ^nesti, eliberata lA ................cu chil


  ,;'4 Ar hi


  moarul,


  , IE234751


  LEGENDA


  LIMITE


  i Terenul reglementat

  ” prin PUD

  J Limita de propietate


  ZONE FUNCȚIONALE


  Subzona locuințe individuale


  Spatii verzi


  Circulație carosabila / pietonala


  Construcții


  EGLEMENTARI


  Locuința individuala

  Perimetrul maxim construibil


  VIZAT spre neschimbare „SECRETAR


  POT max =45% CUT max =1,3 Rhmax = D+P+1E+M H max cornișa = +9,00m


  Acces pietonal

  BILANȚ TERITORIAL

  Suprafața teren (conform măsurători)

  Suprafața construita

  EXISTENT

  221,00 mp

  48,15 mp

  PROPUS

  221,00 mp

  100,00 mp

  Suprafața construita desfasuratta

  Suprafața spațiu verde plantat

  48,15 mp

  248,00 mp

  65,00 mp

  Suprafața circulatii

  45,00mp

  Regim de inaltime

  p

  D+P+1E+M

  H maxim la cornișa

  +4,50m

  +9,00m

  POT max propus

  21%

  45%

  CUT max propus

  0.21

  1,15


  OCPI București, Bd.Expoziției, nr.1A, sector 1. R

  Data: 18.03.2019

  întocmit:

  OR

  Parcarea autovehiculelor se va asigura striclt in incinta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/2006

  pf

  OIECTANT URBANISM

  PROIECTAT

  arh.

  BENEFICIAR:

  Proiect nr.

  147_U/2019

  PROIECT: PLAN URBANISTIC DE DETALIU Str Sachelarie Visarion nr 45A sector 2 București (fost Str. Măgură Vulturului nr 86)

  FAZA: PUD

  Sc. 1:500

  Data:nov 2019

  TITLUL PLANȘEI:

  REGLEMENTARI URBANISTICE

  Planșa nr.

  U_04

  PREZENTA PLANȘA CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELECTUALA A £                               . UTILIZAREA El LA ALTA LUCRARE

  DECÂT CEA PENTRU CARE A FOST EMISA CONSTITUE O ÎNCĂLCARE A LEGII DREPTURILOR DEAUTO'R. REPRODUCEREA ESTE INTERZISA!
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

.D.u. VIZAT spre neschimbate SECRETAR


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S. Nr. 22393/13.02.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. SACHELARIE VISARTON NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR, 86), SECTOR 2, BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare a! Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - STR. SACHELARIE VISARION NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 86), SECTOR 2, BUCUREȘTI, avizat sub nr. 96 CA 7/5 / 17.12.2019, privind Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime -D+P+1E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - STR. SACHELARIE VISARION NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 86), SECTOR 2, BUCUREȘTI, avizat sub nr. 96 CA 7/5 / 17.12.2019, privind Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime - D+P+1E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu. S-au solicitat lămuriri din partea unui vecin la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.