Hotărârea nr. 27/2020

Hotărârea nr. 027 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 22390/13.02.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 22393/13.02.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 96 CA 7/5 / 17.12.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

i - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de I

'urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a /fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Sachelarie Visarion nr. 45 A (fost Str. Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, București - Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime - D+P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3(trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonan/a de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioareși a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2uvww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM,

Nr. 179146/13.02.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de '1)


VIZAT

spre neschimbare

„SECRETAR


TERITORIUi cu domiciliul/sediul*2) Str.

Sector 2, București, cod poștal ........, telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.                în conformitate cu

prevederile Legii tir. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

Nr. 96 CA 7/5 din 17.12.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime — D+P+1E+M generat de imobilul din STR. SACHELARIE VISARION NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 86), SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren în suprafață de 221,Omp (223,Omp din măsurători), este proprietate privată persoane fizice, conform certificatului dc urbanism nr. 1723/155 ”M” din 18.11.2019, imobil delimitat de următoarele repere urbane: Strada Sachelarie Visarion și Strada Măgura Vulturului.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.


Funcțiuni predominante: locuințe și dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = amplasată pe limita dreaptă a terenului, retrasă față de limita stângă a terenului cu min. 7,Om conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil, cu posibilitatea realizării unor balcoane / terase către limita stângă.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = pe limita posterioară cu Demisol / terasă, cu respectarea prevederilor Codului Civil apoi construcția se va retrage în trepte, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Sachelarie Visarion conform planului anexat. Parcarea se va realiza în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006 ;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;

 • - P.O.T.= 45%, CUT=1,3, H. cornișă = 9m, R.H. maxim - D+P+1E+M.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.12.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr 1723/155 ”M” din 18.11.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanță seria FJ nr. 7491/2020.

Cod SADU-AVA


PRECIZĂRI

]) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

~ completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Str. Sachelarie Visarion nr 45A, Sector 2, București


EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat în Str. Măgura Vulturului, Nr. 86, sector 2, București '    /E23496Î ț             i

.'Zy 7!               ,£,?Î5


* "ii U IE 237100 j.


§2A


Anexa ni


IE 234735


207623


IE 237641


sa^‘a

IE 231911


id+p+5h


D+P+ 1E+M


IE 21.131-6-


‘     ------J—- —-----— -<

1 T J\      ___—

K>4

o

—I

A------fc

__► Str Sachelarie Visarion

o

-

/V'Z


REGLEMENTARI URBANISTICE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA JW CAI DE COMUNICAȚII RESTRICȚII TEHNICE


LEGENDA


LIMITE


i Terenul reglementat

" prin PUD

] Limita de propietate


ZONE FUNCȚIONALE


rari


Subzona locuințe individuale


Spatii verzi


Circulație carosabila / pietonala


Construcții existente.


EGLEMENTARI


Locuința individuala Perimetrul maxim construibil


VIZAT

spre neschimbare

„SECRETAR


POT max =45%

CUT max =1,3 Rlimasc = D+P+1E+M

H max cornișa = +9,00m


Ț208379


IE/203993


E33 Documentații cadastrale avizate

I f Construcții introduse în sistemufTntegrat ăexcadastru și carte funciară


OCPI București, Bd.Expoziției, nr.1A, sector 1. R

Data: 18.03.2019 întocmit:


Acces pietonal

Acces auto

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (conform măsurători)

221,00 mp

221,00 mp

Suprafața construita

48,15 mp

100,00 mp

Suprafața construita desfasuratta Suprafața spațiu verde plantat

48,15 mp

248,00 mp

65,00 mp

Suprafața circulații

45,00mp

Regim de inaltime

p

D+P+1E+M

H maxim la cornișa

+4,50m   !

+9,00m

POT max propus

21%

45%

CUT max propus

0.21

1,15


Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in incinta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/2006


Str Măgură Vulturului

Profil stradal existent si reglementat


2.6

3.1

2.5

1.5

10.8 ........

Str Sachelarie Visarion

Profil stradal exisent si reglementat


PROIECTAT

OIECTANT URBANISM

arh.

BENEFICIAR:

Proiect nr. 147_U/2019

PROIECT: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

FAZA: PUD

Str Sachelarie Visarion nr 45A sector 2 București (fost Str. Măgură Vulturului nr 86)

Sc. 1:500

Data:nov 2019

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr.

U_04ROMÂNIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.32

.D.u. VIZAT spre neschimbare

SECRETAR


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.

Nr. 22393/13.02.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. SACHELARIE VISARTON NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR,

86), SECTOR 2, BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare a! Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - STR. SACHELARIE VISARION NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 86), SECTOR 2, BUCUREȘTI, avizat sub nr. 96 CA 7/5 / 17.12.2019, privind Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime -D+P+1E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - STR. SACHELARIE VISARION NR. 45A (FOST STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 86), SECTOR 2, BUCUREȘTI, avizat sub nr. 96 CA 7/5 / 17.12.2019, privind Extinderea și etajarea construcției existente (garaj), rezultând un imobil cu destinația locuință unifamilială și regim de înălțime - D+P+1E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu. S-au solicitat lămuriri din partea unui vecin la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.