Hotărârea nr. 252/2020

Hotărârea nr. 252 Nou! - privind solicitarea  acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre  Consiliul Local al Sectorului 2  al Municipiului București prin  Administrația Domeniului Public Sector 2  cu Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/reamenajarea spaţiilor publice situate pe reţeaua stradală principală din Sectorul 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public Sector 2 cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public Sector 2 cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare nr. 108587/ 21.08.2020 prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 108673/21.08.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 111016/ 26.08.2020 întocmit de către Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului local al Sectorului 2 București;

r Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei penti;u probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. (o) și Ut. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorul 2 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2.

(2) Protocolul de asociere este prevăzut în anexa, ce conține 5 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă asocierea și Protocolul de asociere dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, cu Administrația Străzilor București.

(2) Se împuternicește Primarul Sectorului 2 și Directorul General al

Administrației Domeniului Public Sector 2 să semneze protocolul de asociere și să efectueze tqW operațiunile în vederea derulării acestuia.

(3) Prevederile prezentului articol își produce efectele după obținerea acordului

și împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București solicitat conform articolului 1.

Art.3. Primarul Sectorului 2, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

PREȘEDINTE DE ^EDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,i* ^SECRETAR

\ general

Hotărârea nr. 252

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 252/27.08.2020

PROTOCOL DE ASOCIERE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHARIA RÂZVĂN CRISTIAN / /


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiiloi nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROTOCOL DE ASOCIERE

 • I. Părțile:

 • 1. CONSILIUL LOCAL al SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-cu sediul în București, str. Chirisitigiilor nr. 11-13, sector 2, prin Primarul Sectorului 2 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu sediul in București, București, șos. Electronicii nr. 44, reprezentată prin Director General................................................., pe de o parte

Și

 • 2. ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI cu sediul în str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1 București, reprezentată legal prin Director General ...................................................  pe de altă parte,

 • 3.

numite în mod colectiv „părți/părțile”, au convenit incheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. Obiectul protocolului

Art. 1 Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spațiile publice din sectorul 2, aflate în administrarea Administrației Străzilor, pentru modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice.

 • III. Durata protocolului

Art. 2 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părți, pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • IV. Drepturile și obligațiile părților

Art.3 (1) Sectorul 2 al Municipiului București va identifica lucrările de interes public ce fac obiectul prezentului protocol, privind modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice aflate în administrarea Administrației Străzilor București și va solicita avizul prealabil al Administrației Străzilor București privind măsurile necesare în vederea modernizării, reconfigurării, întreținerii și amenajării/reamenajării acestor spații publice aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

(2) Administrația Străzilor București va emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2.

(3) Dacă nu se emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2 sau nu se motivează refuzul emiterii, acordul prealabil se consideră emis în mod tacit.

Art.4 (I) Administrația Străzilor București va aviza în 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes local ce urmează a fi realizate pe străzile Sectorului 2 aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

 • (2) Dacă nu se emite avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2 sau nu se motivează refuzul emiterii, lucrările propuse se consideră avizate în mod tacit.

Art.5 SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura finanțarea, organizarea si derularea activităților/lucrărilor avizate, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.6 SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, va asigura mijloacele și dotările necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

Art.7 SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde vor organiza lucrările.

 • V. Principiile de bună practică ale protocolului

Art.8 Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art.9 Părțile se consultă In mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

Art.10 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai inalte.

Art. 11 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate

 • VI. încetarea protocolului

Art. 12 Prezentul Protocol inceteaza prin:

 • a) îndeplinirea obiectului

 • b) denunțarea unilaterală cu respectarea unui preaviz de 30 de zile calendaristice c) acordul scris al Părților.

 • VII. Alte clauze

Art. 13 Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art.14 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de legislația romană în vigoare.

 • VIII. Forța majoră și cazul fortuit

Art.15 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de ia data încetării situației de forță majoră.

Art.16 Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Art.17 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrului si care exclude culpa părții care îl invocă.

Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

 • IX. Litigii

Art. 18 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial și material.

3

X.


Dispoziții finale


Art.19 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnăm lui de către părți.

Art.20 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris, printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Art.21 Protocolul reprezintă întreaga întelegere/voință a părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi în___exemplare cu valoare de

original, câte unul pentru fiecare parte.

Părțile semnatare ale protocolului

Consiliul Local Sector 2

Administrația Străzilor București

DIRECTOR GENERAL


PRIMAR

Administrația Domeniului Public Sector 2

Director General