Hotărârea nr. 251/2020

Hotărârea nr. 251 Nou! - pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 – „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie – iunie 2020” și depunerii proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021”, ambele finanțate prin programul POIM

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristlaiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 - „ Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie — iunie 2020" și depunerii proiectului „ Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 - aprilie 2021", ambele finanțate prin programul POIM

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 - „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020" și depunerii proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 — aprilie 2021 ”, ambele finanțate prin programul POIM',

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 115451/25.08.2020 și Nota de fundamentare nr. 115450/25.08.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 110747/26.08.2020 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în;

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/2020 și modificat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 807/2020.

In temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) Ut. p) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă implementarea proiectului cod SMIS 140059 - „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020”, finanțat prin programul POIM, conform anexei ce conține un număr de 29 de pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.2. Se aprobă depunerea proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 - aprilie 2021”, ce urmează a fi finanțat prin programul POIM.

"1 Art.3. Primarul Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de ' I

^Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHAR1A RĂZVAN CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART, 243, alin.I, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 251

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 32 pagini, inclusiv anexa, fi a fost adoptată de Consiliul Local al


Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr.251/27.08.2020

PROIECT - „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIUNEA CRIZEI SANITARE COVID-19 PENTRU CENTRELE SOCIALE REZIDENȚIALE PUBLICE DIN SECTORUL 2 PENTRU

PERIOADA FEBRUARIE - IUNIE 2020”Anexa la Holararea nr.


Program Operațional Infrastructură Mare

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

Număr de înregistrare........................

Numele și prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Cod proiect 140059

Titlul proiectului

Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020

Componenta 1

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Axa Prioritară

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Operațiunea

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Schema de ajutor de stat

TITLUL PROIECTULUI

Consolidarea capacității do gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

| DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizare: DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2/Strategii, Tipul Organizației: fnstSuți^puW^^aîiate Tn subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului

Este întreprinderea IMM: nu

Cod de înregistrare fiscalâ/CIF: 17093691

Număr de înregistrare la

Registrul autorităților publice: 1034B

Cod CAEN principal: 8899 - Alte aclivilali de asislenla sociala, fara cazare, n.c.a.

Dala înființării: 05/01/2005

înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa poștală: Municipiul București, România. Str. Olari nr. 15, (fost 11-13), județul București, cod poștal 024056, România

Telefon/Fax: 0212522202/ 0212522217

Adresa e-mall: social@social2.ro

Pagina Web: www.social2.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE


Director general

Florin - Ștefan Vasile 0739426574 / 0212522202

uip@social2.ro


Cod IBAN Cont

RO48TREZ24A68 CURENT 5050200130X


Banca

TREZORERIA

SECTOR 2


Sucursala

BUCUREȘTI

SECTOR 2


Adresa                      Swift

BD. FERDINANDI. nr.89 A,    TREZROBU

Localitate Municipiul București,

Cod postai: 21393,București,

România


EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada


Număr mediu de salarlați


Cifra de afacori


Active totale Venituri totale                 Ca±±Cla’ Profit NET


Profit in        Venituri

exploatare      cercetare


Cheltuieli cercetare


0W1C01G-31/(2/2016


1502


01/01/2017*

31/12/2017

01/01/2018-31/12/2018

01/01/2013 -31/12/2019


1583

1600

1818


80.33-1.148.00    1,204.414.00

102.280.775 00 31.814,523 00

104,357.457.00 10.843.481.00

109,080,951.00 55,674.013.00


FINANȚĂRI

Asistentă acordată anterior

CodSMIS: 13301

Titlul proiectului: Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice

Nr. dc înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

1309/14 MAR 2011

15 MAR 2011

14 DEC 2012

Valoarea totală proiect:

3,575,102.97         LEI

Valoare eligibilă proiect:

2,772,905.00        LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă: Entitate finanțatoare: Curs de schimb:

LEI

LEI

LEI

Uniunea Europeana LEI din data de

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de aiutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală: Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului II constituie îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel do servicii. Proiectul a contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor axei prioritare si ale domeniului major de intervenție si prin :

Implementarea Strategiei Locale a sectorului 2 în domeniul protecției și asistenței sociale în perioada 2007-2013;

întărirea capacității instituționale a D.G.A.S.P.C. Soclor 2 prin înființarea Centrului de servicii de asistenta sociala pentru persoane vârstnice - serviciu social cu caracter primar - având ca rezultat așteptat prevenirea sau limitarea unor siluatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pol duce la marginalizaro sau excluziune sociala a reprezentanților vârstei a treia;

Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice, beneficiare ale serviciilor oferite în cadrul centrului.

Obiectivele specifice:

 • 1. Dezvoltarea serviciilor de caîilale, oferite persoanelor vârstnice aflate în situație de risc social:

 • a. servicii de recuperare neuroinotorie de tip ambulatoriu, gimnastică medicală și de întreținere;

 • b. servicii sociale de educație și formare permanentă (limbi străine, utilizarea calculatorului);

 • c. servicii de consiliere socială, psihologică și juridică;

 • d. asigurarea unor facilități de socializare și petrecere a timpului liber: organizarea de conferințe, seminarii, prelegeri, prezentări, organizarea a diferite jocuri de societate, organizarea unei biblioteci și a unei săli de lectură.

 • 2. reducerea numărului de persoane vârstnice care suferă de singurătate, cu scopul combaterii marginalizării sociale;

 • 3. soluționarea solicitărilor care au ca obiect acordarea de servicii medicale gratuite într-un cabinei medical cu personal calificat,

situat în cartierul Ion Creangă.

Rezultatele obținute:

 • ■ înființarea Centrului de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice

 • • Crearea a 11 noi locuri de muncă

 • • Asigurarea de servicii sociale de calitate pentru un număr de 700 persoane în vârsta, din cartierul Ion Creangă.

Rezullatc

Rezultate obținute ca urmare a implementării proiectului:

 • • înființarea Centrului de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice

 • • Crearea a 11 noi locuri de muncă

 • • Asigurarea de servicii socialo do calitate pentru un număr de 1524 persoane în vârstă, din cartierul Ion Creangă.

Activități finanțate

ACTIVITATEA I. Realizarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de execuție

ACTIVITATEA li. Promovarea proiectului

ACTIVITATEA III. Asistenta tehnica pentru supravegherea execuției prin inspectori de șantier

ACTIVITATEA IV. Realizarea lucrărilor de construcție

ACTIVITATEA V. Achiziția echipamentelor si dotărilor specifice

ACTIVITATEA VI - Amenajarea si operationalizarea centrului după finalizarea lucrailor

ACTIVITATEA VIL Audilul proiectului

ACTIVITATEA VIII. Managementul proiectului

VIzaF'— _ȘECRFta a

Cod SMIS:

Titlul proiectului:

127169

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Nr. do înregistrare contract:

POCU/480/4/19/127169 / 08 NOI 2018

Dată începere:

09 NOI 2018

Dată finalizare:

09 NOI 2023

Valoarea totală proiect:

2,657,162,612.32 LEI

Valoare eligibilă proiect:

2,657,162,612.32 LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

81,212,707.56       LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistentă acordată anterior.

Măsura da ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor;

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală: Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este: Creșterea calilății sistemului de asistență socială șl a numărului de asistenți matemali la nivelul comunității, prin introducerea de Instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. în acest sens, vor R formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți matemali activi, precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului, în vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaționale, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții materna!).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1 - Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui set do proceduri operaționale destinat activității desfășurate de asistenții maternali, prin susținerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale de educație digitală.

2. Obiectiv specific 2 Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității

Rezultate

 • 1. Un set dc proceduri de lucru elaborat Procedurile nou create vor avea în vedere: preluarea copilului spre creștere și îngrijire (admiterea), încetarea creșterii și îngrijirii copilului de către asistentul materna!, promovarea relațiilor socio-profesionale, ocrotirea sănătății copilului, consemnarea opiniei copilului, absenteismul copilului, acțiunea în situații neprevăzute, relația cu copilul, sugestiile/sesizările și reclamațiile, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, conlrolui comportamentului copiilor, măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor, utilizarea resurselor financiare ale copilului etc. Ele vor asigura premisele aplicării unitare a modului de desfășurare a activității asistenților maternali.

 • 2. 42 de seminalii de diseminare și instruire organizate Vor fi organizate 42 do seminarii de diseminare, pentru sectoarele municipiului București și județul Ilfov va fi organizat un singur seminar, la care vor participa în medie 55 de persoane specializate din cadrul partenerilor și 5 responsabiii/experți implementare. La seminariile de diseminare și instruire va participa personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familia, respectiv manageri dc caz care lucrează cu copilul aflai în plasament la asistent materna! sau cu manageri de caz care lucrează în servicii din care urmează să fie preluați copiii de către asistenți maternali.

 • 3. Platforma digitală creată și dezvoltată Aceasta va permite asistenților maternali și personalului specializat din cadrul partenerilor (instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, respectiv cu atribuții în domeniul protacțiel speciale a copilului separat de familie șl al prevenirii separarârii copilului do familie), să acceseze o serie de surso de informare sau de medii online de dezbatere, pe leme dedicate asistenței sociale și protecției speciale a copilului separat de familie. Utilizarea platformei nou create va conduce la ușurarea procesului instructiv educativ prin însușirea unor procese de învățare active și autonome, creșterea interesului asistenților maternali pentru instruire, crearea unor medii noi de învățare formală sau nonformală. individuală ji în grup. Platforma nou creată nu va înlocui cursul de formare profesională derulai în mod tradițional, cl va întări procesul de învățare, în cadrul proiectului s-a optai și pentru această alternativă deoarece, în timpul implementării vor exista persoane care din cauza indisponibilității Tn anumite situații, își pot completa cunoștințele permanent prin intermediul informațiilor deținute online.

 • 4. 15 000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare în cadrul acestei subaclivitâți se vor derula acțiuni de pregătire a programului de formare continuă: priorilizarca participării la curs a grupului țintă, înscrierea cursantilor șl programarea lor, formarea grupelor și definirea orarului în funcție de disponibilitatea acestora ținând cont de nevoile copiilor pe care îi au în îngrijire.

 • 5. Un program de formare profesională și suport de curs elaborat în vederea atingerii rezultatului vor fi realizate următoarele: - programa de pregătire a cursului de formare pentru asistentul maternal; - modalitatea de evaluare a participanților la programul de formare; - suport de curs cursant; - proiectul de lecție din suportul de curs pentru fiecare din temele incluse în module; - Iestele de evaluare din suportul de curs, pentru fiecare din module; - proiectul final pentru evaluare, din suportul de curs; -documentele pentru examen final, pentru depunerea acestora către ANC, în vederea obținerii certificatului și a suplimentului descriptiv al certificatului; De asemenea va fi conceput, completat dosarul în vederea obținerii autorizației de funcționare de la ANC și va fi obținută autorizare.

 • 6. Un program de formare profesională susținut pentru 15000 de asistenți maternali, și Minim 80% de persoane participante la cursul de formare certificate Pentru îndeplinirea acestui rezultat va fi derulat programul de formare: procesul de formare va cuprinde parcurgerea modulelor 160 teoretice, precum și evaluarea periodică a cunoștințelor dobândite, conform programului de formare și planificărilor realizate. Se vor organiza 625 de sesiuni de formare susținute de câte 2 formatori, iar la fiecare sesiune vor participa 24 de persoane din grupul țintă.

 • 7. Campanie de informare și conștientizare derulată Campanie va fi făcută în scopul informării cu privire la oportunitatea de a deveni asistent maternal și conștientizării nevoii de formare profesională conlinuâ a acestora . De asemenea, se va promova importanța profesiei de asistent maternal la nivel național în scopul creșterii calității sistemului de asistență socială.

 • 8. Rețea de asistență matornală dezvoltată Vor fi identificate, recrutate și angajate persoanele aparținând grupului țintă în urma derulării campaniei de informare și conștientizare.

 • 9. Cheltuieli salariate aferente remunerației asistenților maternali exislenți în sistem din anul 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019, finanțate. Pentru perioada ianuarie 2014- decembrie 2017, finanțarea va fi realizată pentru cheltuiala salariată reala efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Pentru perioada ianuarie - august 2018 finanțarea va fi realizată pentru cheltuiala salarială reală efectuată pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Pentru perioada septembrie - decembrie 2018 finanțarea va fi realizată pentru media cheltuielilor salariate reale plătite în perioada ianuarie -august 2018, pentru activitatea realizată de persoanele din grupul țintă în perioada respectivă, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit d n fonduri publice. Pentru perioada 2019-2023 finanțarea este estimată a fi realizată conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 153/2018, gradația 5, o medie a sporurilor de 75% din salariul de bază, la care se adaugă contribuția angajatului (contribuția asiguralorie pentru muncă).

Activități finanțate

Activitatea 1 • Dezvoltarea și introducerea de inslrumenle/proceduri/mecanisme etc, în domeniul asistenței sociale destinate activității asistenților maternali, servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor șl tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate.

Activitatea 2 - Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali șl personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie

Activitatea 3 - Dezvoltarea rețetei de asistenți maternali

Activitatea 4 -Managementul proiectului

Asistență solicitata

STRUCTURA GRUPULUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asigură pentru cetățenii Sectorului 2 ai Municipiului București, aplicarea politicilor și strategiilor dc asistență socială în domeniul proiecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 s-a înființat în baza Hotărârii nr. 43 din 17 12 2004 ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, formată prin comasarea serviciului public de asistența socială al Sectorului 2, a serviciului public specializat pentru protecția copilului al Sectorului 2, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap și a Centrului de îngrijire și Asistență nr. 2» Creșa Sinaia și Creșa Ciobănașului precum și prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuțiilor și funcțiilor acestora.

Direcția Generată de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 are în subordine centre de plasament, centre de găzduire pentru copii, apartamente de tip familial, centru de recuperare pentru copii cu disabilități multiple și familiile lor, centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte, centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatricâ, adăpost social do urgență pentru persoane adulte , adăpost de zi și de noapte pentru copii străzii, centru de primire în regim de urgență pentru copii, grădinițe, creșe.

Atribute proiect

Tip proiect:     Creșterea gradului de reacție în situație de criză

Proiect major:    NU

CCI:

Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PMj:    NU

Proiect fazat:     NU

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana: NU Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC): NU Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun: Proiectul Include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru NU

Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: NU

Proiectul este Tn cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu sife-ul Natura 2000: NU Relevant pentru mecanismul ITI DD:    NU

Proiectul este instrument financiar;    NU

Docu mc n (.? încărcate

Fișier

Dală încărcare fișier

Descriere

Declarație de angajament.pdf

E3B0C44 298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA49S99I B7852BS55

Declarație de eligibilitate pdl

21/07/2020

Cecliraiie de angajament

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E464&B934CA495991

B7852B855

Declarație eligibilitate TVA pcir

21/07/2020

Declarație de eligibilitate

E3BOC4429BFC1C149AFBF4C0996FD92427AE41E4E49B934CA49599I B7852BB55

Declarație privind cor.flic'.ul tle Interese pdf

21/07/2020

Declarație eligibilitate TVA

E3B0C4429BFCIC149AFBF4CB995FB92427AE41E46408934 CA495991 878523855

21/07/2020

Declarația privind conflictul de interese

Responsabil de proiect

Nume și prenume : LAZAR CRISTIAN Funcție : MANAGER DE PROIECT Telefon : 0732185413

Fax :

Adresă e-mali: crislian.lazar@social2.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : LAZAR CRISTIAN

Funcție : MANAGER DE PROIECT

Telefon: 0732185413 Fax:

Adresă e-mail: crislian.lazar@social2.ro

| Capacitate solicitant

Lider - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2/Strategii, Programe,

Sursa de cofinanțare

Buget de slat

Calitatea entității în proiect

Autoritate locală cu responsabilități în domeniul asistenței sociale

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asigură pentru cetățenii Sectorului 2 ai Municipiului București, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul proiecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în risc de marglnalizare sau excludere socială. Direcția Generală de Asistență Socială șl Proiecția Copilului Sector 2 s-a înființat în baza Hotărârii nr. 43 din 17.12.2004 ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială șr Protecția Copilului Sector 2 are în subordine centre de plasament, centre de găzduire pentru copii, apartamente de lip familial, centru de recuperare pentru copii cu dizabililăți multiple și familiile lor, centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte, centru de recuperare și reabilitare neuropsihîatrică, adăpost social de urgență pentru persoane adulte . adăpost de zi și de noapte pentru copii străzii, centru de primire în regim de urgență pentru copil, grădinițe, creșe.

Pentru Implementarea Tn condiții optima a acestui proiect, Directorul General a dispus constituirea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) cu precizarea competențelor si atribuțiilor angajaților care fac parte din LUP. Pentru sprijinirea implementării acestui proiect, vor fi implicate în special Serviciul Programe, Serviciul Achiziții. Serviciul Financiar.

Capacitate financiară

Bugetul general consolidat al DGASPC Sector 2 pe anul 2020 aprobat prin HCL nr. 15/20,02.2020, rectificat prin HCL nr. 49/31.03.2020 și prin HCL nr. 68/29.04.2020. Ultima sumă alocată pentru 2020 prin rectificarea bugetară aprobată prin HCL nr. 97/28.05.2020 este de 235418000 RON.

Achizițiile prevăzute în acest proiect au fost deja realizate și plătite. Se solicită decontarea acestor cheltuieli eligibile și anume coslul echipamentelor de protecție și a echipamentelor medicale achiziționate și distribuite centrelor sociale publice de lip rezidențial.

Capacitate tehnică

DGASPC Sector 2 este abilitată să ofere servicii sociale și activități complexe menite să sprijine incluziunea socială a persoanelor vulnerabile cu domiciliul sau reședința în sectorul 2 București. Pentru implementarea acestui proiect, a fost desemnată o echipă mulli-disciplinară formală din 5 angajați care să asigure implementarea activităților da achiziția și distribuire a echipamentelor de proiecție individuală și echipamentelor medicale. Din echipa de proiect constiluilâ in Unitatea de Implementare fac parte angajați cu experiență diversă șl complementară în achiziții publice, expertiza juridică, de management de proiect, de comunicare intcr-instiluționată și activitate financiar-contabilă.

Capacitate juridică

în conformitate cu prevederile art1 din anexa 1 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționaro ale serviciilor publice de asistență socială șl a structurii orientative do personal, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 este instituție publică cu personalitate juridică , înființată în subordinea Consiliului Local Sector 2 prin HCL nr.43/17.12.2004, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniu! protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabililăți, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

| Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informații proiect

Regiunea București - Ilfov Județul București

Localitatea Municipiul București


Proiectul se va derula pentru centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector?

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacității adecvate de îngrijire și protecție față de criza C0VI0-19 pentru beneficiarii și angajati din 33 de centre și structuri rezidențiale publice din subordlnea DGASPC Sector 2, respectiv 485 beneficiari și 502 angajați.

Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități severe, persoane cu boli cronice psihice, persoane fără adăpost, copii și tineri cu dizabililăți ori care beneficiază de protecție specială conform legii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectivul specific este dotarea cu echipamente de proiecție și echipamente medicale în perioada martie - iunie 2020, pentru beneficiarii și angajați! celor 33 de centre șl structuri rezidențiale din responsabilitatea OGASPC Sector 2.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1, Rezultatul general al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2, pentru perioada martie -iunie 2020, a personalului și beneficiarii centrelor rezidențiale publice pentru persoane vulnerabile din subordinea DGASPC Sector 2.

Au lost achiziționate și distribuite centrelor rezidențiale 27878 măști chirurgicale, 73300 mânuși, 1853 combinezoane, 13728 botoși.

în plus, au fosl achiziționate și distribuite 34 termometre și 20 lămpi pentru dezinfecție cu raze UV.

Context

Principala problemă Identificată la nivelul sistemului public de asistență socială de lip rezidențial a fosl lipsa acută de echipamente de protecție individuală pentru personalul care lucrează cu beneficiarii cei mai vulnerabili. Atât pe perioada slării de urgență cât și a stării de alertă, în mai multe județe din țară, centrele sociale rezidențiale, deopotrivă angajați! acestora și beneficiarii - mai ales persoanele vârstnice - au fost centrul unor focare de infecție cu coronavirus și numeroși beneficiari și-au pierdut viața. Situația a fosl asemănătoare în mai multe țări europene, de unde necesitatea stringentă de a consolida capacitatea acestor centre sociale rezidențiale pentru a face față riscurilor de răspândirea a virusului SARS-COV2 cu consecințe dramatice asupra sănătății beneficiarilor și angajator.

Proiectul este localizat în sectorul 2 al Municipiului București, în special în cadrul controlor și structurilor rezidențiale publice din structura DGASPC Sector 2. OGASPC Sector 2 are in subordine, în conformitate cu Nomenclatorul Serviciilor Sociale aprobat prin HG Nr.867/2015 centre rezidențiale pentru copii cu dizabilități, copii fără adăpost sau în nevoie de proiecție de urgență sau protecție specială prevăzută do lege. De asemenea, OGASPC Sector 2, prin Direcția de Asistență Socială arc în subordonare centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, pentru persoane cu dizabililăți severe, cu boli cronice somalice și psihice. Totodată, DGASPC are în structură atle structuri rezidențiale organizate în cadrul programului național do dezinstituționalizare. acestea fiind unități de tip familial pentru copii cu dizabilități sau copii sub protecție specială. în același limp, pentru adulții vulnerabile există 5 locuințele protejate.

Principala componentă a proiectului este decontarea cheltuielilor cu achiziția de echipamente de proiecție și echipamente medicale pentru angajații și beneficiarii centrelor sociale rezidențiale publice din subordinea DGASPC Sector 2 în perioada 01 februarie - 30 iunie 2020. Estimarea totală a costurilor eligibile pentru acest proiect este de 548578,74 RON.

Justificare

La debutul pandemiei sistemul de asistență socială de pe întreg teritoriului României a fosl surprins loial nepregătit din punct de vedere al dotării cu echipament de protecție pentru angajații care lucrează permanent în serviciile sociale. Așa curn s-a constatat din evoluția epidemiei de coronavirus în Romania, unele din grupurile cele mat vulnerabile, cu risc ridicat de deces, au fost vârstnicii din centrele sociale rezidențiale precum și persoanele cu grad sever de handicap, multe dintre ele imobilizate la pat și aflate sub îngrijirea permanentă a personalului de specialitate. Pentru aceste motive, a fost și este în continuare imperios necesar sa asigurăm echipamentele de protecție, materiale medicale de protecție, biocide și alte soluții necesare asigurării igienei și dezinfecțlel tuturor unităților în care sunt furnizate servicii sociale esențiale dar mai ales centrelor sociale rezidențiale. în ce privește complementaritatea cu echipamente similare primite din alte surse, au fost primite donații cu o cantitate limitată de măști și mănuși (12.775 de măști și 1030 mânuși) din partea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din partea UNICEF și din parlea Crucii Roșii (vezi Anexa 11). Aceste materiale au fost distribuite tuturor serviciilor cu publicul și serviciilor sociale directe cu beneficiarii șî numai o parte au fost distribuite centrelor rezidențiale.

Cadrul legislativ specific care justifică necesitatea proiectului este Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României. De asemenea. Ordonanța de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusuiui COVID-19, pe perioada stării de urgență precizează explicit posibilitatea decontării cheltuielilor legate de achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare pentru prevenirea infectării șl a răspândirii virusului SARS C0V2.

JI t: f IV-3U! HJIIUC4I SECRETAR

Po cu mente Fncărenlc

Fișier

Ar.exa11.Lisla_donalii_signiid.pdl

E3B0C44293FC1C143AFBF4C8995FB92427AE41E4G49B934CA495991 B7852B855


Dată încărcare fișier


2U07/2020


Descriere


Anexa 11JJsta echipamente similare


Grup țintă

Beneficiarii de asistență socială din cadrul centrelor rezidențiale, precum și salariați DGASPC Sector 2 care lucrează în cadrul acestor centre.

Sustenabilitafe

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul presupune în cea mai mare parte, achiziții de echipamente de protecție majoritatea de unică folosință sau cu durată scurtă de utilizare, deci nu va exista o infrastructură de gestionat după încheierea proiectului. în ce privește echipamentele medicale achiziționate -termometre cu măsurarea temperaturii fără contact și lămpi cu raze UV - acestea au fost distribuite împreună cu manualul de utilizare și cu instrucțiunile de întreținere și mentenanță.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului șl exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Nu au fost încheiate acorduri instituționale cu părți terțe. Acest proiect este implementai direct și nemijlocit de DGASPC Sector 2 prin direcțiile și serviciile în subordine. Astfel, vor fi implicate Serviciul de Alternative Rezidențiale care coordonează activitatea centrelor rezidențiale din Direcția de Protecția Copilului și Serviciul Rezidențial Adulți care coordonează centrele rezidențiale pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fl gestionată infrastructura după încheierea proIectuluițșl anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Proiectul presupune în cea mai mare parte, achiziții de echipamente de proiecție majoritatea de unică folosință sau cu durată scurtă de utilizare, deci nu va exista o infrastructură de gestionat după încheierea proiectului. în ce privește echipamentele medicale achiziționate -termometre cu măsurarea temperaturii fără contact și lămpi cu raze UV - acestea au fost distribuite împreună cu manualul de utilizare și cu instrucțiunile de întreținere și menlenanță,

Evidența distribuirii echipamentelor de protecție către utilizatorii finali a fost asigurală prin întocmirea bonurilor de transfer. Acestea sunt documente contabile (anexate) de gestiune a Serviciului Administrativ pe baza cărora echipamentele au fost distribuite centrelor rezidențiale.

Transferabilitatea rezultatelor

Rezultatele acestui proiect vor fi folosite pentru îmbunătățirea planurilor dc achiziții pentru anii viilorl și asigurarea unor stocuri minime de materiale dc protecție.

Relevanță

Referitoare la proiect

Proiectul contribuie la promovarea Investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzală de răspândirea virusului SARS-CoV-2. In mod concret, proiectul constituie o investiți în infrastructura sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile socialo și la protejarea grupurilor celor mai vulnerabile.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

Riscuri


Produsele fiind deja achiziționate, nu există riscuri asociate proiectului.

Detaliere riscuri

Nr.

cri.


Risc identificat


Măsuri de atenuare ale riscului


| Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Conform deciziilor directorului general al DGASPC Seclor 2, măsurile de protecție sunt dispuse pentru protejarea sănătății tuturor salariațitor și beneficiarilor centrelor rezidențiale, Tn mod egal, fără discriminare de gen.

Nediscriminare

Proiectul este destinai protejării beneficiarilor din centrele sociale publice și prin urmare esle destinai în mod special unor categorii discriminate și marginalizate în societate - persoane cu dizabililăți grave, persoane fără adăpost, copii fără familie, bolnavi cronici somatici și psihici în stare gravă, persoane vârstnice lipsite de sprijinul familiei sau al comunității.

Accesibilitate persoane cu dizabilltăți

Prin nalura sa, proiectul sprijină activ accesul persoanelor cu dizabilități la servicii sociale oferind protecție igienico-sanitarâ.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția biodiversitații

Utilizarea eficientă a resurselor

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Reziliența ia dezastre

Descrierea investiției

Valoarea de investiție va preciza sumele reprezentând:

• Cheltuieli eligibile - Cheltuielile eligibile sunt acea parte din costul total al acizițiilor de echipamente de proiecție individuală șl echipamente medicale făcute de DGASPC Seclor 2 care au fost alocate și distribuite beneficiarilor și angajaților centrelor și structurilor rezidențiale. Evidența distribuirii cairo centrele rezidențiale a fost făcută prin bonuri de transfer întocmite de Serviciul Administrativ. Suma totală a cheltuielilor eligibile este de 548578,74 RON.

Cheltuieli altele decât cele eligibile - Cheltuielile neeligibile sunt acelea alocate achizițiilor de echipamente de protecție


individuală și echipamente medicale care au fost distribuite celorlalte servicii sociale și administrative ale DGASPC, altele decât serviciile rezidențiale. Suma totală a cheltuielilor ne-eligibile este de 831745,10 RON.

Indicatori prestabiliți

SECREÎAR

Componenta 1

Indicatori prestabiliți do realizare

Denumire Indicator

Unitate măsură

Valoare țintă

Din caro Femei

Din care Bărbați

Regiuni dezvoltate

Regiuni mai puțin dezvoltate

Eniilățl publice (loiale / sprijinite penim gestionarea crizei sanitaro cauzate de SARS-CoV‘2

Nr.

33.00

33

0

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator

Unitate                    Din care Din care

măsuri Valoare țintă Feme|      M(baț|

Echipamente medicale (termometre, lămpi UV)

BUC       54.00

Echipamente de proiecție (botoși, combinezoane, mânuși, măști)

BUC     116,759 00

Plan de achiziții

Resurse umane implicate

Tabt

îl centralizator resurse umane

Nr.

cri.

Rol

Nume persoană

Codul ocupației

1

Manager de proiect

LAZAR CRISTIAN

242101

manager proiect

2

Responsabilul de implementare a

LOSAK ANCA IOANA

242201

consilier administrația publica

3

contractelor de achiziție

Responsabilul de asistență tehnică

GRIGUȚA ADRIANA

261103

consilier juridic

4

Responsabilul financiar

GHEORGHE SIMONA

242201

consilier administrația publica

5

Responsabilul de achiziții

MODROI MIHAELA

242201

consilier administrația publica

1.                       Rol:    Manager de proiect

Nume persoană:   LAZAR CRISTIAN

Codul ocupației:   242101 manager proiect

Atribuții:     -planifică și gestionează implementarea proiectului;

 • - conduce echipa de proiect;

 • - supervizează procedurile de achiziție șl atribuire a contractului;

 • - asigură comunicarea cu autoritatea contractantă;

 • - asigura respectarea calendarului de activități;

 • - stabilește măsurile necesare pentru a evita orice situație neprevăzută, care ar putea afecta implementarea proiectului, iar în cazul unei asemenea situații, ra măsurile de remediere;

 • - stabilește etapele și elementele do referință penlru evaluarea, monitorizarea și evaluarea proiectului, precum și alte atribuții specifice.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată


Experiență solicitată

Competențe solicitate


STUDII SUPERIOARE - 5 ani

MANAGER PROIECT - 10 ani

 • - planifică șl gestionează implementarea proiectului;

 • - conduce echipa de proiect;

 • - supervizează procedurile de achiziție și atribuire a contractului;

 • - asigură comunicarea cu autoritatea contractanta;

 • - asigură respectarea calendarului de activii

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 • Utilizator experimentat nivel 1

C1 - Utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivel 1

C1 - Utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

32 - Utilizator independent nivcl2

Curriculum vitae


Educație

Oct 1991 - Iun 1997

Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie

Universitatea din București

Str. Sos. Panduri nr. 90, Municipiul București, cod poștal județul București, România

Experiență

Oct 2017 - lan 2020

CONSILIER CLIENTI

WEBHELP România SA

Str. Strada Dr. lacob Felix nr. 63-69, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România

Servicii clienli Franța, Analiza continui web conform proceduri clienli

Mai 2011 - Feb 2013

CONSULTANT - PROGRAM DE EDUCAȚIE IN SITUAȚII DE URGENTA

UNICEF GENEVA

Str. Avenue de la Paix nr. 5-7, GENEVA, Switzerland

Consultanta in dezvoltarea competentelor specifice situațiilor de urgenta penlru specialiștii in educație trimiși in zonele de urgenta in programele internaționale ale UNICEF, sprijin pentru proiectele de educație globale, sprijin pentru recrutarea de specialiști care vor fi trimiși in misiuni.

lan 2020 -

CONSILIER SUPERIOR

DGASPC SECTOR 2

Str. STR OLARI nr. 15, Municipiul București, cod poștal județul București, România

lan 2010- Dec 2011

CHAIRPERSON

UNLESA GENEVA - ASOCIAȚIA FAMILIILOR FUNCȚIONARILOR ONU

Str, Rue de Vermont nr. 37-39, GENEVA, Switzerland

Servicii de reprezentare, advocacy si sprijin de dezvoltare a carierei si integrare sociala a familiilor funcționarilor internaționali ai ONU aflati pe perioade medii in Geneva

Competențe

Management de proiect finanțare de Comisia Europeana

Managementul programelor de formare facilitare profesionala

Limbi străine cunoscute

engleza

franceza

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

CI - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 'Utilizator experimentat nivell

B2- Utilizator

Independent nivelZ

2.                         Rol:

Responsabilul de implementare a contractelor do achiziție

Nume persoană:

LOSAK ANCA IOANA

Codul ocupației:

242201 consilier administrația publica

Atribuții:

-coordonează distribuția de materiale și echipamente la fiecare centru rezidențial conform proiectului:

 • •ține evidența materialelor și echipamentelor achiziționate pentru flecare centru rezidențial;

 • -cooperează cu ceilalți membrii ai echipei, în special cu Responsabilul tehnic în ceea ce privește calitatea materialelor și echipamentelor;

-informează managerul de proiect cu privire la eventualele neconformitățl ale materialelor și echipamentelor achiziționate.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

STUDII SUPERIOARE - 4 ani

Experiență solicitată

Responsabilul de implementare a contractelor de achiziție - 5 ani

Competențe solicitate

coordonează distribuția de materiale și echipamente la fiecare centru rezidențial conform proiectului;ține evidența materialelor și echipamentelor achiziționate pentru fiecare centru rezidențiabcoopcrează cu ceilalți membrii ai echipei.

Limbi străine solicitate

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

C1 - Utilizator experimentat nivell

B2 - Utilizator independent nivel2

Curriculum vitae

Educație

Oct 2002 - Iun 2006 ECONOMIST

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Str. PIAȚA ROMANA nr. 6, Municipiul București, cod poștal județul București, România

Experiență

Noi 2017 - CONSILIER SUPERIOR

DGASPCSECTOR 2

Str. STR OLARI nr. 15, Municipiul București, cod poștal-r județul București, România

Elaborarea și suport în implementarea strategiei șl a planului de acțiune locală în domeniul asistenței sociale, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituției;

Menținerea contactul permanent cu celelalte departamente din cadrul direcției generale în vederea unei bune cunoașteri a contextului social și al nevoilor existente, ca bază pentru elaborarea strategiilor și a proiectelor;

Identificarea programele de finanțare națională și internațională în scopul stabilirii de parteneriale interînstiluționale și accesării de fonduri/ granl-uri prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare aprobate; analizarea eligibilitatățil instituției; desfășurarea activităților legale

WAT spre neschimbare SECRETA R_| de managementul programelor și proiectelor aflate în derulare: Asigurarea monitorizării etapelor do implementare și post - Implementare proiecte; întocmirea rapoartelor intermediare și finale vizând derularea programelor cu finanțare internațională sau a altor programe, anual sau ori de cale ori sa solicilă; Participă la diferite întâlniri, semlnarii, mese rotunde, conferințe organizate de structuri ale Uniunii Europene, ADR - uri, ministere ele. în scopul îmbogățirii cunoștințelor legale de accesarea și utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor; Clarificarea solicitărilor de la Autoritățile de Management, Organismele Intermediare, și alte instituții dc monitorizare, verificare și control; Centralizarea și menținerea evidenței tuturor proiectelor pe care DGASPC le derulează;înlocmirea și actualizarea bazei de date privind parleneriatele încheiate; Menținerea și dezvoltarea relațiilor externe ale instituției;

Oct 2012-lan2015


Iul 2007-Ocl 2012


lan 2015-Ocl 2017


înaintarea către superiorii ierarhici a propunerilor de îmbunătățire a stilului de iucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;intocmirea și înaintarea spre aprobarea Consiliului Local Sector 2 a documentației privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, ECONOMIST

SMARTREE ROMANIASRL

Str. Expo Business Park, Slr. Aviator Popisleanu Clădirea 2, etaj 4. Open Space 1 nr. 54A, Municipiul București, cod poștal județul București, România

CALCUL SALARII, ÎNTOCMIRE RAPOARTE SI ALTE SITUAȚII SOLICITATE DE CLJENTI

ECONOMIST

TMF ROMANIASRL

Str. CALEA SERBAN VODĂ nr. 133, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România CALCUL SALARII, ÎNTOCMIRE RAPOARTE CLIENTI, RESURSE UMANE (ÎNTOCMIRE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, ACTE ADIȚIONALE, DECIZII

INCETARE/SUSPENDAREI

COMPLETARE IN CĂRȚILE DE MUNCA

TEAM LEADER

TMF ROMAN IA

Slr. CALEA SERBAN VODĂ nr. 133, Municipiul București, cod poștal -, județul București. România CALCUL SALARII, ÎNTOCMIRE RAPOARTE CLIENTI, RESURSE UMANE (ÎNTOCMIRE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA. ACTE ADIȚIONALE, DECIZII

INCETARE/SUSPENDARE)

Competențe

Management de proiect

Curs absolvit in anul 2018


Mașter - Drept internațional Universitatea Creștina 'Dimilrie Canlemif

Limbi străine cunoscute

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimental nivel 1

C1 - Utilizator experimentat nivel 1

C1 - Utilizator experimental nivel!

C1 - Utilizator experimentat nivel!

B2 - Utilizator independent nive!2

3.                       Rol:   Responsabilul de asistență tehnică

Nume persoană:   GRIGUȚA ADRIANA

Codul ocupației:    261103 consilier juridic

Atribuții:     -asigură respectarea prevederilor din contractul de finanțare;

 • - asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale și a caietului dc sarcini;

 • - cooperează îndeaproape cu Liderul de echipa în ceea ce privește stadiul de Implementare a contractelor de achiziții și de calitatea produselor și echipamentelor achiziționate;

 • - cooperează cu ceilalți membrii ai echipei de proiect în vederea implementării cu succes a contractului de servicii;

 • - se asigură că documentele livrate de furnizor sunt corecte și complete.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată STUDil SUPERIOARE - 4 ani

Experiență solicitată


Competențe solicitate


Responsabilul de asistență tehnică -10 ani

-asigură respectarea prevederilor din contractul de fmanțare;asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale și a caietului de sarcini;se asigură că documentele livrate de furnizor sunt corecte și complete.


Limbi străine solicitate

franceza

înțelegere

Vorbire

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator experimental nivell

C1 - Utilizator experimental nivell

B2 - Utilizator independent nivel2

B2 - Utilizator independent nive!2

B2 - Utilizator independent nivel2______________________


Scriere


Curriculum vitae


Educație


Ocl 1997 - Iul 2001


FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA DE STAT MOLDOVA

Str. Strada Alexei Maleevici nr. 60, CHIȘINÂU, Moldova (Republic of)


Experiență

Ocl 2010-Apr 2014


Mai 2014- lan 2020


ian 2020 -


lan 2006-Ocl 2010


CONSILIER JURIDIC

FUNDAȚIA "LUMINA" INSTITUȚII DE INVATAMÂNT

Str. Strada Balta Albina nr. 9, Municipiul București, cod poștal județul București, România

Elaborare si avizare contracte comerciale si civile; avizare acte interna; coordonare proces de autorizare programe de învatamanl superior;reprezenlarea fundației in fata unor inșii Iutii publice;redactare puncte de vedere

CONSILIER JURIDIC

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Str. SPALIUL INDEPENDENTEI nr. 54. Municipiul București, cod poștal județul București, România

Elaborare sl avizare contracte comerciale si civile; avizare acte intorne; consultanta juridica; elaborare puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative in domeniul de activitate;organizarea si implementarea controlului intern, CONSILIER JURIDIC

DGASPC SECTOR 2

Str. STR OLARI nr. 15, Municipiul București, cod poștal județul București, România

Elaborarea și suport în implementarea strategiei și a planului de acțiune locala în domeniul asistenței sociale, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituției;

Menținerea contactul permanent cu celelalte departamente din cadrul direcției generale In vederea unei bune

cunoașteri a contextului social șl ai nevoilor existente, ca baza pentru elaborarea strategiilor și a proiectelor.

Identificarea programele de finanțare naționala șl internaționala în scopul stabilirii da parteneriate inlcrinstituionalc și accesării de fonduri/grant-uri prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare

aprobate; analizarea eligibiîilalații instituției; desfășurarea activităților legate de managementul programelor și

proiectelor aflate in derulare; Asigurarea monitorizării etapelor de implementare și post -implementare

proiecte; întocmirea rapoartelor intermediare §1 finale vizând derularea programelor cu finanțare internaționala

sau a altor programe, anual sau ori de câte ori so solicita;

CONSILIER MINISTRU SI INSPECTOR

MINISTERUL MUNCII Sl PROTECȚIEI SOCIALE

Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România

Coordonare in domeniul integrării europene; participarea la transpunerea directivelor UE; îndeplinirea procedurilor de elaborare si inițiere a actelor normative de către ministerjredaclarea punctelor de vedere cu privire ta activitatea ministerului;verificarea legalității actelor cu caracter juridic si administrativ


Competențe


Control intern


Certificai Ministerul Finanțelor Publice


Mașter - Drept internațional si comunitar


Universitatea Nicolae Titulescu


Limbi străine cunoscute

franceza

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C1 - Utilizator

C1 - Utilizator

B2 - Utilizator

B2 - Utilizator

02 - Utilizator

vizat

i spio neschimbare

Q IC P P :■"' ‘y a p-j i______iA- IAH

înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

experimentat nivell

experimentat nivell

independent nive!2

independent nive!2

independent nivel2


4.                       Rol:   Responsabilul financiar

Nume persoană:  GHEORGHE SIMONA

Codul ocupației:    242201 consilier administrația publica


Atribuții:     -asigură bugetul proiectului conform contractului de finanțare,

 • - realizează cheltuielile eligibile;

 • • deschiderea conturilor bancare și relația cu banca sau trezoreria publică;

 • - identifică riscurile aferente managementului financiar a proiectului, întreprinde măsurile de prevenire a apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile in caz de dificultăți;

 • - evaluarea din punct de vedere financiar al stadiului implementării proiectului;

 • - efectuarea și înregistrarea operațiunilor financiar-conlabile;

 • - elaborarea și păstrarea evidentelor și documentelor financiar contabile, în condițiile prevăzute de legislația in vigoare;

 • - elaborarea și verificarea cererilor de plată/ rambursare și a documentelor justificative necesare pentru avizarea și autorizarea plăților.


Cerințe din fișa postului


Educație solicitată STUDII SUPERIOARE - 4 ani


Experiență solicitată Responsabilul financiar - 5 ani


Competențe solicitate


asigură bugetul proiectului conform contractului de finanțare;realizează cheltuielile eligibile;tdenlrfică riscurile aferente managementului financiar a proiectului, întreprinde măsurile do prevenire a apariției riscurilor.


Limbi străine solicitate


înțelegere

Vorbire

Scriere

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunțe

C2 - Utilizator experimental nive!2

C2 - Utilizator experimentat nive!2

C2 - Utilizator experimental niveJ2

C2 - Utilizator experimenlal nivel2

C2 - Utilizator experimental nivel2


Currictilum vitae


Educație

Oct 2000 - Iul 2004 FACULTATEA DE COMERȚ

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Slr. Piața Romana nr. 6, Municipiul București, cod poștal județul București, România

Experiență


Oct 2015 - Iul 2016


Iul 2016-


INSPECTOR DE SPECIALITATE - SERVICIUL FINANCIAR

DGASPC SECTOR 2

Slr. STR OLARI nr. 15. Municipiul București, cod poștal județul București, România

Solicita avizele si acordurile de la coordonatorul direct asupra aclivilalii desfășurate sau cu privire la documentele si lucrările inlocmite;analizeaza si face propuneri cu privire la soluționarea, in termen legal, a lucrărilor repartizate de către șeful compartimentului si/sau de conducerea DGASPC S2; exercita controlul financiar preventiv propriu cf dispozițiilor DGASPC S2 privind cadrul general al exercitării controlului financiar preventiv propriu CONSILIER SUPERIOR ■ SERVICIUL FINANCIAR

DGASPC SECTOR 2

Str. STR OLARI nr. 15, Municipiul București, cod poștal județul București, România

Solicita avizele si acordurile de la coordonatorul direct asupra activitatil desfășurate sau cu privire la documentele si lucrările Intocmitejanalizeaza si face propuneri cu privire la solulionarea. In termen legal, a lucrărilor repartizate de către sefuf compartimentului si/sau de conducerea DGASPC S2; exercita controlul financiar preventiv propriu cf dispozițiilor DGASPC S2 privind cadrul general al exercitării controlului financiar preventiv propriu


Competențe


MAȘTER - UNIVERSITATEA ARTIFEX - FAC. DE FINANȚE SI CONTABILITATE


MANAGEMENTUL


ViZAT

-MCHhtar


SISTEMULUI INFORMAȚIONAL FINANCIAR-CONTABIL

Limbi străine cunoscute

înțelegere

Vorbire

Scrlera

Audiție

Scriere

Conversație

Pronunție

C2 - Utilizator experimentat nivel2

C2- Utilizator experimentat nive!2

C2 - Utilizator experimentat nive!2

C2 - Utilizator experimental nivel2

C2 - Utilizator experimentat nivel2

5.                         Rol:

Responsabilul de achiziții

Nume persoană:

MODROI MIHAELA

Codul ocupației:

242201 consilier administrația publica

Atribuții:

■întocmește planul de achiziții al proiectului;

-planifică realizarea achizițiilor de materiale și echipamente, aferente proiectului;

-cooperează cu ceilalți membrii ai echipei de proiect;

-coordonează procesul de realizare a achizițiilor de materiale și echipamente;

-solicită alocarea bugetelor necesare pentru realizarea achizițiilor;

■se asigură de regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

STUDII SUPERIOARE -4 ani

Experiență solicitată

Responsabilul de achiziții - 5 ani

Competențe solicitate

-coordonează procesul de realizare a achizițiilor do materiale și echipamenle;so1icilă alocarea bugetelor necesare pentru realizarea achizițiilorjse asigură de regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice

Curriculum vitae

Educație

Oct 2002 - Iul 2006

FILOLOG

FACULTATEA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Str. SOS PANDURI nr. 90, Municipiul București, cod poștal județul București, România

Experiență

Sep 2008 -

CONSILIER DE ACHIZIȚII PUBLICE

DGASPC SECTOR 2

Str. STR OLARI nr. 15, Municipiul București, cod poștal -județul București, România

Achiziționarea do bunuri, servicii, lucrări pentru centrele din subordinea DGASPC S2

Competențe

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

CURSURI DE ACHIZIȚII PUBLICE, CURSURI POSTUNIVERSITARE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Dogii nicn tcincA i cate

Fișier

Dată încărcare Ușier

Descriere

CV Mihacts ModioLsigned pdt

E30OC4429BFCtC149AFBF4C8995F892427AE4lE4649B934CA49S&91 B7852B855

CV_Adrian a_Grig ula_s Ig nad .pd f

21/07/2020

CV Mihaela Modroi

E33OC44298FC1C149AFBF4C899&FB92427AE41E46490934CA495991 078520855

CV_Anca_Lo$ak_$igried pdl

2W7/2020

CV Adriana Griguta

E3B0C44298FC1CH9AFBF4C9996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7B52B855

CV_Cristian_La2nr^slgned pdf

21/0772020

CV Anca Lasak

E3B0C44298FC1Ct49AFBF4C899BFB92427AE4IE4G49B934CA495991 □78528855

C V_Slmona_Gheorghe_signed pdf

2 f/07/2020

CV Cristian La zar

E3B0C44298FClC149AFBF4CB996Fn92427AE41E4649B934CA49599t 07B52B9S5

21107/2020

CV Simana Gheotghe

Flșlor


Dală încărcare fișier


Descriere


fisa pD5l_Responsab>l_Achizi'ji_$igiied pil#

E3BQC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4549B934CA495991 D7852QB55

FisaPosl_Asis'.eHajehfih:a_$igned.fxll

E3B0C4429BFC1C149AF8F4C8996FB92427AE41 E4649B934CA495991 B78520B55

FP_fin_r65pons_rtnanciar_signed.pdf

E380C44298FCtCI49AFGFlC8996FB92427AE41E4649Q934CA495991 870528655

DispOiij0_UiP_POlM_s«jned pdf

E3BOC44298FC1CI49AFBF4Câ99GFB92427AE41E46490934CA49599l

B7B52BB55

Fisa_p0si_tazar_Cri5li.nn_signed.pdl

E3BQC44298FC1CH9AFBF4CB996FB92427AE41E4S49B934CA495991

B7852B655

FP.Anca L osak_sfgned.pdf

E3B0C44298FC1C149AFCF4CB99BFI392427AE41E4649B034CA495991 878528855


21/07/2020           FP Mihaela Modici


21/07/2020           FP Adriana Grigula


21/07/2020           FP Simona Gh&orghe


21/07/2020             Dispoziția U!P


21/07/2020           FP Manager proiect


21/07/2020           FP_Arca Losak


Resurse materiale implicate

Activități previzionale

Activitate: Achizifio echipamente de protecție individuală

Subactivități

Achiziție echipamente de protecție Achiziție mânuși, măști chirurgicale, măști sterile șl combinezoane

18 Marlic 2020 - 19 Martie 2020

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Strategii, Programe, Proiecte

Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultatul general al proiectului este dotarea cu echipamente de proiecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2, pentru perioada martie -iunie 202Q, a personalului și beneficiarii centrelor rezidențiale publice pentru persoane vulnerabile din subordlnoa DGASPC Sector 2.

Au (ost achiziționate și distribuite centrelor rezidențiale 27878 măști chirurgicale, 73300 mânuși, 1853 combinezoane, 13728 botoși.

în plus, au fost achiziționate șl distribuite 34 termometre șt 20 lămpi pentru dezinfecție cu raze UV.

Activitate: Achiziție echipamente de protecție individuală

Subactivități

Achiziție echipamente de protecției Achiziție măști chirurgicale, măști sterile, mănuși, combinezoane și botoși

15 Aprilie 2020 - 4 Mai 2020

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Strategii, Programe, Proiecte

Amplasamente

Rezultate previzionale

Activitate: Achiziție termometre

& neschimbate

Q J,7 f" J"------. ...(

. Oii\rf r" ? /; Q

Su bacii vităji

Achiziție lermomelre                      nuli

30 Marlie 2020 - 29 Aprilie 2020

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Slra legii, Programe, Proiecte

Amplasamente

Rezultate previzionale

Activitate: Achiziție lămpi UV

Subactivlfățl

Achiziție lămpi mobile pentru dezinfecție nuli cu UV

1 Aprilie 2020 - 3 Aprilie 2020

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Slrategii, Programe, Proiecte

Amplasamente

Rezultate previzionale

Activitate: Distribuția echipamentelor de protecție către centrele rezidențiale

S ubadlvități

Distribuția echipamentelor de proiecție Produsele achiziționate au fost disIribuile centrelor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector către centrele rezidențiale                   2.

26 Martie 2020 - 30 Mai 2020

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Stralegii, Programe, Proiecta

Amplasamente

Rezultate prcvizionate

DURATA PROIECTULUI: 3 luni

Documente încărcate

Fișier

Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulle_signed pdf

E3BOC44290FC1C149AFBF4C8D9GFB92427AE4 IE4B49B934CA495991 B7B52BB55

Centrul Maternei Maria_signed pdf

E3BDC44290FC1C149AFBF4CB996FB9242/AE41E4649B934CA495991

B7B52B855

CIA 2_signed.pdf

E3B0C44298FC1Ct49AFBF4Cfl996F892427AE41E4640B934CA495991

B7B52BB55

Cirosarii_5igned pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C6996FB92427AE4IE4649B934CA495991

B7B52BB55

CRRN 1_skjred.pdf

E3B0C44298FC1CÎ49AFBF4C8996FB92427AE41E4G49B934CA495991

B7B52BB55


Dată incărcare fișier                                    Descriere


21/07/2020             Distribuție ma'.arialfi_ANPA


21/07/2020            Distribuție echipamente CUM


21/07/2020             Distribuție materiale CIA2


21/07/2020             Distribuția echipamente Ci/esarlJ


21/07/2020            Distribuție echipamente CRRN1GRRN 2_signed pdl

E3B0C4429BFC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E4G49B934CA49S991

B7B52B055

CSCH_signnd.pd1l

21/07(2020

Distribuire echipamente CRRN2

E3BOC4429BFC1C149AFEF4C8D9GFB92>127AE41E4649B934CA‘195991

B7B52B855

CSPAHN - LP_skjned.pdf

21/07/2020

Distribuire- echipamente CSCH

E3BOC44290FC1CI49AFBF4C8996FB92427AE41E4S49B934CA495991

376523855

Danila_stgned pdf

21/07/2020

Distribuție echipamente CSPAHN

E3BOC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE4 IE4549B934CA495991

B7B52B655

Gavroche_signed.pdf

21/07/2020

DIs-nL'uâe echipamenle Danila

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB995FB92427AE41E4649B934CA495991 B7B52B855

Locuințe Pro'.ejate_sigred.pdf

21/07/2020

Distribuție echlpamenla Gavrocho

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 070523 855

SATR • Apanam®nte_țigned.pdf

21/07/2020

Dlsttlbutie echipamente LP

E3e0C44298FClC149AFBFdC8996FB92427AE4IE4649B934CA495991i

B7852BB55

Spera i»ta_$îgned,pdf

21/07/2020

Distribuție echipamente apartamente sociale

E3BOOa429BFC1Gî49AFDF.1CB99GFD92427AE4 IE4G49D934CA495991 378523855

M3nusi_ccfnblnezo3n&_dosarJfcitalii_sigrGd pdl

21/07/2020

Distribube echipamente Speranța

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996F392427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

Ma5ll_Manusi_£ornbinezoane_dosar_ricita;ii_sî<jned pdf

21/07/2020

Achiîr.iH echipamente de proiecție 1

E3B0C4429SFC1G149AFBF4C89&6FB92427AE41E4649B934CA4 95991 B7852B855

Te rmometre_do$ arjicirâiil_sig ned pdf

21/07/2020

Achiziție echipamente de proiecție 2

E3B0C-l4î9eFC1Cl49AFBF4CB99CFB92427AE41E4649B934CA49S99J 078520855

Lam pl_ UVdosarJiciiațli_signed .pd f

21/07/2020

Achizrti» toimometre

E3B0C44298FC1CH9AFBF4C899SFB92427AE41E4649B93-1CA495991 078520855

An exaPla nul_d eJnforrna r bs ig n ed. pd f

21/07/2020

Achiziție tâmpi UV

E3B0C4429SFC1C149AFBF4C8996FB92427AE‘l1E4649B934CA49599l B7852B855

21/07/2020

Anexa plan da informare

vizat

%Zn^sch^ale

BUGETUL PROIECTULUI

| Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Strategil, Programe, Proiecte

Activitatea: Achiziție echipamente de protecție individuală

Subactivitatea: Achiziție echipamente de protecție

Categorie cheltuiala eligibilă :21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Mască sterilizată cu filtru 3M

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

100 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI)

79.00

Valoare totală [LEI]

9,401.00

Valoare loială (fără TVA) [LEI)

7,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

940.10

Valoare TVA [LEI)

1,501.00

Valoare totală neeltgibilă [LEI]

8.460.90

Eligibil [LEI]

790.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

150.10

Public [LEI]

940.10

Neeligibil [LEI] TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stal:

Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stal:

7.110.00

1,350.90

Nerambursabil [LEI]

940.10

Justificarea cheltuielii

Echipament individual de protecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție echipamente de protecție individuală

Subactivitatea: Achiziție echipamente de protecție

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Combinezon alb de protecție

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

100 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

67.98

Valoare loială [LEI]

8,089.62

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,798.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

404.48

Valoare TVA [LEI]

1,291.62

Valoare totală neeligibilă [LEI]

7,685.14

Eligibil [LEI]

339.90

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

64.58

Public [LEI]

404.48

Neeligibil [LEI]

6,458.10

Nerambursabil [LEI]

404.48

TVA Neeligibil [LEl]            1,227.04

Ajutor de stal:

Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria do ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Strategii, Programe, Proiecte

Justificarea cheltuielii

Echipament individual do protecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție echipamente de protecție individuală

Subactivitatea: Achiziție echipamente de protecție

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale {alleie decât terenuri șl imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eliglbilă:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Mânuși examinare pudrate din vinii

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

573 cut

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

88.00

Valoare tolală [LEI]

60,004.56

Valoare loială (fără TVA) [LEI]

50,424.00

Valoare loială eligibilă [LEI]

9,424.80

Valoare TVA [LEI]

9,580.56

Valoare totală neellglbilâ [LEI]

50,579.76

Eligibil [LEI]

7,920.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEIJ

1.504.80

Public [LEIj

9,424.80

Neeligibil (LEI)

42,504.00

Neramburșabil [LEIJ

9.424.80

TVA Neeligibil [LEI]

8,075.76

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

Echipament individual de proiecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție echipamente de protecție individuală

Subactivitatea: Achiziție echipamente de protecție

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (alleie decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale țaltete decâl terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Mănuși examinare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuiala

Cantitate:

2117 cui

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

75.00

Valoare totală [LEI]

388,942.25

Valoare tolală (fără TVA) [LEI]

158,775.00

Valoare loială eligibilă (LEI)

57,387.75

Valoare TVA [LEI]

30,167.25

Valoare totală neeligibilă [LEI]

131,554.50

Eligibil [LEI]

48,225.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

9,162.75

Public [LEIJ

57,387.75

Nceligibil [LEI] TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stal:

110,550.00

21,004.50

Neramburșabil [LEI]

57,387.75

VIZAT spre neschimbare

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/StrategiI, Programe, Proiecte

Justificarea cheltuielii

Echipament individual de protecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție echipamente de protecție individuală

Subactivitatea: Achiziție echipamente de protecție

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibila:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Combinezon de protecție

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate:

6216 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

59.00

Valoare totală [LEI]

436,425.36

Valoare totală (fără TVA) {LEI)

366,744.00

Valoare loială eligibilă [LEI]

129,748.08

Valoare TVA [LEI]

69.681.36

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

306.677.28

Eligibil [LEI]

109,032.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

20,716.08

Public [LEI]

129.748.08

Neeligibil [LEI]

257,712.00

Nerambursabil [LEI]

129,748.08

TVA Neeligibil [LEI]

48,965.28

Ajutor do stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Echipament individual de protecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție echipamente dc protecție individuală

Subactivitatea: Achiziție echipamente de protecția

Categorie cheltuială eligîbllă:21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime șl materiale, Inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibîlă:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (silele decât terenuri și imobile), obiecte do inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Mască sterilizată cu filtru 3M

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate:

1050 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

75.00

Valoare totală [LEI]

93,712.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

78,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

49,087.50

Valoare TVA [LEI]

14,962.50

Valoare totală neeligibilâ [LEt]

44,625.00

Eligibil [LEI]

41,250.00

Contribuita proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

7,837.50

Public [LEI]

49,087.50

Neeligibil [LEI] TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcalegoria de ajutor de stat:

37,500.00

7,125.00

Nerambursabil [LEI]

49,087.50

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Strategii, Programe, Proiecte

Justificarea cheltuielii

Echipament individual de protecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție echipamente de protecție individuală

Subactivltatea: Achiziție echipamente de protecție

Categorie cheltuială e!lgibilă:21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materialo, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:64 ■ cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Măști chirurgicale 3 pliuri

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială;

Cheltuială

Cantitate:

86000 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

3.90

Valoare totală [LEI]

399,126.00

Valoare loială (fără TVA) [LEI]

335,400,00

Valoare loială eligibilă [LEI]

126,782.84

Valoare TVA [LEI]

63,726.00

Valoare totală neellgibilâ [LEI]

272,343.16

Eligibil [LEI]

106,540.20

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

20,242.64

Public [LEI]

126,782.84

Nccligibil [LEI]

228.859.80

Nerambursabil [LEI]

126,782.84

TVA Neeligibil [LEI]

43.483.36

Ajutor do stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Echipament individual de protecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție echipamente de proiecție individuală

Subactivitatea; Achiziție echipamente de proiecție

Categorie cheltuială eligibilâ:21 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri șl imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă: 64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de Inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Boloși

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate;

21500 buc

Preț unitar (fără TVA) țLElj

0.23

Valoare totală (LEI]

5,884.55

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,945.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,757.35

Valoare TVA [LEI]

939.55

Valoare loială neeligibilă [LEI]

2,127.20

Eligibil [LEI]

3,157.44

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

599.91

Public [LEI]

3,757.35

Neeligibil [LEI] TVA Nccligibil [LEIJ Ajutor de slal:

Schema de ajutor de slal:

Categoria de ajutor de slal:

Subcategoria de ajutor de stat:

1,787.56

339.64

Nerambursabil [LEI]

3,757.35

24 VIZAT spre neschimbate SECREÎM

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 2/Strategii, Programe, Proiecte

Justificarea cheltuielii

Echipament individual de protecție

Documente justificative

Activitatea: Achiziție termometre

Subactivltatea: Achiziție termometre

Categorie cheltuială elîgIbHă:21 - cheltuieli cu achiziția do active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte do inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Termometru Infrarosu

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuiala directă

Cantitate:

50 buc

Preț unitar (iară TVA) [LEI]

404.00

Valoare totală (LEI]

24,038.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

20,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,345.84

Valoare TVA (LEI)

3,838.00

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

7,692.16

Eligibil [LEI]

13,736.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI]

0.00

TVA Eligibil [LEI]

2,609.84

Public [LEI]

16,345.84

Neeligibil [LEI]

6,464.00

Nerambursabil [LEI]

16,345.84

TVA Neeligibil [LEI)

1,228.16

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

echipament de proiecție pentru verificarea temperaturii corporale, in vederea triajului

Documente justificative

Activitatea: Achiziție lămpi UV

Subactivltatea: Achiziție lămpi mobile pentru dezinfecție cu UV

Categorie cheltuială eligibilă :21 - cheltuieli cu achiziția do activa fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibîlă:64 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobila), obiecte de inventar, materiale consumabile

Descrierea cheltuielii

Lămpi pentru dezinfecție cu radiații UV

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Chelluîătă directă

Cantitate:

20 buc

Prel unitar (fără TVA) [LEI]

6,500.00

Valoare totală [LEI]

154,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

130,000.00

Valoare totala eligibilă [LEI]

154,700.00

Valoare TVA [LEI]

24,700.00

Valoare totală necligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

130,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

24,700.00

Public [LEI]

154,700,00

Neeligibil [LEI)

TVA Neeligibil [LEI) Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

0.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

154,700.00

VIZAT

spre nescrMmbare

segp. .«tar

Componenta 1 Lider- DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2/Strategii, Programe, Proiecte

Justificarea cheltuielii

echipamente folosite la dezinfecția spațiilor din centrele rezidențiale

Documente justificative

Componente

Cheltuieli loiale proiect

Cheli ulei loiale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale Qlrjlbilo reactualizate proiect

Public

Cheltuieli loiale ner.imhursabilfl

Cheltuieli loiale ajutor 8 b slat

Cheltuieli totale contribuție propria

Cheltuieli loiale neeligibile proiect

Imensitatea intervenției

1

1,380,323.84

548,57874

548,578 74

548,578 74

548,578.74

0,00

0,00

B31.745,10

100.0000

Total proiect

1,360,323.84

0.00

:             V : ::.

• ?. 5 i: i {

100.0000

548,578.74

548,578.74

548,578.74

548,578.74

0.00

831,745.18

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2/Stralegii.

1.380.323 64

548.578,74

548,578.74

54fi.578.74

548.57874

ooa

0.01

031.745.1C

100-00»

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli loiale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli loiale cerambursabile

Chelluieii totale ajutor de stat

Cheltuieli loiale contribuție proprie

Chelluieii loiale neeligibile proiect

Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

crt Detalii rezultat

Buget eligibil

548,578.74 (100.00%)


1, Rezultatul generai al proiectului este dotarea cu echipamente de proiecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2, pentru perioada martie -Iunie 2020, a personalului șl beneficiarii centrelor rezidențiale publice pentru persoane vulnerabile din subordinea DGASPC Sector 2.

Au fost achiziționate și distribuite centrelor rezidențiale 27876 măști chirurgicale, 73300 mânuși, 1853 combinezoane, 13728 botoși.

In plus, au fost achiziționate și distribuite 34 termometre și 20 lămpi pentru dezinfecție cu raze UV.

Buget eligibil total

543,578.74 (100.00%)

| Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune Regiune

Județ

Buget eligibil

Ajutor da stat

RO32 București - Ilfov

București

S4B.578.74 (100.00%)

0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total

Total ajutor de stat

548,578.74 (100.00%)

0.00 ( 0.00 %)


Buget - Câmp de intervenție


Componenta 1


| Buget - Formă de finanțare

Componenta 1


Buget - Tip teritoriu


Componenta 1


Buget - Activitate economică


Componenta 1


Buget • Obiectiv tematic


Componenta 1


Buget - Mecanisme aplic, terit.


Componenta 1


Evaluare


Detaliere cerere de clarificări


VIZAT spre neschir.


CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, Florin - Stafan Vasile.                                                             în calitate de reprezentant

legalfimputernlcit al DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2/Strategii, Programe, Proiecte, confirm că informațiile incluse in această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se deruta conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată in conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de Interese, ele).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidărilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/imputernicil al DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2/Strategli, Programe, Proiecle, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate Tn bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2/Slrategll, Programe, Proiecte, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu esle completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legai/imputernicit Florin - Ștefan Vasile.

Data

22/07/2020 08:54:12

VIZAT spre neschimbare SECRETAR