Hotărârea nr. 250/2020

Hotărârea nr. 250 Nou! - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop ,,Amenajarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro * Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTAR Â R E

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop,, Amenajarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop ,,Amenajarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare nr. 109355/24.08.2020 prezentată de domnul Dan Cristian Popescu - Consiliul Local al Sectorului 2;

  • - Raportul de specialitate nr. 110764/25.08.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

A - Raportul de specialitate nr. 109896/26.08.2020 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

CfiîU' - Raportul de specialitate nr. 111020/26.08.2020 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și Avizul Comisiei pentru Probleme de Ecologie, Protecția Mediului, Protejarea Zonelor Verzi și Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 53/201 1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.C.G.M.B. nr. 325/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022;

  • - H.C.G.M.B nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 2;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. g), o) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

' I

Art.l (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop "Amenjarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București", conform planurilor din Anexele nr. 1-3.

(2) Anexele nr. 1 - 3 conțin un număr 9 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul și împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî, în numele și pentru Municipiul București, cu privire la realizarea etapelor de expropriere prevăzute de art. 4 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 (1) Despăgubirile aferente imobilelor proprietate privată ce fac obiectul exproprierii vor fi stabilite prin Rapoartele de evaluare ce vor ține cont, în mod just, de Raportul de expertiză întocmit și actualizat pentru anul 2020 de Camera Notarilor Publici conform Anexei nr. 4, o parte din sumă urmând a fi prevăzută și suportată din bugetul local Sector 2.

(2) Anexa nr. 4 conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2 să solicite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București avizul privind recepția coridorului de expropriere.

Art.4 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor expropriate, astfel cum sunt identificate în anexele prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local Sector 2, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea realizării lucrării de utilitate publică "Amenjarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București".

A Alt. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Administrația Domeniului Public Sețtor 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, L1T. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 250

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 17 pagini, inclusiv anexe, ji a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenfă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PLAN DE AMPLASAMENT CU PROPUNEREA DE

EXPROPIERE AL IMOBILULUI - PARC STRADA MOROENI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ZAHARIA RĂZVĂN CRISTIAN


No.

Pnt.

Outline points coord.

Lengths sides

L(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

330900.931

592555.225

20.803

2

330914.125

592571.309

3.368

3

330916.765

592569.218

4.519

4

330919.587

592572.747

25.012

5

330899.629

592587.823

3.357

6

330897.607

592585.143

23.918

7

330879.010

592600.183

2.550

8

330880.502

592602.251

47.858

9

330842.326

592631.112

100.711

10

330782.882

592549.815

44.989

11

330818.714

592522.611

4.038

12

330821.152

592525.830

50.238

13

330861.047

592495.297

13.096

14

330869.451

592505.341

26.043

15

330889.867

592489.173

43.127

16

330915.352

592523.964

41.877

17

330882.507

592549.942

15.040

18

330891.747

592561.809

14.913

19

330903.394

592552.496

0.680

20

330903.819

592553.027

3.629

A(1)-10234mp P-489.765m


Desenat

automat

întocmit

loan Alexandri,

Verificat

loan AlexandriPLAN DE AMPLASAMENT CU PROPUNEREA DE EXPROPIERE AL IMOBILULUI - PARC STRADA MOROENI SCARA l:IOOO

Amenjarea de noi spatii verzi publfcfeBff^fcceynelimitat - categoria parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadijdunității adininstrativ teritoriale a sectorului 2 al duncipiului București - Strada Moroeni

î.™

Așchii ib.


. ->am I________________________________

IfiARjb - STRADA MOROENI

SECTOR 2, BUCUREȘTI


PLAN DE AMPLASAMENT CU PROPUNEREA DE

EXPROPIERE AL IMOBIL UL UI -

PARC SOS PETRICANI - VALEA SAULEI

9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ZAHARIA RĂZVAN CRISTIANPLAN DE AMPLASAMENT CU PROPUNEREA DE

EXPROPIERE AL IMOBILULUI - PARC SOSEAUA PIPERA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CRISTIAN


vrzAî spre neschimbare SECRETARDesenat

automat

întocmit

loan Alexandru r

Verificat

loan AlexandruI Desenat

automat

I întocmit

loan Alexandru

| Verificat

loan Alexandru

1:1000


TABEL CU VALORILE ÎNSCRISE ÎN GRILA NOTARILOR PUBLICI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ZAHARIA RĂZĂȚKN CRISTIAN

ANEXA 4 -TABEL I            Amenjarea de noi spatii verzi publice cu acces nelimitat - categoria parcuri, în vederea asigurării

creșterii calității factorilor de mediu și a stării dc sănătate a populației în cadrul unității adminstrativ teritoriale a sectorului 2 al Muncipiului București - Strada Moroeni nr.56A (lot 1)

Tabel cu imobilele afectate de coridorul de expropriere

august 2020

Nr, Crt.

Nume proprietari

Adrese poștale

Număr cadastra 1

Suprafață teren estimată propusă pentru expropriere (ntp)

Valoare estimată teren grilă notarială 2020 conform corecții grile Euro/ mp

Valoare teren (Euro)

Valoare teren (Lei)

Valoare totală teren + construcții (Lei)

FORMA PROPRIETĂȚII

1

Strada Moroeni nr. 56A, Lot 1

232309

10234

107

1.095.038,0

5.298.888,882

5.298888,882

PRIVATĂ

Suprafață totală TEREN propus spre expropriere -PROPRIETATE PRIVATĂ (mp)/ Valoare TEREN proprietate privată

10234

107

1.095.038,0

5.298.888,882

5.298.888,882

TOTAL VALOARE TEREN (Euro)

1 095.038,0

TOTAL VALOARE TEREN (Lei)

5.298.888,882

A se vedea ipotezele speciale de mai jos

Curs euro 19 august 2020

4,8390 Lei

ANEXA 4-tabel 1 redată mai sus este o estimare globală a valorilor imobilelor/ terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

Raportul de evaluare este efectuat în ipotezele special stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenurile ca fiind în intravilan cu categoria de folosință curți-construcții conform extras C.F..

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile cu caracter public (extrase de Carte Funciară si doc. de urbanism).

3. Evaluatorul se raporteză la grila Notarilor Publici așa cum prevede Legea nr. 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2020, și anume zonările furnizate de Grila Notarială 2020.

4. S-a avut în vedere Grila Notarială 2020 stabilită de Notar public Nicoleta Bucur.

5. Suprafețele utilizate în estimarea valorilor sunt cele primite de la ing.autorizat ANCP1 loan Alexandru. Suprafețele tiu sunt diferite de cele din Cartea Funciară.

6. Corecțiile au fost aplicate în urma celor constatate la inspecție (încadrare in baza documentației de urbanism -spatii verzi publice)

7. Deoarece evaluarea prezentă este una globală, evaluatorul precizează că la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristicile fiecărei proprietăți în parte (acces, suprafață, deschidere, utilități și altele). Aceste valori pot fi modificate cu cca. 15-40% în funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale fiecărei proprietăți.

Anexa 4 -tabel 1

ANEXA 4 -TABEL 2             Amenjarea de noi spatii verzi publice cu acces nelimitat - categoria parcuri, în vederea asigurării

creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității adminstrativ teritoriale a sectorului 2 al Muncipiului București - zona Șoseaua Petricani - Valea Saulei

Tabel cu imobilele afectate de coridorul de expropriere

august 2020

Nr.

Crt.

Nume proprietari

Adrese poștale

Număr cadastral

Suprafață teren estimată propusă pentru expropriere (mp)

Valoare estimată teren grilă notarială 2020 conform corecții grile Euro/ mp

Valoare teren (Euro)

Valoare teren (Lei)

Valoare totală teren + construcții (Lei)

FORMA PROPRIETĂȚII

1

S.C. REAL ESTATE

S.R.L.

Șoseaua Petricani nr.

11 A, Lot 1

229288

16148

115

1.857.020

8.986.119,780

PRIVATĂ

2

Strada Petricani nr. 1 IA, Lot l

229290

9831

115

1.130.565

5.470.804,035

PRIVATĂ

3

S.C. AGRO INVEST CONSTRUCT S.R.L.

Strada Petricani nr. 128-154, Lot 1

218717

68426

115

7.868.990

38.078 042,610

PRIVATĂ

4

S C EUROHOLDING LAND S R L.

Strada Petricani nr. 98-100 LOT 2

212842

90923

103

9365 069

45 317 568,891

PRIVATĂ

5

S.C. AGRO INVEST CONSTRUCT S R L.

Strada Petricani nr. 128-154

218676

17135

115

1.970 525

9.535.370,475

PRIVATĂ

Suprafață totală TEREN propus spre expropriere -PROPRIETATE PRIVATĂ (mp)/ Valoare TEREN proprietate privată

202463

TOTAL VA1.OARE TEREN (Euro)

22.192.169,000

TOTAL VALOARE TEREN (Lei)

107.387.905,800

A se vedea ipotezele special de mai jos

Curs euro 19 august 2020

4,8390 Lei

ANEXA 4-Tabel 2 redată mai sus este o estimare globală a valorilor imobilelor/ terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

Raportul de evaluare este efectuat în ipotezele special stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare considerând terenurile ca fiind în intravilan cu categoriile de folosință nedeterminată (IE 229288) și curți construcții (IE 229290, 218717, 212842, 218676) conform extraselor C.F..

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile cu caracter public (extrase de Carte Funciară si doc. de urbanism).

3. Evaluatorul se raportezâ la grila Notarilor Publici așa cum prevede Legea nr. 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2020, și anume zonările furnizate de Grila Notarială 2020.

4. S-a avut în vedere Grila Notarială 2020 stabilită dc Notar public Nicoleta Bucur.

5. Suprafețele utilizate în estimarea valorilor sunt cele primite de la ing.autoriz.at ANCPI loan Alexandru Suprafețele sunt diferite de cele din Cartea Funciară, în sensul că suprafețe propuse pentm expropriere nu efectează intregral întreaga suprafață a loturilor, exceptând terenul cu numărul cadastral 229290- care este propus integral în vederea exproprierii.

6. Corecțiile au fost aplicate în urma celor constatate la inspecție ( pentru nr.cadastral 229288-fără utilități. încadrare în baza documentației de urbanism -spatii verzi publice, pentru nr.cadastral 229290- fără utilități, încadrare în baza documentației de urbanism spatii verzi publice și parțial zonă mixtă, interdicție de construire-afectat parțial de lărgirea Șoselei Petricani, pentru nr.cadastral 218717 fără utilități, încadrare în baza documentației de urbanism -spatii verzi publice, interdicție de construire-afectat parțial de lărgirea Șoselei Petricani, pentru nr.cadastral 212842-interdicție de construire - 50m aferenta A3, acces limită la drum public modernizat, fara utilitati, și încadrării conform documentațiilor de urbanism-spatii verzi publice și parțial baze sportive, pentru nr.cadastral 218676 fără utilități, încadrare în baza documentației de urbanism spatii verzi publice, interdicție de construire-afectat parțial de lărgirea Șoselei Petricani).

7. Deoarece evaluarea prezentă este una globala, evaluatorul preciz.ează că la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristicile fiecărei proprietăți în parte (acces, suprafață, deschidere, utilități și altele). Aceste valori pot fi modificate cu cca. 15-40% în funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale fiecărei proprietăți.

VIZAT™”

Sp^.neschi'»bare

Anexa 4-tabel 2

ANEXA 4 -TABEL 3           Amenjarea de noi spatii verzi publice cu acces nelimitat - categor ia parcuri, în vederea asigurării creșterii

calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității adminstrativ teritoriale a sectorului 2 ai Muncipiului București - Șoseaua Pipera nr.48

Tabel cu imobilele afectate de coridorul de expropriere

august 2020

Nr.

Crt.

Nume proprietari

Adrese poștale

Număr cadastral

Suprafață teren estimată propusă pentru expropriere (mp)

Valoare estimată teren grilă notarială 2020 conform corecții grile Euro/ mp

Valoare teren (Euro)

Valoare teren (Lei)

Valoare totală teren + construcții (Lei)

FORMA PROPRIETĂȚI 1

1

S.C. NUSCO IMOBILIARA S R L.

Șoseaua Pipera nr. 48

236099

13875

179

2 483.625

12018.261,375

12018.261,375

PRIVATĂ

Suprafață totală TEREN propus spre expropriere -PROPRIETATE PRIVATĂ (mp)/Valoare TEREN proprietate privată

13875

179

2.483 625

12.018.261,375

12.018.261,375

TOTAL VALOARE TEREN (Euro)

2.483.625

TOTAL VALOARE TEREN (Lei)

12.018.261,375

A se vedea ipotezele special de mai jos

Curs euro 19 august 2020

4,8390 Lei

ANEXA 4- Tabel 3 redată mai sus este o estimare globală a valorilor imobilelor/ terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

Raportul de evaluare este efectuat în ipotezele special stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind în intravilan cu categoria de folosință curți construcții conform extrasului C.F..

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile cu caracter public (extrase de Carte Funciară si doc. de urbanism).

3. Evaluatorul se raporteză la grila Notarilor Publici așa cum prevede Legea nr. 255/2010. Astfel, valoriile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2020, și anume zonările furnizate de Grila Notarială 2020

4. S-a avut în vedere Grila Notarială 2020 stabilită de Notar public Nicoleta Bucur.

5. Suprafețele utilizate în estimarea valorilor sunt cele primite de la ing.autorizat ANCPI loan Alexandru. Suprafețele sunt diferite dc cele din Cartea Funciară, în sensul că suprafața propusă pentru expropriere nu efectează intregral întreaga suprafață a terenului.

6. Corecțiile au fost aplicate în urma celor constatate la inspecție (încadrare conform documentație de urbanism spatii verzi publice, lipsă gaze, formă neregulată).

7 Deoarece evaluarea prezentă este una globală, evaluatorul precizează că la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristicile fiecărei proprietăți în parte (acces, suprafață, deschidere, utilități șt altele). Aceste valori pot fi modificate cu cca. 15-40% în funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale fiecărei proprietăți.

Anexa 4-tabel 3