Hotărârea nr. 249/2020

Hotărârea nr. 249 Nou! - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea dobândirii imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera-Fabrica de Glucozăși alte legături conexe

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209,62.62


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea dobândirii imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera-Fabrica de Glucoză și alte legături conexe

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea dobândirii imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera-Fabrica de Glucoză și alte legături conexe.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare nr. 108998/21.08.2020 prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 109345/24.08.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 110763/ 25.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 110859/ 26.08.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 111018/ 26.08.2020 întocmit de către Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului local al Sectorului 2 București;

X Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și Comisiei Juridică, Ordine/și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr, 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 339/13.08.2020 pentru aprobarea Planului de Urbanism Zonal Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. g), alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ca pentru și în numele Municipiului București, să accepte donația bunurilor imobile descrise în Anexa nr. 1 și amplasate conform planurilor de amplasament din Anexa nr.2, în vederea extinderii și modernizării infrastructurii de transport din zona polului urban Pipera-Fabrica de Glucoza și alte legături conexe.

Art.2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București să declare bunurile imobile descrise în Anexa nr.l și Anexa nr.2, după încheierea contractelor de donație, ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București și să aprobe transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 2 - prin Administrația Domeniului Public Sector 2.

Art.3. Se solicită Consiliului General al Municipiului București aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a suprafeței de teren de 942 mp, parte a terenului în suprafață de 3.290 mp situat în șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector V, având număr cadastral 212926 (număr cadastral vechi 3839/1/2/2) intabulat în cartea/funciară 212926 (număr CF vechi 77453), în vederea efectuării unui schimb de terenuri, în condițiile legii, în scopul extinderii și modernizării infrastructurii de transport dîrî zona polului urban Pipera-Fabrica de Glucoză și alte legături conexe, conform reglementărilor urbanistice în vigoare;

Art.4. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru ca în numele și pentru Municipiului București, să aprobe efectuarea schimbului de imobile între terenul în suprafață de 942 mp aflat în proprietatea Municipiului București, după trecerea acestuia în domeniul privat, și terenul proprietate privată a S.C. Novo Parc Trei S.R.L. în suprafață de 2.453 mp, situat în șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6D, sector 2, având număr cadastral 238304, intabulat în cartea funciară nr.238304 București Sector 2, după cum urmează:

 • a) S.C. Novo Parc Trei S.R.L. transmite în proprietatea Municipiului București terenul în suprafață de 2.453 mp, situat în șoseaua Fabrica de Glucoză nr. nr. 6D, sector 2, având număr cadastral 238304, intabulat în cartea funciară nr.238304 București Sector 2, conform planului de amplasament din Anexa nr.3;

 • b) Municipiul București transmite în proprietatea S.C. Novo Parc Trei S.R.L. terenul în suprafață de 942 mp parte a terenului în suprafață de 3.290 mp situat în șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2, având număr cadastral 212926 (număr cadastral vechi 3839/1/2/2) intabulat în cartea funciară 212926 (număr CF vechi 77453), conform planului de amplasament din Anexa nr.4.

Art.5. Se solicită Consiliului General al Municipiului București să declare bunul imobil descris în Anexa nr.4, după încheierea contractului de schimb, ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București și să aprobe transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 2 - prin Administrația Domeniului Public Sector 2.

Art.6. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 2 să efectueze - prin structurile de specialitate, operațiunile privind dezmembrarea terenului în suprafață de 942 mp, parte a terenului în suprafață de 3.290 mp situat în șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2, având număr cadastral 212926 (număr cadastral vechi 3839/1/2/2) intabulat în cartea funciară 212926 (număr CF vechi 77453), elaborarea raportului de evaluare în vederea efectuării schimbului și semnării contractelor de donație și contractului de schimb, în formă autentică.

Art.7, Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București să își însușească raportul de evaluare elaborat în vederea efectuării schimbului de terenuri necesar acrii și modernizării infrastructurii de transport din zona polului urban Pipera-Fabrica ăicoză și alte legături conexe, conform reglementărilor urbanistice în vigoare;

etktin âe G


Art.8. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Juridică, Legislație și

Contencios Administrativ, Direcția Achiziții și Contracte Publice, Direcția Economică și Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu - structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sun autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri către instituțiile prevăzute de lege și structurilor cu sarcini în executare.

Art.10. (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

(2) Anexele 1, 2, 3 și 4, conțin 14 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, L1T. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 249

București, 27,08.2020

Prezenta Hotărâre confine un număr de 18 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa 1 la H.C.L. Sector 2 ar. 249/27.08.2020

Suprafețele imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban PIPERA- FABRICA de GLUCOZĂ și alte legături conexe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHARIAsRĂTĂfâN CRISTIAI

CRISTIANANEXA 1

Suprafețele imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera-Fabrica de Glucoza și alte legături conexe

Nr.Str.

Nr.Crt.

Nr.Parcela

Suprafața [mp]

Identificator Electronic

Date Proprietar

Total Suprafață aferentă arterelor de circulație publice/străzi propuse [mp]

Strada ^Pipera-Fabrica de Giucoză

1

Strada 1:1

990

210881

SC COMPIL PIPERA SA

1300

2

Strada 1:3

7

217193

SC NUSCO TOWERSRL

3

Strada 1:4

153

240038

CORINTHIAN TWIN TOWER SRL

4

Strada 1:5

13

239823

SPCGAMMA PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY SRL,

5

Strada 1:6

137

210883

SC COMPIL PIPERA SA

Strada 2_Pipera-Fabrica de Giucoză _

6

Strada 2 :1

247

205457

462S

7

Strada 2 : 2

20

205457_210883

//SUPRAPUNERE CAD W

8

Strada 2 :3

392

210883

SC COMPIL PIPERA SA

9

Strada 2 :4

473

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

10

Strada 2 :5

267

210883

SC COMPIL PIPERA SA

11

Strada 2 :7

724

233341

SC PORTLAND TRUST

DEVELOPMENTS ONE SRL

12

Strada 2 : 8

7

NEINTABULAT

// NEINTABULATW

13

Strada 2 : 9

330

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

14

Strada 2 :10

9

NEINTABULAT

// NEINTABULATW

15

Strada 2 :11

325

228655

SPCGAMMA PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY SRL,

16

Strada 2 :12

90

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

17

Strada 2 ; 13

1336

220413

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

18

Strada 2 :14

405

228656

PMB/NU FACE OBIECTUL

DONAȚIEI

Strada 3_Pipera-Fabrica de Glucoza

19

Strada 3 :2

255

210883

SC COMPIL PIPERA SA

20

Strada 3 : 3

2323

233341

SC PORTLAND TRUST

DEVELOPMENTS ONE SRL

era-Fabrica de Gli

21

Strada 4 :1

3

236279

OREGON PARK BUILD1NG C SRL

2623

22

Strada 4: 2

1681

233341

SC PORTLAND TRUST

DEVELOPMENTS ONE SRL

23

Strada 4:3

807

232497

OREGON PARK 1 SRL

24

Strada 4 :4

29

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

9

25

Strada 4 :5

58

220413

PMB/NU FACE OBIECTUL

l

DONAȚIEI

ro

ra

cn

26

Strada 4 :6

15

237498

KOPALILOO INVESTMENTS S.R.L.

27

Strada 4 : 21

29

210281

SC MAGIC MYG MG SRL

28

Strada 5 :1

129

238188

MUNICIPIUL BUCURESTI/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

Nr.Str.Nr.Crt.

Nr.Parcela

Suprafața [mp]

Identificator Electronic

Date Proprietar

29

Strada 5 :1

4309

233341

SC PORTLAND TRUST

DEVELOPMENTS ONE SRL

30

Strada 5:3

631

217199

SCSERICO SA

31

Strada 5 :4

3627

239466

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

32

Strada 5 :5

108

232970

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

33

Strada 5:6

40

210281

SC MAGIC MYG MG SRL

34

Strada 5 ; 7

219

239465

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

35

Strada 5 : 8

382

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

36

Strada 5 :9

625

233089

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

37

Strada 5 :10

107

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

38

Strada 5:11

2347

231469

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

39

Strada 5 :12

5

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

40

Strada 6 :1

2

217199

SC SERICO SA

41

Strada 6 :3

2882

232970

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

42

Strada 6 :4

3

NEINTABULAT

H NEINTABULAT \\

43

Strada 6:5

5

232584

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

44

Strada 6:6

8

239465

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

45

Strada 7 :1

31

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

46

Strada 7 :2

26

233089

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

47

Strada 7 : 3

235

238458

REAL ESTATE RESOURCES SRL

48

Strada 7 :4

2044

239465

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

49

Strada 7 :5

1470

239466

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

50

Strada 7 :6

624

237788

REAL ESTATE RESOURCES SRL

51

Strada 7 :7

4

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

52

Strada 7 :8

318

213707,210002

//SUPRAPUNERE CAD \\

53

Strada 7 :9

3

210002_213707

// SUPRAPUNERE CAD \\

54

Strada 7 : 10

380

210002

S.C. LARIUS INTERNATIONAL

S.R.L.

55

Strada 7 :11

9

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

56

Strada 7 :12

6

210002213707

//SUPRAPUNERE CAD \\

57

Strada 7 :13

37

NEINTABULAT

H NEINTABULAT \\

58

Strada 7 :14

7

210002_213707

//SUPRAPUNERE CAD \\

59

Strada 7 :15

8

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

60

Strada 7 :16

8

210002_213707

//SUPRAPUNERE CAD \\

61

Strada 8 :1

303

232584

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

62

Strada 8:2

2637

232970

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

63

Strada 8 : 3

36

217121

MUNICIPIUL BUCURESTI/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

64

Strada 8 : 4

91

232577

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

65

Strada 8:5

58

232579

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

66

Strada 8 :6

3

217122

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

67

Strada 8 : 7

300

232583

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

68

Strada 8:8

60

232586

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

69

Strada 8 :9

578

232684

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

70

Strada 8 :10

2607

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

71

Strada 8:11

2703

239465

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

72

Strada 8 : 12

5

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

73

Strada 8:13

37

213707

SC ELECTRONICA SA

74

Strada 8 :14

351

210002

S.C, LARIUS INTERNATIONAL

S.R.L.

75

Strada 8 :15

14

213707_210002

//SUPRAPUNERE CAD \\

76

Strada 8:16

486

234827

SC REAL HA8ITATION SRL

Total Suprafață aferentă arterelor de circulație publice/străzj propuse [mp]


12531


2901


5210


Page 2 of 6


VIZAT spre neschimbare


2

a-Fabrica de Glucoza

Nr.Crt.

Nr.Parcela

Suprafața [mp]

Identificator Electronic

Date Proprietar

Total Suprafața aferenta arterelor de circulație publice/străzi propuse [mp]

77

Strada 8:17

56

210002_214158

//SUPRAPUNERE CAD \\

15025

78

Strada 8 :18

911

214158

SC ELECTRONICA SA /SC FLASH TRADING HOUSE SRL /SC PC BOARDS SA /SC NGY PROPERTIERS INVESTMENT SRL

79

Strada 8:19

13

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

80

Strada 8:20

11

NE INTABULAT

// NEINTABULAT\\

81

Strada 8:21

1645

213707

SC ELECTRONICA SA

82

Strada 8: 22

21

208584

SC ELECTRONICA SA

83

Strada 8:23

119

213708

SC ELECTRONICA SA

c

<X

(X

0

<Z

1

84

Strada 8 : 24

39

217037

NGY PPROPERTIERS INVESTMENT S.R.L

85

Strada 8:25

24

214158_213707

//SUPRAPUNERE CAD \\

86

Strada 8: 26

9

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

87

Strada 8:27

25

229926

SC PC BOARDS SA

88

Strada 8 :28

7

208583

SC ELECTRONICA SA

89

Strada 8 :30

9

208583_213707

//SUPRAPUNERE CAD \\

90

Strada 8 :31

4

208583_229924

// SUPRAPUNERE CAO \\

91

Strada 8 :32

395

229924

SC PC BOARDS SA

92

Strada 8 :34

41

205164

SC PC BOARDS SA

93

Strada 8 :35

64

208583

SC ELECTRONICA SA

94

Strada 8 :36

58

208583213707

//SUPRAPUNERE CAD \\

95

Strada 8:38

134

214156

SC ELECTRONICA SA

96

Strada 8 :39

28

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

97

Strada 8 :40

268

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

98

Strada 8 :41

548

208581

SC ELECTRONICA SA

99

Strada 8 :42

148

214152

SC ELECTRONICA SA, NGY PPROPERTIERS INVESTMENT S.R.L, SC PC BOARDS SA, SC FLASH TRADING HOUSE SRL, SPIN RODICA

100

Strada 8 :43

6

217037

NGY PPROPERTIERS

INVESTMENT S.R.L.

101

Strada 8:44

51

232223

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

102

Strada 8 :45

116

232223

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

103

Strada 8 :48

5

217037

NGY PPROPERTIERS INVESTMENT S.R.L.

Strada 9_Pipera-Fabrica de Glucoza

104

Strada 9 :1

596

232684

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

2877

105

Strada 9 : 2

2231

207151

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

106

Strada 9:3

49

206189

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

107

Strada 10:1

1892

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

5453

Strada 10_ Pipei

Fabrica < Glucoz;

108

Strada 10 : 2

63

234827

SC REAL HABITATION SRL

109

Strada 10 : 3

3498

234825

SC REAL HABITATION SRL

110

Strada 11:2

583

217037

NGY PPROPERTIERS INVESTMENT S.R.L.

111

Strada 11:3

719

214158

SC ELECTRONICA SA /SC

FLASH TRADING HOUSE SRL /SC PC BOARDS SA /SC NGY PROPERTIERS INVESTMENT SRL

112

Strada 11:4

561

NEINTABULAT

// NEINTABULAT\\

113

Strada 11:5

3108

234825

SC REAL HABITATION SRL

Nr.Str.

Nr.Crt.

Nr.Parcela

Suprafața [mpj

Identificator Electronic

Date Proprietar

Total Suprafață aferentă arterelor de circulație pubtice/străzi propuse [mp]

114

Strada 11:6

95

214017

SC FLASH TRADING HOUSE SRL

115

Stradali :7

34

215444

SC FLASH TRADING HOUSE SRL

116

Strada 11 : 8

3

232223

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

12_Pipera-Fabrica de Glucoza

117

Strada 12 :1

16

217122

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

7530

118

Strada 12:2

680

232579

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

119

Strada 12 : 3

91

232583

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

120

Strada 12 :4

70

232684

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

121

Strada 12 ; 5

416

207151

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

122

Strada 12 :6

442

206189

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

123

Strada 12 :7

78

229377

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

124

Strada 12:8

2

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

125

Strada 12 :9

27

232583

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

126

Strada 12 : 10

13

232586

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

127

Strada 12 : 11

753

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

128

Strada 12 :12

432

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

129

Strada 12 :13

377

NEINTABULAT

// NEINTABULAT \\

n

i

130

Strada 12 : 14

781

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

131

Strada 12 : 16

2962

234825

SC REAL HABITATION SRL

132

Strada 12:17

5

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

133

Strada 12 :18

111

200152

SC REAL HABITATION SRL

134

Strada 12 :19

38

200152_229556

H SUPRAPUNERE CAD \\

135

Strada 12:20

235

229556

SCNEXUS PRODSRL

136

Strada 13 : 3

3

232583

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

137

Strada 13 :4

4

232586

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

138

Strada 13 :5

2730

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

139

Strada 13 :6

77

232586

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

140

Strada 13 : 7

527

232583

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

141

Strada 13 :8

33

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

Fabrica de Glucoza

142

Strada 14:1

699

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

9673

143

Strada 14 : 2

25

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

144

Strada 14 :3

604

234825

SC REAL HABITATION SRL

145

Strada 14 : 4

544

229371

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

146

Strada 14 :5

25

229365

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

147

Strada 14:6

2126

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

r

a

148

Strada 14 : 7

2081

229364

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

149

Strada 14 :8

52

210938 229364

//SUPRAPUNERE CAD \\

’l

150

Strada 14 :9

2183

210938

SCIRIDE SA

151

Strada 14 :10

53

200151

SC IRIDE SA

o

i

i

152

Strada 14 :11

1217

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

153

Strada 14 :12

63

229367

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

Strada 15_Pipera-

Fabrica de Glucoza

154

Strada 15 : 1

154

230084

UPA CARPATt S.A.

1521

155

Strada 15 ; 2

1366

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

156

Strada 16 : 2

448

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

157

Strada 16 :3

149

232586

SC. NUSCO IMOBILIARA SRL

158

Strada 16 :4

1901

232583

SC NUSCO IMOBILIARA SRL

159

Strada 16 : 5

559

231052

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

160

Strada 16 : 7

944

230084

UPA CARPATI S.A.

161

Strada 16 :9

74

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Page 4 of 6Nr.Str.

Nr.Crt.

Nr. Parce la

Suprafața [mp]

Identificator Electronic

Date Proprietar

Total Suprafață aferentă arterelor de circulație publice/străzi propuse [mp]

162

Strada 16 :10

2880

201510

163

Strada 16:12

1888

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

164

Strada 16 :13

1392

210938

SC IRIDE SA

165

Strada 16 : 14

192

NEINTABULAT

// NEINTABULATW

166

Strada 16:15

215

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

167

Strada 16 : 16

468

NEINTABULAT

// NEINTABULAT \\

fO

CU Q-

168

Strada 17 :1

330

236099

SC NUSCO IMOBILIARA SRL,

4216

îe GlucozJ

169

Strada 17 : 2

1885

210938

SC IRIDE SA

170

Strada 17 ;3

39

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

171

Strada 17 ; 4

258

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

tu

v ti

172

Strada 17 :5

1599

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

cu

Fabrit

173

Strada 17:6

34

232367

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

174

Strada 17 :7

70

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

_Pipera-

Giucoză

175

Strada 18:1

788

211576

APA NOVA BUCUREȘTI SA

4143

176

Strada 18:2

3161

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

177

Strada 18 :3

125

210946

SC IRIDE SA

18. de

178

Strada 18 :4

17

210946

SC IRIDE SA

Strada

Fabrica

179

Strada 18 :5

37

NEINTABULAT

// NEINTABULAT W

180

Strada 18:6

15

232367

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

181

Strada 19:1

806

208221

SC NOVO PARC SRL

4448

rada 19_Pipera-

Fabrica de GIucoze

182

Strada 19:2

1800

214364

SC BOB DEVELOPMENT SRL

183

Strada 19:3

779

215849

SC BOC REAL PROPERTY SRL

184

Strada 19 : 4

116

239929

NOVO PARC TREI SRL

185

Strada 19:5

611

217206

SC UPGROUND ESTATE SRL

186

Strada 19 :6

328

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

v>

187

Strada 19:7

9

235254

MUNICIPIUL BUCURESTI/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

188

Strada 20:1

6

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

1407

■S 5 “ CL

CU

K o

Fabrica dc Giucoză

189

Strada 20: 2

63

217206

SC UPGROUND ESTATE SRL

190

Strada 20:3

1334

215849

SC BOC REAL PROPERTY SRL

191

Strada 20:4

3

217206

SC UPGROUND ESTATE SRL

192

Strada 20:5

2

NEINTABULAT

// NEINTABULATW

i-Fabrica de Giucoză

193

Strada 21 :1

35

231020

NETRON INVESTMENT SRL,

4471

194

Strada 21 : 2

45

237357

MUNICIPIUL BUCURESTI/NU

FACE OBIECTUL DONAȚIEI

195

Strada 21 :3

3835

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

196

Strada 21 :4

255

214363

SC SEFERCO DEVELOPMENT SRL

197

Strada 21 :5

80

235025

NETRON INVESTMENTS SRL

198

Strada 21 :6

5

235031

NETRON INVESTMENT SRL

ejadu tz eoeji1

199

Strada 21 :8

61

215849

SC BOC REAL PROPERTY SRL

200

Strada 21 : 9

30

201199

SC MULTIGALAXY SRL

201

Strada 21:10

15

238879

ANTECO SRL

202

Strada 21:11

8

210814

SC FIX MULTIINVESTITll SRL

203

Strada 21:12

8

217208

SC UPGROUND ESTATE SRL

204

Strada 21 :13

94

217323

INSTITUTUL DE TEHNICA DE

CALCUL SA

205

Strada 22 :1

50

223076

SC PBT INVEST SRL

Glucoza

206

Strada 22 :2

530

NEINTABULAT

//NEINTABULATW

207

Strada 22 :3

193

232367

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

Page 5 of 6                                     ,

Zb<>     CERTIFICAT

//        DE

1      AUTORIZARE      o
Nr.Str.

<y.

S

ra

Nr.Crt.

Nr.Parcela

Suprafața [mp]

Identificator Electronic

Date Proprietar

Total Suprafață aferentă arterelor de circulație publice/străzi propuse [mp]

208

Strada 22 :4

358

235024

NETRON INVESTMENT SRL

5137

209

Strada 22 :5

357

235026

NETRON INVESTMENT SRL

210

Strada 22 :6

968

235031

NETRON INVESTMENT SRL

f

c

i.

I

211

Strada 22:7

96

235029

NETRON INVESTMENT SRL

212

Strada 22 :8

1241

216251

SC BELU FORM PROD SRL

213

Strada 22 : 9

30

NEINTABULAT

// NEINTABULAT \\

(N

214

Strada 22 :10

612

230154

AMMA PRINȚ SRL

f

(/

215

Strada 22 :11

25

216250

SC BELU FORM PROD SRL

216

Strada 22 :12

220

201198

SCMULTIGALAXYSRL

217

Strada 22 :13

458

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

218

Strada 23 : 2

104

235031

NETRON INVESTMENT SRL

219

Strada 23:3

27

239926

NETRON INVESTMENT SRL

220

Strada 23 :4

52

214134

S+8 PLAN & BAU BUKAREST

S.R.L.,

221

Strada 23 :5

1648

NEINTABULAT

// NEINTABULAT \\

222

Strada 23 :6

663

234587

SCFEPERSA

ra-Fabrica de Glucoza _

223

Strada 24 :1

131

215131

SC CONECT BUSINESS PARK SA

5885

224

Strada 24 : 2

438

215142

SC CONECT BUSINESS PARK SA

225

Strada 24 :4

66

232367

PMB/NU FACE OBIECTUL DONAȚIEI

226

Strada 24 : S

62

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

227

Strada 24 :6

17

215142

SC CONECT BUSINESS PARK SA

228

Strada 24 : 7

19

216534

SC FEPERSA

229

Strada 24:8

394

234594

SC FEPERSA

230

Strada 24 : 9

220

210071

SCFEPERSA

a

i

231

Strada 24 :10

410

236690

SC CONECT BUSINESS PARK SA

f-~i

232

Strada 24 :11

5

234587

SC FEPER SA

a

fT

L/

233

Strada 24 :12

107

236689

SC CONECT BUSINESS PARK SA

234

Strada 24 :13

39

236689

SC CONECT BUSINESS PARK SA

235

Strada 24:14

1456

234587

SC FEPERSA

236

Strada 24:15

2501

NEINTABULAT

//NEINTABULAT \\

237

Strada 24 :16

17

215113

SC INTRAROM SA

Strada 25_Pipera-

Fabrica de Glucoza _

238

Strada 25 :1

2453

238304

NOVO PARC TREI SRL - SCHIM B

2453

<0 ra

«ZJ

239

Ostrov: S

453

212481

COOLIBRI TEXTILE SRL

866

rj

tn

<0

ra

Albisoare

240

Ostrov; 3

151

212484

COOLIBRI TEXTILE SRL

241

Ostrov: 4

135

212484

COOLIBRI TEXTILE SRL

242

Ostrov: 7

48

215263

O

O

243

Ostrov: 8

56

215264

244

Ostrov : 11

23

215266

/SP


—.....'VW

spre neschimbare

Page 6 of 6


CERTIFICAT DE

AUTORIZARE Seria ro-mb-f teM

A


V\


!017


°?2apca&


S^EGCal*®.

PLAN CADASTRAL cuprinzând suprafețele imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban PIPERA- FABRICA de GLUCOZA și alte legături conexe

vizaf

f’oischlmbare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHARL

țN CRISTIAN

V\


CM


VIZAT spre ne;'•hin'l--ve


” \CARA 1:1500

ZONA OSTROV LEGATURI CONEXE SECTOR 2, BUCUREȘTI

ANEXA 2

PLANUL 2

Desenat

automat '

întocmit

loan Alexandru

Aug. 2020

Plan de referința : Marea Neagra

Verificat

loan Ălexandru>J

Sistem de coordonate : Stereografic ’70


PLAN CADASTRAL cuprinzând imobilul situat în ȘOS. FABRICA DE GLUCOZĂ NR.6D, IE: 238304, SECTOR 2, BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHARIA


N CRISTIAN


VIZAT

;^schimbare SECRETAR


Parcel (1) IE:238304

No.

Pnt.

Outline points coord.

Lengths sides

L(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

331427.236

588752.416

9.187

2

331418.439

588755.063

1.205

3

331418.670

588756.246

2.673

4

331416.139

588757.105

1.401

5

331415.799

588755.746

0.769

6

331415.152

588756.161

0.848

7

331414.448

588756.633

0.859

8

331413.744

588757.125

0.623

9

331413.239

588757.490

0.739

10

331412.647

588757.933

0.711

11

331412.085

588758.369

0.808

12

331411.456

588758.876

0.949

13

331410.729

588759.486

0.797

14

331410.129

588760.010

0.840

15

331409.507

588760.575

0.801

16

331408.924

588761.125

0.753

17

331408.386

588761.652

0.805

18

331407.821

588762.225

0.728

19

331407.319

588762.752

0.739

20

331406.819

588763.296

0.606

21

331406.416

588763.749

0.631

22

331406.003

588764.226

0.712

23

331405.546

588764.772

0.718

24

331405.094

588765.330

0.673

25

331404.679

588765.860

0.699

26

331404.256

588766.417

0.702

27

331403.841

588766.983

0.658

28

331403.461

588767.520

0.725

29

331403.051

588768.118

0.684

30

331402.674

588768.689

0.890

31

331402.197

588769.440

0.815

32

331401.774

588770.137

0.966

33

331401.290

588770.973

0.815

34

331400.896

588771.687

0.786

35

331400.529

588772.382

0.778

36

331400.178

588773.076

0.859

37

331399.806

588773.850

0.866

38

331399.446

588774.638

0.844

39

331399.111

588775.413

0.898

40

331398.771

588776.244

1.098

41

331398.380

588777.270

9.662

42

331395.151

588786.377

24.240

43

331373.635

588797.542

0.132

44

331373.541

588797.634

3.762

45

331369.951

588798.760

3.850

46

331366.110

588798.498

3.800

47

331362.563

588797.136

3.750

48

331359.712

588794.700

3.939

49

331357.725

588791.299

2.844

50

331357.022

588788.543

0.555

51

331357.240

588789.053

0.611

52

331357.495

588789.608

0.834

53

331357.944

588790.311

0.836

54

331358.487

588790.946

0.822

55

331359.101

588791.492

0.833

56

331359.792

588791.957

0.839

57

331360.547

588792.324

0.829

58

331361.336

588792.580

0.815

59

331362.138

588792.726

0.833

60

331362.970

588792.762

0.835

61

331363.801

588792.683

0.820

62

331364.599

588792.495

0.838

63

331365.381

588792.194

0.835

64

331366.111

588791.789

0.819

65

331366.767

588791.299

0.838

66

331367.362

588790.709

0.825

67

331367.864

588790.054

0.829

68

331368.274

588789.334

0.621

69

331368.505

588788.758

20.541

70

331375.363

588769.396

0.915

71

331375.675

588768.536

0.915

72

331375.998

588767.680

0.915

73

331376.334

588766.829

0.915

74

331376.682

588765.983

0.915

75

331377.042

588765.142

0.915

76

331377.414

588764.306

0.915

77

331377.797

588763.475

0.915

78

331378.192

588762.650

0.915

79

331378.599

588761.831

0.916

80

331379.018

588761.017

0.914

81

331379.448

588760.210

0.914

82

331379.889

588759.409

0.915

83

331380.342

588758.614

0.915

84

331380.806

588757.825

0.915

85

331381.281

588757.043

0.915

86

331381.767

588756.268

0.915

87

331382.264

588755.500

0.914

88

331382.772

588754.740

0.915

89

331383.291

588753.986

0.915

90

331383.820

588753.240

0.915

91

331384.360

588752.501

0.915


No.

Pnt.

Outline points coord.

Lengths sides

L(i.i+1)

X[ml

Y[m]

92

331384.911

588751.770

0.915

93

331385.471

588751.047

0.915

94

331386.042

588750.332

0.914

95

331386.623

588749.626

0.915

96

331387.214

588748.927

0.915

97

331387.815

588748.237

0.914

98

331388.425

588747.556

0.915

99

331389.045

588746.883

0.915

100

331389.674

588746.219

0.915

101

331390.313

588745.564

0.914

102

331390.961

588744.919

0.916

103

331391.619

588744.282

0.915

104

331392.285

588743.655

0.915

105

331392.960

588743.038

0.914

106

331393.643

588742.430

0.916

107

331394.336

588741.831

0.914

108

331395.036

588741.243

0.915

109

331395.745

588740.665

0.613

110

331396.225

588740.284

0.302

111

331396.462

588740.097

0.915

112

331397.187

588739.539

0.915

113

331397.920

588738.991

0.915

114

331398.661

588738.454

0.915

115

331399.409

588737.927

0.914

116

331400.164

588737.411

0.915

117

331400.927

588736.906

0.915

118

331401.697

588736.412

0.915

119

331402.474

588735.929

0.915

120

331403.257

588735.456

0.915

121

331404.047

588734.995.

_0.915

122

331404.844

588734.546

\0.915

123

331405.647

588734.107

0.915'

124

331406.456

58^733^0!

' r, 2.245

125

331408.499

588732.7Ș6

1.932

126

331410.256

58BZ31.948'

- '•! 5.566.

127

331425.159

588727.450

'■-0.867

128

331425.989

588727.200

0.291

129

331426.255

588727.082

0.290

130

331426.500

588726.926

0.291

131

331426.721

588726.737

0.291

132

331426.912

588726.517

0.291

133

331427.069

588726.272

0.290

134

331427.189

588726.008

0.291

135

331427.270

588725.728

0.291

136

331427.309

588725.440

0.291

137

331427.306

588725.149

0.291

138

331427.261

588724.862

0.291

139

331427.175

588724.584

15.006

140

331441.156

588719.132

5.577

141

331443.182

588724.328

8.912

142

331446.356

588732.656

13.420

143

331450.832

588745.308

21.483

144

331430.262

588751.506

3.160

A(1)=2453mp P=274.101m


'mbareCERTIFICAT DE AUTORIZARE

Seria RO-M3-F 0538/2017

loan


PLAN CADASTRAL CUPRINZÂND IMOBILUL SITUAT IN SOS. FABRICA DE GLUCOZA NR.6D, IE-.238304, SECTOR 2, BUCUREȘTI


SOS. FABRICA DE GLUCOZA IE:238304, BUCUREȘTI


NR.6D

SECTOR 2


ANEXA 3


Plan de referința : Marea Neagra


Sistem de coordonate : Stereografic '70Sos. Electronicii nr. 44 Tel.0212527712 / 0212527789 Fax.0212527977

ADP2 adp2-bucurcsti.ro c-mail: oît)jc@adp2.ro

Desenat

automat

întocmit

loan Alexandru V

Verificat

loan Alexandru


SCARA

1: 500


Aug. 2020


PLAN CADASTRAL cuprinzând propunerea de transmitere a terenului în suprafață de 942 mp, parte din IE:212926, situat în ȘOS. FABRICA DE GLUCOZĂ NR.6-8, SECTOR 2, BUCUREȘTI


No.

Pnt.

Outline points coord.

Lengths sides L(i,i+1)

X[m]

Y[m!

1

331426.307

588797.815

25.194

2

331420.228

588773.365

28.252

3

331395.151

588786.377

36.464

4

331382.968

588820.746

1.203

5

331383.794

588819.872

47.894


SOS. FABRICA DE GLUCOZA NR.6-8, PARTE DIN IE:212926, SECTOR 2, BUCUREȘTI

ANEXA 4

Plan de referința : Marea Neagra

Sistem de coordonate : Sîereografic ’70


Desenat

automat

întocmit

loan Alexandru \

Verificat

loan Alexandru