Hotărârea nr. 248/2020

Hotărârea nr. 248 Nou! - privind aprobarea”Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea ” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 ” și a componenței nominale a

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 ” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 108029/20.08.2020 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și avizul Comisiei Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr.2701/ 2010 emis de ministrul dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2016 privind aprobare,, Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a „ Procedurii privind analizarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”.

în temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a

i nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;

I


în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. (1) Se aprobă “Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2", precum și componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2, conform anexei 1 ce conține 2 pagini și face parte integrală din prezenta hotărâre .

 • (2) Componenta nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și

de Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U), conform anexei 2 ce conține 1 pagină și face parte integrală din prezenta hotărâre.

Art 2. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului București competenta de a stabili, prin dispoziție, modificarea sau completarea, după caz, a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 în condițiile prezentului „Regulament".

Art 3. Din data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea "Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 ” și a “Procedurii privind analizarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2 ”, își încetează aplicabilitatea.

Art 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art 5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București și va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

H otă râ r eă' nr.~2'4$

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM A SECTORULUI 2

 • A. DISPOZIȚII GENERALE

Art. I Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (denumită în continuare C.T.A.T.U.) este un organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef.

Art. 2 C.T.A.T.U. este formată din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului șef, respectiv Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu - DUCGT, prin Serviciul Autorizare și Documentații Urbanism - SADU.

Art. 3 C.T.A.T.U. funcționează în coordonarea Primarului Sectorului 2 al municipiului București, în baza prezentului "Regulament", aprobat de Consiliul Local Sector 2.

 • B. ATRIBUȚII

Art. 4 C.T.A.T.U. este constituită în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a Sectorului 2, în coordonarea Primarului Sectorului 2 al municipiului București.

Art. 5 C.T.A.T.U. analizează documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, astfel încât fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef pe baza documentelor depuse în dosar de către beneficiar / urbanist / împuternicit, precum și deciziile pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile unde este cazul, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare.

 • C. ORGANIZAREA

Art. 6 (1) C.T.A.T.U. este compusă din maximum 7 specialiști din domeniul urbanism, arhitectură, peisagistică, monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport.

 • (2) Consilierii locali ai Consiliului Local Sector 2 și salariații administrației publice locale Sector 2 nu pot fi membrii ai C.T.A.T.U.

Art. 7 La ședințele și acțiunile C.T.A.T.U. pot fi invitai directori și șefi servicii din Primăria Sectorului 2, arhitectul șef al municipiului București, arhitecți șefi ai sectoarelor municipiului București, reprezentanți ai ministerelor sau ai altor instituții interesate, precum și beneficiarii documentației supuse analizei sau reprezentanții acestora ( proiectant, arhitect, etc.).

Art. 8 Convocarea membrilor și secretariatul C.T.A.T.U. se va asigura de SADU din cadrul DUCGT.

 • D. FUNCȚIONARE

Art. 9 C.T.A.T.U. își desfășoară activitatea în ședințe stabilite în funcție de documentațiile de urbanism, studiile de fundamentare și documentațiile prealabile, pe baza unui program și a unui borderou de lucrări, ce va conține lista documentațiilor specifice propuse spre analizare/consultare, semnată de arhitectul - șef al Sectorului 2 al municipiului București.

Art. 10 Convocarea membrilor C.T.A.T.U. și a invitaților se realizează de către SADU, telefonic, prin email, sau prin poștă, în funcție de caz.

Art. 11 (1) Comisia își desfășoară activitatea în prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor acesteia.

(2) Deliberările membrilor C.T.A.T.U. sunt valabile pentru fundamentarea avizului tehnic al Arhitectului-sef și se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 12 Documentațiile supuse dezbaterii vor fi prezentate de către reprezentantul DUCGT, respectiv șeful SADU sau de autorii / beneficiarii documentațiilor, după caz.

Art. 13 Membrii C.T.A.T.U. care au calitatea de autor al documentațiilor/proiectelor supuse analizării nu pot participa la luarea deciziilor legate de acestea.

Art. 14 Conținutul deliberărilor membrilor C.T.A.T.U. va fi notat de către Secretariatul comisiei într-un registru de procese - verbale.

Art. 15 Avizul arhitectului-șef este avizul tehnic de consultanță, care în funcție de caz va avea în vedere și opiniile membrilor CTATU cu rol consultativ, ale instituțiilor avizatoare ompetente și nu se va supune deliberării Consiliului Local Sector 2.

 • E. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16 (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situații:

 • - absența nemotivată la mai mult de trei ședințe consecutive;

 • - schimbarea statutului personal în sensul că devine membru al administrației locale sau al Consiliului Local Sector 2;

 • - nerespectarea prevederilor art. 13 din Regulament".

 • - la solicitarea expresă de renunțare;

 • (2) încetarea calității se constată prin dispoziție a primarului sectorului 2 la propunerea Arhitectului Șef al Sectorului 2.

Art. 17 Regulamentul de organizare și funcționare al C.T.A.T.U. poate fi modificat sau completat la propunerea Primarului Sectorului 2 al municipiului București sau Arhitectului-Șef prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2.

VIZAT s p re î'f ''n; m ba reCOMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A

TERITORIULUI ȘI URBANISM A SECTORULUI 2

Având în vedere apariția Ordinului nr.2701 din 30.12.2010. emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, referitoare la art. 37 prin care se stabilesc atribuții Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ de analiză, expertizare tehnică și consultanță ce asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef și nu se supune deliberării Consiliului Local Sector 2.

Față de cele prezentate propunem componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2, astfel:

 • 1. prof. dr. arh. Corneliu Florin MACHEDON - Departamentul de Planificare și Proiectare Urbană din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - UAUIM;

 • 2. lector dr. urbanist - Sebastian Nicolae GUȚĂ - Lector Catedra de Proiectare Urbană și Peisagistică;

 • 3. conf. dr. arh. Angelica STAN - Coordonator Departamental pentru Facultatea de Urbanism;

 • 4. prof. dr. arh. Mihai COCHECI - Șef Departament Sinteza Proiectării din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - DSP - UAUIM;

 • 5. prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA - Șef Catedra Proiectare 4 din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - DSP2-UAUIM;

 • 6. conf. dr. arh. Georgică MITRACHE - Șef Catedra Proiectare 2 din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - DSP2-UAUIM;

 • 7. conf.dr. arh. Cătălin SÂRBU - Catedra de Amenajarea Teritoriului din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - CAT - UAUIM.

Notă: Schimbările în statutul profesional al membrilor comisiei nu afectează calitatea de membru.

Atribuțiile comisiei sunt prevăzute prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

Facem precizarea că prevederile HCL Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2” și a “Procedurii privind analizarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului de către Consiliul Local Sector 2” își vor înceta aplicabilitatea odată cu aprobarea prezentei hotărâri.


VVZAT spre

C: W ;.J,ȚA Q