Hotărârea nr. 247/2020

Hotărârea nr. 247 Nou! - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/ 2020

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/2020.

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 108499/ 20.08.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 ai Municipiului București;

  • - Adresa nr. 106461 / 18.08.2020 transmisă de Primăria Municipiului București- Direcția Cultură, învățământ, Turism;

  • - Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261/18.06.2020 privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 215/ 30.07.2020 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în vederea implementării proiectului „Revalorizarea Parcului Plumbuita”.

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările * i

ulterioare;

/ In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se modifică titlul H.C.L. Sector 2 nr.2 15/2020 și va avea următorul conținut:

„ Hotărâre privind, solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, în vederea implementării proiectului „ Revalorizarea Parcului Plumbuita ”

Art. II. Se modifică articolul 1 al H.C.L. Sector 2 nr.2 15/2020 și va avea următorul conținut:

,, Art. 1. Se solicită acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului

București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord, de parteneriat cu Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, în vederea implementării proiectului „Revalorizarea Parcului Plumbuita. ”

Art. III. (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 215/2020, rămân aplicabile.

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

PREȘEJHNTTDE ȘJ^INȚĂ ZAUÎÂRIA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărâreanfc24r

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..