Hotărârea nr. 246/2020

Hotărârea nr. 246 Nou! - privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual între operatori economici,  Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatori economici, Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatori economici, Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 105822/17.08.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 108842/21.08.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021;

  • - Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

  • - H.C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vedeta inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dââl din București”.

'<£.{252^^ temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în domenii de pregătire profesională din domeniul tehnic, turism și alimentație, precum și alimentație publică, între operatori economici, Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București, așa cum sunt individualizate și identificate conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin 171 pagini și fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractele, iar Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractelor.

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică părților interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

PREȘEDINTE

ZAHArtjF

IM


"E DEJȘEJJINȚ ZyĂNGRÎSTL


CM


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GE^£Alp^SECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 246^*9^, București, 27.08.202(M£

SECRETAR GENERAL


Prezenta Hotărâre conține un număr de 173 pagini, inclusiv anexe, și bfos£ adoptată <țe Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu resp/^rpp^eyeaerilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificărilenșT(/i)fnpletările ulterioare.