Hotărârea nr. 244/2020

Hotărârea nr. 244 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București "

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru

obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: ,,Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei

Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București ";

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 109378/24.08.2020 prezentat de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 111161/26.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 25/25.08.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.G.M.B nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Artl. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București ”, potrivit anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrării „Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București ” este de 1.758.318,34 lei inclusiv TVA din care C+M : 852.649,80 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului ,,Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București ”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările reprezentând ,,Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București ” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

 • Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 • Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART.243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND QODUL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliu! Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL f

LUCRĂRI DE INTER VENTIE LA OBIECTIVUL PARCAJE AFERENTE

SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI SECTOR 2, STRADA

CHIRISTIGIILOR NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

L SECRETA p

APROBARE "LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA OBIECTIVUL PARCAJE AFERENTE SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI SECTOR 2, STRADA CHIRISTIGIILOR NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

Crt.

Denumirea obiectiv investiții

NR LOCURI

Valoare investiție (fără TVA) LEI

C+M (fără TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) LEI

C+M (inel. TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

1

"LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA OBIECTIVUL PARCAJE AFERENTE SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI SECTOR 2, STRADA CHIRISTIGIILOR NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

109

1.477.578,44

716.512,44

1.758.318,34

852.649,80

363.288,91

176.167,31

TOTAL

109

1.477.578,44

716.512,44

1.758.318,34

852.649,80

363.288,91

176.167,31

Curs Euro BNR = 4.84 ( 02.06.2020)


Director Tehnic Val^riu MTCU

DEVIZ GENERAL PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL 9

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA OBIECTIVUL PARCAJE AFERENTE 9

SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI SECTOR 2, STRADA

CHIRISTIGIILOR NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREȘTI "

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7


al obiectivului de investitii

Parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector.2 (varianta 2)

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.              Denumirea capitolelor si subcapito

crt.                               de cheltuieli

, ,                      Valoar

lelor                   /r

(fara TV

e

'A)

TVA         ValOare

cu TVA

lei

lei

lei

1                                        2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1       Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1-2      Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1-3       Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la

0.00

0.00

0.00

starea inițiala

1.4        Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

TOTAl CAPITOl 2

0 00

0 00

0 00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1        Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1        Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2        Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3        Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3 2       Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,

0.00

0.00

0.00

acorduri si autorizatii

3.3       Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

34       Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

0.00

0.00

0.00

■clădirilor

3.5       Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1       Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2        Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

de intervenții si deviz general

3-5.4        Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii

0.00

0.00

0.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

0.00

0.00

0.00

detaliilor de execuție

3.5.6        Proiect tehnic si detalii de execuție

45,980.00

8,736.20

54,716.20

3.6       Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7      Consultanta

9,680.00

1,839.20

11,519.20

3.7.1        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                           9,680.00

1,839.20

11,519.20

3.7.2        Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8      Asistenta tehnica

30,100.00

5,719.00

35,819.00

3.8.1        Asistenta tehnica din partea proiectantului

12,100.00

2,299.00

14,399.00

3.8.1.1 •        pe perioada de execuție a lucrărilor

12,100.00

2,299.00

14,399.00

0.00

0.00

0.00

pcillIU pdl llUipdl cd pi Ulcl/ldlILUIUI Id IdZ-CltJ iriCHJa.C-111—--———ni

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ■ Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2        Dirigentie de șantier

către VÎZ.A?

spre nes chim ba re

SECRETAR 18

000.00

3,420.00

21,420.00

TOTAL CAPITOL 3

L—               85,760.00

16,294.40

102,054.40

Cheltuieli

4.1        Construcții si instalatii

CAPITOL 4

pentru investiția de baza

699,572.44

132,918.76

832,491.20

DEVIZUL GENERAL: Parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector.2 (varianta 1)

1                                        2

3

4

5

4.2       Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4-3       Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita

montaj

675,306.00

128,308.14

803,614.14

4.3.1.1         [0024.1] Echipamente Construcții

92,770.00

17,626.30

110,396.30

4.3.2.1        [0024.2] Echipamente Electrice Subsistemul Tehnic de

46,828.00

8,897.32

55,725.32

televiziune cu circuit închis

4.3.2.2        [0024.2] Echipamente Electrice Subsistemul Tehnic de

19,455.00

3,696.45

23,151.45

televiziune cu circuit închis

4-3.3.1        [0024.3] Echipamente Electrice Subsistemul Tehnic de

126,199.00

23,977.81

150,176.81

control al accesului si monitorizare parcare

4 3.3.2        [0024.3] Echipamente Electrice Subsistemul Tehnic de

390,054.00

74,110.26

464,164.26

control al accesului si monitorizare parcare

44      Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5       Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6       Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,374,878.44

261,226.90

1,636,105.34

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1       Organizare de șantier

16,940.00

3,218.60

20,158.60

5.1.1         Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de

16,940.00

3,218.60

20,158.60

șantier

5.1.2        Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2       Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1        Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

0.00

0.00

0.00

finanțatoare

5 2 2        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de

construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3        GOta aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

0.00

0.00

0.00

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de

construcții

!

5.2.4       Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5 2 5        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

conslruire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3       Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4       Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

16,940.00

3,218.60

20,158.60

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1    , Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2       Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,477,578.44

280,739.90

1,758,318.34

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

716,512.44

136,137.36

852,649.80

1 euro = 4.84 lei, curs la data de 02-Jun-20 Executant.


o VJZAT ~~

-iȘECRETAR

Director General,

Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail: office@intersofl.ro, tel.: 0236 477.0D7

INDICA TORITEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL „LUCRĂRI DE INTER VENȚIE LA OBIECTIVUL PARCAJE AFERENTE SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI SECTOR 2, STRADA CHIRISTIGIILOR NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREȘTI "

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții

„LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA OBIECTIVUL PARCAJE AFERENTE SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI SECTOR 2, STRADA CHIRISTIGIILOR NR. 11-13,

SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Având în vedere :

 • - Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata cu modificările si completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobate conform legii.

 • - Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism si a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 si nr.224/2015.

 • - Necesitatea eliminării degradărilor cauzate de factorii climaterici coroborat cu modernizarea dotărilor în scopul creșterii gradului de siguranță și confort în exploatare a parcării aferente sediului Primăriei Sector 2;

Investiția propusă este în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”.

Obiectivul al cărui deviz general și indicatorii tehnico-financiari sunt supuși aprobării este.

1.Parcarea Aferentă sediului Primăriei Sector 2

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.758.318,34 lei reprezentând 363.288,91 euro

din care C+M inclusiv TVA: 852.649,80 lei reprezentând 176.167,31 euro

Eșalonarea investiției:

Anul 1: 1.758.318,34 lei reprezentând 363.288,91 euro Durata de realizare: 4 luni

loc . O DIRECTOR GENERAL Al in Vasi 1 ică DRUGAU^

/ \\   ■ -'Xic     Z/

DIRECTOR TEHNIC                'X.,.

ValCT^yiCU

f VIZAT

, neschimbare X’XJRETAR

DIRECTOR ECONOMIC

Marius PĂTRUȚĂ

întocmit: 2ex\»T)6i2020.3^>- ■"

Insp. Ion yOB

| 1