Hotărârea nr. 243/2020

Hotărârea nr. 243 Nou! - pentru  modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”cod SMIS 120943

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro -'strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” codSMIS 120943

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” codSMIS 120943.

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 94005/27.07.2020 întocmită de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Memoriul justificativ nr.218/20.07.2020 prezentat de SC Hard Expert Consulting SRL;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 110715/25.08.2020 îmtocmit de Direcția Management Proiecte și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul favorabil nr.23/ 18.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

/ - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 49/31.03.2020;

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19 ”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020, se modifică și se completează, având următorul conținut:

„ Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” codSMIS 120943, în cuantum de 3.229.561, 24 lei, inclusiv TVA. ”

Art. II Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020, se modifică și se completează, având următorul conținut:

,, Art, 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București (Solicitant) în cuantum de 2,280.218,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 2.260.843,65 lei, inclusiv TVA, și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 19.374,35 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” codSMIS 120943. ”

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” modificată și completată prin Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 9/30.01.2020, rămân aplicabile.

Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Management Proiecte, precum și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 243

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenfă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..