Hotărârea nr. 242/2020

Hotărârea nr. 242 Nou! - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul ,, Reabiltarea termică a sediului Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Bucureşti, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul ,, Reabiltarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă

Sector 2, București, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul,, Reabiltarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020.

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 94003/27.07.2020 întocmită de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Memoriul justificativ nr.216/20.07.2020 prezentat de SC Hard Expert Consulting SRL;

 • - Raportul de specialitate nr. 109278/24.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr.24/ 18.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

a- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precupi din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • / Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/26.04.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/30.01.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 87/26.04.2018;

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. k).) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020, conform anexelor 1 și 2 ce conțin un număr de 8 pagini și fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020, rămân aplicabile.

Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București precum și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 242

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al


Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 242/27.08.2020

DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII REABILITAREA TERMICĂ A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ PERSOANE ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 2, STRADA OLARI NR.19, BUCUREȘTI”ANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041 mail:office.hardexpert@gmaîl.com

DEVIZ GENERAL

Faza Pth al obiectivului de investii: "REABILITAREA TERMICA A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENTA PERSOANE SI STARE CIVILA, STR.OLARI NR.19,SECTOR 2, BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2803.16

532.-60

3335.76

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

2803.16

532.60

3335.76

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectlvu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

3236.50

614.94

3851.44

3.3

Expertiza tehnica

14763.00

2804.97

17567.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

11970.00

2274.30

14244.30

3.5

Proiectare

97517.00

18528.23

116045.23

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții’si-devTz generalj

13167.00

2501.73

15668.73

3.5.4. Documentatiire tehnice neCesâre'ip vederea obti ne rii a vizelp r/acordurilor/auțorjzatiilo r

21350.00

4056.50

25406.50

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5000.00

950.00

5950.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

58000.00

11020.00

69020.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

155670.00

29577.30

185247.30

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

155670.00

29577.30

185247.30

3.7.1. Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficienta energetica

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

29961.35

5692.66

35654.01

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

600.00

114.00

714.00

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

300.00

57.00

357.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

300.00

57.00

357.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

29361.35

5578.66

34940.01

Tota

capitol 3

313117.85

59492.40

372610.25

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1900904.19

361171.80

2262075.99

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

631420.25

119969.85

751390.10

4.1.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

70212.25

13340.33

83552.58

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

50S6.49

960.73

6017.22

4.1.4 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

168836.68

32078.97

200915.65

4.1.5 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1025378.52

194821.92

1220200.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8964.73

1703.30

10668.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

148239.00

28165.41

176404.41

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

39131.20

7434.93

46566.13

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

2097239.12

398475.44

2495714.56

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

52919.93

10054.79

62974.72

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

42433.73

8062.41

50496.14

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10486.20

1992.38

12478.58

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

21402.00

0.00

21402.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

9728.00

0.00

9728.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1946.00

0.00

1946.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

9728.00

0.00

9728.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

222752.06

42322.89

265074.95

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

7100.00

1349.00

8449.00

Tota

capitol 5

304173.99

53726.68

357900.67

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2717334.12

512227.12

3229561.24

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1955105.81

371470.10

2326575.91

*2) In preturi la 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 21.07.2020


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING'S.'fyL. /     i


Beneficiar/lnvestitor

Anexa 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 242/27.08.2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ REABILITAREA TERMICĂ A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ PERSOANE ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 2, STRADA OLARI NR.19, BUCUREȘTI”

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIȚIEI:

REABILITAREA TERMICA A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENTA PERSOANE SI STARE CIVILA SECTOR 2 BUCUREȘTI, STR. OLARI NR. 19

 • a) Valoarea totala a investiției (ÎNV):

 • - 3.229.561,24 lei inclusiv TVA din care constructii-montaj (C+M) - 2.326.575,91 lei

 • - 2.717.334,12 Iei fara TVA din care constructii-montaj (C+M) - 1.955.105,81 Iei

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PS1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

• Măsură Ci

 • - Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata interioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime placata cu rigips - S = 440,63 mp;

 • • Măsură C2

 • - termoizolarea invelitorii cu un strat de vata minerala de natura bazaltica de 20 cm grosime montat sub invelitoare si placat cu rigips - S = 571,95mp

 • • Măsură Fr

 • - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente inclusiv a celei aferente accesului in clădire, cu tâmplărie performantă, cu ramă din lemn stratificat - S = 109,44 mp ;

 • • Sistem de încălzire si furnizare apa calda de consuni

Având in vedere faptul ca, termoizolarea anvelopei clădirii se va face la interior, conductele de distribuție, coloanele, conductele de legătură coloane - radiatoare, corpurile de încălzire si armaturile aferente acestora vor fi demontate si in consecința înlocuite cu altele noi.

Instalația de încălzire va fi prevăzută cu:

 • - armaturi de izolare a tronsoanelor principale si a coloanelor;

 • - armaturi de izolare a conductelor de legătură distribuție - coloane (pentru mai mult de 1 radiator);

armaturi de golire a coloanelor;

 • - armaturi de dezaeririre automata a coloanelor;

Radiatoarele vor fi din elementi de aluminiu, vor fi montate pe aceleași poziții si vor fi echipate cu:

robinet regalaj tur, cu cap termostatat;

robinet reglaj retur;

 • - aerisitor manual.                                 r                                         ;

Centrala termica va fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente:

 • • Cazan mural in condensatie, camera de ardere presurizata, funcționare pe gaze naturale, tiraj fortat, cu puterea termica Pn = 80[kW] x 1 [buc];

 • - Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 2[buc];

Vase de expansiune inchise, cu membrana;

 • - Boiler pentru producerea apei calde menajere, tanc in tnc, cu o serpentina, cu volumul util Vu = 300[litri] x 1 [buc];

 • - Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul de incalzirc, comandata in funcție de temperatura exterioara;

 • - Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul de apa calda consum menajer, comandata in funcție de temperatura de furnizare;

 • - Conducte din cupru, pentru vehicularea apei calde, in centrala termica;

 • - Pompe cu turatie variabila, pentru recircularea apei;

 • - Vase de expansune inchise, cu membrana x 3[buc];

 • - Modul de automatizare, măsură si control x 1 [buc];

 • - Sonda termica, montata la exteriorul clădirii;

 • - Sonda temperatura ambientala montata in incaperea ce ma dezavantajata d.p.d.v. termic;

 • - Statie dedurizare apa x l[buc];

Centrala termica va fi amenajata in aceeași incapere de la parterul clădirii.

Pentru prepararea apei calde vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice:

 • - o sursa permanenta de producere a energiei termice - cazan cu funcționare pe gaze naturale;

 • - o sursa alternativa de producere a energici termice - panouri solare.

Sistemul solar va fi format din:

 • - 2[buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul pensiunii, cu orientarea “sud”;

 • 3 [buc] x racord flexibil intre panouri 22 - 3/4”;

 • - 2[buc] x racord rapid din alama 22 x 1”;

l[buc] x modul automatizare, inclusiv 2buc x senzori temperatura;

 • 1 [buc] x echipament de pompare in sistem inchis;

l[buc] x vas expansiune inchis 35 litri;

 • 1 [set] x racord echipament de pompare - vas expansiune;

 • 1 [set] x aerisitor automat;

60[litri] x antigel;

 • • Instalații electrice

Unul din obiectivele generale ale proiectului il reprezintă valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei verzi.

Se propun doua sisteme fotovoltaice off-grid a 5kW putere instalata fiecare, ce poate furniza circa 17 de kWh, medie zilnica anuala pentru investiție.

Montarea sistemului fotovoltaic se va face pe terasa clădirii.

Se propune ca sistemul fotovoltaic off-grid de 5kW sa fie compus din minim următoarele:

 • □ 20 de panouri fotovoltaice policristaline ;

 • □ 4 baterii de 12 volti, 205 amperi care pot stoca pana la lOkWh pentru autonomia sistemului fotovoltaic in caz de ploaie sau ninsoare sau alte căzu rimaj ore---

  VîZAf ~i e neschimbate ecretar


 • □ 1 invertore de 5kW care permite alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice sau/si cu un generator in paralel in cazul in care panourile nu produc suficient cat sa acopere necesarul de energie sau din sistemul energetic naționala;

 • □ Regulatoarele de incarnare ultra rapide ;

 • □ cablu solar 1 x 6mm 2 cu protecție UV

 • □ Sistem de montaj pentru acoperiș inclinat

 • □ Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm2

 • □ Doza etanșa de conexie pentru cabluri

 • □ Tablou electric cu siguranțe si sistem de protecție

 • □ Infrastructura de acoperiș (profile de aluminiu, suporți de inox pentru acoperiș, șuruburi, piulițe, cleme de capat si de mijloc, etc.)

Economia de energie pentru Clădirea - Corp CI

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 301,22 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem Qt = 73,36 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 78,30% si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcție de specificul si tinta obiectivului de investitii

Construcția-Corp CI obține :

 • - o economie de energie pentru incalzire de 81,69 %

 • - un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 59,90 K.Wh/mp an

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 82,01 %

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 76,25 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2): 27,50

 • - Valoare la începutul implementării proiectului - 33,53 echivalent tone CO2

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 6,03 echivalent tone CO2 (echivalent 14,12

  kgCO2/mp/an)


Consumul anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an) total - Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an - Valoare la finalul implementării proiectului - 3416,56 kwh/an

 • d) Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni

Proiectant

SC HARD EXPERT CONSULTING SRL