Hotărârea nr. 241/2020

Hotărârea nr. 241 Nou! - privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.GO.00 Fax: +(4021) 209.G2.B2


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în.-condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 108746/21.08.2020 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 109049 / 24.08.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Protocolul - cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cererea nr. 26494/ 21.02.2020 prin care Mănăstire Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2020, pentru lucrările de reparații capitale chilii;

 • - Adresa nr. 108005/20.08.2020 prin care Mănăstire Plumbuita a transmis situația de lucrări nr.2 din contractul nr.2/10.01.2017;

 • - Cererea nr. 29876/27.02.2020 prin care Parohia Sfinți a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2020, pentru lucrările de restaurare pictură murală;

 • - Cererea nr. 28594/25.02.2020 prin care Parohia Sfântul Dumitru Colentina a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2020, pentru lucrările de reparații la gardul ce împrejmuiește biserica;

 • - Adresa nr. 104903/14.08.2020 prin care Parohia Sfântul Dumitru Colentina a transfhis situația de lucrări nr. 2 dn contractul nr.2/10.01.2017;

Cererea nr. 74083/19.06.2020 prin care Parohia Sfinții Trei Ierarhi Fundeni a Solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2020, pentru lucrările de pictură, hidroizolație și pavaje, refacere fațadă biserică ;

 • - Adresa nr. 107375/ 19.08.2020 prin care Parohia Sfinții Trei Ierarhi Fundeni a transmis situația de lucrări nr. 1 din contractul nr.6/29.05.2019;

 • - Cererea nr. 3293/09.01.2020 prin care Parohia Sf.Voievozi Gherghiceanu a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2020, lucrări de înlocuire a învelitorii acoperișului bisericii

 • - Adresa nr. 104427/13.08.2020 prin care Parohia Sf.Voievozi Gherghiceanu a transmis situația de lucrări nr. 1 din contractul nr.6/29.05.2020;

 • - Avizul Comisiei Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

în temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. t) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele menționate Ia alin. (1) vor fi alocate din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 241

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la HCLS2 nr. 241/27.08.2020

Nr. cri.

Denumire Parohie

Descrierea lucrării

Valoare (lei)

1

MĂNĂSTIREA PLUMBUITA

Situația de lucrări nr.2 din contractul nr.2 /10.01.2017 : reparații capitale chilii

244,000.00

2

SFINȚI

Situația de lucrări nr.l din contractul nr.2 /10.01.2017: lucrări restaurare pictură murală exterioară

225,000.00

3

SF.DUMITRU COLENTINA

Situația de lucrări nr.2 din contractul nr.2 /10.01.2017: Reparație și uniformizarea gardului ce împrejmuiește biserica

220,000.00

4

SF.TREI IERARHI

FUNDENI

Situația de lurări nr.ldin contractul nr.6 /29.05.2019:

Reparații biserică, lăcuire acoperiș, curățat pardoseală marmură, balustradă rampă persoane cu dizabilități și reparații ansamblu bisericesc

127,000.00

5

SF.VOIEVOZI

GHERGHICEANU

Situația de lucrări nr. 1 din contractul nr.6 /29.05.2019: înlocuire învelitoare acoperiș biserică

335,000.00

VSZAT spre neschimbare SECRETAR