Hotărârea nr. 240/2020

Hotărârea nr. 240 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2, București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro • Strada Chiristiglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +£4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 107345/19.08.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 107347/19.08.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1 Sector 2, București, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 26 CA 2/21/! 6.06.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

, - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ȘOS. FUNDENI NR. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, LOT 1 SECTOR 2, BUCUREȘTI - ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CONFORM PUZ APROBAT, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER ÎN INCINTĂ, RACORDARE LA UTILITĂȚI, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 5 (cinci) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 /două) exemplare.


ROMANȚA

Municipiul București

Primăria Sector 2WWW ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.32


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 105387/18.08.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate dă *1)


VIZAT spre neschimbare SECRETAR


dornicii iul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

telcfon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr. :


., Sector 2, Str.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR intrare

IEȘIR

ZiuaCU


completată cu nr..                    în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completării ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 26 CA 2/21 din 16.06.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CONFORM PUZ APROBAT, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER ÎN INCINTĂ, RACORDARE LA UTILI TĂȚI, generat de imobilul din ȘOS. FUNDENI NR. 31F, 33,33B, 35, 35B, 37, 37B, 39,39B, LOT I, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat format din teren este situat in intravilanul municipiului București delimitat tic următoarele repere urbane: Șos. Fundeni în suprafață totală de 10.000,00 este proprietate privată persoană juridică, pentru care s-a prezentat certificat de urbanism nr. 758/29”F” din 21.04,2020.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în zona mixtă "M2" - POT=60%, CUT=3,2, parțial în zona de locuințe L, subzona „L4a" - POT=30%, CUT=3,2 și parțial in zona "V" subzona "V4", - zona posterioară - de vecinătate cu Lacul Fundeni - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă în care sunt admise funcțiuni publice, ecologice, peisagistice, conform PUZ "Ansamblu Rezidențial Fundeni" - Sos. Fundeni nr. 27-278, 29, 298, 31 A, 31 F-39, 43, 438, 45-49, 51-53, aprobat ]n baza Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr.224/ 15 .12.2015 până la 30.12,2018.

Funcțiuni predominante conform PUZ "Ansamblu Rezidențial Fundeni: locuințe, comerț, servicii, funcțiuni publice, ecologice, peisagistice;

M2 S-4.698.44nm                      L4a S=3,863.40mp

 • - H. max = S+P+2 IE;                     - H max = S+P+19E;

 • - POT max = 60%;                      - POT max = 30%;

 • - CUT max = 3,2                         - CUT max = 3,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = conform PUZ aprobat;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = confoml PUZ aprobat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = confoml PUZ aprobat;

Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri minime față de limitele laterale = UTR 1 - M2 - 2S+P+17E, retragere față de limita dreaptă (nord) - 5,Om pentru 2S+P+2E și 10,Om pentru 2S+P+I7E, retragere față de limita sud - 12,40m, retragere față de limita vest - 3,Om din care l,50m spațiu rezervat pietonal și 1,50in spațiu verde, cu posibilitatea ieșirii în consolă față de limita sud și vest conform planului anexat. UTR 2- L4a - 2corpuri 2S(Ds+P+12E) - construcțiile se vor retrage cu min. 10,Om față de limita nord, retras cu min. 3,Om față de carosabilul propus la est, 11,1 ni retragere față de limita sud. între clădiri se va respecta o distanță de 25,Om astfel încât construcțiile propuse să nu se umbrească reciproc. Sc pot proiecta balcoane conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 40,Om, cu respectarea retragerii față de malul Lacului Fundeni, tară afectarea zonei V4, conform Aviz dc Gospodărire a Apelor nr. 119 — 13 din 06.07.2020; Se pot proiecta balcoane conform planului anexat. Se vor respecta retragerile prevăzute în planșa de reglementări, respectiv avizele prezentate.

 • - circulații și accese: accesul se va realiza din os. Fundeni conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1841266/13.05.2020 și avizului SPU nr. 336/18.05.2020 și planului de reglementări anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor dc rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele dc utilități prezentate; Se va respecta planul de rețelele edilitare și studiul de soluție utilități semnat de specialist atestat RUR;

M2 S-4.698,44lll|>

 • - RH= 2S+P+17E;

 • - H. max.=70,0m cf. aviz AACR

 • - POT max = 60%;

-CUT max = 3,2

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 16,06.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentm exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în confonnitate cu art. 63 alin. (2) Ist. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului - ■ dr. urbanism rțr, 758/29"F" din 21.04.2020, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0Jei conform chitanță nr. 114/27.05.2020.

Anexa nr.


parțial V4 - S=1.438,16ntp spații verzi pentru protecția cursurilor de apă - POT max = 15%;

- CUT max = 0,2


L4a S-3.863,40mp

- RH=2x2S(Ds)+P+12E;

- H.max=60,0m cf. aviz AACR

-POT max = 30%;

- CUT max = 3,2;


parțial V4 - S=L438,16mp

spații verzi pentru protecția cursurilor de apă


\rh.


Arhitcct/scJu^

BRAȚComisia Tehnică de Amena jarea Teritoriului și Urbanism îi Sectorului ZeȚroAdF arh Mircea Silviu CI ORA, confcKarlXptforgicâ MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂP1^-/ întocmit: ing. Alexandra


Ș^f/Seț^ichi, ___            ing.ARABAN

fodșW.CHEIX)N, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. MihaPCOCHECI, prof.dr.arh.

■& /


Ff/rtia !■ Ppvitî/i I


SE'


Cnd SĂDII - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului. :

 • - persoană fizică; sau                     >

r reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

!) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

/VJ&WLU           CU FUMCTJUMJ COMPLBMWaW 303. rUMDBMl FJfC 3'lr. 33. 333. 35. 353. 37. 373. 39.393. 3BCTOR2. 330333371

?39J

mOrn. f.5m[UJrTC

io®.


238,38 mj


?<213555


LACULFUNDENI


Umax. 60 m


25m


WH7!

Hmax. 70 m


2S(D)+P+12E


tata PUD aprobat cu HCLS2 nr. 364 /22.11,2fl8

////////////////a        Ia

2S(D)+P+12E i,          I


2S(D)+P+12E


(ST) IE 239555


Coordonate pct.de contur


X [m] Y [m]


PROFILA-A


1.438,16 mp


UTRL4a


C.U.T. (max)


Benzinărie LUKOIL


PROFIL C-C

SOSEAUA FUNDENI (situația proiectata)


3.863,40 mp


UTRM2


4.698,44 mp


Suprafața spatiilor verzi (min)


>O&12<


(UV^UCUREȘU


U-06


1:500


PUD


REGLEMENTARI URBANISTICE pi/2020ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Cliiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 107347/19.08.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOSEAUA FUNDENI NR. 31F, 33, 33B, 35,35B, 37, 37B, 39, 39B, LOT 1, SECTOR 2,

BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței

  nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

  Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2, București, avizat sub nr. 26 CA 2/2V16.06.2020, privind edificare ansamblu rezidențial cu funcțiuni complementare conform PUZ aprobat, amenajări exterioare, împrejmuire teren, organizare de șantier în incintă, racordare la utilități a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -


fereastra Documentații Urbanism.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2, București, avizat sub nr. 26 CA 2/2‘/16.06.2020, privind edificare ansamblu rezidențial cu funcțiuni complementare conform PUZ aprobat, amenajări exterioare, împrejmuire teren, organizare de șantier în incintă, racordare la utilități s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării

Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la


elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va

asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării