Hotărârea nr. 24/2020

Hotărârea nr. 024 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209 .60.00 Fax: +(4021) 209.62.B2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr, 58, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 20073/11.02.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 20074/11.02.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 80 CA 5/18 din 05.09.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fos'ț modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

iETAR *1_ .meral

J?
Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea gulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.


In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Episcop Radu nr. 58, Sector 2, București - Imobil De Locuințe Colective - P+2E+E3r (Etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, cu panta de 45°, în suprafață de maxim 60% din aria construită),, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București,Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în fedinta ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +<4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 7409/29.01.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)

, Sector 1, București, cod poștal


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

VIZAT spre neschimbare SECRETAR


INTRARE Nf             .....

cu domiciliul/sediul*2)

telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr.               , completată cu nr.                   I, în

conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 80 CA 5/18 din 05.09.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - P+2E+E3r generat de imobilul din STR. EPISCOP RADU NR. 58, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Episcop Radu și Strada Făinari: suprafața terenului =583,Omp este proprietate privată persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 812/14”E” din 27.05.2019.

Prevederi P.U.G. • R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „Lla" - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimctrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1441/95”B" din 05.10.2019, prelungit. Se admit fiincțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H. max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de limitele laterale dc proprietate, conform planului de reglementări anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară, cu posibilitatea realizării unor balcoane/logii de maxim l,5m lățime, conform planului anexat; Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage față de limitele laterale și limita posterioară astfel încât se va respecta POT=45%;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Episcop Radu conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1768311/03.09.2019 și planului anexat; Se va respecta HCGMB nr. 66/2006 cu privire la asigurarea locurilor de parcare în incintă. Parcarea se va realiza la parter, în caz contrar, construcția va fi prevăzută cu subsol.

 • - echipare tehnicn-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; Se va respecta studiul de rețele prezentat însușit de specialist atestat RUR - ing.

 • - P,O,T,=45%, C.U.T. = 1,57; H. maxim în planul fațadei=10,0m; Rh. aprobat = P+2E+E3r. Etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, cu panta dc 45°, în suprafață dc maxim 60% din aria construită;

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 05.09.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, eu respectarea avizelor prezentate - avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1768311/03.09.2019, avizul Ministerului Culturii nr. 2129/ZP/l 0.12.2019. Se va respecta procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz, tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 812/14”E” din 27.05.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxcază cu.14,0 lei conform FF nr. MAN 00000152/16.01.2019.


ficiu, •ARABANComisia Tehnică de Amenai Mircea Silviu CHIRA, conf.dr. întocmit: ing. Alexandra LAZĂR'K-l Etf/ficr I Revizia i


a Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: drof.dr.arh. Hdrin MACHEDOff, prof, dr. arh. Angelica STAN, prof.<lr.arlf/Mihaț£OCHECl, prof.dr.arh. ' Geourtcă MITRACHE, conf.dr.arh. Călălin tSÂRBU


Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2> Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DEÎNĂLȚIME P+2E-*-3Er-.- -BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE

CF. P.U.G indicatori urbanistici L1a

EXISTENT

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

583 mp

583 mp

POT (%)

maxim 45

-

45%

Suprafață construită proiecție etaj (mp)

262,35 mp

Suprafață desfășurată (mp)

-

915,31 mp

CUT

maxim 1,3 cu suplimentarea cu 0,6 din AC pentru mansarde

-

1,57

RH (nr. niveluri)

P+2 se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului

-

P+2E+3Er

H (m) admisibil in planul fațadei

10m

-

10m

Suprafață spatii verzi (%)

minim 30

-

minim 30%- 20% (116,60mp) pe sol, 10%(58,30mp) pe placă

Suprafață alei carosabile și pietonale (mp)

nespecificat

204,05 mp


ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

mrf                          r v|2ât

-                                                       j spre nescliimbare

: Sf'CPFTAR

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A. D.U.
Nr. 20074/11.02.2020
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA EPISCOP RADU NR. 58, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, București avizat sub nr. 80 CA 5/18 din 05.09.2019, privind edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime - P+2E+E3r a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, București avizat sub nr. 80 CA 5/18 din 05.09.2019, privind edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime — P+2E+E3r, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a depus un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă normativul în vigoare cu privire la mediul de viață al populației.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.