Hotărârea nr. 239/2020

Hotărârea nr. 239 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ţesătoarelor nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Țesătoarelor nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Țesătoarelor nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 107217/ 19.08.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 107212/ 19.08.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Țesătoarelor nr. 52, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 21 CA 2/4 din 16.06.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

i - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA ȚESĂTOARELOR NR. 52, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Edificare construcție cu destinație locuință în regim de înălțime P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art, 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2lEBgWI


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *-(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 96621/19.08.2020

ROMÂNIA

Sector! Municipiul București


| PRIMARiA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINEI

! INTRAREArhitect-șef

Ca urinare a cererii adresate de *1) București, cod poștal ........, sector 2, str.


cu domiciliul/sediul*2) ‘municipiul telefon/fax ........ e-mail ........., înregistrată la nr.


, _.completată_nr._                                              "îff" WîTfcnnitateTCTnprevetterile .Leg

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și cc ințAt1$K0hîTfclal'e> se emite următorul: >


AVIZ la H.C.L.S2 nr.

_ _ Nr. 21 CA 2/.4 din l6.t)6.20:{(l....................___________ ~ -

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Edificare construcție cu destinație locuință în regim de înălțime P+1E, generat de imobilul din STR. ȚESĂTOARELOR NR. 52, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcție, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Țesătoarelor și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren în suprafață totală de 140mp conform actelor (142mp conform măsurătorilor cadastrale) și construcția existentă CI cu destinație locuință, suprafața construită la sol 70mp - identificat cu număr cadastral 208857(conform extras de carte funciară) este proprietate privatii persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Llc” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.201 S și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1020/48'7" din 05.07.2019 (prelungit).

Funcțiuni predominante; locuințe individuale;

 • - H max. = P+1E;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi F.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita dreaptă, cu realizarea unei curți de lumină astfel încât calcanul să nu depășească lungimea de 15,Om și se va retrage cu minim 3,9 m față de limita stângă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = amplasată parțial pe limita posterioară, retrasă apoi cu minim 2m, astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese; accesele auto și pietonal se vor realiza din Str. Țesătoarelor conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1795462/09.01.2020, și planului de reglementări anexat;

 • - echipare tehnieo-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată.

-       P.O.T.=60%, CUT=1,2, H.max. în planul fațadei = 7m, R.H. =P+1E;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 16.06.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului <le urbanism nr. 1020/48’7” din 05.07.2019 (prelungit), emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanțelor seria FF nr. 52322/4-LO2.202Q,respMliv seria FF nr. 49051/24.07.2020.

VIZAT

spre neschimbate

SECRETARȘef/’ itig. Mari;


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2/prof.dr.aG.^FIorin MACI 1HDQN,/pro f. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai Mircea Silviu CHIRA, conf dr.arh, Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂRIâtJ', întocmit: urb. Ana-Emanuela M

Ediția 1/ Revizia 1iif(7OCHECl, prof.dr.arh.
Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

bNumele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

____________T.pentru.persoană_flzică.se..comple.tează.cu.date_privjiid.domiciliuLacesteia;___i____________

 • - pentru persoană juridica se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului dc urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șefsau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


ROMÂNIA


Municipiul București Primăria Sector!

www.ps2.ro ■ Strada Chiristîglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60 00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr.107212/ 19.08.2020

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA ȚESĂTOARELOR NR. 52, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

------Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din Q.U.G. 57/2019-privind Codul Administrativi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Țesătoarelor nr. 52, Sector 2, București avizat sub nr. 21 CA 2/4 din 16.06.2020, propunerea de edificare construcție cu destinație locuință în regim de înălțime P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Țesătoarelor nr. 52, Sector 2, București avizat sub nr. 21 CA 2/4 din 16.06.2020, s-au prezentat la dosar acordurile vecinilor de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


CodSADU-AI


VIZAT spre neschimbate SECREJÂR.