Hotărârea nr. 23/2020

Hotărârea nr. 023 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2 , Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: >(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2 , București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 16831/04.02.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 16832/04.02.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 72 CA 5/8 / 05.09.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ,.A fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

\    - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04.2016 privind aprobarea

/ „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

/ Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Ax Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, București - Consolidare, supraetajare, remodelare fațade la construcția existentă rezultând locuință cu regim de înălțime - Sp+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

.                        contrasemneazAeentru legalitate


ÎN TEMEIUL AR' PRl^


CODUL ADMJ CRETAIUGEN'


SECRETAI


ji” DIN O.U.G. NR.57/2019

Rsistrativ fflÂL,


fORUVT.

Hotărârea nr, 23

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativcu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două)


ROMANȚA

Municipiu] București

Primăria Sector 2ibseeed


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 14528/03.02.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1) i


VIZAT spre neschimbare SECRETAR


P®^ECj^ÂmRREȘTI CABINET SECIJfJAR

INTRARE Nr.


Ziua
Sector 2, București, cod poștal........, telefbn/fax......., e-mail........., înregistrata lanr.


cu domiciliul/sediul*2) i


completată cu nr.


conformitate


cu prevederile Legii tir. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modincarue și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

Nr. 72 CA 5/8 din 05.09.2019


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, supraetajare, remodelare fațade la construcția existentă rezultând locuință cu regim de înălțime - Sp+P+2E generat de imobilul din STR. BĂRBAT VOIEVOD NR. 72, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Bărbat Voievod: suprafața terenului -120,()iup(l21.0mn din măsurători) este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1441/95”B” din 05.10.2019, prelungit.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „LIa” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, C.U.T.“ 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 144l/95”B” din 05.10.2019, prelungit. Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H. max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ce! puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar uu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale “ pe limita stângă a terenului, cuplat cu imobilul existent pe această limită, retras cu min. 2,20m față de limita dreaptă a terenuluițpăslrând retragerea existentă), conform planului anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 7,Om față de limita posterioară, conform planului anexat; Construcția se va confonna astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Bărbat Voievod conform planului anexat;

 • - echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;

 • - P.O.T.=45%, C.U.T. = 1,3; H. maxim în planul fațadei=10,0m; Rh. aprobat=Sp+P+2E;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 05.09.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz, este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prez.entul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1441/95”B” din 05.10.2019, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 61337/07.08.2019.la H.C.L.S2 nr


Comisia Tehnică de AmenaFarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: pro [. d r.arh Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.krh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin S întocmit: ing. Alexandra LAZĂR / 44k.

Edifia 1/ Revizia 1             \ \\\iciu, ARABAN


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • ♦ ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  STR. BARBAT VOIEVOD, NR.


  Planșa 02 - Reglementari urbanistice-zonificare funcționala, cai de comunicație, restricții tehnice


  LEGENDA LIMITE

  ] LIMITA ZONA ANALIZATA

  ] LIMITA PLAN URBANISTIC DE DETALIU


  j LIMITE ÂnrattWI


  RESTRICȚII


  i H.C.L.S2 nr.

  NIGE---------


  ACCES PROPUS (PIETONAL/CAROSABIL) .. . ........

  EDIFICABIL PROPUS

  33 CONTUR LOCUINȚA

  --1 INPMDUALA PROPUSA           ..

  Nr.

  Arhitect*6f, /


  qig^Tggl URBANISTICI MAXIMALI CONFORM C.U.:

  L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție


  /bilanț teritorial propus

  SUPRAFAȚA     PROCENT

  I Suprafața construita la sol

  53 MP

  43,8 %

  Circulatii si platforme

  43.8 MP

  36,2 %

  Spatii verzi (pe sol)

  24.2 MP

  20%

  Spatii verzi (jardiniere) - nu intra In calculul suprafețelor

  12.1 MP

  10%

  TOTAL TEREN:

  121 MP

  100 %

  PRINCIPALII INDICATORI Al CONSTRUCȚIEI REZULTATE: - Regimul de inaltime = Sp+P+2E - Inaltime maxima la cornișa = 10 m

  • - Suprafața construita desfasurata maxima = 157,3 mp

  • - Funcțiune principala = locuința individuala


  PROFIL A-A - STR. BARBAT VOIEVOD - scara 1:200


  VIZAT


  spre neschimbare

  SECRETAR


  RtJR -Alexandra V. MONORANU


  arhitect


  :.D V Z1 Z2


  lenteleJjUnformatiile conexe esțe proprietatea intelectuala S.C. 2147 AE CONSTRUCT S.R.L.. Fara acceptul scris al S.C. 2147 AE CONSTRUCT ~ umuț'^' ' u '       ......... " • '

  BENEFICIAR:

  PROIECT NR:

  04/2018

  ÎNTOCMIRE PUD - Consolidare, supraetajare, remodelare fațada la locuința P i Pod existenta rezultând Sp+P+2E(E + CM), Ț|TLU           amenajari exterioare si refacere imprejmuire

  PROIECT:        BUCURESTI.sector 2,str.Barbat Voievod,nr.72

  FAZA:

  P.U.D.

  TITLU PLANȘĂ:

  REGLEMENTARI URBANISTICE: ZONIFICARE FUNCȚIONALA,

  PLANȘA NR:

  An?ROMANIA


Municipiul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

’ VIZAT spre neschimbare SECRETAR

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.IĂ—~------

Nr. 16832/04.02.2020


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULT ARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA BĂRBAT VOIEVOD NR. 72, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, București avizat sub nr. 72 CA 5/8 din 05.09.2019, privind Consolidare, supraetajare, remodelare fațade la construcția existentă rezultând locuință cu regim de înălțime - Sp+P+2E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, București avizat sub nr. 72 CA 5/8 din 05.09.2019, privind Consolidare, supraetajare, remodelare fațade la construcția existentă rezultând locuință cu regim de înălțime - Sp+P+2E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). S-au primit observații din partea vecinului din dreapta la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.