Hotărârea nr. 228/2020

Hotărârea nr. 228 Nou! - privind asigurarea continuității proiectului  social  (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social ,, Maraton”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind asigurarea continuității proiectului social (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social,, Maraton ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității proiectului social (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social ,, Maraton”.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare nr. 108583/ 21.08.2020 prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 108290/ 21.08.2020 întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raportul de specialitate nr. 108843/ 21.08.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa Asociației de Ajutor Social „ Maraton” înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 98356/04.08.2020;

 • - Adresa nr. 31914/27.06.2019 emisă de Municipiul București - Administrația Fondului Imobiliar - Serviciu Public de Interes Local;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere icdeSecretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului situat în București, Bd. Basarabia nr. 170-176, sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. p). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Sectorului 2 prin Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Asociația Ajutor Social „Maraton”, aprobat conform Anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 1 an începând cu data 17.09.2020.

 • A rt.2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 2 să semneze Actul adițional la Protocolul de colaborare menționat la art. 1.

Art.3. Directorul General al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția .^Copilului Sector 2 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2

...cnJz

Art. 4, Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 228

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului


București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..