Hotărârea nr. 227/2020

Hotărârea nr. 227 Nou! - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2020 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel; +(4021) 209.50.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2020 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020; 5           J                         7                5                              7

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2020 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/200-3, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 105735/17.08.2020 întocmit de Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziția nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2003 privind T transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispozițiilor Legii ,^>^5/2003;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor conform dispozițiilor Legii nr.15/2003;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2006 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, precum și respingerea cererilor ce nu îndeplinesc condițiilor prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 11/2004 privind stabilirea punctajelor acordate criteriilor suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor disponibile conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003.

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 5 poziții și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Solicitanții care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2020 până la data de 30 mai, indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situația acestora, nu au fost incluși în listele de priorități.

Art.3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanții având obligația să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situația acestora.

/       (2) Solicitanții care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, nlin.L LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 227

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L.S.2 nr. 227/27.08. 2020

LISTA CUPRINZÂND ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2020 CU PETENȚII CARE AU SOLICITAT ATRIBUIREA DE TEREN ÎN FOLOSINȚĂ, CONFORM LEGII NR. 15/2003, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr. crt

Nr. Inreg

Data

Nume și prenume

Punctaj

1

48403

22.08.2006

110

2

33694

18.05.2017

95

3

61564

27.05.2020

65

4

32476

03.03.2020

50

5

62547

28.05.2020

30

V1Z.AI neschimbcre SECREȚAR__