Hotărârea nr. 226/2020

Hotărârea nr. 226 Nou! - privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMÂNESC”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

WWW ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea

implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMANESC"


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMÂNESC".

Analizând:

  • - Referatul de aprobare nr. 104453/13.08.2020 prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 105011/14.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 104776/17.08.2020 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale , precum și avizul Comisiei învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind z^erdtarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere ele Secretar General al Sectorului 2 București;

v/ Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului "STELELE FOTBALULUI ROMÂNESC”.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENE1U


AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..