Hotărârea nr. 225/2020

Hotărârea nr. 225 Nou! - privind împuternicirea Administrației Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei expertize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desfințării/punerii în siguranță

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Administrației Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei expertize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desfințării/punerii în siguranță

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind împuternicirea Administrației Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei expertize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desfințării/punerii în siguranță}

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 99939/06.08.2020 înaintat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 104425/17.08.2020 înaintat de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 106925/19.08.2020 înaintat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

/ Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei expertize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desfințării/punerii în siguranță.

Art.2. Cheltuielile pentru achiziționarea expertizei tehnice vor fi suportate din bugetul aprobat pentru anul 2020 al Administrației Domeniului Public Sector 2, Capitolul 84.10 Bunuri și servicii, 20.12 Consultanță și expertiză.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

J(2) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public 2 competența încheierii contractului de achiziție public a expertizei tehnice a i Plumbuita.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București,

cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, L1T. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 225

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.