Hotărârea nr. 223/2020

Hotărârea nr. 223 Nou! - pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, cu modificările și completările ulterioare

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO

(sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare comună nr. 107614/19.08.2020 prezentată de Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 108008/20.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, ARcu^Uodificările și completările ulterioare;

>t:NERAL J

J- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și ^^g?v-^ovj?dompletările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 și prevederile Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește organizarea și funcționarea Băncii Europene de Investiții (art. 308 - 309 și Protocolul nr. 5);

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 159/26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum au fost revizuiți prin H.C.L Sector 2 nr. 363/2019;

  • - Hotararea Consiliului Local Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 225/2019.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) Ut. d) din Ordonanța de urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 225/2019, prin introducerea Anexei nr. 3 - Lista obiectivelor de investiții publice de interes local din programul de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit din Sectorul 2, având conținutul prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre ce cuprinde un număr de 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei * I

/finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 l}EJdRO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 225/2019 rămân aplicabile.

  • Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Achiziții și Contracte Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  • Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr.223/27.08.2020

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL DIN 9

PROGRAMUL DE CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A 9                                                                                  9

BLOCURILOR DE LOCUIT DIN SECTORUL 2

ACEASTA SE CONSTITUIE CA ANEXA NR. 3 LA H.C.L SECTOR 2 NR. 197/2019

VIZAT

Lista obiectivelor de investitii publice de interes local din programul de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuit din Sectorul 2

Nr. crt.

ADRESA IMOBIL

1

STR. Aleea Sinaia nr. 2, bloc 81, sc. 1

2

STR. Aleea Sinaia nr. 2, bloc 81, sc. 2

3

STR. Aleea Sinaia nr. 4, bloc 82, sc. 1

4

STR. Aleea Sinaia nr. 4, bloc 82, sc. 2

5

STR. Maior Vasile Bacila nr. 29, bloc 32, sc. 1

6

STR. Maior Vasile Bacila nr. 29, bloc 32, sc. 2

7

STR. Maior Vasile Bacila nr. 29, bloc 32, sc. 3

8

STR. Maior Vasile Bacila nr. 9, bloc 18

9

STR. Poiana cu Aluni nr. 2, bloc 18

10

ȘOS. PANTELIMON NR. 286, BL. 41, SC. 1, 2,3 și 6,7, 8

11

ȘOS. PANTELIMON NR. 12, BL. 5C

12

BD. BASARABIA NR. 234-236, BL. MC17-MC17A

13

ȘOS. MIHAIBRAVU NR. 172, BL. 230

14

INTR. TEIUL DOAMNEI NR. 1, BL. 19

15

STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 4, BL. 29

16

STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 6, BL. 28, SC. B

17

STR. BRAȘOVENI NR. 2, BL. 19 .

18

STR. NADA FLORILOR NR. 52, BL. 15A

19

STR. TEIUL DOAMNEI NR. 100, BL. 1

20

STR. TEIUL DOAMNEI NR. 106, BL. Ml4, SC. 1

21

STR. TEIUL DOAMNEI NR. 106, BL. M14, SC. 2

22

STR. NADA FLORILOR NR. 50, BL. B6

23

STR. TEIUL DOAMNEI NR. 11, BL. 33

24

STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 1, BL. T3A, SC. A

25

STR. BRAȘOVENI NR. 6, BL. 15

26

STR. INGINERILOR TEI NR. 6, BL. T30C

27

STR. NADA FLORILOR NR. 6, BL. 6

28

STR. BRAȘOVENI NR. 31, BL. 9

29

STR. TEIUL DOAMNEI NR. 7, BL. 31                        _                -

30

ALEEA BRAȘOVENI NR. 1, BL. 20

VIZAI

31

STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 149, BL. 68

।niTiDcllL ’

32

STR. F. CHOPINNR. 8, BL. 105 FLOREASCA

33

STR. G. BIZET NR. 5, BL. G. BIZET NR. 5

34

STR. G. GARIBALDI NR. 2

35

STR. J. S. BACHNR. IA

36

STR. P. I. CEAIKOVSKI NR. 11

37

STR. S. RAHMANINOV NR. 2, BL. RAHMANINOV NR. 2

38

STR. W. A. MOZART NR. 4, BL. MOZART 4

39

STR. F. CHOPIN NR. 22, BL. CHOPIN 22

40

STR. F. CHOPIN NR. 7, BL. 7

41

STR. G. GARIBALDI NR. 22, BL. 22

VIZAT

42

STR. G. ROSSINI NR. 1, BL. CI

spre neschimbare

43

STR. GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 4, BL. 52 BIS

44

STR. J. S. BACH NR. 9, BL. BACH 9

45

STR, M. I. GLINKA NR. 3

46

STR. P. I. CEAIKOVSKI NR. 8

47

STR. W. A. MOZART NR. 2

48

STR. W. A. MOZART NR. 7

49

STR. G. BIZET NR. 6, BL. 6

50

STR. G. PUCCINI NR. 17

51

STR. G. PUCCINI NR. 19, BL. 41, SC. A, B, C, D

52

STR. G. ROSSINI NR. 3, BL. B

53

STR. P. I. CEAIKOVSKI NR. 2, BL. 2

54

STR. W. A. MOZART NR. 49, BL. 49

55

STR. G. GARIBALDI NR. 32, BL. GARIBALDI 32

56

STR. G. GARIBALDI NR. 9, BL. 9

57

STR. S. RAHMANINOV SERGHEI VASILIEVICI NR. 29

58

ȘOS. IANCULUI NR. 11, BL. 108, SC. 1

59

ȘOS. IANCULUI NR. 29, BL. 105B, SC. B

60

ȘOS. IANCULUI NR. 47, BL. 102C

61

BD. PIERRE DE COUBERTIN NR. 2, BL. 1

62

BD. PIERRE DE COUBERTIN NR. 4, BL. 2

63

BD. PIERRE DE COUBERTIN NR. 6, BL. 3

64

STR. HAMBARULUI NR. 12A, BL. CĂMIN NR. 1

65

STR. HAMBARULUI NR. 12A, BL. CĂMIN NR. 2

66

STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 42, BL. F, SC. A și B

67

STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 79, BL. A, SC. A

68

STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 81, BL. H1, SC. A și B

69

STR. MAIOR CORAVU ION NR. 1-7, BL. C4, SC. B

70

STR. MAIOR CORAVU ION NR. 1-7, BL. C4, SC. A

71

STR. MAIOR CORAVU ION NR. 45, BL. H2

72

STR. VITEJIEI NR. 2, BL. 1

73

STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 36, BL. C2

74

STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 44, BL. G1

75

STR. POMPILIU MANOLIU NR. 13, BL. G2

76

STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 60A, BL. CI

77

STR. MAIOR CORAVU ION NR. 9-15, BL. C5, SC. A

78

STR. SLT. STĂNESCU GHEORGHE NR. 3, BL. 212

79

STR. DINU VINTILĂ NR. 3, BL. 3

80

STR. DINU VINTILĂ NR. 5, BL. 4 DINU VINTILĂ

81

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 15, BL. 15, SC. B, C, D, E, F, G, H

82

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 50, BL. 35B, SC. 2

83

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 56, BL. 38, SC. B

84

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 58, BL. 39, SC. 1

85

STR. BADEA CĂRȚAN NR. 66, BL. 40

86

STR. FIERARI NR. 3

—__O______

87

STR. TUNARI NR. 64, BL. 24C, SC. A

yT&wFĂi        i

,î”»ti«ch|rnbare

88

STR. BAICULUI NR. 1, BL. 401A

89

STR. BAICULUI NR. 6, BL. 3A                  L--—~~

90

STR. DIMITRIE GROZDEA NR. 10, BL. 82

91

STR. POPA NICOLAE NR. 2, BL. 21

92

STR. TÂMPA NR. 3, BL. 11

VIZAT

93

ALEEA CISLĂU NR. 8, BL. 9A

spre neschimbare

94

STR. BAICULUI NR. 10, BL. 5B

SECRETAR_____

95

STR. BAICULUINR. 59, BL. 83, SC. 1

96

STR. BAICULUI NR. 59, BL. 83, SC. 2

97

STR. POPA NICOLAE NR. 19, BL. 55, SC. 3

98

ALEEA DOBRINĂ NR. 8, BL. 49C1                           ,

99

ALEEA PANTELIMON NR. 16-18, BL. 3

100

ALEEA PANTELIMON NR. 19, BL. 10

101

ALEEA PANTELIMON NR. 4, BL. 0 (zero)

102

ALEEA PANTELIMON NR 4, BL. 13

103

ȘOS. PANTELIMON NR. 223, BL. 200

104

ȘOS. PANTELIMON NR. 254, BL. 55

105

ȘOS. PANTELIMON NR. 287A, BL. 10A

106

ȘOS. PANTELIMON NR. 99, BL. 402A, SC. 1

107

ȘOS. PANTELIMON NR. 99, BL. 402A, SC. 2

108

STR. CIOCÂRLIEI NR. 14, BL. D9

109

STR. LOGOFĂTUL DAN NR. 2, BL. 22

110

ALEEA PANTELIMON NR. 10, BL. 6, SC. A

111

ALEEA PANTELIMON NR. 15-17, BL. B2, SC. A

112

ALEEA PANTELIMON NR. 15-17, BL. B2, SC. B

113

ȘOS. PANTELIMON NR. 101, BL. 402

114

ȘOS. PANTELIMON NR. 251, BL. 45

115

ȘOS. PANTELIMON NR. 293, BL. 1

116

ȘOS. PANTELIMON NR. 297, BL. 3

117

STR. BISERICA MĂRCUȚA NR. 5, BL. 35A

118

STR. BODEȘTI NR. 5, BL. K8

119

STR. CIOCÂRLIEI NR. 18, BL. D14

120

STR CIOCÂRLIEI NR. 24, BL. D28

121

STR. MARCU ARMAȘUL NR. 11, BL. 24

122

STR. SOLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 2, BL. 7C

123

ALEEA PANTELIMON NR. 1-2, BL. 11

124

ALEEA PANTELIMON NR 5, BL. 13

125

ȘOS. PANTELIMON NR. 112, BL. 208A

126

ȘOS. PANTELIMON NR. 94, BL. 210A, SC. A

127

STR. AURULUI NR. 12, BL. M4

128

STR. HĂȚIȘULUI NR 7, BL. HI 1

129

ALEEA ILIA NR. 1, BL. 58A

130

ALEEA PANTELIMON NR. 6, BL. 8

131

ȘOS. PANTELIMON NR. 215, BL. 202

132

ȘOS. PANTELIMON NR. 217, BL. 20IC

133

ȘOS. PANTELIMON NR. 219, BL. 201B

134

ȘOS. PANTELIMON NR 221, BL. 201A/A-201A/B

135

STR. CRISTESCU DIMA NR. 10, BL. 218                              ________

136

STR. DELFINULUI NR. 7, BL. D30

VIZAI '

137

BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3-5, BL. 1

spre

__g&rtQPTAR_

138

STR. MARIA ROSETTI NR 7-9

139

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 12, BL. P21-P21A

140

STR. MATEI VOIEVOD NR. 137, BL. Dl8, SC. B

____——-

141

STR. TRAIAN NR. 248, BL. 30B, SC. A

VIZAI

142

STR. TRAIAN NR. 248, BL. 30B, SC. B

SECRETAR

143

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 108, BL. Dl

144

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 112, BL. D3

145

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 184, BL. 213, SC. 1

146

STR. MIEILOR NR. 22, BL. 224

147

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 122, BL. D27, SC. A

148

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 126, BL. D25

149

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 130, BL. D23

150

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 134, BL. D21

151

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 190, BL. 205

152

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 41, BL. 4 BIS

153

STR. TRAIAN NR. 195, BL. 24, SC. A

154

CALEA MOȘILOR NR. 213, BL. 21 A, SC. 2

155

CALEA MOȘILOR NR. 243, BL. 47 BIS

156

CALEA MOȘILOR NR. 251, BL. 51 BIS

157

CALEA MOȘILOR NR. 268-270, BL. 14, SC. 2

158

STR. LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. A

159

STR. LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. B

160

STR. AUREL VLAICU NR. 147, BL. 20

161

ALEEA DEDA NR. 1, BL. 48/B

162

CALEA MOȘILOR NR. 260, BL. 6, SC. A

163

STR. FĂINARI NR. 20, BL. 53, SC. A

164

STR. FĂINARI NR. 22, BL. 55

165

STR. ROVINE NR. 1, BL. 67

166

BD. BASARABIA NR. 116, BL. L13B

167

BD. BASARABIA NR. 63, BL. M28

168

BD. BASARABIA NR. 71, BL. A17

169

BD. BASARABIA NR. 87, BL. MR3

170

STR. CĂREI NR. 9, BL. B32

171

STR. CERNĂUȚI NR. 11, BL. A9

172

STR. CERNĂUȚI NR. 42, BL. Ml I BIS

।----------VîZÂT

173

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 9, BL. Ml 1

174

STR. CERNĂUȚI NR. 5, BL. B28, SC. B

I’ kFCRETAB_

175

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 1, BL. B23

.......""

176

BD. CHIȘINĂU NR. 10, BL. M4

177

BD. CHIȘINĂU NR. 14, BL. M6

178

BD. CHIȘINĂU NR. 23, BL. A7

179

ALEEA DIHAM NR. 1, BL. B14

Director executiv DACP

Sef Biroul Investiții

Anca Zmau-x


Victorita Bocea


VIZAT spre neschimbare TFCBETAR