Hotărârea nr. 222/2020

Hotărârea nr. 222 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 85 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiifornr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax. +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 85 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27,08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 85 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București,

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 105424/ 17.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr.22/ 06.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și

completările ulterioare;

A - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările / ulterioare;

/ - Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ^Anterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 231/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu HG 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul comun nr. 163/540/23 din 17.03.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2007 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. k).) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

1

I Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici si devizele generale pentru 85 ohjieZtive de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a ^j^cîOjf^'Ocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexelor 1-3 ce conțin un număr de 212 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a"

DIN O.U.G. NR.57/20I9 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 222

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 215 pagini, inclusiv anexe ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5 7/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CENTRALIZATOR

PRIVIND 85 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

EDINȚA


PREȘEDINTE De\șEDINȚÂ ZAH ARI A RĂZVAN CRISTIAN

VIZAT spre neschirnbare SECRETAU

ANEXA 1 Ia HCLS2 NR........../,

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TERNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr Lista oficiala

Adresa bloc de locuințe

Artera,—

spre n

SE!

eschimbare

3RETAR

-Arie utilă (MP)

Indicatori valorici

indicator fizici

Total valoare

-mii lei-(fara TVA)

Din care, C+M

-mii iei-(fara TVA)

Total valoare

-mii lei-(cu TVA)

Din care, C+M

-mii lei-(cu TVA)

Investiția specifică (col.7/ col.5) -mii lei/mp arie utilă (fara TVA)

Investiția specifică (col.9/col.5) -mii lei/mp arie utilă

(cu TVA)

Economie anuală de energie Kwh/ an

Durata de recuperare a investiției -ani-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ALEEA BRAȘOVENI NR. 1, BL. 20

ALEEA

44

2,886.03

1,393.41

1,235.86

1,658.14

1,470.67

0.43

0.51

307,605.27

3.09

2

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 1, BL. T3A, SC. A

STR.

54

3,466.84

1,676.87

1,488.15

1,995.46

1770.89

0.43

0.51

340,605.79

3.06

3

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 4, BL. 29

STR.

35

3,296.45

1,799.81

1,599.89

2,141.75

1,903.87

0.49

0.58

326,701.51

3.18

4

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 6, BL. 28, SC. B

STR.

54

4,250.58

1,943.74

1,724.57

2,313.03

2,052.24

041

0.48

444,889.26

3.40

5

BACH, NR.9, BLOC BACH, NR. 9,

STR.

26

1,630.55

1,234.07

1,097.81

1,468.55

1,306.40

0.67

0.80

194,790,05

4.01

6

BADEA CÂRȚAN NR. 66, BL. 40

STR.

53

3,438.05

1,740.26

1,545.64

2,070.89

1,839.31

0.45

0.53

378,354.32

2.97

7

BARBU VĂCĂRESCU NR. 149, EL. 68

STR.

44

3,097.27

2,332.13

2,080.94

2,775.21

2,476.32

0.67

0.80

527,924.09

2.70

8

BRAȘOVENI NR. 2, BL. 19

STR.

54

4,255.54

1,954.04

1,733.80

2,325.28

2,063.22

0.41

0.48

450,268.13

3.40

9

BRAȘOVENI NR. 31, BL 9

STR.

12

528.73

444.59

393.57

529.04

468.34

0.74

0.89

104,339.94

3.27

10

BRAȘOVENI NR. 6, BL. 15

STR.

54

4,240.15

1,968.21

1,746.62

2,342.15

2,078.48

0,41

0.49

454,739.68

3.38

11

DINU VINTILĂNR. 3, BL. 3

STR.

14 ap la tr.1; 14 ap la tr.2

3,106.93

1,992.01

1,773.82

2,370.48

2,110.85

0.57

0.68

503,293.86

2.41

12

DINU VINTILĂ NR. 5, BL 4 DINU VINTILĂ

STR.

30 ap la tr.1; 30 ap la tr.2

5,938.21

3,088.91

2,747.33

3,675.79

3,269.33

0.46

0.55

420,448.55

4.49

13

F. CHOPIN NR. 17

STR.

24

1,102.56

1,280.95

1,143.95

1,524.31

1,361.30

1.04

1.23

143,445.26

3.52

14

F. CHOPIN NR. 22, BL. CHOPIN 22

STR.

27

1,937.23

1,580.87

1,410.94

1,881.21

1,679.02

0.73

0.87

263,550.89

3.86

1

15

F. CHOPIN NR.7, BL. 7

STR.

54

2,488.27

1,654.57

1,473.90

1,968,92

1,753.94

0.59

0.70

287,655.05

3.26

16

F. CHOPIN NR. 8, BL. 105 FLOREASCA

STR.

72

3,296.49

2,063.82

1,838.25

2,455.92

2,187.52

0.56

0.66

373,083.79

3.02

17

F. CHOPIN, NR. 40, BLOC CHOPIN 40

STR.

12

745.75

776.47

687.82

924.00

818.51

0.92

1.10

91.140.76

4.65

18

FIERARI NR. 3

STR.

6

656.11

991.14

885.17

1,179.43

1,053.36

1.35

1.61

30,385.47

3.93

19

G. BIZET NR. 5, BL, G. BIZET NR. 5_____

__________r       7 ffT—

24

1,085.01

1,249.59

1,115.95

1,487.00

1,327.98

1.03

1.22

159,398.08

3.40

20

g. BizET NR. 6. bl. 6     re neschimk;

ar§TR

IP

14

914.38

1,439.84

1,288.08

1,713.39

1,532.81

1.41

1.68

111,830.89

3.63

21

G. GARIBALDI NR. 2 i-----—----'—

1 l j STR.

39

2,343.71

1,828.28

1,630.74

2,175.64

1,940.58

0.70

0.83

375,085.63

2.89

22

G. GARIBALDI NR. 30

STR.

14

1,012.44

1,131.71

1,009.88

1,346.71

1,201.76

1.00

1.19

129,177.39

3.86

23

G. GARIBALDI NR 32, BL. GARIBALDI 32

STR.

14

976.65

1,133.12

1,011.37

1,348.40

1,203.53

1.04

1.23

153,203.95

3.25

24

G. GARIBALDI NR. 9, BL. 9

STR.

24

1,087.65

1,326.90

1,185.93

1,578.99

1.411.26

1.09

1.30

142,191.43

3.53

25

G. PUCCINI NR. 17

STR.

21

1,381.91

1,029.85

916.43

1,225.53

1,090.56

0.66

0.79

150,189.83

4.38

26

G. ROSSINI NR.1.BL.C1

STR.

14

537.09

578.32

513.83

688.18

611.46

0.96

1.14

101,272.30

3.32

27

G. ROSSINI NR.3, BL.B

STR.

52

2,080.27

1,657.28

1,475.50

1,972.17

1,755.85

0.71

0.84

270,117.30

3.97

28

GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 4. BL. 52 BIS

STR.

38

2,329.83

1,385.23

1,231.55

1,648.40

1,465.54

0,53

0.63

336,382.63

2.50

29

STR. G. GARIBALDI NR. 22, BL. 22

STR.

27

1,941.31

1,344.15

1,197.16

1,599.52

1,424.62

0.62

0.73

244,530.46

3.60

30

HAMBARULUI NR. 12A, BL. CĂMIN NR. 1

STR.

83

3,282.71

1,357.70

1,201.98

1,615.64

1,430.36

0.37

0.44

291.582.89

4.33

31

HAMBARULUI NR. 12A, BL CĂMIN NR. 2

STR.

74

3,291.82

1,330.67

1,177.57

1,583.48

1,401.30

0.36

0.43

289,994.79

4.35

32

IANCULUI NR. 11, BL 108, SC 1

ȘOS.

54

6,437.69

3,565.07

3,172.63

4,242.42

3,775.42

0.49

0.59

453,216.60

3.48

33

IANCULUI NR. 29, BL. 105B, SC. B

ȘOS.

45

4,698.39

2,389.75

2,123.86

2,843.79

2,527.39

0.45

0.54

357,345.55

3.51

34

IANCULUI NR. 47, BL. 102C

ȘOS.

44 ap la tr.1; 44 ap la tr.2

6,800.87

3,326.13

2,956.55

3,958.08

3,518.30

0.43

0.52

614.673.51

3.60

35

INGINERILOR TEI NR. 6, BL. T30C

STR.

120

6.551.63

2,890.09

2,564.84

3,439.19

3,052.16

0.39

0.47

439,347.99

4.04

1-----------------------

36

J.S.BACH, NR. 1A, BLOC

STR.

95

6,004.44

3,678 51

3.259.95

4.377.42

3,879.34

0.54

0.65

691,939.38

4.01

37

LT. VICTOR MÂNU NR. 36, BL. C2

STR.

23

1,938.53

1,585.50

1,413.79

1,886.73

1,682,42

0.73

0.87

276,704.87

3.34

38

LT. VICTOR MÂNU NR. 42, BL F, SC. A și B

STR.

28

2,412.08

3,531.72

3,165.06

4,202.72

3,766.43

1.31

1.56

382.889.63

3.19

39

LT. VICTOR MÂNU NR. 44, BL G1

STR.

23

1,872.60

1,580.40

1,409.56

1,880.65

1.677.37

0.75

0.90

272,505.75

3.39

40

LT. VICTOR MÂNU NR. 79. BL. A, SC. A

STR.

24

1,164.48

768.39

683.21

914.39

813.02

0.59

0.70

177,000.00

3.34

41

STR. G. PUCCÎNI NR. 19, BL. 41, SC. A, B, C, D

STR.

18 ap la tr.1; 18 ap la tr.2

2,416.24

1,717.81

1,532.36

2,044.18

1,823.51

0.63

0.75

263,726.57

3.66

42

LT. VICTOR MÂNU NR. 81, BL. H1. SC. Ași B

STR.

23

1,875.57

2,752.91

2,466.24

3,275.95

2,934.82

1.31

1.56

293.462.19

3.18

43

M. I. GLINKA NR. 3

STR

22

1,554.82

1,208.38

1,076.40

1,437.95

1,280.92

0.69

0.82

275,369.91

2.97

44

MAIOR CORAVU 1-7, BLOC C4. SCARA B

STR.

47

3,393.60

2,098.00

1,860.25

2,496.62

2,213.69

0.55

0.65

331,657.26

4.78

45

MAIOR CORAVU ION NR. 1-7. BL C4, SC. A

STR

47

3,316.54

2,178.92

1,941.28

2,592.89

2,310.13

0.59

0.70

365,032.24

3.28

46

MAIOR CORAVU ION NR. 27, BL. P2

STR.

38

3,876.30

1,975.34

1,747.10

2,350.66

2,079.49

0.45

0.54

259,53547

5.72

47

MAIOR CORAVU ION NR. 39-43, BL. G2

STR.

37

3.517.07

2,250.17

1,995.77

2,677.70

2,374.96

0.57

0.68

452,195.91

3.36

48

MAIOR CORAVU ION NR. 45, BL. H2

STR.

37

3,395.19

3,438.59

3,076.54

4,091.91

3,661.09

0.91

1.08

547,544.15

2.97

49

MAIOR CORAVU ION NR 55, BL. 55 (A-E)

STR.

30

3,568.90

2,021.40

1,790.86

2.405.47

2.131.12

0.50

0.60

275,243.72

4.47

50

MAIOR CORAVU ION NR. 9-15, BL. C5, SC. A

STR.

47

3,393.75

2,097.68

1,859.96

2,496.24

2,213.35

0.55

0.65

329,430.40

4.82

51

NADA FLORILOR NR 50. BL. B6

STR.

12

528.36

493.43

437.53

587.16

520.66

0.83

0.99

101,190.42

3.31

52

NADA FLORILOR NR.6.BL.6

STR.

43 ap la tr.1; 53 ap la tr.2

5,916.10

3,353.92

2,985.88

3,991.14

3,553.19

0.50

0.60

635,036.71

3.43

53

NADA FLORILOR, NR.52,

■ STR '

18

818,2

847.44

756.28

1,008.46

899.97

0.92

1.10

124.023.97

4.61

54

P. I. CEAIKOVSKI NR. 11 l SpC©

SECRE

mbare FA^

26

1,660.33

1,082.48

962.41

1,288.14

1,145.27

0.58

0.69

284,078.76

2.70

55

P. I. CEAIKOVSKI NR. 2, BL."2   ”

STR.

12

885.35

780.38

694.22

928.63

826.12

0.78

0.93

170.100.19

2.96

56

P. I. CEAIKOVSKI NR. 7, BL. 204

STR.

26

1,817.59

1,468.10

1,306.80

1,747.02

1,557.47

0.72

0.86

238,846.09

2.57

57

P. I. CEAIKOVSKI NR. 8

STR.

34 ap la tr.1; 23 ap la tr.2

4,207.82

2,665.54

2,376.36

3,171.97

2,827.86

0.56

0.67

661,902.99

2.93

58

P.LCEAIKOVSKI NR.12, BLOC

STR.

22

1,571.71

1,124.29

999.47

1,337.90

1,189,36

0.64

0.76

240,276.62

3.23

59

PIERRE DE COUBERTIN NR. 2, BL. 1

BD.

32

1,909.57

1,354.76

1,207.00

1,612.14

1,436.33

0.63

0.75

266,055.80

2.96

60

PIERRE DE COUBERTIN NR. 4, BL. 2

BD.

32

1,449.20

1,195.15

1,065.12

1,422.21

1,267.50

0.73

0.87

198,251.46

3.27

61

PIERRE DE COUBERTIN NR. 6, BL. 3

BD.

32

1,459,66

1,277.26

1,139.20

1,519.92

1,355.65

0.78

0.93

207,709.18

3.03

62

POMPILIU MANOLIU NR. 13, BL. G2

STR.

264

11,511.61

4,966.88

4,376.64

5,910.59

5,208.20

0.38

0.45

835,505.74

4.86

63

S. RAHMANINOV NR. 2, BL. RAHMANINOV NR. 2

STR.

18 ap la tr.1; 18 ap la tr.2

2,418.48

2,030.47

1,813.45

2,416.24

2,158.00

0.75

0.89

277,905.32

3.78

64

S. RAHMANINOV SERGHEIVASILIEVICI NR. 29

STR.

18

1,364.24

1,120.53

998.51

1,333.42

1,188.23

0.73

0.87

238,846,09

2.57

65

S. RAHMANINOV SERGHEI VASILIEVICI NR. 4

STR.

18 ap Ia tr.1; 18 ap la tr.2

2,408.89

1,776.03

1,583.49

2,113.46

1,884.36

0.66

0.78

233,052.38

3.62

66

SLT. STĂNESCU GHEORGHE NR. 3, BL. 212

STR.

44 apia tr.1;44 ap la tr.2

6,596.60

3,597.57

3,202.10

4,281.09

3,810.50

0.49

0.58

754,824.02

3.19

67

ȘTEFAN CEL MARE NR. 15, BL. 15, SC. B, C, D, E, F, G.H

SOS.

196

15,489.55

8,226.77

7,272.64

9,789.85

8,654.44

0.47

0.56

1,460,261.86

4.41

68

ȘTEFAN CEL MARE NR. 234, BL. 77, SC. A

ȘOS.

39

3,158.14

1,634.00

1,451.19

1,944.44

1,726.91

0.46

0.55

272,298.36

2.95

69

ȘTEFAN CEL MARE NR. 50, BL. 35B, SC. 2

ȘOS.

30

3,563.74

4,438.37

3,974.82

5,281.64

4,730.04

1.12

1.33

454,303.38

3.42

70

ȘTEFAN CEL MARE NR. 55, BL 38, SC. B

ȘOS.

44

3,376.34

1,825.65

1,622.78

2,172.50

1,931.10

0.48

0.57

356,884.09

2.90

71

ȘTEFAN CEL MARE NR. 58, BL. 39, SC. 1

ȘOS.

39

3,422.12

1,850.48

1,644,98

2,202.05

1,957.52

0.48

0.57

284,725.92

2.86

72

TEIUL DOAMNEI NR. 1, BL. 19

INTR.

87 ap la tr.1; 87 ap la tr.2: 87 aplatr.3

10,052.76

5,991.75

5,340.74

7,130.17

6,355.48

0.53

0.63

830,326.15

5.07

73

TEIUL DOAMNEI NR. 106. BL. M14, SC. 1

STR.

65

3,272.77

1,723.63

1,531.22

2,051.10

1,822.15

0.47

0.56

230,352.07

4.44

74

TEIUL DOAMNEI NR. 105, BL. M14, SC. 2

STR.

65

3,272.77

1,793.46

1,594.10

2,134.20

1,896.97

0.49

0.58

240,974.66

4.60

75

L    VlZJ

TEIUL DOAMNEI NR. 11, BL. 13                 .

. sțpre nesc;

vT linear*

« i 54

4,694.72

2,309.97

2,052.03

2,748.85

2,441.91

0.44

0.52

565,713.98

3.10

76

TEIUL DOAMNEI NR. 7, BL. 3-                  j

1    54

4,694.72

2,160.24

1,917.26

2,570.66

2,281.54

0.41

0.49

580,234.65

2.98

77

TEIUL DOAMNEI, NR.100. BLOC 1

STR.

36

3,448.25

1,925.15

1,704.32

2,290.93

2,028.15

0.49

0.59

338,622.22

4.82

78

TUNAR! NR. 64. BL. 24C, SC. A

STR.

36

2,703.51

1,308.45

1,160.24

1,557.03

1,380.68

0.43

0.51

233.876.98

3.62

79

VATRA LUMINOASĂ NR. 38-52, BL. B

STR.

27

2,988.93

2,742.13

2,450.66

3,263.11

2,916.29

0.82

0.98

385,953.57

3.26

80

VATRA LUMINOASĂ NR. 60A, BL. C1

STR.

44 ap la tr. 1; 44 ap la

17.2

7,866.76

4,734.50

4,220.63

5,634.04

5,022.54

0.54

0.64

755,24634

4.64

81

VITEJIEI NR. 2, BL. 1

STR.

jj ap ia tr. i; 44 ap ia tr.2; 33 ap la tr.3; 33 an la tr 4- an la tr 9

14,245.42

7,089.70

6,309.15

8,436.72

7,507.89

0.44

0.53

1,335,569.70

3.95

82

W. A. MOZART NR. 2

STR.

39

2,377.52

1,565.79

1,394.35

1,863.28

1,659.27

0.59

0.70

392,846.06

2.68

83

W. A. MOZART NR. 4, BL. MOZART 4

STR.

39

2.357,14

1,589.60

1,416.19

1,891.61

1,685.27

0.60

0.71

404,820.96

2.81

84

W. A. MOZART NR. 7

STR.

70

3.295.22

2,087.93

1,860.51

2.484.62

2,214.01

0.56

0.67

366,466.66

3.12

85

W.A MOZART BLOC 49

STR.

13

759.43

548.02

488.02

652.14

580.74

0.64

0.77

112,773.87

3.62

VtZAT spre neschimbare SECRETAR

Director Executiv DACP, Ing. Victorița Bocea


Șef Birou Investiții, Anca ÎVTihaela Zmău

Proiectant


ASOCIEREA: SC. CONCRETE & SOLirrtQNS S.R.L. si SC.

EURO BUILDING IDEEA S.R.L _ \
INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

PENTRU 85 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

VIZAT ~ spre neschimbare secretar

Aprobat


TOAE

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI ALEEA BRAȘOVENI NR. 1, BL. 20


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației ds avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

Ier

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utîlitatilor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,568.57

488.03

3,056.60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,991.36

378.36

2,369.72

3.5

Proiectare

9,841.36

1,869.86

11,711.22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,638.64

2,591.34

16,229.98

TOTAL CAPITOLUL 3

33,539.93

6,353.59

39,893.51

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,216,675.77

231,168.40

1,447,844.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00,

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,216,675.77

231,168.40

1,447,844.17

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

19,182.90

3,644.75

22,827.65

5.1.1. Lucrări de construcții

19,182.90

3,644.75

22,827.65

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

124,015.58

23,562.96

147,578.54

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

143,198.47

27,207.71

170,406.18

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00'

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,393,414.17

264,729.69

1,658,143.86

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,235,858.67

234,813.15

1,470,671.82

‘ VIZAT "

C017_ALEEA BRAȘOVENI NR. 1, BL. 20_Ec_DALI.xlsx


GEN


spre neschimbate I

OcrncTAn I


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 1, BL. T3A, SC. A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,085.49

586.24

3,671.73

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,392.12

454.50

2,846.62

3.5

Proiectare

11,821.92

2,246.16

14,068.08

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

.            0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

16,434.44

3,122.54

19,556.98

TOTAL CAPITOLUL 3

39,233.97

7,435.45

46,669.42

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,466,634.93

278,660.64

1,745,295.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,466,634.93

278,660.64

1,745,295.57

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

21,510.94

4,087.08

25,598.02

5.1.1. Lucrări de construcții

21,510.94

4,087.08

25,598.02

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

149,489.13

28,402.93

177,892.06

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

171,000.07

32,490.01

203,490.08

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,676,868.97

318,586.10

1,995,455.07

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,488,145.87

282,747.72

1,770,893.59

Beneficiar/lnvestitor:

Proiectant,          \ i

ASOCIEREA: \\f

CONCRETE & DESIGN SOLUTIOI

EUROBUILDING IDEEA S.R.L.

c'i

/

s^ign *

^S0Lu'ri0Ns /

SR.L   .y/

VIZA! "■

spre neschinrtbare

I

COI 1.STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 1, BL. T3A, SC. A_Ec.DALI.xlsx              GEN

SECRETAR _

I

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 i 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 4, BL. 29

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.                                                  ■

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oo;

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

o.oo1

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

ăoo1

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,933.84

557.43

3,491.27

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,274.55

432.16

2,706.71

3.5

Proiectare

11,240.90

2,135.77

13,376.67

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,446.49

3,314.83

20,761.32

TOTAL CAPITOLUL 3

39,395.78

7,466.20

46,861.98

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,576,530.30

299,540.76

1,876,071.06

4.2

Montaj utitaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,576,530.30

299,540.76

1,876,071.06

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

23,357.51

4,437.93

27,795.44

5.1.1. Lucrări de construcții

23,357.51

4,437.93

27,795.44

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

160,521.77

30,499.14

191,020.91

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

183,879.28

34,937.06

218,816.34

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,799,805,36

341,944.02

2.141,749.38

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,599,881.81

303,978.68

1,903,866.49

Proiectant, \\vAj ASOCIEREA:    "

CONCRETE & OESIGN SOLUTtQl

EUROBUILOING l(?EEA S.R.L. /

Beneficiar/lnvestitor:                                                                                                                                                   1

° A o]

O   ^7

VIZAT

of MW ®RE ANTONESCU NR. 4, BL. 29.Ec_DALI.xlSx

spre neschimbate SECRETAR

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 6, BL 28, SC. B

'1; Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,783.02

718.77

4,501.79

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,932.90

557.25

3,490.15

3.5

Proiectare

14,494.47

2,753.95

17,248.42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,160.81

3,640.55

22,801.36

TOTAL CAPITOLUL 3

45,871.20

8,696.53

54,567.72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,699,300.53

322,867.10

2,022,167.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,699,300.53

322,867.10

2,022,167.63

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,268.34

4,800.98

30,069.32

5.1.1. Lucrări de construcții

25,268.34

4,800.98

30,069.32

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

173,295.58

32,926.16

206,221.74

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

198,563.92

37,727.14

236,291.06

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,943,735.64

369,290.77

2,313,026.41

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,724,56^87

327,668.08

2,052,236.95

Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DES GN SOUHjeNGȘKL.

EUROBUILDINGIDEEA S.FfL. ''              Ă \

design

Beneficiar/lnvestitor:                                                                                _____SOI i irm.

VIZAT___ U LUno^ /

spre neschimbare            ---

SECRETAR

C033 STR. ARH. PETRE ANTONESCU NR. 6, BL. 28, SC. B_Ec_DAU.xlsx              GEN

al obiectivului de investii:

REABILITARE TERMICA BLOC BACH 9,STRJ.S.BACH NR.9"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

43347.84

8236.09

51583.93

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

43347.84

8236.09

51583.93

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

2608.88

495.69

3104.S7

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1891.44

359.37

2250.81

3.5

Proiectare

7043.98

1338.36

8382.34

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2087.10

396.55

2483.65

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1434.88

272.63

1707.51

DEVIZ GENERALA/uat 1 spre neschlmbare zi r-1 Y A U I

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3521.99

669.18

4191.17

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10800.20

2052.04

12852.24

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

195.67

37.18

232.85

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

97.83

18.59

116.42

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

97.83

18.59

116.42

3.8.2. Dirigentie de șantier

10604.53

2014.86

12619.39

Tota

capitol 3

23344.49

4435.46

27779.95

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1017105.24

193250.00

1210355.24

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1017105.24

193250.00

1210355.24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1017105.24

193250.00

1210355.24

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

42445.42

8064.63

50510.05

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

37359.89

7098.38

44458.27

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5085.53

966.25

6051.78

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

107829.73

20487.65

128317.38

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

150275.15

28552.28

178827.43

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1234072.72

234473.83

1468546.55

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1097812.97

208584.47

1306397.44

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/ln vestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

EUROBUILDING IDEEA S.R.L.


VIZAT spre neschimbate SECRETAR

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 i 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. BADEA CÂRȚAN NR. 66, BL. 40

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) {fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,059.86

581.37

3,641.23

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,372.25

450.73

2,822.98

3.5

Proiectare

11,723.75

2,227.51

13,951.26

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

050.00

5,950.00

3.6

Asistenta tehnica

16,965.81

3,223.50

20,189.31

TOTAL CAPITOLUL 3

39,621.67

7,509.12

47,130.78

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,521,240.28

289,035.65

1,810,275.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,521,240.28

289,035.65

1,810,275.93

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

24,402.15

4,636.41

29,038.56

5.1.1. Lucrări de construcții

24,402.15

4,636.41

29,038.56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

154,992.98

29,448.67

184,441.65

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

179,395.13

34,085.08

213,480.21

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00'

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

o.oo'

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

O^OO1

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,740,257.08

330,629.84

2,070,886.92

din care: C + M (1.2 + 1,3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,545,642.45

293,672.06

1,839,314.49

Beneficiar/lnvestitor:

C084.STR. BADEA CÂRȚAN NR. 66, BL. 40_Ec^DALI.xlsx                           GEN

Proiectant,       \\ vA /

ASOCIEREA:    V ZZ^^^X

CONCRETE & 0^30,5010110^3 S.R.L.     * \

eurobuildWh^p s.r.l/ *             \

spre nescnimbar^°^EStG^

SECRETARI 5otmioNSJ

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 149, BL. 68


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,756.57

523.75

3,280.32

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,137.12

406.05

2,543.17

3.5

Proiectare

10,561.70

2,006.72

12,568.42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

22,069.69

4,193.24

26,262.93

TOTAL CAPITOLUL 3

43,025.08

8,155.76

51,180.84

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,049,008.02

389,311.52

2,438,319.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

ăoo1

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,049,008.02

389,311.52

2,438,319.54

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

31,929.50

6,066.61

37,996.11

5.1.1. Lucrări de construcții

31,929.50

6,066.61

37,996.11

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

208,163.94

39,551.15

247,715.09

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

240,093.44

45,617.75

285,711.20

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

o.oo1

0.00

TOTAL GENERAL:

2,332,126.54

443,085.04

2,775,211.58

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,080,937(62

395,378.13

2,476,315.65

Beneficiar/lnvestitor:

Proiectant,        \

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIC EUROBUILDING IDE

VIZAT ~|

finrp nftgnhlrnhara I_______

NSOLUT|fe^(R/b^.T 'A hW‘

OC-vnE IhH

-----

VIZAT

1—ȘECREtarDEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. BRAȘOVENI NR. 2, BL.19

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,787.43

719.61

4,507.04

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,936.32

557.90

3,494.22

3.5

Proiectare

14,511.39

2,757.16

17,268.55

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,257.09

3,658.85

22,915.93

TOTAL CAPITOLUL 3

45,992.23

8,719.52

54,711.75

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,708,675.62

324,648.37

2,033.323.99

4.2

Montaj utilate, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.001

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,708,675.62

324,648.37

2,033,323.99

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,123.19

4,773.41

29,896.60

5.1.1. Lucrări de construcții

25,123.19

4,773.41

29,896.60

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

174,244.41

33,106.44

207,350.85

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

199,367.60

37,879.84

237,247.45

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

o.ool

0.00

TOTAL GENERAL;

1,954,035.45

371,247.74

2,325,283.19

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,733,798.82

329,421.78

2,063,220.59

Beneficiar/lnvestitor:

' - VIZAT

D . ’ \ 1

Proiectant,       \\A/T*

ASOCIEREA:    y CONCRf    \

CONCRETE & DEȘI 3NSOLUTI(®§§^Jt; <S

EUROBU1LDINGID^EA$.R.^O/jjț7o^ t

Vz s*<-   S#/

..... _

spre iwbcntrr.i.i rx-

ȘECRgJAH..-.

J

C004J5TR. BRAȘOVENI NR. 2, BL. 19_Ec.DALI.xl5X

GEN


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. BRAȘOVENI NR. 31, BL. 9

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

470.57

89.41

559.98

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

364.82

69.32

434.14

3.5

Proiectare

1,802.96

342.56

2,145.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00'

950.00

5,950.00

3.6

Asistenta tehnica

4,089.97

777.09

4,867.07

TOTAL CAPITOLUL 3

12,228.32

2,304.38

14,532.70

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

382,031.71

72,586.03

454,617.74

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

382,031.71

72,586.03

454,617.74

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

11,534.81

2,191.61

13,726.43

5.1.1. Lucrări de construcții

11,534.81

2,191.61

13,726.43

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

38,792.46

7,370.57

46,163.03

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

50,327.28

9,562.18

59,889.46

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

444,587.31

84,452.59

529,039.90

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

393,566.53

74,777.64

468,344.17

Beneficiar/lnvestitor:

C015 STR. BRAȘOVENI NR. 31, BL. 9 Ec DALI.xIsx                                 GET

00_MODEL DEVIZ CS2            ~ "                                   GEN

Proiectant, \\     1

ASOCIEREA: \\j /Co       \\

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS             \

EUROBUILDING iDEBA S.R.ll. SqiSiG/\J * i

VIZAT :       Vfe 4^ /

spre neschtrnbare ।-----------

SECRETAR |


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI STR. BRAȘOVENI NR. 6, BL. 15

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare‘2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oo1

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,773.73

717.01

4,490.74

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,925.70

555.88

3,481.58

3.5

Proiectare

14,458.91

2,747.19

17,206.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,378.93

3,682.00

23,060.92

TOTAL CAPITOLUL 3

46,037.27

8,728.08

54,785.35

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,721,644.65

327,112.48

2,048,757.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,721,644.65

327,112.48

2,048,757.14

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

24,978.55

4,745.93

29,724.48

5.1.1. Lucrări de construcții

24,978.55

4,745.93

29,724.48

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

175,548.25

33,354.17

208,902.42

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

200,526.80

38,100.09

238,626.90

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,968,208.72

373,940.66

2,342,149.38

din care: C + M (1,2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,746,623.21

331,858.41

2,078,481.62Proiectant, ASOCIEREA:

CONCRETE & OESI^N SOLUTIONS ȘjfeiQN

EUROBUILDINGIDE S.R.LÂ SOLUTlOh

Beneficiar/lnvestitor:VIZAT 7 spre neschimbate SECRgTAFtJ


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 729 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN S STR. DINU VINTILÂ NR. 3, BL. 3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,765.17

525.38

3,290.55

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,143.78

407.32

2,551.10

3.5

Proiectare

10,594.63

2,012.98

12,607.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,096.82

3,628.40

22,725.22

TOTAL CAPITOLUL 3

40,100.40

7,600.08

47,700.48

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,751,229.28

332,733.56

2,083,962.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,751,229.28

332,733.56

2,083,962.85

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

22,591.83

4,292.45

26,884.28

5.1.1. Lucrări de construcții

22,591.83

4,292.45

26,884.28

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

178,092.07

33,837.49

211,929.57

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

200,683.91

38,129.94

238,813.85

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,992,013.59

378,463.58

2,370,477.18

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,773,821.12

337,026.01

2,110,847.13

Beneficiar/lnvestitoc

C078_STR. DINU VINTILÂ NR. 3, BL. 3_Ec.DALI.xlsx                                 GEN

Proiectant, V, J, .

ASOCIEREA:   \J V Zp         \

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS             \

EUROBUILDING lljEEA S.R.l|                 c ]

VIZAT spre neschimbare _șecretar

\ ? //


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016                                       .

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOft:2?Tfey£M&Ktl

STR. DINU VINTILĂ NR, 5, BL. 4 DINU VINTILĂ

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

5,285.01

1,004.15

6,289.16

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,097.36

778.50l

4,875.86

3.5

Proiectare

20,249.29

3,847.37

24,096.66

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

W

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

30,153.86

5,729.23'

35,883.09

TOTAL CAPITOLUL 3

65,285.52

12,385.25

77,670.77

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,712,537.11

515,382.05

3,227,919.16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00'

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,712,537.11

515,382.05

3,227,919.16

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

34,797.44

6,611.51

41,408.95

5.1.1. Lucrări de construcții

34,797.44

6,611.51

41,408.95

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

276,294.03

52,495.86

328,789.89

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

311,091.46

59,107.38

370,198.84

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare           ■■

o.oo

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,088,914.09

586,874.68

3,675,788.77

din care : C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 + 5.1.1)

2,747,334.56

521,993.56

3,269,328.11

Beneficiar/lnvestitor:

Proiectant,         \

ASOCIEREA:      '

CONCRETE &DESIG EUROBUILDING IDEE

vizat

C079.STR. DINU VINTILĂNR. 5, 8L. 4 DINU VINTILĂ_Ec_DALI.xlsx                     GEN

secretar

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE


STR, F, CHOPIN NR. 17

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

981.28

186.44

1,167.72

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

760.77

144.55

905.32

3.5

Proiectare

3,759.73

714.35

4,474.08

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

11,824.08

2,246.57

14,070.65

TOTAL CAPITOLUL 3

22,825.86

4,317.91

27,143.77

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,126,176.66

213,973.56

1,340,150.22

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

W

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,126,176.66

213,973.56

1,340,150.22

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

17,771.11

3,376.51

21,147.62

5.1.1. Lucrări de construcții

17,771.11

3,376.51

21.147.62

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

114,176.05

21,693.45

135,869.49

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

131,947.16

25,069.96

157,017.12

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,280,949.67

243,361.44

1,524,311.10

din care: C ♦ M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,143,947.76

217,350.08

1,361,297.84

Benefici ar/lnvestitor:


spre neschimbate

C037.STR. F. CHOPIN NR. 17_Ec_DALI.xlsx


GEN


.secretar

----—---1

DEVIZ GENERAL                                    !|U  pRtMAF Și

al obiectivului de investitii                                                \\Ș                 <ș7i

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016                                    Xv’? lăyy

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORBUCUREȘTI STR. F. CHOPIN NR. 22, BL. CHOPIN 22

*1) Devizul generai este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

CO27_STR. F. CHOPIN NR. 22, BL. CHOPIN 22.Ec_DALI.xlsx

spre neschimbate gen      t SEC RE1AR JNr.crl.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

O.GO'

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

1,724.13

327.58

2,051.71

3.4

Certificarea performantei energetice si audituf energetic al clădirilor

1,336.69

253.97

1,590.66

3.5

Proiectare

6,605.95

1,255.13

7,861.08

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

14,772.73

2,806.82

17,579.55

TOTAL CAPITOLUL 3

29,939.50

5,669.50

35,609.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,378,474.30

261,910.12

1,640,384.42

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,37'8,474.30

261,910.12

1,640,384.42

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

32,467.21

6,168.77

38,635.98

5.1.1. Lucrări de construcții

32,467.21

6,168.77

38,635.98

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

139,985.30

26,597.21

166,582.50

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

172,452.51

32,765.98

205,218.48

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

o.oo1

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,580,866.31

300,345.60

1,881,211.91

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,410,941.51

268,078.89

1,679,020.40

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR. F.CHOPIN NR. 7, BL. 7

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului sl aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,214.56

420.77

2,635.33

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,716.91

326.21

2,043.12

3.5

Proiectare

8,485.01

1,612.15

10,097.16

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

15,728.71

2,988.45

18,717.16

TOTAL CAPITOLUL 3

33,645.19

6,373.59

40,018.77

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,445,968.60

274,734.03

1,720,702.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

OCO

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj__

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

o.oo1

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,445,968.60

274,734.03

1,720,702.63

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

27,934.46

5,307.55

33,242.01

5.1.1. Lucrări de construcții

27,934.46

5,307.55

33,242.01

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

147,018.23

27,933.46

174,951.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

174,952.69

33,241.01

208,193.70

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

o.oo1

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

o.ool

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,654,566.47

314,348.63

1,968,915.10

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,473,903.06

280,041.58

1,753,944.64


Proiectant, \\ A f ASOCIEREA: \\j

CONCRETE & DESlGN SOLUT

EUROBUILDING IDBEA S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor:

“--------—-----------------

■ --IHZAT

C028_STR. F. CHOPiN NR. 7, BL. 7_Ec_DALI.xlsx

GEN

spre neschimbate SECRETARDEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI STR. F. CHOPIN NR. 8, BL. 105 FLOREASCA

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (CU TVA)

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,933.88

557.44

3.491.32

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,274.58

432.17

2,706.75

3.5

Proiectare

11,241.03

2,135.80

13,376.83

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,756.89

3,753.81

23,510.70

TOTAL CAPITOLUL 3

41,706.38

7,905.21

49,611.59

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1.807,568.04

343,437.93

2,151,005.97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționate

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,807,568.04

343,437.93

2,151,005.97

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

30,686.69

5,830.47

36,517.16

5.1.1. Lucrări de construcții

30,686.69

5,830.47

36,517.16

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

183,856.60

34,932.75

218,789.35

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

214,543.28

40,763.22

255,306.51

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,063,817.70

392,106.36

2,455,924,07

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1,4 + 2 + 4,1 + 4.2 + 5.1.1)

1,838,254.73

349,268.40

2,187,523.12

Beneficiar/lnvestitcr:

Proiectant, \\

ASOCIEREA:    \\

CONCRETE 8 DE Sly

_ -EURQBU1LD1NG IDEE

VÎZAT 7

snre neschimbate

J /c

N SOLl/TION^^fâ?e tp r,' \

SECRETAR i


Primar


DEVIZ GENERAL              __

al obiectivului de investii:


REABILITARE TERMICA BLOC CHOPIN 40,STR.F.CHOPIN NR.40JSECIOR 2

BUCUREȘTI”

rtr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

33624.96

6388.74

40013.70

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

33624.96

6388.74

40013.70

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiva ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

2608.88

495.69

3104.57

3.4

Certificarea performantei energetice si audituf energetic al clădirilor

1891.44

359.37

2250.81

3.5

Proiectare

7043.98

1338.36

8382.34

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2087.10

396.55

2483.65

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1434.88

272.63

1707.51

VIZAT spre neschimbate

SECRETAR ■

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3521.99

669.18

4191.17

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

6691.88

1271.46

7963.34

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

195.67

37.18

232.85

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

97.83

18.59

116.42

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

97.83

18.59

116.42

3.8.2. Dirigentie de șantier

6496.21

1234.28

7730.49

Tota

capitol 3

19236.17

3654.88

22891.05

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția ds baza

4.1

Construcții si instalatii

615995.86

117039.21

733035.07

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

615995.86

117039.21

733035.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

615995.86

117039.21

733035.07

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

41278.75

7842.97

49121.72

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

38198.77

7257.77

45456.54

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3079.98

585.20

3665.18

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VIZAT । spre neschimbate .        E) A R j

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

66335.67

12603.78

78939.45

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

107614.42

20446.75

128061.17

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

776471.41

147529.58

924000.99

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

687819.59

130685.72

818505.31

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HGnr. 907 / 29 noiembrie2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUC STR. FIERAR! NR. 3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

o.oo

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

583.94

110.95

694.89

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

452.72

86.02

538.74

3.5

Proiectare

2,237.33

425.09

2,662.42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

9,037.18

1,717.06

10,754.24

TOTAL CAPITOLUL 3

17,811.17

3,365.12

21,176.29

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

870,256.20

165,348.68

1,035,604.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0,00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita monta] si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

870,256.20

165,348.68

1,035,604.87

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

14,917.25

2,834.28

17,751.53

5.1.1. Lucrări de construcții

14,917.25

2,834.28

17,751.53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

88,153.07

16,749.08

104,902.15

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.001

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

103,070.32

19,583.36

122,653.68

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

991,137.68

188,297.16

1,179,434.84

din care: C t M (1.2 * 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

885,173.45

168,182.95

1,053,356.40

Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE 8 EUROBUILDIf Beneficiar/lnvestitor:

CO85.STR. FIERARI NR. 3_Ec_DALl.xlsx                                           GEN

DESIGN SOLUTIONS S.R.L < J,

spre

‘ ^URE^

AprobatDEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 129 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2


STR. G, BIZET NR. 5, BL. G. BIZET NR. 5

*1) Devizul general este parte componenla a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare‘2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

fei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0 00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

965.66

183.48

1,149.14

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

748.66

142.25

890.91

3.5

Proiectare

3,699.89

702.98

4,402.87

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.001

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

11,521.85

2,189.15

13,711.00

TOTAL CAPITOLUL 3

22,436.06

4,243.85

26,679.91

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,096,848.70

208,401.25

1,305,249.95

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.001

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,096,848.70

208,401.25

1,305,249.95

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

19,099,97

3,628.99

22,728.97

5.1.1. Lucrări de construcții

19,099.97

3,628.99

22,728.97

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

111,207.04

21,129.34

132,336.38

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

130,307.01

24,758.33

155,065.35

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

o.oo1

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,249,591.77

237,403.44

1,486,995.21

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,115,948.67

212,030.25

1,327,978.92

Proiectant, \\y\j

ASOCIEREA:          / CONCRETE &

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS Sțf&SlGN


EUROBUILDING IDEEAS.R.L. SOLUTIONS ,

Beneficiar/lnvestitor:                                                                                                                             \<9, SRi

____

VIZAT

C020_STR. G. BiZET NR. 5, BL. G. BIZET NR. 5_Ec_DALI.x!sx

GEN

spre neschlmbare SECRETAR

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR OE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR. G. BIZET NR. 6, BL. 6

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3,

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

813.80

154.62

968.42

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic at clădirilor

630.92

119.87

750.79

3.5

Proiectare

3,118.04

592.43

3,710.47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,157.48

2,499.92

15,657.41

TOTAL CAPITOLUL 3

23,220.24

4,392.85

27,613.09

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,269,115.29

241,131,90

1,510,247.19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,269,115.29

241,131.90

1,510,247.19

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

18,964.14

3,603.19

22,567.33

5.1.1. Lucrări de construcții

18,964.14

3,603.19

22,567.33

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

128,539.08

24,422.43

152,961.51

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

147,503.22

28,025.61

175,528.84

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,439,838.75

273,550.36

1,713,389.12

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,288,07^.43

244,735.09

1,532,814.52


Proiectant, ASOCIEREA:

CONCRETE & DESfbN SOLUTIONS

EUROBUILDING IDBEAS.R.L1 G

Beneficiar/inveslitor:VIZAT spre nescliimbare RpnpFTAR I


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR, G. GARIBALDI NR, 2

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului st aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2,

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,085.90

396.32

2,482.22

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,617.16

307.26

1,924.42

3.5

Proiectare

7,992.05

1,518.49

9,510.54

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,252.38

3,277.95

20,530.33

TOTAL CAPITOLUL 3

34,447.49

6,526.02

40,973.52

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,605,709.29

305,084.76

1,910,794.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,605,709.29

305,084.76

1,910,794.05

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,032.40

4,756.16

29,788.56

5.1.1. Lucrări de construcții

25,032.40

4,756.16

29,788.56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizară șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

163,095.37

30,988.12

194,083.49

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

188,127.78

35,744,28

223,872.05

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

ooo

0.00

TOTAL GENERAL:

1,828,284.56

347,355.07

2,175,639.62

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,630,741.69

309,840.92

1,940,582.61

Proiectant, v.

ASOCIEREA:    V

CONCRETE & DESIQ

EUROBUILDING IDEI

Beneficiar/lnvestitor:


__VIZAT ~ -. spre neschiinbdre L-ȘECRETAR

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

STR. G. GARIBALDJ NR. 30

‘1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oo

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilitatitor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheituieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheituieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

901.07

171.20

1,072.27

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

698.58

132.73

831.31

3.5

Proiectare

3,452.42

655.96

4,108.38

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

10,458.51

1,987.12

12,445.63

TOTAL CAPITOLUL 3

21,010.58

3,973.01

24,983.60

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

994,217.01

188,901.23

1,183,118.25

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

994,217.01

188,901.23

1,183,118.25

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

15,665.36

2,976.42

18,641.78

5.1.1. Lucrări de construcții

15,665.36

2,976.42

18,641.78

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

100,812.79

19,154.43

119,967.23

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

116,478.16

22,130.85

138,609.00

CAPITOLUL 6,

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,131,705.75

215,005.09

1,346,710.85

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5,1,1)

1,009,882.37

191,877.65

1,201,760.03

Beneficiar/lnvestitor:

Proiectant,        y\

ASOCIEREA:     \\j

CONCRETE & DESIGlfl EUROBUILDING IDEEA

V

\/l“F AT

V i A{

C046_STR. G. GARIBALDI NR. 30_Ec_DALI.xlsx                                     GEN

spre neschlmoare SECRETAR


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 129 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 ,' BUCUREȘTI

STR. G. GARIBALDI NR. 32, BL. GARIBALD1 32

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de interveni»

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare‘2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0 00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

869.22

165.15

1,034.37

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

673.89

128.04

801.93

3.5

Proiectare

3,330.37

632.77

3,963.14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

10,452.85

1,986.04

12,438.89

TOTAL CAPITOLUL 3

20,826.33

3,938.00

24,764.33

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

995,475.63

189,140.37

1,184,616.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

995,475.63

189,140.37

1,184,616.00

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

15,896.92

3,020.41

18,917,33

5.1.1. Lucrări de construcții

15,896.92

3,020.41

18,917,33

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

100,925.89

19,175.92

120,101.80

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

116,822,80

22,196.33

139,019.14

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,133,124.77

215,274.71

1,348,399.48

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,011,372.$

192,160.79

1,203,533.34

Proiectant, j \J

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGțN I EUROBUILDtNG IDEfeA

Beneficiar/lnvestitor:


VIZAT


spre neschirnbăre SECRETAR


rREȘ


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR. G. GARIBALDI NR.9, BL. 9


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

968.01

183.92

1,151.93

3.4

Certificarea performantei energetice si audițul energetic al clădirilor

750.48

142.59

893.07

3.5

Proiectare

3,708.88

704.69

4,413.57

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

12,181.51

2,314.49

14,496.00

TOTAL CAPITOLUL 3

23,108.88

4,371.69

27,480.57

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,162,681.22

220,909.43

1,383,590.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

o.oo1

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,162,681.22

220,909.43

1,383,590.65

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

23,250.04

4,417.51

27,667.55

5.1.1. Lucrări de construcții

23,250.04

4,417.51

27,667.55

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

117,857.16

22,392.86

140,250.02

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

141,107.21

26,810.37

167,917.57

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,326,897.31

252,091.49

1,578,988.80

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,185,931.26

225,326.94

1,411,258.20

Aprobat, ctor.2 IrlAI


DEVIZ GENERAL

REABILITARE TERMICABLOCPUCCINLSTR.G.PUCCINfNȘ^^^


al obiectivului de investii:

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

37676.16

7158.47

44834.63

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

37676.16

7158.47

44834.63

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu uî de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

2211.06

420.10

2631.16

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1603.02

304.57

1907.59

3.5

Proiectare

5969.85

1134.28

7104.13

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1768.84

336.08

2104.92

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1216.08

231.06

1447.14

ViZAT spre neschimbate I

SECRETAR j

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) {fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

2984.93

567.14

3552.07

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

8962.86

1702.94

10665.80

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

165.83

31.50

197.33

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

82.91

15.75

98.66

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 5tat in Construcții

82.91

15.75

98.66

3.8.2. Dirigentie de șantier

8797.03

1671.44

10468.47

Tota

capitol 3

19746.78

3751.89

23498.68

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

842027.15

159985.16

1002012.31

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

842027.15

159985.16

1002012.31

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

842027.15

159985.16

1002012.31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40940.87

7778.77

48719.64

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

36730.73

6978.84

43709.57

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4210.14

799.93

5010.07

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4, Cota aferenta Casei 5ociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

89463.60

16998.08

106461.68

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

130404.47

24776.85

155181.32

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1029854.56

195672.37

1225526.94

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

916434.04

174122.47

1090556.51

Proiectant, ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN


STR, G. ROSSINI NR,1,BL.C1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

o.oo

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

478.01

90.82

568.83

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

370.59

70.41

441.00

3.5

Proiectare

1,831.48

347.98

2,179.46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

5,302.88

1,007.55

6,310.42

TOTAL CAPITOLUL 3

13,482.96

2,542.76

16,025.72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

502,896.18

95,550.27

598,446.45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

O.OO1

0.00

4.5

Active ne corporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

502,896.18

95,550.27

598,446.45

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

10,937.44

2,078.11

13,015.56

5.1.1. Lucrări de construcții

10,937.44

2,078.11

13,015.56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

51,003.05

9,690.58

60,693.63

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

61,940.50

11,768.69

73,709.19

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

578,319.63

109,861.73

688,181.36

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

513,833.6$

97,628.39'

611,462.01Proiectant, ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN koLUTIOt/s EUROBUILDING IDEEAiS.R.L.

Beneficiar/lnvestitor:


---WffF-- spre neschimbate --SfiCREȚAR

or 2

AlDEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC B,STR.G.ROSSINI NR.3,SECTOR

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

72111.36

13701.16

85812.52

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

72111.36

13701.16

85812.52

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediuiui

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

3328.43

632.40

3960.83

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2413.11

458.49

2871.61

3.5

Proiectare

8986.77

1707.48

10694.25

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2662.75

505.92

3168.67

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorlzatiilor

1830.64

347.82

2178.46

VÎZAT spre neschimbate SECRETAR

nr, crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4493.38

853.74

5347.12

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

14494.72

2754.01

17248.73

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

249.63

47.44

297.07

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

124.82

23.72

148.54

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

124.82

23.72

148.54

3.8.2. Dirigentie de șantier

14245.09

2706.57

16951.66

Tota

capitol 3

30223.03

5742.38

35965.42

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1352397.35

256955.50

1609352.85

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1352397.35

256955.50

1609352.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1352397.35

256955.50

1609352.85

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

57753.68

10973.20

68726.88

5.1.1, Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

50991.69

9688.42

60680.11

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6761.99

1284.78

8046.77

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VIZAT ' spre neschimbate

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2} (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

144799.02

27511.81

172310.83

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

202552.70

38485.01

241037.71

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1657284.44

314884.05

1972168.50

din care:

C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1475500.40

280345.08

1755845.48

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/ln vestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

EUROBUILDING IDEEA S.R.L.


vTzat , spre neschimbate I SECRE1AR —— ____I

Aprobat

•■.^■Piftmar

GURDEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2,


STR. GHEORGHE ȚIJEICA NR. 4, BL. 52 BIS

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,073.55

393.97

2.467.52

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,607.58

305.44

1,913.02

3.5

Proiectare

7,944.73

1,509.50

9,454.23

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,300.79

2,527.15

15,827.94

TOTAL CAPITOLUL 3

30,426.65

5,762.06

36,188.72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,211,258.44

230,139.10

1,441,397.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

D.001

0.00

0.00

4.5

Dotări

o.oo1

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,211,258.44

230,139.10

1,441,397.54

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

20,290.84

3,855.26

24,146.10

5.1.1. Lucrări de construcții

20,290.84

3,855.26

24,146.10

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

123,250.40

23,417.58

146,667.97

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

143,541.24

27,272.84

170,814.08

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,385,226.33

263,174.00

1,648,400.33

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,231,549.28

233,994.36

1,465,543.64

' ‘ VIZAT spre neschimbaro SECRETAR


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 STR. G. GARiBALDI NR. 22, BL. 22

Proiectant, \\ | l                 ț \

ASOCIEREA: W| /”               '

CONCRETE 4 DESIGN SOLUT ONȘ^L^’q^' >

EUROBUILDING IDEEA S.R.L. \ °              srj

. J \ c,OV M


Benefiaar/lnveslitor

VIZÂFx

spre neachlmbare

SECRETAR


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oo

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.oo

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

1,727.77

328.28

2,056.05

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

1,339.50

254.51

1,594.01

3.5

Proiectare

6,619.87

1,257.78

7,877.65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3,8

Asistenta tehnica

12,706.25

2,414.19

15,120.44

TOTAL CAPITOLUL 3

27,893.39

5,280.74

33,174.13

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,171,618.09

222,607.44

1,394,225.53

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,171,618.09

222,607.44

1,394,225.53

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,545.61

4,853.67

30,399.28

5.1.1. Lucrări de construcții

25,545.61

4,853.67

30,399.28

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

o.oo

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

119,094.42

22,627.94

141,722.36

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

144,640.03

27,481.61

172,121.64

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,344,151.51

255,369.79

1,599,521.30

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,197,163.70

227,461.10

1,424,624.81


UR


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , B STR. HAMBARULUI NR. 12A, BL. CĂMIN NR. 1

’1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare $l asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,921.61

555.11

3,476.72

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,265.07

430.36

2,695.43

3.5

Proiectare

11,194.04

2,126.87

13,320.91

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,464.97

2,558.34

16,023.32

TOTAL CAPITOLUL 3

35,345.69

6,696.68

42,042.37

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,179,078.89

224,024.99

1,403,103.88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,179,078.89

224,024.99

1,403,103.88

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

22,900.43

4,351.08

27,251.51

5.1.1. Lucrări de construcții

22,900.43

4,351.08

27,251.51

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

ăool

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

120,373.79

22,871.02

143,244.81

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

143,274.22

27,222.10

170,496.32

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sî teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

G00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,357,698.80

257,943.77

1,615,642.58

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,201,97$. 32

228,376.07

1,430,355.39

Proiectant, \\ vA /

ASOCIEREA: N

CONCRETE & DESțGN SOLUTIONS

EUROBUILDING IDEE A S.R.L

Benefici ar/lnvestitor;


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 9071 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUSORESf' STR. HAMBARULUI NR. 12A, BL. CĂMIN NR. 2

*1) Devizul generai este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

olo1

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00'

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,929.72

556.65

3,486.37

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,271.36

431.56

2,702.92

3.5

Proiectare

11,225.11

2,132.77

13,357.88

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,229.46

2,513.60

15,743.06

TOTAL CAPITOLUL 3

35,155.65

6,660.57

41,816.22

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,155,062.70

219,461.91

1,374,524.61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,155,062.70

219,461.91

1,374,524.61

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

22,503.65

4,275.69

26,779.34

5.1.1. Lucrări de construcții

22,503.65

4,275.69

26,779.34

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

117.95t.731

22,410.83

140,362.55

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

140,455.38

26,686.52

167,141.90

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,330,673.72

252,809.01

1,583,482,73

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,177,566.35

223,737.61

1,401,303.96


Proiectant, ASOCIEREA: CONCRETE & EUROBUILDING

Beneficiar/lnvestitor:


sp rc n ni«i.', i । î; f i ba re I SECRETAR


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

ȘOS, IANCULUI NR. 11, BL. 108, SC. 1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

o.oo

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

5,729.54

1,088.61

6,818.15

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,442.01

843.98

5,285.99

3.5

Proiectare

21,952.52

4,170.98

26,123.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

34,726.32

6,598.00

41,324.32

TOTAL CAPITOLUL 3

72,350.39

13,727.57

86,077.97

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3,144,310.24

597,418.95

3,741,729.19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

o.w

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,144,310.24

597,418.95

3,741,729.19

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

28,315.39

5,379.92

33,695.32

5.1.1. Lucrări de construcții

28,315.39

5,379.92

33,695.32

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

320,098.91

60,818.79

380,917.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

348,414.30

66,198.72

414,613.02

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si Ieste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,565,074.94

677,345.24

4,242,420.18

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3,172,625.64

602,798.87

3,775,424.51

Beneficiar/lnvestitor:

Proiectant, ASOCIEREA: 1

CONCRETE & DES

EUROBUILDING ID

ViZAT 1

1 ____________

C051.ȘOS. IANCULUI NR. 11, BL. 108, SC. 1_Ec_DALI                                  GEN

spre neschimbare SECRETAR


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016                                        ^UNțț£*T

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

ȘOS. IANCULUI NR. 29, BL. 105B, SC. B

*1) Davizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

o.oo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentr^btinerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,181.57

794.50

4,976.07

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,241.89

615.96

3,857.85

3.5

Proiectare

16,021.51

3,044.09

19,065.60

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

23,361.44

4,438.67

27,800.11

TOTAL CAPITOLUL 3

52,306.41

9,919.22

62,225.63

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,096,525.58

398,339.86

2,494,865.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00'

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

o.oo1

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,096,525.58

398,339.86

2,494,865.44

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

27,331.54

5,192.99

32,524.54

5.1.1. Lucrări de construcții

27,331.54

5,192.99

32,524.54

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditiriui

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

213,590.85

40,582.26

254,173.11

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

240,922.40

45,775.26

286,697.65

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,389,754.38

454,034.33

2,843,788.72

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,123,857.12

403,532.85

2,527,389.97

Beneficiar/lnvestitor:


Proiectant, V . Zy

ASOCIEREA: Oj A°        \

CONCRETE & DBSlGN SOLUT|ONS(Ș^XkvG^

EUROBUILDING DEEA S.R.L. '

ViZAT

spre neschimbate {

SECRETAR !

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR2, BUCUREȘTI ȘOS. IANCULUI NR. 47, BL. 102C


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fez abi li tale/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

O.OOl

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

o.oo

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilitatiior

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

6,052.77

1,150.03

7,202.80

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,692.60

891.59

5,584.19

3.5

Proiectare

23,190.97

4,406.28

27,597.25

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

32,658.21

6,205.06

38,863.27

TOTAL CAPITOLUL 3

72,094.55

13,678.97

85,773.52

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,918,977.05

554,605.64

3,473,582.69

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,918,977.05

554,605.64

3,473,582.69

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

37,576.71

7,139.57

44,716.28

5.1.1. Lucrări de construcții

37,576.71

7,139.57

44,716.28

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0 00

0.00

0.00

5,2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

297,482.62

56,521.70

354,004.32

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

335,059.33

63,661.27

398,720.60

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,326,130.93

631,945.88

3,958,076.81

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2+ 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,956,553.75

561,745.21

3,518,298.97

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii


Conform HG nr. 907 129 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. INGINERILOR TEI NR. 6, BL. T30C

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

5,830.95

1,107.88

6,938.83

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,520.62

858.92

5,379.54

3.5

Proiectare

22,341.06

4,244.80

26,585.86

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

28,669.67

5,447.24

34,116.91

TOTAL CAPITOLUL 3

66,862.30

12,684.84

79,547.14

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,532,834.08

481,238.47

3,014,072.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,532,834 08

481,238.47

3,014,072.55

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

32,009.15

6,081.74

38,090.89

5.1.1. Lucrări de construcții

32,009.15

6,081.74

38,090.89

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

258,384.48

49,093.05

307,477.53

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

290,393.64

55,174.79

345,568.43

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

ăool

0.00

TOTAL GENERAL:

2,890,090.01

549,098.10

3,439,188.12

din care: C + NI (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,564,843.23

487,320.21

3,052,163.45


C013„STR. INGINERILOR TEI NR. 6, BL. T30C_Ec.DALI.xlsx


GEN


" '"'VIZAT'” 1 spre neschimbare

SECRETAR J

al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA STR.J.S.BACH NR.1A,SECTOR 2 BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

96418,56

18319,53

114738,09

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 1

96418,56

18319,53

114738,09

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000,00

190,00

1190,00

3.3

Expertiza tehnica

9607,10

1825,35

11432,45

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

6965,15

1323,38

8288,53

3.5

Proiectare

25939,18

4928,44

30867,62

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7685,68

1460,28

9145,96

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

5283,91

1003,94

6287,85

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2} {fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

12969.59

2464.22

15433.81

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

32801.72

6232.33

39034.05

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

720.53

136.90

857.43

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

360.27

68.45

428.72

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

360.27

68.45

428.72

3.8.2. Dirigentie de șantier

32081.19

6095.43

38176.62

Tota

capitol 3

76313.16

14499.50

90812.66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3111700.28

591223.05

3702923.33

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

3111700.28

591223.05

3702923.33

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

3111700.28

591223.05

3702923.33

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

67389.07

12803.93

80193.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

51830.57

9847.81

61678.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

15558.50

2956.12

18514.62

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0,00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

326685.97

62070.33

388756.30

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

394075.04

74874.26

468949.30

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

o.oo1

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3678507.04

698916.34

4377423.38

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3259949.41

619390.39

3879339.80

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/ln vestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

EUROBUILDING IDEEA S.R.L.


VIZAT spre neschimbate

SECRETAR.-

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 36, BL. C2

*1) Devizul general este parte componenta a studiutui de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

1,725.29

327.81

2,053.10

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,337.59

254.14

1,591.73

3.5

Proiectare

6,610.39

1,255.97

7,866.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

14,933.31

2,837.33

17,770.64

TOTAL CAPITOLUL 3

30,106.58

5,701.25

35,807.83

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,394,465.99

264,948.54

1,659,414.53

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,394,465.99

264,948.54

1,659,414.53

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

19,328.83

3,672.48

23,001.31

5.1.1-. Lucrări de construcții

19,328.83

3,672.48

23,001.31

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

”“ăool

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

141,600.97

26,904.18

168,505.15

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

160,929.80

30,576.66

191,506.46

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,585,502.37

301,226.45

1,886,728.82

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)

1,413,794.82

268,621.02

1,682,415.84

Proiectant, \\ vA 7

ASOCIEREA:    V

CONCRETE & DES GN SOL

EUROBUILDING IțEEA S.R.

Beneficiar/lnvestitor:                                                                                                                                  ,_____________


--spre neschlmbaro SECRETAR

DEVIZ GENERAL
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOfî 2 , BUCUREȘTI STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 42, BL. F, SC. A și B

'1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,146.75

407.88

2,554.63

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,664.34

316.22

1,980.56

3.5

Proiectare

8,225.19

1,562.79

9,787.98

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

32,486.10

6,172.36

38,658.46

TOTAL CAPITOLUL 3

50,022.38

9,485.25

59,507,63

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3,125,594.02

593,862.86

3,719,456.88

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,125,594.02

593,862.86

3,719,456.88

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

39,469.82

7,499.27

46,969.08

5.1.1. Lucrări de construcții

39,469.82

7,499.27

46,969.08

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

316,630.53

60,159.80

376,790.33

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

356,100.35

67,659.07

423,759.41

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,531,716.75

671,007.18

4,202,723.93

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3,165,063.83

601,362.13

3,766,425.96


Proiectant, ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTI EUROBUILDING IDEEA S.R.L.


Beneficiar/lnvestitor:


^CUREȘ^

~ VÎZÂT~= spre neschitnbare SECRETAR


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2", STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 44, BL. G1

*1) Devizul general este parte componenta e studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

1,666.61

316.66

1,983.27

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,292.09

245.50

1,537.59

3.5

Proiectare

6,385.57

1,213.26

7,598.83

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5.000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

14,856.28

2,822.69

17,678.97

TOTAL CAPITOLUL 3

29,700.55

5,624,10

35,324.65

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,390.125.18

264,123.78

1,654,248.96

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si (unionale

o.ool

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj___

’o.bb1

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

“ăoo1

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,390,125.18

264,123.78

1,654,248.96

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

19,433.56

3,692.38

23,125.93

5.1.1. Lucrări de construcții

19,433.56

3,692.38

23,125.93

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

141,136.70

26,815.97

167,952.68

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

160,570.26

30,508.35

191,078.61

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,580,395.98

300,256.24

1,880,652.21

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,409,558.73

267,816.16

1,677,374.89

Beneficiar/lnvestitor:


VIZAT

spre neschimbate

bat,


// Primar Secte1

//£?               r v

TOA&ȘR

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC A,SC.A,STR.VICTOR MÂNU NR. 79,SECTOR 2


BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

24307.20

4618.37

28925.57

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

24307.20

4618.37

28925.57

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

1863.17

354.00

2217.17

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1350.80

256.65

1607.45

3.5

Proiectare

5030.55

955.80

5986.35

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1490.53

283.20

1773.73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1024.74

194.70

1219.44

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

2515.28

477.90

2993.18

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

6640.18

1261.64

7901.82

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

139.74

26.56

166.30

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

69.87

13.28

83.15

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

69.87

13.28

83.15

3.8.2. Dirigentie de șantier

6500.44

1235.08

7735.52

Tota

capitol 3

15884.70

3018.09

18902.79

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

625736.57

118889.95

744626.52

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

625736.57

118889.95

744626.52

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

625736.57

118889.95

744626.52

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36294.17

6895.89

43190.06

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

33165.49

6301.44

39466.93

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3128.68

594.45

3723.13

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VÎZAT spre iwachlmbare _SB£BglM_

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fa ra TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

66171.45

12572.58

78744.03

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

102465.62

19468.47

121934.09

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

768394.09

145994.88

914388.97

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

683209.26

129809.76

813019.02

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/fnvestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

EUROBUILDING IDEEA S.R.L.


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii


Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI STR, G. PUCCINI NR. 19, BL. 41, SC. A, B, C, D


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,150.45

408.59

2,559.04

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,667.21

316.77

1,983.98

3.5

Proiectare

8,239.38

1,565.48

9,804.86

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

16,161.07

3,070.60

19,231.68

TOTAL CAPITOLUL 3

33,718.11

6,387.44

40,105.55

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,492,879.37

283,647.08

1,776,526.45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

’o.ool

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,492,879.37

283,647.08

1,776,526.45

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

39,485.32

7,502.21

46,987.53

5.1.1. Lucrări de construcții

39,485.32

7,502.21

46,987.53

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

151,727.98

28,828.32

180,556.30

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

191,213.30

36,330.53

227,543.83

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,717,810.78

326,365.05

2,044,175.83

din care : C + M {1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,532,36^.68

291,149.29

1,823,513.97

Proiectant,                     /Z '

ASOCIEREA: W      /X        & \

CONCRETE &DESIGNSOLUTIQNa.^lXs\G'4

EURO8UILDING IDȘEAS.R.L. I

Beneficiar/lnvestitor:                                                                                                                      \                X/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.___________

—------------------------------------------------------——----------------------—„—... -

----VIZAT


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , B STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 81, BL. H1, SC. A ți B

1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2,

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

1,669.26

317.16

1,986.42

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,294.14

245.89

1,540.03

3.5

Proiectare

6,395.70

1,215.18

7,610.88

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

25,292.12

4,805.50

30,097.62

TOTAL CAPITOLUL 3

40,151.22

7,609.73

47,760.95

CAPITOLUL 4                       .

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,433,557.73

462,375.97

2,895,933.70

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,433,557.73

462,375.97

2,895,933.70

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

32,677.51

6,208.73

38,886.24

5.1.1. Lucrări de construcții

32,677.51

6,208.73

38,886.24

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

246,524.56

46,839.67

293,364.22

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

279,202.07

53,048.39

332,250.46

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.G0

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

o.oo1

o.ool

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,752,911.02

523,034.09

3,275,945.11

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,466,235.24

468,584.70

2,934,819.94

Beneficiar/lnvestitor:

Proiectant,       V,

ASOCIEREA:     \\

CONCRETE & DESIGh

EUROBUILDINGIDEB

GOLUȚI AS.R.L.

/■ \

VJZAT 1

C062.STR. LT. VICTOR MÂNU NR. 81, BL H1, SC. Ași B_Ec_DALI.xfex                 GEN

spre neschimbate

SECRETAR I

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

STR. M. I. GLINKA NR. 3

Beneficiar/lnvestitor:


C033.STR. M. I. GLINKA NR. 3_Ec.DALI.xlsx


GEN


---ViZAT......

spre neschimbare I

SECRETAR |*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

1,383.79

262.92

1,646.71

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,072.83

203.84

1,276.67

3.5

Proiectare

5,301.94

1,007.37

6,309.31

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

””07001

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

11,362.44

2,158.86

13,521.30

TOTAL CAPITOLUL 3

24,621.00

4,658.99

29,279.99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,056,947.94

200,820.11

1,257,768.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj__

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00