Hotărârea nr. 221/2020

Hotărârea nr. 221 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chirlstfgiilor or. 11-13. Tel >(4021) 209.6000 Fax: *(4021) 209 62 82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 105423/ 17.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr.21/ 06.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • *] - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   - Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările

ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 231/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu HG 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul comun nr, 163/540/23 din 17.03.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2007 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), lit. k).) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


*

j Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici si devizele generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexelor 1-3 ce conțin un număr de 291 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.S7/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 121

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 294 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CENTRALIZATOR

PRIVIND 71 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

ANEXA 1 la HCLS2 NR........../

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr Lista oficiala

Adresa bloc de locuințe

Artera

Nr ap.

Arie utilă <MPj

Indicatori valorici

Indicator fizici

Total valoare -mii tei-(tara TVA)

Din care, C+M -mii lei-(fara TVA)

Total valoare -mii lei-(cu TVA)

□in care, C+M -mii lei-(cu TVA)

Investiția specifica (col.7/col.5) -mii lei/ mp arie utilă (fara TVA)

Investiția specifică (coL9/col.5) -mii Iei/ mp arie utilă (cu TVA)

Economie anuală de energie Kwfi/an

Durata de recuperare a investiției -ani-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

AURULUI, NR 12, BL.M4

STR

109

2,557.00

1,380 94

1,221.76

1,643 32

1,453.90

0 46

0.55

202,915.40

4.77

2

BAICULUI NR 6, BL. 3A

STR

44

3.326,43

2,149 05

1,905 27

2,557.37

2,267.27

0.57

0 68

356,744.80

4 73

3

BAICULUI NR.1.BLOC 401A

STR.

175

8834.96

4,019.52

3,544.98

4,783.22

4,218.53

0.40

0 48

710,601.89

4.77

4

BAICULUI NR10. BLOC 5B

STR

44

3.32632

2,152 65

1,908 81

2,561 65

2,271.48

0.57

0.68

357.983.08

4 70

5

BAICULUI NR 59, BLOC 83, SC. 1

STR

19

1,571.25

1,048 48

930.92

1,247.69

1,107.79

0.59

0.71

179,350.76

3 91

6

BAICULUI, NR. 2 BL. 1A

STR

44

3,315.58

2,133.01

1,890,85

2,538,28

2,250.11

0.57

0 68

360,540.72

4 65

7|

1 . _

ȘICULUI. NR. 4, BL. 2

STR

44

3,315 58

2,154.39

1,910.22

2,563 72

2,273 16

0.58

0.69

363,224.52

4 71

C7T

8m

StlCULlil NR 59, BL 83, SC. 2 -

STR

19

1,571 05

1,043 51

926 46

1,241.77

1,102.49

0.59

0 70

161,020.91

4,35

V7

9ZO

BAKfflGljll, NR 61, BL. 80

STR

15

1,766.15

1,139 43

1,010.85

1.355.93

1.202.91

0.57

0 68

183,520.75

4 26

■ nm

gS&WfiA MARCUTA NR. 1, BL 34

STR

65

3,089.14

1.833.99

1,626.02

2,182.44

1,934 96

0.53

0.63

359,289.78

4 10

c

gjSERIC A MARCUTA NR. 5BL 35A

STR

110

6,254 96

3.280.82

2,903.97

3,904.18

3,455.72

0 46

0 55

661,483.26

3 80

12

.....r

HUUtSI I, NR 5BL. K8

STR

43

4,272.76

2,881.75

2,556.75

3,429.28

3,042.53

0.60

0.71

430,829.99

539

13

CIOCÂRLIEI NR 14BL D9

STR

52

4,466.31

2,125 90

1,877 44

2,52982

2,234 15

0.42

050

470,051.95

391

14

CIOCÂRLIEI, NR. 18.BL D14

STR

52

4,280 70

1,880.14

1,658.47

2,237 37

1,973,58

0 39

0.46

365,237.54

4 60

15

CIOCÂRLIEI, nr. 24.0L. D28

STR

44

3,271 89

2,032 57

1,801.14

2,418.76

2.143.35

0.55

066

338,465.29

4 59

16

CISLAU.NR 12, BL 9C

ALEE

54

3.489 00

1,955.73

1,731 03

2.327 32

2,059.92

0.50

059

340,577.21

4 57

17

CISLAU, NR. 8, BL. 9A

ALEE

120

6,472.24

3,201 47

2,828 25

3,809.74

3,365 61

0.44

0 52

570,239.81

4.57

18

COSTACHE CONACHI, NR. 12. BL. 6C

STR

52

4,815.82

2,18561

1,928.55

2,600 88

2,294,97

0 40

0,48

415,340.85

4 44

19

COSTACHE CONACHI, NR. 4, BL. 5D

STR

52

4.260.73

2,083.55

1.840.82

2.479.43

2.190 58

043

0.51

349,784.23

4 94

20

CRISTESCU DIMA NR. 10, BL. 218

STR

44

3,326 65

1,624 80

1,435.73

1,933.61

1,702,52

0.43

051

269,536.80

4 89

21

CRISTESCU DIMA, NR. 5BL. 220, SC. A SI B

STR

06

6,187 25

3,700.82

3,277.54

4,403 97

3,900,28

053

0 63

590,944.07

5.22

22

CRISTESCU DIMA.NR. 4. BL. 215

STR

44

3.402 73

1.673.20

1,478,74

1,991 11

1,759.71

0.44

0.52

268,098.83

5.11

23

DELFINULUI, NR 7. BL D30

STR

54

3,598 38

1.947 22

1,722 72

2,317,19

2.050.04

0.48

0 57

333,815.54

4,46

24

DiMITRIE GROZDEA, NR 10, BL 82

STR

53

3,708.70

3.17334

2,814 75

3,776.28

3,349,55

0.76

090

677,165.38

3 60

25

DIMITRIE POMPEI NR 3-5, BL. 1

BD

85

3,157.29

1,404,98

1,241.28

1,671.92

1,47712

039

0.47

284,738.97

3 37

26

DOBRINA NR 6, BL. 49C, SC. A

ALEE

54

3.430 85

1.795.54

1,588,15

2.136,59

1,889.89

0.46

0.55

307,391.37

4 84

27

DOBRINA, NR 6, BL. 49C. SC. B

ALEE

54

3,440 70

1,697 12

1,499.71

2,019 57

1.784.66

0,44

0 52

279,702.01

4 97

28

DOBRINA, NR 6. BL 49C. SC C

ALEE

54

3.436.10

1 795 13

1.587 74

2.13620

1.889 41

046

0 55

304,042 70

409

29

DOBRINA. NR 8.BLOC49C1,

ALEE

132

5,984,54

2,55572

2,252 57

3,041 31

2.680.56

0.38

0 45

500,805.37

4 29

30

HĂȚIȘULUI, NR. 11, BL. H9

STR

19

1,526.30

1,189.45

1,057.65

1,415.44

1,258.61

0 69

0 83

230,296.02

3.69

31

HAHSULU, NR. 7, BL. H11 L-O

STR

30

2,16970

1,474.86

1,309.32

1,755.04

1,558.09

060

0.72

249,997.19

4 49

— U

32 p

llȘ? NR. 1 BL 58A x 3 <

ALEE

110

6,458.09

3.599.70

3,188.22

4,283.64

3,793 98

0.49

0 59

666,995.11

4 42

33 □

_ _ __ț-i

7 W

IC^OȘAJUL DAN. NR. 2, BL. 22

STR

130

6.418 41

3.610 78

3.195.37

4,296 83

3,802.49

0 50

0 59

744,830.81

4 22

Ti

34 J

T/gceni IMASUL NR. 7, BL. 26, SC 1

STR

87

3,520.58

2,016.42

1,786.72

2,399.54

2,126.20

0,51

0.60

395,250.39

4,14

35 3

iîl/flîcu ARMASUL, NR. 11 BL.24

STR

132

6,515.62

4,027.88

3,560.70

4,793.18

4.246.75

055

0 65

849,060.74

3 98

36

MARCU ARM ASUL. NR 5, BL. 27, SC. A

STR

07

3,511 90

1,934.08

1,712.94

2.301.56

2.038.39

0.49

0,58

377,121.06

384

37

MARCU ARMASUL. NR 5BL. 27, SC B

STR

B7

3.517,70

1.937.65

1,716,14

2,305.81

2.042 21

0 49

058

372,003.38

3 90

38

MARIA ROSETTI, NR. 7-9

STR

43

4.638,06

2,239.91

1.978.35

2.665,49

2,354 23

0.43

051

240,981.86

6 05

39

PANTELIMON NR. 6, BL. 8

ALEE

80

2,224.20

1,351 79

1,198.72

1,608,63

1,426 48

0.54

0.64

255,197.03

3 91

40

PANTELIMON NR 101 .BLOC 402

SOS.

78

6.724 38

3.062,45

2.701.80

3,644.32

3,214,90

0 40

0 48

345,017.22

7 06

41

PANTELIMON NR 99, BLOC 402A.SC 1

SOS.

132

5.98454

2.450 48

2,157 79

2,91607

2 567 77

036

0.43

462,855.88

4 40

42

PANTELIMON, NR. 112, BL. 208A

SOS.

43

3,164.70

1.935.57

1,716.84

2,303.33

2,043.04

0.54

0.65

304,821.47

5.26

43

PANTELIMON, NR. 10, BL. 6. SC. A

ALEE

40

1,208.00

782.82

695.46

931.56

827.60

0.58

0.69

179,316.88

3.46

44

PANTELIMON, NR. 1-2, BL. 11

ALEE

80

2,234.10

1,492.35

1,324.61

1,775.90

1,576.28

0.59

0.71

379,843.87

3.35

45

PANTELIMON. NR. 15-17, BL. B2, SC. A

ALEE

50

1,520.70

922.86

819.00

1,098.20

974.61

0.54

0.64

211.537.75

3.32

46

PANTELIMON, NR. 15-17, BL. B2, SC. B

ALEE

50

1,519.00

848.75

752.35

1,010.01

895.25

0.50

0.59

180,194.18

3.60

47

PANTELIMON, NR. 16, BL. 5B

SOS.

19

1,788.41

990.81

878.04

1,179.07

1,044,87

0.49

0.58

184,097.23

3.66

48

PANTELIMON, NR. 16-18, BL. 3

ALEE

150

4,448.00

2,546.85

2,256.31

3.030.75

2,685.01

0.51

0.60

570,961.53

3.57

49

PANTELIMON, NR. 19. BL. 10

ALEE

100

2,795.95

1.701.47

1,509.16

2,024.75

1.795.90

0.54

0.64

411,090.06

3.53

50

PANTELIMON. NR. 217. BL. 201C

SOS.

10

1,085.24

758.85

674.76

90303

802.96

0.62

0.74

1O3.7R1.94

4.98

51

PANTELIMON, NR. 223, BL. 200

SOS.

16

1,854.21

1,306.20

1,161.87

1,554.37

1,382.63

0.63

0.75

236,036.46

4.21

52

PANTELIMON, NR. 251 BL. 45

SOS.

132

10,767.79

4,782.32

4,219.74

5,690.97

5.021.49

0.39

0.47

921,364.97

4.64

53

PANTELIMON, NR. 287A, BL. 10A

SOS.

40

3,775.53

2,519.48

2,236.69

2,998.19

2,661.66

0.59

0.71

320,971.42

5.48

54

PANTELIMON NR. 293, BL. 1

SOS.

83

6,401.80

3,623.85

3,207.57

4,312.38

3,817.01

0.50

0.60

703,500.26

4.34

55

w ।       ........

^tSJmOnJnR. 297, BL. 3

SOS.

83

6,407.55

3,631.63

3,214.54

4,321.64

3,825.30

0.50

0.60

691,554.82

4.38

56

PWJ^MSfiL NR. 4, BL. 0

ALEE

20

1.753.96

1,143.51

1,015.01

1,360.78

1,207.86

0.58

0.69

201,529.50

4.24

57

1                4R. 4, BL. 13

ALEE

84

1,819.50

1,038.79

920.84

1.236.15

1,095.80

0.51

0.60

242,069.42

3.41

58

fVSTcEftîON. NR. 5. BL. 13 rv     1

ALEE

84

1.891.50

952.43

842.96

1.133 39

1,003.12

0.45

0.53

183,054.13

3.86

59

FW1TEKR1ON, lilR. 94. BL. 210A. SC. A

SOS.

39

3.568.58

1,818.83

1,608.86

2,164.41

1,914.54

0.45

0.54

313,524.21

4.79

60

PANTELIMON, NR. 99, BL. 402A, SC. 2

SOS.

86

3,814.20

1,719.89

1,518.32

2,046.67

1,806.80

0.40

0.47

312,425.80

4.61

61

PANTELIMON, NR.215, BL. 202

SOS.

14

1,454,02

1.059.19

943.27

1,260.44

1,122.49

0.65

0.77

122,462.24

5.52

62

PANTELIMON, NR.219, BL. 201B

SOS.

8

629.15

495.53

441.65

589.68

525.57

0.70

0.84

45,616.47

6.69

63

PANTELIMON, NR.221, BL. 201A/A-201A/B

SOS.

20

2,180.98

1,551.64

1,377.71

1,846.45

1,639.48

0.63

0.75

210,227.56

5.12

64

PANTELIMON. NR.254, BLOC 55

SOS

183

14,538.79

7,011.82

6,134.64

8,344.06

7.300.22

0.42

0.50

962,075.38

5.81

65

POPA NICOLAE NR.19, BLOC55.SC.3

STR

19

1,557.75

1,099.75

977.03

1,308.71

1,162.67

0.63

0.75

193,401.57

4.08

66

POPA NICOLAE. NR. 18, BL 52

STR

33

3,283.70

2,171.25

1,926.41

2,583.79

2,292.42

0.59

0.70

395,311.60

3.98

67

POPA NICOLAE, NR. 2. BL 21

STR

43

4,995.10

3.172.94

2,812.72

3,775.80

3,347.14

0.56

0.67

604,720.50

4.02

68

SOLD. ZAMBILĂ IONIȚÂ, NR. 2. BL 7C

STR

34

3,511.70

2,497.42

2,217.14

2.971.93

2,638.40

0.63

0.75

314,380.56

5.61

69

SPERANȚEI, NR. 28

STR

12

1,483.80

1,047.18

930.36

1,246.15

1,107.13

0.63

0.75

175,760.27

4.08

70

TÂMPA, NR3. BL. 11

STR

54

3,493.10

2,036.95

1,803.85

2,423.97

2,146.58

0.52

0.62

376,031.13

4.54

71

VASILE CONTA, NR. 9A-15 , SC. A

STR

17

1,383.76

1,010.10

898.08

1,202.02

1,068.71

0.65

0.77

131,605.31

5.31

VIZAT spre neschimbate SECRETAR

Director Executiv DACP, Ing. Vietorița Bocea


Șef Birou Investiții, Anca Mihaela Zmâu

Șef Serviciu SUDC,Proiectant

ASOCIEREA: SC. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. si SC.

EURO BUILDING IDEEA S.R.LINDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

PENTRU 71 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ZAHAR1A RĂZVAN CRISTIAN

Adresa bloc locuințe

STR. AURULUI, NR. 12, BL.M4, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

109

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,657.00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,380.94

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,221.76

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.460

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,643.32

{cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,453.90

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.547

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

202,915.40

Economia anuala de energie - tep/an

17.45

Durata de recuperare a investiției - ani

4.77

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.11

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

43580

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

733.06

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

366.53

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

122.18

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

872.34

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

436.17

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

145.39

Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI NR. 6, BL. 3A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,326.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,149.05

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,905.27

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.573

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,557.37

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,267.27

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.682

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

356,744.80

Economia anuala de energie - tep/an

30.68

Durata de recuperare a investiției - ani

4.73

Durata de execuție - Juni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.22

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

74940

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,143.16

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

571.58

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

190.53

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,360.36

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

680.18

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

226.73

Proiectant, ASOCIEREA:

Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI NR.l, BLOC 401A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

175

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

8,834.96

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,019.52

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,544.98

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.401

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,783.22

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

4,218.53

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.477

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

710,601.89

Economia anuala de energie - tep/an

61.11

Durata de recuperare a investiției - ani

4.77

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.11

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

143830

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,126.99

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,063.49

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

354.S0

Sursa de finanțare (CU TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,531.12

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,265.56

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

421.85

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI NR.10, BLOC SB, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,326.32

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,152.65

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,908.81

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.574

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,561.65

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,271.48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.683

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

357,983.08

Economia anuala de energie - tep/an

30.79

Durata de recuperare a investiției - ani

4.7

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.29

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

7398

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,145.28

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

572.64

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

190.88

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,362.89

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

681.44

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

227.15

Proiectant

Vizat spre neschimbate SECRETAR

Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI NR.59, BLOC 83, SC. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

19

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,571.25

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,048.48

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

930.92

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.592

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,247.69

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,107.79

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.705

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

179,350.76

Economia anuala de energie -tep/an

15.42

Durata de recuperare a investiției - ani

3.91

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

86.17

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

42660

Sursa de finanțare (fa ra TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

558.55

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

279.28

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

93.09

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

664.68

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

332.34

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

110.78

r VIZAT spre neschimbare

I SECRETAR,,

Proiectant, ASOCIEREA:

SC. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C.                  IDEEA S.R.L.

ei/ro/N

” BUl(.DIKbgfe\

s.a.i.
Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI, NR. 2

BL. IA, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,315.58

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,133.01

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,890.85

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.570

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,538.28

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,250.11

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.679

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

360,640.72

Economia anuala de energie - tep/an

31.01

Durata de recuperare a investiției - ani

4.65

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.51

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

72990

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,134.51

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

S67.26

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

189.09

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,350.07

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

675.03

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

225.01

Proiectant,

ASOCIEREA:


S.C, CONCRETE & DEȘI

LUTIONSS.R.L.

DEEA S.R.L.


SIS.C. EUF^etîlL

Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI, NR. 4,

BL. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,315-58

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,154.39

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,910.22

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.576

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,563.72

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,273.16

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.686

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

363,224.52

Economia anuala de energie -tep/an

31.24

Durata de recuperare a investiției - ani

4.71

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.12

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

77440

Sursa de finanțare (fa ra TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,146.13

Bugetul locai - 30%(C+M) -mii lei

573.07

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

191.02

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,363.90

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

681.95

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

227.32

Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI, NR. 59, BL. 83, SC. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

19

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,571.05

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,043.51

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

926.46

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.590

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,241.77

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,102.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.702

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

161,020.91

Economia anuala de energie -tep/an

13.85

Durata de recuperare a investiției - ani

4.35

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

84.77

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

37990

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

555.88

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

277.94

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

92.65

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

661.50

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

330.75

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

110.25

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONSS.R.L.

Adresa bloc locuințe

STR. BAICULUI, NR. 61, BL. 80, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

15

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,766.15

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,139.43

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,010.85

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.572

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,355.93

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,202.91

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.681

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

183,620.75

Economia anuala de energie - tep/an

15.79

Durata de recuperare a investiției - ani

4.26

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

88.5

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

44040

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%{C+M) -mii lei

606.51

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

303.25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

101.08

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

721.74

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

360.87

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

120.29

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa bloc locuințe

Strada Biserica Marcuta nr. 1, bl. 34, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

65

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,089.14

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,833.99

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,626.02

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.526

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,182.44

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,934.96

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.626

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

359,289.78

Economia anuala de energie - tep/an

30.90

Durata de recuperare a investiției - ani

4.1

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.78

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

73130

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

975.61

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

487.81

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

162.60

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,160.98

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

580.49

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

193.50

Adresa bloc locuințe

Strada Biserica Marcuta nr. 5bl. 35A SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

110

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,254.96

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,280.82

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,903.97

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.464

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,904.18

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,455.72

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.552

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

661,483.26

Economia anuala de energie - tep/an

56.89

Durata de recuperare a investiției - ani

3.8

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

77.38

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

154830

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,742.38

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

871.19

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

290.40

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,073.43

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,036.72

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

345.57

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE&sMSlGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.J^fRQl^spiNG IDEEA S.R.L.
VIZAT spre neschimbate SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA: S.C. CONCRET^ȘS^N SOLUTIONS S.R.L. SI S/^LJ,W^|SlNG IDEEA S.R.L.
VIZAT spre neschimbate SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BULKDWq IDEEA S.R.L.

L/ Wi/fciRO ,”BUILDING ’ A i* IDEEA ’

<■+ S.R.L. -J /• XX    1       /
Adresa bloc locuințe

Strada Bodesti, nr. 5bl.

K8, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,272.76

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,881.75

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,556.75

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.598

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,429.28

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,042.53

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.712

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

430,829.99

Economia anuala de energie - tep/an

37.05

Durata de recuperare a investiției - ani

5.39

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

70.43

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

89080

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,534.05

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

767.03

Fondul de reparatii al asociației de proprietari 10%(C+M) -mii lei

255.68

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,825.52

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

912.76

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

304.25

Proiectant, ASOCIEREA:

V57.AT spre nes chim ba re SECRETAR

Adresa bloc locuințe

Strada Ciocârliei nr. 14bl. D9, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

52

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,466.31

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,125.90

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,877.44

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.420

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,529.82

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,234.15

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.500

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

470,051.95

Economia anuala de energie - tep/an

40.42

Durata de recuperare a investiției - ani

3.91

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.07

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

97850

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,126.46

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

563.23

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

187.74

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,340.49

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

670.25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

223.42

Proiectant,

Adresa bloc locuințe

Strada Ciocârliei, nr. 18,bl, D14, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

52

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,280.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,880.14

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,658.47

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.387

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,237.37

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,973.58

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.461

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

365,237.54

Economia anuala de energie - tep/an

31.41

Durata de recuperare a investiției - ani

4.6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.47

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

74980

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

995.08

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

497.54

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

165.85

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,184.15

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

592.07

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

197.36

Adresa bloc locuințe

STR. CIOCÂRLIEI, nr. 24, BL. D28, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,271.89

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,032.57

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,801.14

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.550

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,418.76

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,143.35

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.655

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

338,465.29

Economia anuala de energie - tep/an

29.11

Durata de recuperare a investiției - ani

4.59

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.39

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

68510

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,080.68

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

540.34

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

180.11

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,286.01

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

643.01

Fondul de reparatii a! asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

214.34

(— VIZAT spre neschimbate [2secretar__

Proiectant,

__         ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE^ESft^^LUTIONS S.R.L.

SI S.(/1U^^H®NG IDEEA S.R.L

■fe, wmIa.
VIZAT spre neschimbate SECRETAR

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EUffO BUILDING IDEEA S.R.L

EUROWW

//« BUILDINGL V IDEEA *
Adresa bloc locuințe

ALEEA CISLAU, NR. 12, BL 9C, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,489.00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,955.73

(tara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,731.03

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.496

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,327.32

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,059.92

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.590

indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

340,577.21

Economia anuala de energie - tep/an

29.29

Durata de recuperare a investiției - ani

4.57

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

69.07

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

69170

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,038.62

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

519.31

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

173.10

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,235.95

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

617.98

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

205.99

Proiectant, ASOCIEREA:

(---VIZAT
spre neschimbate , SE C R E LA R

Adresa bloc locuințe

ALEEA CISLAU, NR. 8, BL. 9A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

120

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,472.24

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,201.47

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,828.25

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.437

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,809.74

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,365.61

Investiția specifica- mii iei/mp a.u.

0.520

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

570,839.81

Economia anuala de energie - tep/an

49.09

Durata de recuperare a investiției - ani

4.57

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64.55

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

115540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,696.95

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

848.47

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

282.82

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,019.37

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,009.68

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

336.56

S.C. CONCRETE & DEȘI

SI S.C. eur^bW


Proiectant, ASOCIEREA: OLUTIONSS.R.L. IDEEAS.R.L.


Adresa bloc locuințe

STR. COSTACHE CONACHI, NR. 12, BL. 6C, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

52

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,815.82

indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,185.61

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,928.55

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.400

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,600.88

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,294.97

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.477

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

415,340.85

Economia anuala de energie - tep/an

35.72

Durata de recuperare a investiției - ani

4.44

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

62.62

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

84060

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,157,13

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

578.56

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

192.85

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,376.98

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

688.49

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

229.50

Proiectant,

ASOCIEREA:

Adresa bloc locuințe

STR. COSTACHE CONACH), NR. 4, BL. 5D, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

52

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,260.73

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,083.55

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,840.82

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.432

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,479.43

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,190.58

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.514

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

349,784.23

Economia anuala de energie - tep/an

30.08

Durata de recuperare a investiției - ani

4.94

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

63.62

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

75830

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,104.49

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

552.25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

184.08

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,314.35

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

657.17

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

219.06

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa bloc locuințe

Strada Cristescu Dima nr. 10, bl. 218, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,326.65

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,624.88

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,435.73

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.432

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,933.61

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,702.52

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.512

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

269,536.80

Economia anuala de energie - tep/an

23.18

Durata de recuperare a investiției - ani

4.89

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.84

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

54550

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

861.44

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

430.72

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

143.57

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii tei

1,021.51

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

510.76

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

170.25

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

SI S.C, EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Adresa bloc locuințe

Strada Cristescu Dima, nr. 5bl. 220, Sc. A $1 B, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

86

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,187.25

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,700.82

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,277.54

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.530

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,403.97

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,900.28

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.630

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

590,944.07

Economia anuala de energie - tep/an

50.82

Durata de recuperare a investiției - ani

5.22

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kwh/mp a.u. *an

68.61

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

119610

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,966.53

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

983.26

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

327.75

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,340.17

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,170.08

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

390.03

Adresa bloc locuințe

STR. CRISTESCU DIMA.NR. 4, BL. 215, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,402.73

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,673.20

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,478.74

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.435

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,991.11

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,759.71

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.517

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

268,098.83

Economia anuala de energie - tep/an

23.06

Durata de recuperare a investiției - ani

5.11

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.32

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

54260

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

887.25

Bugetul local - 30%(C+M) -mii iei

443.62

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

147.87

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,055.82

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

527.91

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

175.97

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SQLLSJQfJS S.R.L.

SI S.C. EURO BUION^bW'^.R.L.

A

5

Adresa bloc locuințe

Strada Delfinului, nr.7, bl. D30, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,598.38

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,947.22

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,722.72

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.479

indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,317.19

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,050.04

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.570

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

333,815.54

Economia anuala de energie - tep/an

28.71

Durata de recuperare a investiției - ani

4.46

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.4

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

68260

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,033.63

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

516.82

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

172.27

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,230.02

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

615.01

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

205.00

Adresa bloc locuințe

STR. DIMITRIE GROZDEA, NR. 10, BL. 82, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

53

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,708.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,173.34

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,814.75

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.759

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,776.28

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,349.55

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.903

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

677,165.38

Economia anuala de energie -tep/an

58.24

Durata de recuperare a investiției - ani

3.6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

87.79

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

142800

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,688.85

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

844.42

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

281.47

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,009.73

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,004.86

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

334.95

Adresa bloc locuințe

Bd. Dimitrie Pompei, nr. 3-5, bloc 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

85

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,157.29

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,404.98

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,241.28

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.393

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,671.92

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,477.12

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.468

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

284,738.97

Economia anuala de energie - tep/an

24.49

Durata de recuperare a investiției - ani

3.37

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64.25

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

65790

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

744.77

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

372.38

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

124.13

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

886.27

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

443.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

147.71

Adresa bloc locuințe

ALEEA DOBRINA, NR. 6, BL. 49C, SC. A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,430.85

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,795.54

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,588.15

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.463

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,136.69

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,889.89

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.551

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

307,391.37

Economia anuala de energie - tep/an

26.44

Durata de recuperare a investiției - ani

4.84

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.06

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

62640

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

952.89

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

476.44

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

158.81

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,133.94

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

566.97

Fondul de reparații al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

188.99

Proiectant, ASOCIEREA:

Adresa bloc locuințe

ALEEA DOBRINA, NR. 6, BL 49C, SC. B, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,440.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,697.12

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,499.71

investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.436

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,019.57

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,784.66

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.519

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

279,702.01

Economia anuala de energie - tep/an

24.05

Durata de recuperare a investiției - ani

4.97

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

72.7

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

56310

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

899.B3

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

449.91

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

149.97

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,070.79

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

535.40

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

178.47

Adresa bloc locuințe

ALEEA DOBRINA, NR. 6, BL. 49C, SC. C, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,436.10

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,795.13

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,587.74

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.462

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,136.20

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,889.41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.550

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

304,042.70

Economia anuala de energie - tep/an

26.15

Durata de recuperare a investiției - ani

4.89

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

61540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii Ier

952.64

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

476.32

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

158.77

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,133.65

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

566.82

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

188.94

Proiectant, ASOCIEREA:

Adresa bloc locuințe

BLOC 49C1, ALEEA DOBRINA, NR. 8, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

132

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5,984.54

Indici valorici

Total valoare (mii iei)

2,555.72

(tara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,252.57

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.376

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,041.31

'cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,680.56

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.448

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

500,805.37

Economia anuala de energie - tep/an

43.07

Durata de recuperare a investiției - ani

4.29

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

58.2

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

101510

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,351.54

Bugetul local - 30%(C+M) -mii iei

675.77

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

225.26

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,608.33

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

804.17

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

268.06

Proiectant,

ASOOEREA:

----SOLUTIONS S.R.L.

fflTOING IDEEA S.R.L.

Adresa bloc locuințe

STR. HĂȚIȘULUI, NR. 11, BL. H9, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

19

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,526.30

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,189.45

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,057.65

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.693

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,415.44

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,258.61

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.825

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

230,296.02

Economia anuala de energie - tep/an

19.81

Durata de recuperare a investiției - ani

3.69

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

72.36

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

47070

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

634.59

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

317.30

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mit lei

105.77

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

755.16

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

377.58

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

125.86

।     VIZAT

spre neschimbare SECRETAR

Proiectant, ___ASOCIEREA: S.C. CONCRETE &^S^^LUJIQNS S.R.L. SI S.C-/jE0REP^LBhiG h5Sa S.R.L.
VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO B^WfeiOEEA S.R.L.
VIZAT spre neschimbate secretar

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE^COGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.^U^VOING IDEEA S.R.L.
VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESiGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDLN^ÎMS.R.L.

lico rf)Gj ȘLli

Ml/
Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCREJ&&JigSIGN SOLUTIONS S.R.L.

IDEEA S.R.L.

Fbuil^JVM

Ir 'dbfa ,

Wâ S.R.E7
VIZAT spre nescnimbare SECRETAR

Adresa bloc locuințe

Strada Hățișului, nr. 7, bl. Hll, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

30

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,169.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,474.86

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,309.32

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.603

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,755.84

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,558.09

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.718

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

249,997.19

Economia anuala de energie - tep/an

21.50

Durata de recuperare a investiției - ani

4.49

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.57

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

51540

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

785.59

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

392.80

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

130.93

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

934.85

Sursa de finanțare

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

467.43

(cu TVA)

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii tei

155.81

Adresa bloc locuințe

Aleea llia, nr. 1, bl. 58A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

110

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,458.09

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,599.70

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,188.22

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.494

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,283.64

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,793.98

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.587

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

666,995.11

Economia anuala de energie tep/an

57.36

Durata de recuperare a investiției - ani

4.42

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.23

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

136590

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii iei

1,912.93

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

956.47

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

318.82

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,276.39

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,138.19

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

379.40

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa bloc locuințe

STR. LOGOFĂTUL DAN, NR. 2, BL. 22, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

130

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,418.41

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,610.78

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,195.37

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.498

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,296.83

(cu TVA)

din care C+M (mii iei)

3,802.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.592

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

744,830.81

Economia anuala de energie - tep/an

64.05

Durata de recuperare a investiției - ani

4.22

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kwh/mp a.u. *an

72.49

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

150970

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,917.22

Bugetul local - 30%(C+M) -mii tei

958.61

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

319.54

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,281.49

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,140.75

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

380.25

Proiectant, ^Tc^ASOCIEREA: $)NSS.R.L. EAS.R.L.


S.C. CONCRETE & CțhO sis.c. Eu^eiy


Adresa bloc locuințe

Strada Marcu Armasul nr. 7, bl. 26, sc. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

87

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,520.58

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,016.42

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,786.72

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.508

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,399.54

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,126.20

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.604

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

395,250.39

Economia anuala de energie - tep/an

33.99

Durata de recuperare a investiției - ani

4.14

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției fa terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

69

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

87140

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,072.03

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

536.02

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

178.67

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,275.72

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

637.86

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

212.62

Proiectant,

Adresa bloc locuințe

Strada Marcu Armasul, nr. 11 bl.24, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

132

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,515.62

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,027.88

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,568.70

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.548

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,793.18

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

4,246.75

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.652

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

849,060.74

Economia anuala de energie -tep/an

73.02

Durata de recuperare a investiției - ani

3.98

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

72.72

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

172330

Sursa de finanțare (tara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,141.22

Bugetul local • 30%(C+M) -mii lei

1,070.61

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

356.87

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,548.05

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,274.03

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

424.68

Adresa bloc locuințe

STR. MARCU ARMASUL, NR. 5, BL 27, SC. A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

87

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,511.90

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,934.08

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,712.94

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.488

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,301.56

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,038.39

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.580

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

377,121.06

Economia anuala de energie - tep/an

32.43

Durata de recuperare a investiției - ani

3.84

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78.05

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

90450

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,027.76

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

513.88

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

171.29

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,223.04

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

611.52

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii tei

203.84

Adresa bloc locuințe

Strada Marcu Armasul, Nr. 5bl. 27, sc. B, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

87

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,517.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,937.65

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,716.14

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.488

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,305.81

(cu TVA)

din care C+M (mii tei)

2,042.21

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.581

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

372fA03.38

Economia anuala de energie - tep/an

31.99

Durata de recuperare a investiției - ani

3.9

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

75.78

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

85700

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,029.68

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

514.84

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

171.61

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,225.32

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

612.66

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

204.22

VIZAT

spre neschimbate SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI ^ElWf^feklILDING IDEEA S.R.L.

* WW
Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BLWLDiNG IDEEA S.R.L

A

*

SRZ
VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

SI S.C, EURO BUILDING IDEEA S.R.L
Adresa bloc locuințe

STR. MARIA ROSETTI, NR. 7-9, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,638.06

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,239.91

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,978.35

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.427

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,665.49

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,354.23

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.508

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

240,981.86

Economia anuala de energie - tep/an

20.72

Durata de recuperare a investiției - ani

6.05

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.65

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

52550

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,187.01

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

593.50

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

197.83

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,412.54

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

706.27

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

235.42

S.C. CONCRETE & D'

SI S.C. EJrfW


Proiectant, ASOCIEREA: 'TIONS S.R.L, IDEEA S.R.L

ii?

VIZAT spre neschimbate secretar

Adresa bloc locuințe

Aleea Pantelimon nr. 6, bl. 8, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

80

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,224.20

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,351.79

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,198.72

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.539

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,608.63

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,426.48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u,

0.641

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

255,197.03

Economia anuala de energie - tep/an

21.95

Durata de recuperare a investiției - ani

3.91

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

87.32

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

53440

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

719.23

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

359.62

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

119.87

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

855.89

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

427.94

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

142.65

Proiectant, ASOCIEREA: TIONS S.R.L. ț^pEEAS.R.L.


Adresa bloc locuințe

SOS.PANTELIMON NR.101,8LOC 402 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

78

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,724.38

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,062.45

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,701.60

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.402

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,644.32

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,214.90

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.478

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

345,017.22

Economia anuala de energie - tep/an

29.67

Durata de recuperare a investiției - ani

7.06

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.86

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

69830

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,620.96

Bugetul focal - 30%(C+M) -mii lei

810.48

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

270.16

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,928.94

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

964.47

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

321.49

Proiectant,

(—'"VIZAT spre neschimbare
I SECRETAR J

Adresa bloc locuințe

SOS.PANTELIMON NR.99, BLOC 402A, SC. 1,SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

132

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5,984.54

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,450.48

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,157.79

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.361

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,916.07

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,567.77

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.429

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

462,855.88

Economia anuala de energie - tep/an

39.81

Durata de recuperare a investiției - ani

4.4

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

62.01

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

93680

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,294.67

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

647.34

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

215.78

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,540.66

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

770.33

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

256.78

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr. 112bl. 208A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,164.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,935.57

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,716.84

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.542

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,303.33

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,043.04

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,646

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

304,821.47

Economia anuala de energie - tep/an

26.21

Durata de recuperare a investiției - ani

5.26

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

76.85

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

61700

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,030.10

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

515.05

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

171.68

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,225.82

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

612.91

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

204.30

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. ^WING IDEEA S.R.L.

SI S.CMRS

Sfiit »V


Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 10, BL. 6, SC. A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,208.00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

782.82

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

685.46

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.576

Indici valorici

Total valoare (mii iei)

931.56

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

827.60

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.685

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

179,316.88

Economia anuala de energie - tep/an

15.42

Durata de recuperare a investiției - ani

3.46

Durata de execuție luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

85.14

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

36970

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

417.28

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

208.64

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

69.55

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

496.56

Bugetul local - 30%(C+M) -mii iei

248.28

Fondul de reparatii al asociației de proprietari 10%(C+M) -mii lei

82.76

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 1-2, BL, 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

80

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,234.10

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,492.35

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,324.61

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.593

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,775,90

{cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,576.28

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,706

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

379,843,87

Economia anuala de energie - tep/an

32.67

Durata de recuperare a investiției - ani

3.35

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

83.67

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

77590

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

794.76

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

397.38

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

132.46

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

945.77

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

472.88

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

157.63

Proiectant,

ASOCIEREA:

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 1517, BL. B2, SC. A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

50

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,520.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

922.86

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

819.00

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.539

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,098.20

(cu TVA)

din care C+M (mii iei)

974.61

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.641

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

211,537.75

Economia anuala de energie - tep/an

18.19

Durata de recuperare a investiției - ani

3.32

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kwh/mp a.u. *an

81.17

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

47570

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

491.40

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

245.70

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

81.90

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

584.77

Bugetul local - 30%(C+M) -mii tei

292.38

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

97.46

Proiectant,

ASOCIEREA:

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 1517, BL. B2, SC. B, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

50

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,519.00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

848.75

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

752.35

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.495

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,010.01

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

895.25

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.589

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

180,194.18

Economia anuala de energie - tep/an

15.50

Durata de recuperare a investiției - ani

3.6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

82.33

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

39710

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

451.41

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

225.70

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

75.23

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

537.15

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

268.57

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

89.52

Proiectant,

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr. 16, bl.

5B, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

19

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,788.41

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

990.81

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

878.04

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.491

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,179,07

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,044.87

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.584

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

184,097.23

Economia anuala de energie - tep/an

15.83

Durata de recuperare a investiției - ani

3.66

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

83.98

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

44160

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

526.82

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

263.41

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

87.80

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

626.92

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

313.46

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

104.49

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 1618, BL. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

150

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,448.00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,546.85

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,256.31

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.507

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,030.75

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,685.01

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.604

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

570,961.53

Economia anuala de energie - tep/an

49.10

Durata de recuperare a investiției - ani

3.57

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

80.52

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 kg CO2/an

118840

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,353.79

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

676.89

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

225.63

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,611.00

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

805.50

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

268.50

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 19,

BL. 10, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

100

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,795.95

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,701.47

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,509.16

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.540

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,024.75

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,795.90

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.642

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

411,090.06

Economia anuala de energie - tep/an

35.35

Durata de recuperare a investiției - ani

3.53

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

85.04

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COZ - kg CO2/an

B5210

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

905.49

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

452.75

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

150.92

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,077.54

Bugetul focal - 30%(C+M) -mii lei

538.77

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

179.59

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr. 217, bl. 201C, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

10

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,085.24

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

758.85

(faraTVA)

din care C+M (mii lei)

674.76

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.622

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

903.03

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

802.96

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.740

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

103,781.94

Economia anuala de energie - tep/an

8.93

Durata de recuperare a investiției - ani

4.98

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

89.23

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 - kg CO2/an

24890

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

404.86

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

202.43

Fondul de reparatii ai asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

67.48

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

481.78

Bugetul local - 30%{C+M) -mii lei

240.89

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

80.30

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.


țNHM)


VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Sfc&feEURO BUIbDING IDEEA S.R.L.

ffS EURO 2A z-

U idee Al.,;//

M
r~ VVZAT T spre neschimbate

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

BJJll.pING IDEEA S.R.L,
VIZAT spre neschimbate secretar

Proiectant, ASOCIEREA: S.C. CONQF0^R^GNSOLUTIONS S.R.L. ideea sr-l
VIZAT     '

spre neschimbare SECRETAR

Proiectant, .          ASOCIEREA:

S.C. CONCfl^Vfi^ȘN SOLUTIONS S.R.L.

FLHTQ

M^j^P^mDING IDEEA S.R.L.

I* IDE&Ă /

<0. S.R.L. Y/Ia . J
Adresa bloc locuințe

SOS. PANTELIMON, NR. 223, BL. 200, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

16

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,854.21

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,306.20

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,161.87

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.627

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,554.37

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,382.63

Investiția specifica- mii iei/mp a.u.

0.746

Indicatori fizici

Economia anuala de energie kWh/an

236,036.46

Economia anuala de energie - tep/an

20.30

Durata de recuperare a investiției - ani

4.21

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

88.23

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

56610

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

697.12

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

348.56

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

116.19

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

829.58

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

414.79

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

138.26

spre neschimbate SECRETAR

“ “———■  —E

Adresa bloc locuințe

Șoseaua Pantelimon, nr. 25Ibl. 45 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

132

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

10,767.79

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,782.32

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

4,219.74

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.392

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

5,690.97

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

5,021.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.466

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

921,364.97

Economia anuala de energie -tep/an

79.24

Durata de recuperare a investiției - ani

4.64

Durata de execuție - tuni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.11

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

187010

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,531.85

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,265.92

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

421.97

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

3,012.90

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,506.45

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

502.15

Adresa bloc locuințe

SOS. PANTELIMON, NR. 287A, BL. 10A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,775.53

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,519.48

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,236.69

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.592

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,998.19

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,661.66

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.705

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

320,971.42

Economia anuala de energie - tep/an

27.60

Durata de recuperare a investiției - ani

5.48

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64.73

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

64960

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat • 60%(C+M) -mii lei

1,342.02

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

671,01

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

223.67

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,597.00

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

798.50

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

266.17

Proiectant,

ASOCIEREA:

VIZAT “
Scr'ĂeAc'’i,nbare JȘbCRETAR

Adresa bloc locuințe

SOS. PANTELIMON, NR. 293, BL. 1 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

83

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,401.80

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,623.85

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,207.57

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.501

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,312.38

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,817.01

investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.596

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

703,500.26

Economia anuala de energie - tep/an

60.50

Durata de recuperare a investiției - ani

4.34

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.42

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

142390

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,924.54

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

962.27

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

320.76

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,290.20

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,145.10

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

381.70

i     VIZAT

spre neschimbate ȘECREJARJ

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SIS.C. EURO BJJltDING IDEEA S.R.L

l" &
Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

C. EKKWWDING IDEEA S.R.L.


VIZAT spre neschimbate SECRETAR __Adresa bloc locuințe

SOS. PANTELIMON, NR. 297, BL. 3 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

83

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,407.55

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,631.63

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,214.54

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.502

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,321.64

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,825.30

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.597

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

691,554.82

Economia anuala de energie - tep/an

59.47

Durata de recuperare a investiției - ani

4.38

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.93

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

139970

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,928.72

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

964.36

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

321.45

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,295.18

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,147.59

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

382.53

Proiectant, ASOCIEREA:


SOLUTIONS S.R.L.

BUIODING IDEEA S.R.L.

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 4, BL. 0, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

20

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,753.96

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,143.51

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,015.01

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.579

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,360.78

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,207.86

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.689

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

201,529.50

Economia anuala de energie - tep/an

17.33

Durata de recuperare a investiției - ani

4.24

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.44

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

40790

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

609.01

Bugetul local 30%(C+M) -mii lei

304.50

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

101.50

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat • 60%(C+M) -mii lei

724.72

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

362.36

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

120.79

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR. 4, BL. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

84

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,819.50

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,038.79

(fara TVA)

din care C+M (mii tei)

920.84

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.506

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,236.15

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,095.80

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.602

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

242,069.42

Economia anuala de energie - tep/an

20.82

Durata de recuperare a investiției - ani

3.41

Durata de execuție luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.22

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

49210

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

552.50

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

276.25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

92.08

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

657.48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

328.74

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

109.58

_____              Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CO.


w ^SOLUTIONS S.R.L.

BUILDING IDEEAS.R.L.


SIS.©£EWT‘ ’ k* s.s.tf

Adresa bloc locuințe

ALEEA PANTELIMON, NR.

5, BL. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

84

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,891.50

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

952.43

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

842.96

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.446

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,133.39

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,003.12

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.530

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

183,054.13

Economia anuala de energie - tep/an

15.74

Durata de recuperare a investiției - ani

3.86

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.86

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

39500

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

505.78

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

252.89

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

84.30

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

601.87

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

300.94

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

100.31

Adresa bloc locuințe

SOS. PANTELIMON, NR. 94, BL. 210A, SC. A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

39

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,568.58

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,818.83

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,608.86

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.451

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,164.41

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,914.54

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.536

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

313,524.21

Economia anuala de energie - tep/an

26.96

Durata de recuperare a investiției - ani

4.79

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

75.55

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

63460

Sursa de finanțare (fa ra TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

965.32

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

482.66

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

160.89

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - fiO%(C+M) -mii lei

1,148.73

Bugetul local - 30%(C+M) -mir Ier

574.36

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

191.45

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Proiectant, .                ASOCIEREA:

S.C. CON^fE^MȘ-SluN SOLUTIONS S.R.L.

VIZAT spre preschimbare SECRETAR

/^S^EHRmyiLDING IDEEA S.R.L. v 'aS.l

VIZAT spre rteschimbare SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

»                BUILDING IDEEA S.R.L.
Adresa bloc locuințe

SOS. PANTELIMON, NR. 99, BL. 402A, SC. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

86

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,814.20

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,719.89

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,518.32

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.398

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,046.67

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,806.80

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.474

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

312,425.80

Economia anuala de energie - tep/an

26.87

Durata de recuperare a investiției - ani

4.61

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.22

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

63230

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

910.99

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

455.50

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

151.83

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,084.08

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

542.04

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

180.68

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & SI S.C.UTIONS S.R.L.

EAS.R.L.

VIZAT spre neschimbare secretar.

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr.215, bl. 202, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

14

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,454.02

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,059.19

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

943.27

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.649

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,260.44

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,122.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.772

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

122,462.24

Economia anuala de energie -tep/an

10.53

Durata de recuperare a investiției - ani

5.52

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

81.42

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

24790

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%{C+M) -mii lei

565.96

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

282.98

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

94.33

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii iei

673.49

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

336.75

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

112.25

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE&JgJCN.SOLUTIONS S.R.L. SI S/^OE^WlLDING iDEEA S.R.L

/(« BUiLDINGpfA II» IDEEA /i/UL---

S.R.L,
Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr.219, bl.201B, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

8

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

629.15

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

495.53

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

441.65

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.702

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

589.68

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

525.57

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.835

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

45,616.47

Economia anuala de energie - tep/an

3.92

Durata de recuperare a investiției - ani

6.69

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

72.19

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

9230

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii iei

264.99

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

132.50

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

44.17

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

315.34

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

157.67

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

52.56

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr.221, bl. 201AA-201AB, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

20

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,180,98

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,551.64

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,377.71

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.632

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,846.45

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,639.48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.752

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

210,227.56

Economia anuala de energie - tep/an

18.08

Durata de recuperare a investiției - ani

5.12

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

87.97

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

50420

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

826.63

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

413.31

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

137.77

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

983.69

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

491.84

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

163.95

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr.254, bloc 55, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

183

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

14,538.79

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

7,011.82

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

6,134.64

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.422

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

8,344.06

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

7,300.22

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.502

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

962,075.38

Economia anuala de energie tep/an

82.74

Durata de recuperare a investiției - ani

5.81

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

70.56

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

194720

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

3,680.79

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,840.39

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

613.46

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

4,380.13

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

2,190.07

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

730.02

Adresa bloc locuințe

STR.POPA NICOLAE NR.19, BLOC 55,SC.3,SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

19

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,557.75

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,099.75

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

977.03

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.627

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,308.71

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,162.67

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.746

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

193,401.57

Economia anuala de energie - tep/an

16.63

Durata de recuperare a investiției - ani

4.08

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

75.33

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

41430

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

586.22

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

293.11

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

97.70

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

697.60

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

348.80

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

116.27

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRglEJlDESIGN SOLUTIONSS.R.L. /W^W^jBUILDING IDEEA S.R.L.

EURO\

[1° buIldlKG qp I

v 1DEEZA

V.* S.RJ>^WPL/

?,rP'

Adresa bloc locuințe

STR. POPA NICOLAE, NR. 18, BL. 52, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

33

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,283.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,171.25

(fa ra TVA)

din care C+M (mii lei)

1,926.41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.587

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,583.79

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,292.42

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.698

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

395,311.60

Economia anuala de energie -tep/an

34.00

Durata de recuperare a investiției - ani

3.98

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78.23

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

82250

Sursa definantare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,155.84

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

577.92

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

192.64

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,375.45

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

687.73

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

229.24

Adresa bloc locuințe

STR. POPA NICOLAE, NR. 2, BL. 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4,995.10

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,172.94

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,812.72

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.563

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,775.80

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,347.14

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.670

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

604,720.50

Economia anuala de energie -tep/an

52.01

Durata de recuperare a investiției - ani

4.02

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

74.79

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

124500

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,687.63

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

843.82

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

281.27

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,008.28

Bugetul focal - 30%(C+M) -mii lei

1,004.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

334.71

Proiectant, ASOCIEREA:

S C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

SIS.C.         tB^GIDEEA S.R.L


Spcr®"?s<:himbare


Adresa bloc locuințe

STR. SOLD. ZAMBILA IONITA, NR. 2, BL. 7C, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

34

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,511.70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,497.42

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,217.14

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.631

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,971.93

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,638.40

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.751

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

314,380.56

Economia anuala de energie - tep/an

27.04

Durata de recuperare a investiției - ani

5.61

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.45

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

64670

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,330.28

Bugetul local 30%(C+M) -mii lei

665.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

221.71

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,583.04

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

791.52

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

263.84

Adresa bloc locuințe

STR. SPERANȚEI, NR. 28, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

12

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,483.80

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,047.18

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

930.36

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.627

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,246.15

(cit TVA)

din care C+M (mii lei)

1,107.13

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.746

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

175,760.27

Economia anuala de energie - tep/an

15.12

Durata de recuperare a investiției - ani

4.08

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

84.72

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

35570

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

558.21

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

279.11

Fondul de reparații al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

93.04

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

664.28

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

332.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

110.71

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L


SIS.C. E

Adresa bloc locuințe

STR. TAMPA, NR 3, BL. 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,493.10

Indici valorici

Total valoare (mir lei)

2,036.95

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,803.85

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.516

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,423.97

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,146.58

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.615

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

376,031.13

Economia anuala de energie - tep/an

32.34

Durata de recuperare a investiției - ani

4.54

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.73

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

78190

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,082.31

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

541.15

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

180.38

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,287.95

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

643.97

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

214.66

Proiectant,

ASOCIEREA:

Adresa bloc locuințe

Str. Vasile Conta, Nr. 9A-15, Sc. A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

17

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,383.76

Indici valorici

Total valoare (mii tei)

1,010.10

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

898.08

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.649

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,202.02

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,068.71

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.772

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

131,605.31

Economia anuala de energie - tep/an

11.32

Durata de recuperare a investiției - ani

5.31

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

72.84

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

2693

Sursa de finanțare (fa ra TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

538.85

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

269.42

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

89.81

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

641.23

Bugetul local - 30%(C+M) -mii iei

320.61

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

106.87

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

VSZAT spre neschimbare SECRETAR

Proiectant, __ASOCIEREA: S.C. CONCRETE & DESL^mff^ONS S.R.L. SI S.C. EURO^I^IlWmHA S.R.L.

VA
S.C.

VIZAT spre neschimbare

SECRETAR

Proiectant, ASOCIEREA:

CONCRET^&fi^IGN SOLUTIONS S.R.L.

SIJ^tEW^ftDÎNG IDEEA S.R.L. eUR® XV i

w 6 z
Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L


VIZAT spre neschimbate SECRETAR

L idBEF

S.fCt. ^//Anexa 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 221/27.08.2020

DEVIZE GENERALE

PENTRU 71 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Serobat, r2

Al

DEVIZ GENERAL

REABILITARE TERMICA BLOC M4,STR.AURULUI NR.12, SECTORÎBUCUfiLSTI


al obiectivului de Investii:

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

25927.68

4926.26

30853.94

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

25927.68

4926.26

30853.94

capitolul:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

4226.16

802.97

5029.13

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3063.97

582.15

3646.12

3.5

Proiectare

11410.63

2168.02

13578.65

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3380.93

642.38

4023.31

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2324.39

441.63

2766.02

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5705.32

1084.01

6789.33

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

12223.89

2322.54

14546.43

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

316.96

60.22

377.18

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

158.48

30.11

188.59

3,8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

158.48

30.11

188.59

3.8.2. Dirigentie de șantier

11906.93

2262.32

14169.25

Tota

capitol 3

31924.65

6065.68

37990.33

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1164765.21

221305.39

1386070.60

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1164765.21

221305.39

1386070.60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1164765.21

221305.39

1386070.60

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36892.12

7009.51

43901.63

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

31068.29

5902.98

36971.27

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5823.83

1106.53

6930.36

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

121432.74

23072.22

144504.96

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

158324.86

30081.73

188406.59

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1380942.40

262379.06

1643321.46

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1221761.18

232134.63

1453895.81

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


Aprobat,

Primdr Sector 2 TOADER-DEI//Z GENERAL

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC 3A,STR.BAICULUI NR.6,SECTOțȚ2 BUClfâ&n'^


nr. crt


Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli


Valoare *2) (fara TVA) lei


TVA


lei


Valoare cu TVA


lei


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

33219.84

6311.77

39531.61

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

33219.84

6311.77

39531.61

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatiksuport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

5304.93

1007.94

6312.87

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3846.07

730.75

4576.83

3.5

Proiectare

14323.31

2721.42

17044.73

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4243.94

806.35

5050.29

3.5.4, Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2917.71

554.36

3472.07

nr, crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7161.65

1360.71

8522.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

19156.68

3639.77

22796.45

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

397.87

75.60

473.47

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

198.93

37.80

236.73

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

198.93

37.80

236.73

3.8.2. Dirigentie de șantier

18758.81

3564.17

22322.98

Tota

capitol 3

43630.99

8289.88

51920.87

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1842661.21

350105.63

2192766.84

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1842661.21

350105.63

2192766.84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1842661.21

350105.63

2192766.84

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

38603.84

7334.73

45938.57

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

29390.53

5584,20

34974.73

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9213.31

1750.53

10963.84

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

190936.10

36277.86

227213.96

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

229539.94

43612.59

273152.53

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Beneficiar/investitor:


6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2149051.98

408319.87

2557371.85

din care:

C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1905271.58

362001.60

2267273.18

Proiectant, ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

EUROBUILDING IDEEA S.R.L.


=r^Aprobat, tor 2DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICABLOC 4O1A,STR.BAICULUI NR.l,SECf&k^

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea st amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

59957.76

11391.97

71349.73

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

59957.76

11391.97

71349.73

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

14135.94

2685.83

16821.77

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

10248.55

1947.23

12195.78

3.5

Proiectare

38167.03

7251.74

45418.77

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11308.75

2148.66

13457.41

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

7774.76

1477.21

9251.97

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

19083.51

3625.87

22709.38

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

36086.08

6856.36

42942.44

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1060.20

201.44

1261.64

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

530.10

100.72

630.82

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

530.10

100.72

630.82

3.8.2. Dirigentie de șantier

35025.88

6654.92

41680.80

Tota

capitol 3

99637.59

18931.16

118568.75

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3442629.82

654099.67

4096729.49

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

3442629.82

654099.67

4096729.49

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

3442629.82

654099.67

4096729.49

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

59606.32

11325.20

70931.52

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

42393.17

8054.70

50447.87

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

17213.15

3270.50

20483.65

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.S. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

357684.07

67959.97

425644.04

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

417290.39

79285.17

496575.56

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4019515.56

763707.97

4783223.53

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3544980.75

673546.34

4218527.09

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

EUROBUILDING IDEEAS.R.L.DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: “ REABILITARE TERMICA BLOC 5B,STR.BAICULU! NR.10,SECTOR 2 B

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

34435.20

6542.69

40977.89

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

34435.20

6542.69

40977.89

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0,00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

5304.93

1007.94

6312.87

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3846.07

730.75

4576.83

3.5

Proiectare

14323.31

2721.42

17044.73

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4243.94

806.35

5050.29

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2917.71

554.36

3472.07

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

s

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7161.65

1360.71

8522.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

19162.66

3640.91

22803.57

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

397.87

75.60

473.47

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

198.93

37.80

236.73

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

198.93

37.80

236.73

3.8.2. Dirigentie de șantier

18764.79

3565.31

22330.10

Tota

capitol 3

43636.97

8291.02

51927.99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1842044.28

349988.41

2192032.69

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1842044.28

349988.41

2192032.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1842044.28

349988.41

2192032.69

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

41536.83

7892.00

49428.83

5.1.1, Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

32326.61

6142.06

38468.67

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9210.22

1749.94

10960.16

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VIZAT
spre neschimbat?

secretar

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

190996.54

36289.34

227285.88

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

232533.37

44181.34

276714.71

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Toța

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2152649.82

409003.46

2561653.28

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1908806.09

362673.16

2271479.25

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


" VIZAT spre nes unim ba re SECRETAR

--,---_J

Aprobat, PnțYi^s¥cto^2x toaderZmuglr mjZaR

w, />

DEVIZ GENERAL             W JW

al obiectivului de investii: " REABILITARE TEMICA BLOC 83,SC.1,STR.BAICULUI NR. 59, SECTOR 2BUCURESTi'

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

29978.88

5695.99

35674.87

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utiiitatilor

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

29978.88

5695.99

35674.87

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Oocumentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

2514.00

477.66

2991.66

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1822.65

346.30

2168.95

3.5

Proiectare

6787.80

1289.68

8077.48

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2011.20

382.13

2393.33

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1382.70

262.71

1645.41

nr. crt

Denumirea capitolelor si su bea pite lelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3393.90

644.84

4038.74

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

9214.33

1750.72

10965.05

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

188.55

35.82

224.37

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

94.28

17.91

112.19

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

94.28

17.91

112.19

3.8.2. Dirigentie de șantier

9025.78

1714.90

10740.68

Tota

capitol 3

21338.78

4054.36

25393.14

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

872599.33

165793.87

1038393.20

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

872599.33

165793.87

1038393.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

872599.33

165793.87

1038393.20

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32704.93

6213.94

38918.87

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

28341.93

5384.97

33726.90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4363.00

828.97

5191.97

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2,3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

91858.03

17453.03

109311.06

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

124562.96

23666.97

148229.93

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0,00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1048479.95

199211.19

1247691.14

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

930920.14

176874.83

1107794.97

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC 1A,STR.BAICULUI NR.2,SECTOR 2 BUCUTI

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2} (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

33219.84

6311.77

39531.61

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

33219.84

6311.77

39531.61

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiva

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

5304.93

1007.94

6312.87

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3846.07

730.75

4576.83

3.5

Proiectare

14323.31

2721.42

17044.73

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4243.94

806.35

5050.29

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2917.71

554.36

3472.07

vîzĂr spre neschimbate _ȘECRE7AR

nr. crt

Denumirea capitolelor si su bea pite lelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7151.65

1360.71

8522.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

19016.67

3613.17

22629.84

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

397.87

75.60

473.47

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

198.93

37.80

236.73

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

198.93

37.80

236.73

3.8.2. Dirigentie de șantier

18618.80

3537.57

22156.37

Tota

capitol 3

43490.98

8263.28

51754.26

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1828659.75

347445.35

2176105.10

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1828659.75

347445.35

2176105.10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1828659.75

347445.35

2176105.10

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

38114.39

7241.74

45356.13

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

28971.09

5504.51

34475.60

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9143.30

1737.23

10880.53

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VIZAT
spre neschimbare

secretar

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta iSC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

189521.96

36009.17

225531.13

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

227636.35

43250.91

270887.26

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Beneficiar/lnvestitor:6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTALGENERAL

2133006.92

405271.31

2538278.23

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1890850.68

359261.63

2250112.31

Aprobat^ PrimariSector 2 TOADEfcMfimrR;M!flAI

DEVIZ GENERAL                PRIMAR f

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC 2,STR.BAICULUI NR.4,SECTOR'fâUCURESTI'&L

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

■ —

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

35650.56

6773.61

42424.17

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

35650.56

6773.61

42424.17

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

5304.93

1007.94

6312.87

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3846.07

730.75

4576.83

3.5

Proiectare

14323.31

2721.42

17044.73

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4243.94

806.35

5050.29

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2917.71

554.36

3472.07

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7161.65

1360.71

8522.36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2, Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

19191.47

3646.38

22837.85

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

397.87

75.60

473.47

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

198.93

37.80

236.73

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

198.93

37.80

236.73

3.8.2. Dirigentie de șantier

18793.60

3570.78

22364.38

Tota

capitol 3

43665.78

8296.49

51962.27

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1843708.98

350304.71

2194013.69

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1843708.98

350304.71

2194013.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1843708.98

350304.71

2194013.69

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40077.11

7614.651

47691.76

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

30858.57

5863.13

36721.70

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

9218.54

1751.52

10970.06

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

191287.43

36344.61

227632.04

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

231364.54

43959.26

275323.80

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Beneficia r/lnvestitor:6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2154389.86

409334.07

2563723.93

dtn care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1910218.11

362941.45

2273159.56


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC 83,SC.2,STR.BAICULUI NR. BUCUREȘTI"

Aprobat, 2 A


SECTOR 2y


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

29978.88

5695.99

35674.87

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

29978.88

5695.99

35674.87

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

2514.00

477.66

2991.66

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1822.65

346.30

2168.95

3.5

Proiectare

6787.80

1289.68

8077.48

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2011.20

382.13

2393.33

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1382.70

262.71

1645.41

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3393.90

644.84

4038.74

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

9169.78

1742.25

10912.03

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

188.55

35.82

224.37

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

94.28

17.91

112.19

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

94.28

17.91

112.19

3.8.2. Dirigentie de șantier

8981.23

1706.43

10687.66

Tota

capitol 3

21294.23

4045.89

25340.12

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

868144.00

164947.36

1033091.36

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

868144.00

164947.36

1033091.36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

868144.00

164947.36

1033091.36

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32682.65

6209.71

38892.36

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

28341.93

5384.97

33726.90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4340.72

824.74

5165.46

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1, Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr, crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

S.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

91408.05

17367.53

108775.58

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

124090.70

23577.24

147667.94

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Beneficiar/investitor:
vizat

spre neschimbate


6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTALGENERAL

1043507.81

198266.48

1241774.29

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

926464.81

176028.32

1102493.13

t, rimar s'ecto™

>1/ J*

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC 80,STR.BAICULUI NR.61,SECTOR 2 BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

29978.88

5695.99

35674.87

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

29978.88

5695.99

35674.87

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

2825.84

536.91

3362.75

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2048.73

389.26

2437.99

3.5

Proiectare

7629.77

1449.66

9079.43

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2260.67

429.53

2690.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1554.21

295.30

1849.51

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) {fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3814.88

724.83

4539.71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10060.05

1911.40

11971.45

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

211.94

40.26

252.20

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

105.97

20.13

126.10

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

105.97

20.13

126.10

3.8.2. Dirigentie de șantier

9848.11

1871.14

11719.25

Tota

capitol 3

23564.39

4477.23

28041.62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

954832.43

181418.16

1136250.59

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

954832.43

181418.16

1136250.59

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

954832.43

181418.16

1136250.59

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

30809.17

5853.74

36662.91

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

26035.01

4946.6S

30981.66

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4774.16

907.09

5681.25

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.S. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

100250.11

19047.52

119297.63

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

131059.28

24901.26

155960.54

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1139434.98

216492.64

1355927.62

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1010846.32

192060.80

1202907.12

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2} {fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

30384.00

5772.96

36156.96

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

30384.00

5772.961

36156.96

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

4942.62

939.10

5881.72

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3583.40

680.85

4264.25

3.5

Proiectare

13345.08

2535.56

15880.64

3,5,1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3954.10

751.28

4705.38

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2718.44

516.50

3234.94

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) {fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

6672.54

1267.78

7940.32

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

16190.17

3076.14

19266.31

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

370.70

70.44

441.14

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

185.35

35.22

220.57

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

185.35

35.22

220.57

3.8.2. Dirigentie de șantier

15819.47

3005.70

18825.17

Tota

capitol 3

39061.28

7421.65

46482.92

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1551563.20

294797.01

1846360.21

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1551563.20

294797.01

1846360.21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1551563.20

294797.01

1846360.21

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

51828.75

9847.47

61676.22

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

44070.93

8373.48

52444.41

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

7757.82

1473.99

9231.81

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VIZAT — spre neschimbat __SECRETAR

nr, crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

161148.25

30618.17

191766.42

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

212977.00

40465.64

253442.64

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Beneficiar/lnvestitor:6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1833985.48

348457.26

2182442.73

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1626018.13

308943.45

1934961.58


TOADEWU


DEVIZ GENERAL                     §

al obiectivului de investii:


REABILITARE TERMICA BLOC 35A,STR.BISERICA MARCUTA N^AECTORțffl BUCUREȘTI"


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

j

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

55906.56

10622.25

66528.81

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

55906.56

10622.25

66528.81

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii'Suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

10007.94

1901.51

11909.45

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

7255.75

1378.59

8634.35

3.5

Proiectare

27021.43

5134.08

32155.51

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții st deviz general

8006.35

1521.21

9527.56

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

5504.36

1045.83

6550.19

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

13510.71

2567.04

16077.75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

29295.06

5566.07

34861.13

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

750.60

142.62

893.22

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

375.30

71.31

446.61

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

375.30

71.31

446.61

3.8.2. Dirigentie de șantier

28544.46

5423.45

33967.91

Tota

capitol 3

74580.17

14170.25

88750.43

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2798539.37

531722.48

3330261.85

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

2798539.37

531722.48

3330261.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

2798539.37

531722.48

3330261.85

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

60717.81

11536.38

72254.19

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

49523.65

9409.49

58933.14

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

11194.16

2126.89

13321.05

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2,1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

__0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

291076.24

55304.49

346380.73

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

351794.05

66840.87

418634.92

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3280820.15

623355.85

3904176.01

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2903969.58

551754.22

3455723.80

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: "REABILTARE TERMICA BLOC K8,STR.BODESTI NR.5,SECTOR

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

40917.12

7774.25

48691.37

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

40917.12

7774.25

48691.37

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

6836.42

1298.92

8135.34

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4956.40

941.72

5898.12

3.5

Proiectare

18458.32

3507.09

21965.41

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezobilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5469.13

1039.14

6508.27

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3760.03

714.41

4474.44

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Ier

1

2

3

4

5

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9229.16

1753.54

10982.70

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

25645.82

4872.71

30518.53

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

512.73

97.42

610.15

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

256.37

48.71

305.08

3.8.1,2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

256.37

48.71

305.08

3.8.2. Dirigentie de șantier

25133.09

4775.29

29908.38

Tota

capitol 3

56896.96

10810.44

67707.40

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2472392.36

469754.55

2942146.91

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

2472392.36

469754.55

2942146.91

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

2472392.36

469754.55

2942146.91

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

55803.73

10602.71

66406.44

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

43441.77

8253.94

51695.71

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

12361.96

2348.77

14710.73

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

VIZAT i spre neschimbat i

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

255741.36

48590.86

304332.22

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

311545.09

59193.57

370738.66

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Beneficiar/lnvestitor:6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2881751.53

547532.81

3429284.34

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2556751.25

485782.74

3042533.99

vWr spre neschimp^ra SECREI&R '

/ZP rimai:

TOAG^RMUGL


-Aprobat, SectOT\2


DEVIZ GENERAL            W,

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC D9,STR,CIOCÂRLIEI NR.14,SECTOR 2 BUCUREȘTI"

nr.

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

39701.76

7543.33

47245.09

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

39701.76

7543.33

47245.09

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

7146.10

1357.76

8503.86

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5180.92

984.38

6165.29

3.5

Proiectare

19294.46

3665.95

22960.41

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5716.88

1086.21

6803.09

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3930.35

746.77

4677.12

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

3.5,5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9647.23

1832.97

11480.20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

18943.03

3599.18

22542.21

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

535.96

101.84

637.80

3.8.1,1. pe perioada execuției lucrărilor

267.98

50.92

318.90

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

267.98

50.92

318.90

3.8.2. Dirigentie de șantier

18407.07

3497.34

21904.41

Tota

capitol 3

51564.50

9797.27

61361.77

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1801005.07

342190.96

2143196.03

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1801005.07

342190.96

2143196.03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1801005.07

342190.96

2143196.03

CAPITOLUL 5 Aite cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

45735.76

8689.80

54425.56

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

36730.73

6978,84

43709.57

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9005.03

1710.96

10715.99

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta I5C pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

187894.43

35699.94

223594.37

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

233630.19

44389.74

278019.93

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Beneficiar/lnvestitor:ONS S.R.L.


6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2125901.52

403921.30

2529822.82

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1877437.56

356713.13

2234150.69

Proiectant, ASOCIEREA:

zPrimar Sector\2

TOADO MUGUR MIHA1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC D14,STR.C10CARLIEI NR.18,SECTOR 2 BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

33624.96

6388.74

40013.70

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

33624.96

6388.74

40013.70

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

6849.12

1301.33

8150.45

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4965.61

943.47

5909.08

3.5

Proiectare

18492.62

3513.60

22006.22

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5479.30

1041.07

6520.37

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3767.02

715.73

4482.75

spre neschirnbare ( SE.CBt.IAR- J

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) {fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

leî

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9246.31

1756.80

11003.11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0,00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

16731.06

3178.90

19909.96

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

513.68

97.60

611.28

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

256.84

48.80

305.64

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

256.84

48.80

305.64

3.8.2. Dirigentie de șantier

16217.38

3081.30

19298.68

Tota

capitol 3

48038.42

9127.30

57165.72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1588112.75

301741.42

1889854.17

4,1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1588112.75

301741.42

1889854.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dota ri

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

1588112.75

301741.42

1889854.17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

44671.29

8487.55

53158.84

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

36730.73

6978.84

43709.57

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

7940.56

1508.71

9449.27

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VIZAT spre neschimbate ____secretar

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

s

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

165696.14

31482.27

197178.41

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

210367.43

39969.82

250337.25

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1880143.56

357227.28

2237370.84

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1)

1658468.44

315109.00

1973577.44

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. EUROBUILDING IDEEA


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

29978.88

5695.99

35674.87

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

29978.88

5695.99

35674.87

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

5235.02

994.65

6229.67

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3795.39

721.13

4516.52

3.5

Proiectare

14134.56

2685.56

16820.12

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3,5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4188.02

795.72

4983.74

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2879.26

547.06

3426.32

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2} {fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7067.28

1342.78

8410.06

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

18114.29

3441.72

21556.01

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

392.63

74.60

467.23

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

196.31

37.30

233.61

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

196.31

37.30

233.61

3.8.2. Dirigentie de șantier

17721.66

3367.12

21088.78

Tota

capitol 3

42279.27

8033.06

50312.32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1742186.73

331015.48

2073202.21

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

1742186.73

331015.48

2073202.21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0