Hotărârea nr. 220/2020

Hotărârea nr. 220 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 58 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chfrîstigiltor nr. 11 *13, Tel: *(4021) 209.60 00 Fax: *(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 58 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 58 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 105428/ 17.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr.19/ 04.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • < *1- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■ fegea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr, 231/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu HG 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscaLbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul comun nr. 163/540/23 din 17.03.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2007 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin (1), precum și ari. 166 alin. (2), lit. k).) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici si devizele generale pentru 58

obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexelor 1-3 ce conțin un număr de 123 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

PREȘEDINTE DFNȘEDINȚĂ


ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „h"

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 220

București, 27,08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 126 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CENTRALIZATOR

PRIVIND 58 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

ANEXA 1 la HCLS2 NR........../............

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr Lista oficiala

Adresa bloc de locuințe

Artera

Nr ap.

Arie utilă (MP)

indicatori valorici

Indicator fizici

Total valoare -mii lei-(fara TVA)

Din care, C+M -mii lei-(fara TVA)

Total valoare -mii leitei! TVA)

Din care, C+M -mii lei-(cu TVA)

investiția

Specifică (co!.77 col.5) -mii lei/ mp arie utilă (fara TVA)

Investiția specifică (col.9/ col.5) -mii lei/mparie utilă

(cu TVA)

Economie anuală de energie Kwh/an

Durata de recuperare a investiției -ani-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ALEEA DEDA NR. 1.BL.48/B

ALEEA

132

5943.8

2,549.53

2,261.03

3,033.92

2,690.63

0.38

0.45

459,270.34

3.92

2

ALEEA DIHAM NR.1.BL.B14

ALEEA

54

4256.33

2.042.85

1,813.79

2,430.97

2,158.41

0.43

0.51

501,835.72

3.16

3

ALEEA LUNGULEȚU NR. 2, BL. V1

ALEEA

44

3469.66

2,123.69

1,891.39

2,527.17

2,250.75

0.55

0.65

431,520.20

3.65

4

AUREL VLAICUNR. 147, BL. 20

STR.

44 ap la tr.1; 44 ap la tr.2

6497.84

3,226.52

2,868.92

3,839.54

3,414.01

0.44

0.53

611,005.51

3.59

5

AUREL VLAICU NR. 42-46

STR.

12

3403.6

1,845.79

1,640.88

2,196.47

1,952.65

0.48

0.57

227,936.21

5.28

6

BASARABIA NR. 116, BL. L13B

BD.

30 ap la tr.1; 30 ap la tr.2

6590.78

2,617.01

2,318.66

3.114.22

2,759.20

0.35

0.42

490,424.73

3.66

7

BASARABIA NR. 222, BL. M14

BD.

20 ap la tr.1; 40 ap la tr.2

3942.94

2,654.69

2,367.59

3,159.06

2,817.43

0.60

0.71

597,644.06

2.61

8

BASARABIA NR. 59, BL M27A

BD.

36

3089.72

1,542.79

1,369.20

1,835.90

1,629.35

0.44

0.53

285,371.23

3.08

9

BASARABIA NR. 63, BL. M28

BD.

37

3125.11

1,827.70

1,625.87

2,174.95

1,934.79

0.52

0.62

365,967.52

2.98

10

BASARABIA NR.71.BL A17

BD.

36

2644.89

1,473.10

1,308.81

1,752.97

1,557.48

0.49

0.59

180,253.63

5.12

11

BASARABIA NR. 87, BL. MR3

BD.

27

2618.34

1,459.93

1,297.10

1,737.30

1,543.54

0.50

0.59

178,763.46

5.26

12

CĂREI NR. 9, BL B32

STR.

54

4705.79

2,336.86

2,076.24

2,780.84

2,470.73

0.44

0.53

532,476.12

3.13

13

CERNĂUȚI NR. 11, BL A9 Ț

AItr.

52

4259.52

2,082.31

1,849.33

2,477.93

2,200.70

0.43

0.52

454,138.84

3.31

secrewv

14

CERNĂUȚI NR.11.BL M12

STR.

54

3455.49

1,628.07

1,444.13

1,937.38

1,718.52

0.42

0.50

380,522.85

2.96

15

CERNĂUȚI NR. 42, BL. MU BIS

STR.

27 ap la tr.1; 36 ap la tr.2

5222.52

2,824.17

2.512.77

3,360.75

2,990.20

0.48

0.57

624,822.70

2.74

16

CERNĂUȚI NR. 5, BL. B23, SC. B

STR.

54

4477.28

1,918.84

1,701.16

2,283.40

2,024.38

0.38

0.45

470,122.91

3.08

17

CHIȘINĂU NR. 10, BL. M4

BD.

30 ap la tr.1; 40 ap la tr.2; 30 ap ia tr.3

8040.71

3,890.08

3,457.49

4,629.17

4,114.41

0.43

0.51

573,138.31

3.70

18

CHIȘINĂU NR. 12, BL. B22, SC. 1

BD.

54

4261.32

1,915.15

1,698.81

2,279.01

2,021.58

0.40

0.47

295,628.13

4.60

19

CHIȘINĂU NR. 14, BL. M6

BD.

35

2511.09

1,496.75

1,330.77

1,781.11

1,583.62

0.53

0.63

269,928.63

3.42

20

CHIȘINĂU NR. 17. BL A2

BD.

54 ap latr.1; 54 apia tr.2

6911.22

3,285.90

2,919.56

3,910.20

3,474,27

0.42

0.50

733,244.05

3.07

21

CHIȘINĂU NR. 23, BL. A7

BD.

43

3841.69

2,098.49

1,865.95

2,497.18

2,220.48

0.49

0.58

349,307.76

3.36

22

CHIȘINĂU NR. 24, BL. M14, SC. 1

BD.

43

3855.59

1,992.91

1,770.66

2,371.54

2,107.32

0.46

0.55

328,861.57

3.27

23

CHIȘINĂU NR. 25, BL. A8

BD.

44

3919.31

2,007.27

1,783.55

2,388.63

2,122.42

0.46

0.54

315,541.02

3.61

24

CHIȘINĂU NR. 9. BL. A5 BIS

BD.

76 ap la tr.1; 76 ap la tr.2

8840.88

4,040.29

3,589.13

4,807.92

4,271.06

0.41

0.48

1,047,891.55

2.63

25

DROBETANR. 19A, BL. DROBETA NR. 19A

STR.

42

3716.47

2,068.65

1,840.00

2,461.68

2,189.59

0.50

0.59

416,055.28

2.84

26

FĂINARI NR. 20, BL 53, SC. A

STR.

43

3755.55

1,986.94

1,766.06

2,364.43

2,101.61

0.47

0.56

342,275.26

3.71

27

FĂINAR1 NR. 22, BL. 55

STR.

43

3771.01

1,984.32

1,763.47

2,361.32

2,098.53

0.47

0.56

345,377.20

3.68

23

LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. A

STR.

43

3085.71

1,753.98

1,559.45

2,087.21

1,855.74

0.51

0.60

313,422.83

3.39

29

LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. B

STR.

40

3958.81

1.756.28

1,556.71

2.089.95

1,852.49

0.39

0.47

297,114.24

3.36

30

MATEI VOIEVOD NR. 137, BL. D18, SC. B

STR.

23 ap la tr.1; 9 apia tr.2

3803.33

1,833.58

1,627.45

2,181.94

1,936.67

0.43

0.51

344,096.79

3.75

31

MIEILOR NR.22, BL. 224

STR.

98

5433.7

2,626.36

2,333.10

3,125.34

2,776.38

0.43

0.51

394,372.36

4.00

_______________1

32

MIHAIBRAVU NR. 108, BL. D1

spre r

/iZAT

estfurr

bare2

7

2750.96

1,597.53

1,420.29

1,901.04

1,690.15

0.52

0.61

250,480.71

4.02

33

MIHAIBRAVU NR. 110, BL. D2, SC. A

șos.

27

2750.96

1,473.50

1,308.41

1,753.44

1,557.01

0.48

0.57

242,873.00

3.98

34

MIHAI BRAVU NR. 110, BL. D2, SC. B

șos.

40

3850.98

1,995.21

1,772.76

2,374.28

2,109.59

0.46

0.55

318,197.23

3.24

35

MIHAI BRAVU NR. 112, BL D3

șos.

27

2745.28

1,432.94

1,272.11

1,705.17

1,513.81

0.46

0.55

240,336.89

3.88

36

MIHAI BRAVU NR. 114, BL. D4

șos.

27

2750.96

1,430.72

1,270.10

1,702.53

1,511.42

0.46

0.55

233,327.48

3.98

37

MIHAI BRAVU NR. 12, BL. P21-P21A

șos.

40 ap la ir. 1; 30 apia tr.2; 30 ap la tr.3

11399.81

5,412.98

4,814.12

6,441.43

5,728.81

0.42

0.50

915,070.76

3.78

38

MIHAI BRAVU NR. 122, BL. D27, SC. A

ȘOS.

40

3451.43

1,706.68

1,514.93

2,030.93

1.802.76

0.44

0.52

278,547.23

3.92

39

MIHAI BRAVU NR. 126, BL. D25

șos.

25

1895.23

1,178.77

1,047.46

1,402.71

1,246.48

0.55

0.66

186,338.66

3.74

40

MIHAI BRAVU NR. 130, BL. D23

șos.

30

2887.51

1,570.88

1,395.60

1,859.33

1,660.76

0.48

0.58

197,971.26

4.78

41

MIHAI BRAVU NR. 134, BL. D21

șos.

23 ap la tr.1; 30 ap la tr.2

4953.05

2,493.76

2,216.21

2,967.55

2,637.29

0.45

0.53

366,836.52

4.65

42

MIHAI BRAVU NR. 184, BL. 213, SC. 1

șos.

32

2855.04

1,568.88

1,393.91

1,866.93

1,658.75

0.49

0.58

226,314.88

4.72

43

MIHAI BRAVU NR. 190. BL. 205

șos.

33

3267.48

1,796.84

1,597.20

2.138.21

1,900.67

0.49

0.58

245,84832

4.62

44

MIHAI BRAVU NR. 41, BL. 4 BIS

șos.

20 ap la tr.1; 21 ap la tr.2

3783.2

2,217.73

1,974.41

2,639.08

2,349.54

0.52

0.62

287,484.50 1

3.62

45

MOȘILOR NR. 213, BL. 21A. SC. 2

CALEA

70

3244.56

1,619.50

1,437.98

1,927.19

1,711.19

0.44

0.53

374,995.15

3.09

46

MOȘILOR NR. 243, BL. 47 BIS

CALEA

32

2660.18

1,283.41

1,138.31

1,527.24

1,354.59

0.43

0.51

186,760.15

3.54

47

MOȘILOR NR. 251. BL. 51 BIS

CALEA

33

2523.92

1,797.98

1,602.04

2,139.58

1,906.43

0.63

0.76

361,716.28

3.27

48

MOȘILOR NR. 260, BL. 6, SC. A

CALEA

32

3254.28

1,771.61

1,574.79

2,108.20

1,874.00

0.48

0.58

308,893.11

3.10

49

MOȘILOR NR. 268-270, BL. 14, SC. 2

CALEA

32

2626.36

1,589.92

1,414.67

1,891.99

1,683.46

0.54

0.64

333,480.17

3.06

50

PESCĂRUȘULUI NR. 1, BL. B23

STR.

54

4468.77

1,996.85

1,771.48

2,376.23

2,108.06

0.40

0.47

443,640.40

3.46

51

PESCĂRUȘULUI NR. 10. BL.D5

V

spre n*

1ZAT

•SChîfTîl

130

2082.49

1,436.91

1,279.90

1,709.91

1,523.08

0.61

0.73

290,652.16

2.73

---------


L_SECRETAR j


52

PESCĂRUȘULUI NR. 2, BL. B19

STR.

54 ap la 8.1; 54 ap ta tr.2

8725.58

3,935.40

3,495.92

4,683.11

4,160.14

0.40

0.48

975,190.35

3.11

53

PESCĂRUȘULUI NR. 4, BL. 320

STR.

54

4506.9

2,086.68

1,851.98

2,483.13

2,203.86

0.41

0.49

513,921.96

3.23

54

PESCĂRUȘULUI NR. 9. BL MU

STR.

52

4196.33

1,822.94

1,616.26

2,169.28

1,923.35

0.39

0.45

423,132.11

3.34

55

ROVINE NR. 1, BL. 67

STR.

54

4261.32

2,146.65

1,907.23

2,554.49

2,269.61

0,45

0.53

470,048.57

3.61

56

TRAIAN NR. 195, BL. 24, SC. A

STR.

35

2315.08

1,531.99

1,364.23

1,823.05

1,623.43

0.59

0.70

269,362.87

3.27

57

TRAIAN NR.248, BL. 30B, SC. A

STR.

24

3210.45

1.516.80

1.345.52

1.804.97

1,601.17

0.42

0.50

268,721.80

3.60

58

TRAIAN NR. 248, BL. 30B, SC. B

STR.

24

2862.08

1,533.14

1,362.03

1,824.41

1,620.82

0.48

0.57

255,527.68

4.73

VSZAT spre neschîmbare SECRETAR

Director Executiv DACP, Ing. Victorița Bocea


Șef Birou Investiții, Anca Mihatfla Zmău

Șef Serviciu SJfcTDC,ProiectantINDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

PENTRU 58 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

VIZAT spre neschimbate i _ȘECREWL. 1

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

fcouggj A    -

M  o#     /

B030 j Adresa bloc de locuințe                 | ALEEA DEDA NR. 1, BL. 48 B

Număr apartamente

132

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5943.8

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,549.53

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,261.03

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.38

Indici valorici

Total valoare (mii iei)

3,033.92

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,690.63

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.45

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

459,270.34

Economia anuala de energie - tep/an

37.65

Durata de recuperare a investiției - ani

3.92

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

58.93

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

92,956.32

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,356.62

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

678.31

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

226.10

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,614,377.98

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

807,188.99

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

269,063.00

LaH.C.L.S.ZNR......../2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

VIZAT 1 spre neschimbate ' SECRETAR J

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

z<° Cl E’’^X

/ concrete

î _ OfS/GN                    7

\/olutions

X.L s ’     'V/                          /
B063 '     | Adresa bloc de locuințe                 | ALEEA DIHAM NR, 1, BL. B14

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4256.33

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,042.85

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,813.79

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,430.97

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,158.41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.51

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

501,835.72

Economia anuala de energie - tep/an

41.13

Durata de recuperare a investiției - ani

3.16

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.43

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

101,919.58

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,088.27

Bugetul local -30%(C+M) -mii lei

544.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

181.38

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,295,045.08

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

647,522.54

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

215,840.85

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

VÎZAT | spre neschimbate ■ SECRETAR |

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

( C°^£r A

Z J        l

. țix'r/                 \   /

B010 J Adresa bloc de locuințe                | ALEEA LUNGULEȚU NR. 2, BL VI |

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3469.66

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,123.69

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,891.39

Investiția specifica- mii lel/mp a.u.

0.55

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,527.17

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,250.75

Investiția specifica- mii îei/mp a.u.

0.65

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

431,520.20

Economia anuala de energie - tep/an

35.37

Durata de recuperare a investiției - ani

3.65

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de ia data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64.67

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

87,339.69

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,134.83

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

567.42

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

189.14

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,350,450.82

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

675,225.41

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

225,075.14

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B029

Adresa bloc de locuințe

STR. AUREL VLAICU NR. 147, BL. 20

Număr apartamente

44 ap la tr.l; 44 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6497.84

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,226.52

(faraTVA)

din care C+M (mii lei)

2,868.92

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.44

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,839.54

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,414.01

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.53

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

611,005.51

Economia anuala de energie - tep/an

50.08

Durata de recuperare a investiției - ani

3.59

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de ia data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64.36

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

125,747.71

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,721.35

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

860.68

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

286.89

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,048,407.30

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,024,203.65

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

341,401.22

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQ ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

VIZAT [ spre neschimbate , _ȘECREWL.J

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Zi’

\

■—Z"

\ sS>0fl5J ml         /

B037       { Adresa bloc de locuințe                 j STR. AUREL VLAICU NR. 42-46

Număr apartamente

12

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3403.6

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,845.79

(faraTVA)

din care C+M (mii lei)

1,640.88

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,196.47

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,952.65

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.57

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

227,936.21

Economia anuala de energie - tep/an

18.68

Durata de recuperare a investiției - ani

5.28

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

86.81

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

46,134.29

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

984.53

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

492.26

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

164.09

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,171,588.27

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

585,794.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mi[lei         _

195,264.71

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B038       | Adresa bloc de locuințe                 | BD. BASARABIA NR. 116, BL L13B |

Număr apartamente

30 ap la tr.l; 30 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6590.78

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,617.01

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,318.66

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.35

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,114.22

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,759.20

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.42

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

490,424.73

Economia anuala de energie - tep/an

40.20

Durata de recuperare a investiției - ani

3.66

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.38

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

101,098.61

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,391.19

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

695.60

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

231.87

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,802,866.53

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

901,433.27

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

300,477.76

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B039       | Adresa bloc de locuințe                 j BD. BASARABIA NR. 222, BL. M14 |

Număr apartamente

20 ap la tr.l; 40 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3942.94

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,654.69

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,367,59

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.60

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,159.06

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,817.43

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.71

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

597,644.06

Economia anuala de energie - tep/an

48.99

Durata de recuperare a investiției - ani

2.61

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției fa terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

76.78

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 - kg CO2/an

120,963.16

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,420.55

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

710.28

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

236.76

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,690,456.93

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

845,228.47

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

281,742.82

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B04Q I Adresa bloc de locuințe                 [ BD. BASARABIA NR. 59, BL~M27A~~|

Număr apartamente

36

Arta utila a blocului de locuințe (mp)

3089.72

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,542.79

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,369.20

Investiția specifica- mii iei/mp a.u.

0.44

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,835.90

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,629.35

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.53

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

285,371.23

Economia anuala de energie - tep/an

23.39

Durata de recuperare a investiției - ani

3.08

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

72.72

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

57,759.14

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

821.52

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

410.76

fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

136.92

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

964,307.57

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

482,153.79

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

160,717.93

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

| Adresa bloc de locuințe

6041

BD. BASARABIA NR. 63, BL. M28

Număr apartamente

37

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3125.11

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,827.70

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,625.87

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.52

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,174.95

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,934.79

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.62

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

365,967.52

Economia anuala de energie - tep/an

30.00

Durata de recuperare a investiției - ani

2.98

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

69.12

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

74,812.66

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

975.52

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

487.76

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

162.59

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,160,871.66

Bugetul local -30%(C+M) -mii lei

580,435.83

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

193,478.61

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.VÎZAT spre neschimbate ’

SECRETAR |

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

VIZAT spre neschimbate SECRETAR.

Proiectant ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

/ CONCRETE & \               '/

DESIGN                 £34---

\ SOLUTIONS !               7

\& skl                 /

BD42 | Adresa bloc de locuințe                 | BD. BASARABIA NR. 71, BL. A17

Număr apartamente

36

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2644.89

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,473.10

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,308.81

Investiția specifica- mii iei/mp a.u.

0.49

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,752.97

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,557.48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.59

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

180,253.63

Economia anuala de energie -tep/an

14.77

Durata de recuperare a investiției - ani

5.12

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

63.97

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

36,670.85

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 6D%(C+M) -mii lei

785.28

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

392.64

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

130.88

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

934,487.18

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

467,243.59

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

155,747.86

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B043       | Adresa bloc de locuințe                 | BD. BASARABIA NR. 87, BL, MR3 |

Număr apartamente

27

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2618.34

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,459.93

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,297.10

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.50

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,737.30

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,543.54

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.59

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

178,763.46

Economia anuala de energie - tep/an

14.65

Durata de recuperare a investiției - ani

5.26

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.47

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 - kg C02/an

36,677.63

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

778.26

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

389.13

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

129.71

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

926,126.56

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

463,063.28

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- lO7o(C+M) -mii lei

154,354.43

r—vizat"' 1 spre noschlmțrare L SECRbțfâ—1

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

z 'O            \

OESIGN         -----

\ SOLUT'ONSJ

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


B044        | Adresa bloc de locuințe ~       '      | STR. CĂREI NR. 9, BL. B32

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4705.79

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,336.86

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,076.24

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.44

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,780.84

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,470.73

Investiția specifica- mii lei/mp a.u,

0.53

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

532,476.12

Economia anuala de energie - tep/an

43.65

Durata de recuperare a investiției - ani

3.13

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incaizire corespunzător blocului izolattermic - kWh/mp a.u. *an

64.78

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

109,250.30

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,245.75

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

622.87

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

207.62

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,482,436.99

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

741,218.49

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

247,072.83


--------!

spre nesch'^’e ț

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

/ \

/ CONCRETE 8. \        -

OESIGN              xtZ

\ SOLUTIONS/        .

sML              ‘ /

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

BO45 | Adresa bloc de locuințe                 | STR. CERNĂUȚI NR. 11, BL. A9

Număr apartamente

52

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4259.52

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,082.31

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,849.33

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,477.93

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,200.70

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.52

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

454,138.84

Economia anuala de energie - tep/an

37.22

Durata de recuperare a investiției - ani

3.31

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.99

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

94,298.75

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,109.60

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

554.80

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

184.93

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,320,418.47

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

660,209.23

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

220,069.74

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILD1NG IDEEA S.R.L.

/ -           i x


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B046       | Adresa bloc de locuințe                 | STR, CERNĂUȚI NR. 11, BL. M12~

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3455.49

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,628.07

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,444.13

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.42

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,937.38

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,718.52

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.50

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

380,522.85

Economia anuala de energie - tep/an

31.19

Durata de recuperare a investiției - ani

2.96

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.15

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

77,017.82

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

866.48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

433.24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

144.41

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,031,112.06

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

515,556.03

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

171,852.01

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B047

Adresa bloc de locuințe

STR. CERNĂUȚI NR. 42, BL. MII

BIS

Număr apartamente

27 ap la tr.l; 36 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5222.52

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,824.17

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,512,77

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,360.75

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,990.20

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.57

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

624,822.70

Economia anuala de energie - tep/an

51.21

Durata de recuperare a investiției - ani

2.74

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78.31

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

126,464.12

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,507.66

Bugetul local - 30%(C+M) -mii iei

753.83

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

251.28

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,794,118.27

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

897,059.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

299,019.71

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


f             * \

+ '

CONCRET &

DESIGN SOLUTIONS

..XX      A’

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B051

Adresa bloc de locuințe

STR. CERNĂUȚI NR. 5, BL. B2B, SC. B

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4477.28

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,918.84

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,701.16

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.38

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,283.40

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,024.38

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.45

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

470,122.91

Economia anuala de energie - tep/an

38.53

Durata de recuperare a investiției - ani

3.08

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

62.47

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COZ - kg CO2/an

95,478.92

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,020.70

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

510.35

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

170.12

Sursa de finanțare (cu TVA)

l_

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,214,627.29

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

607,313.64

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

202,437.88

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B057       [ Adresa bloc de locuințe                 | BD. CHIȘINĂU NR. 10, BL. M4

Număr apartamente

30 ap la tr.l; 40 ap la tr.2; 30 ap la tr.3

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

8040.71

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,890.08

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,457.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,629.17

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

4,114.41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.51

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

573,138.31

Economia anuala de energie - tep/an

46.98

Durata de recuperare a investiției - ani

3.70

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) • ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.27

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

116,432.47

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,074.49

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,037.25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

345.75

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,442,098.48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,221,049.24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

407,016,41

Proiectant

ASOCIEREA:


S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B058

Adresa bloc de locuințe

BD. CHIȘINĂU NR. 12, BL. B22, SC.

1

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4261.32

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,915.15

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,698.81

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.40

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,279.01

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,021.58

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.47

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

295,628.13

Economia anuala de energie - tep/an

24.23

Durata de recuperare a investiției - ani

4.60

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

62.89

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

62,295.42

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,019.28

Bugetul local -30%{C+M) -mii lei

509.64

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

169.88

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,212,948.78

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

606,474.39

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

202,158.13

Proiectant

ASOCIEREA:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

BO59 | Adresa bloc de locuințe                 j BD. CHIȘINĂU NR. 14, BL. M6

Număr apartamente

35

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2511.09

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,496.75

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,330.77

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.53

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,781.11

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,583.62

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.63

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

269,928.63

Economia anuala de energie - tep/an

22.13

Durata de recuperare a investiției - ani

3.42

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

77.26

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

54,633.56

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

798.46

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

399.23

Fondul de reparatii ai asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

133.08

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

950,170.47

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

475,085.24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

158,361.75

Proiectant

ASOCIEREA:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B064 j Adresa bloc de locuințe                ~|~BD. CHIȘINĂU NR. 17, BL. A2

Număr apartamente

54 ap la tr.l; 54 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6911.22

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,285.90

[fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,919.56

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.42

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,910.20

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,474.27

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.50

indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

733,244.05

Economia anuala de energie - tep/an

60.10

Durata de recuperare a investiției - ani

3.07

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de fa data recepției ia terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.47

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

148,917.11

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,751.73

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

875.87

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

291.96

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,084,563.32

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,042,281.66

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

347,427.22

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B060       | Adresa bloc de locuințe                 | BD. CHIȘINĂU NR. 23, BL. A7

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3841.69

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,098.49

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,865.95

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.49

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,497.18

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,220.48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.58

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

349,307.76

Economia anuala de energie - tep/an

28.63

Durata de recuperare a investiției - ani

3.36

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.02

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 - kg CO2/an

71,308.34

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,119.57

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

559.78

Fondul de reparatii a! asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

186.59

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,332,286.50

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

666,143.25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

222,047.75

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


MV'--


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS

S R l

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B061

Adresa bloc de locuințe

BD. CHIȘINĂU NR, 24, BL. M14, SC. 1

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3855.59

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,992.91

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,770.86

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.46

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,371.54

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,107.32

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.55

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

328,861.57

Economia anuala de energie - tep/an

26.96

Durata de recuperare a investiției - ani

3.27

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

63.54

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 - kg C02/an

66,561.58

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%{C+M) -mii iei

1,062.51

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

531.26

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

10%(C+M) -mii lei

177.09

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,264,391.20

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

632,195.60

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

210,731.87

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


/* ■


CONCRETE&

design'

SOLUTIONS

S R i.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B062       | Adresa bloc de locuințe                 | BD. CHIȘINĂU NR. 25, BL. A8

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3919.31

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,007.27

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,783.55

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.46

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,388.63

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,122.42

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.54

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

315,541.02

Economia anuala de energie - tep/an

25.86

Durata de recuperare a investiției - ani

3.61

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.23

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

68,162.60

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,070.13

Bugetul local -30%(C+M) -mii lei

535.06

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

178.35

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,273,453.74

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

636,726.87

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

212,242.29

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B065

| Adresa bloc de locuințe

| BD. CHIȘINĂU NR. 9, BL. AS BIS

Număr apartamente

76 ap la tr.l; 76 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

8840.88

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,040.29

țfara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,589.13

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.41

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,807.92

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

4,271.06

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

1,047,891.55

Economia anuala de energie - tep/an

85.89

Durata de recuperare a investiției - ani

2.63

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

69.93

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

212,093.25

Sursa de finanțare (fa ra TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,153.48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,076.74

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

358.91

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,562,637.97

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,281,318.98

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

427,106.33

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B033

Adresa bloc de locuințe

STR. DROBETA NR. 19A, BL.

DROBETA NR. 19A

Număr apartamente

42

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3716.47

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,068.65

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,840.00

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.50

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,461.68

(cu TVA)

din care C+M (mii tei)

2,189.59

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.59

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

416,055.28

Economia anuala de energie -tep/an

34.10

Durata de recuperare a investiției - ani

2.84

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.30

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

84,209.59

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,104.00

Bugetul local - 30%(C+M) -mii iei

552.00

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

184.00

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,313,756.51

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

656,878.26

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

218,959.42

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS

..ft Srt.L

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B034        | Adresa bloc de locuințe                  | STR. FĂINARI NR. 20, BL. 53, SC. A |

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3755.55

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,986.94

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,766.06

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.47

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,364.43

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,101.61

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.56

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

342,275.26

Economia anuala de energie - tep/an

28.06

Durata de recuperare a investiției - ani

3.71

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

70.42

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

69,574.61

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,059.64

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

529.82

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

176.61

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,260,967.57

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

630,483.78

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

210,161.26

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.CONCRET6 &

soluT'°ns


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B035

STR. FĂINARI NR. 22, BL. 55

Adresa bloc de locuințe

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3771.01

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,984.32

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,763.47

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.47

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,361.32

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,098.53

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.56

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

345,377.20

Economia anuala de energie - tep/an

28.31

Durata de recuperare a investiției - ani

3.68

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.59

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

69,904.35

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,058.08

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

529.04

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

176.35

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,259,116.89

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

629,558.45

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

209,852.82

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B026

Adresa bloc de locuințe

STR. LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. A

Număr apartamente

43

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3085.71

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,753.98

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,559.45

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.51

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,087.21

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,855.74

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.60

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

313,422.83

Economia anuala de energie - tep/an

25.69

Durata de recuperare a investiției - ani

3.39

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.84

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

63,982.72

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

935.67

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

467.83

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

155.94

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,113,446.30

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

556,723.15

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

185,574.38

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING ÎDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

BO27

Adresa bloc de locuințe

STR. LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. B

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3958.81

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,756.28

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,556.71

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.39

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,089.95

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,852.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.47

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

297,114.24

Economia anuala de energie - tep/an

24.35

Durata de recuperare a investiției - ani

3.36

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65.00

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

64,586.69

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

934.03

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

467.01

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

155.67

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,236,997.55

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

618,498.78

Fondul de reparatii ai asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

206,166.26

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S! S.C. EURO BUILD1NG IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B002

Adresa bloc de locuințe

STR. MATEI VOIEVOD NR. 137, BL. 018, SC. B

Număr apartamente

23 ap la tr.l; 9 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3803.33

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,833.58

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,627.45

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,181.94

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,936.67

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.51

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

344,096.79

Economia anuala de energie -tep/an

28.20

Durata de recuperare a investiției - ani

3.75

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incaizire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

77.23

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

69,645.19

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

976.47

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

488.24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

162.75

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,157,795.74

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

578,897.87

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

192,965.96

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESiGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.CONCRETE <S DESIGN SOLUTIONS

X. s’< l

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B009        | Adresa bloc de locuințe                  | STR. MIEILOR NR. 22, BL. 224

Număr apartamente

98

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5433.7

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,626.36

(fara TVA)

din care C+-M (mii lei)

2,333.10

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,125.34

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,776.38

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.51

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

394,372.36

Economia anuala de energie - tep/an

32.33

Durata de recuperare a investiției - ani

4.00

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

56.76

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

79,820.97

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,399.86

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

699.93

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

233.31

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,665,830.87

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

832,915.43

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

277,638.48

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

BOOS

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIMAI BRAVU NR. 108, BL. Dl

Număr apartamente

27

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2750.96

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,597.53

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,420.29

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.52

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,901.04

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,690.15

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.61

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

260,480.71

Economia anuala de energie - tep/an

21.35

Durata de recuperare a investiției - ani

4.02

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

73.80

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

53,443.89

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

852.18

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

426.09

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

142.03

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

989,122.89

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

494,561.45

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

164,853.82

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

BOII

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 110, BL

D2, SC. A

Număr apartamente

27

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2750,96

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,473.50

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,308.41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,753.44

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,557.01

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.57

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

242,873.00

Economia anuala de energie - tep/an

19.91

Durata de recuperare a investiției - ani

3.98

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru in cal zire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

77.06

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

49,157.50

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

785.04

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

392.52

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

130.84

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,168,843.04

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

584,421.52

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

194,807.17

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B012

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 110, BL

D2, SC. B

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3850.98

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,995.21

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,772.76

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.46

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,374.28

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)                    1

2,109.59

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.55

Indicatori fizici

Economia anuala de energie kWh/an

318,197.23

Economia anuala de energie - tep/an

26.08

Durata de recuperare a investiției - ani

3.24

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.04

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

64,403.12

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,063.66

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

531.83

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

177.28

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,346,317.42

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

673,158.71

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

224,386.24

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B006

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIMAI BRAVU NR. 112, BL.

D3

Număr apartamente

27

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2745.28

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,432.94

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,272.11

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.46

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,705.17

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,513.81

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.55

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

240,336.89

Economia anuala de energie - tep/an

19.70

Durata de recuperare a investiției - ani

3.88

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

69.76

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

53,311.17

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

763.27

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

381.63

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

127.21

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

898,618.76

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

449,309.38

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

149,769.79

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B007

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 114, BL. D4

Număr apartamente

27

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2750.96

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,430.72

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,270.10

investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.46

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,702.53

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,511.42

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.55

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

233,327.48

Economia anuala de energie - tep/an

19.13

Durata de recuperare a investiției - ani

3.98

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.87

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

47,225.48

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

762.06

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

381.03

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

127.01

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

895,007.54

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

447,503.77

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

149,167.92

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

BDO1

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 12, BL. P21-P21A

Număr apartamente

40 ap la tr.l; 30 ap la tr.2; 30 ap la tr.3

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

11399.81

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

5,412.98

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

4,814.12

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.42

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

6,441.43

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

5,728.81

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.50

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

915,070.76

Economia anuala de energie - tep/an

75.01

Durata de recuperare a investiției - ani

3.78

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

68.14

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

188,637.26

Sursa de finanțare {fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,888.47

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,444.24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

481.41

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

3,399,991.48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,699,995.74

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

566,665.25

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B013

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 122, BL. D27, SC. A

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3451.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,706.68

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,514.93

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.44

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,030.93

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,802.76

Investiția specifica- mii iei/mp a.u.

0.52

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

278,547.23

Economia anuala de energie - tep/an

22.83

Durata de recuperare a investiției - ani

3.92

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWb/mp a.u. *an

74.07

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

56,377.96

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

908.96

Bugetul local -30%(C+M) -mii lei

454.48

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

151.49

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,165,771.70

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

582,885.85

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

194,295.28

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B014

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAJ BRAVU NR. 126, BL.

D25

Număr apartamente

25

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1895.23

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,178.77

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,047.46

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.55

indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,402.71

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,246.48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.66

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

186,338.66

Economia anuala de energie - tep/an

15.27

Durata de recuperare a investiției - ani

3.74

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru Încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

74.50

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

37,714.94

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

628.48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

314.24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

104.75

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,165,876.52

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

582,938.26

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

194,312.75

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B015

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 130, BL.

D23

Număr apartamente

30

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2887.51

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,570.88

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,395.60

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,869.33

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,660.76

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.58

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

197,971.26

Economia anuala de energie - tep/an

16.23

Durata de recuperare a investiției - ani

4.78

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

63.47

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

41,799.32

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

837.36

Bugetul loca! - 30%(C+M) -mii iei

418.68

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

139.56

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

961,007.57

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

480,503.78

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

160,167.93

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B016

Adresa bloc de locuințe _

ȘOS. MIMAI BRAVU NR. 134, BL D21

Număr apartamente

23 ap la tr.l; 30 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4953.05

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,493.76

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,216.21

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.45

indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,967.55

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

,    2,637.29

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.53

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

366,836.52

Economia anuala de energie - tep/an

30.07

Durata de recuperare a investiției - ani

4.65

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.02

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

74,247.71

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,329.73

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

664.86

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

221.62

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,507,889.77

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

753,944.88

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

251,314.96

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B008

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVII NR. 184, BL.

213, SC. 1

Număr apartamente

32

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2855.04

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,568.86

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,393.91

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.49

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,866.93

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,658.75

Investiția specifica- mii lei/mp a.u,

0.58

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

226,314.88

Economia anuala de energie -tep/an

18.55

Durata de recuperare a investiției - ani

4.72

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64.53

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

45,806.13

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

836.35

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

418.17

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

139.39

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

995,250.91

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

497,625.46

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

165,875.15

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

8017

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 190, BL.

205

Număr apartamente

33                    ।

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3267.48

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,796.84

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,597.20

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.49

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,138.21

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,900.67

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.58

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

245,848.52

Economia anuala de energie - tep/an

20.15

Durata de recuperare a investiției - ani

4.62

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

63.60

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

54,781.75

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

958.32

Bugetul focal - 30%(C+M) -mii lei

479.16

Fondul de reparații al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

159.72

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,140,403.67

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

570,201.83

190,067.28

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B018

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 41, BL 4 BIS

Număr apartamente

20 ap la tr.l; 21 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3783.2

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,217.73

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,974.41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.52

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,639.08

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,349.54

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.62

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

287,484.50

Economia anuala de energie - tep/an

23.56

Durata de recuperare a investiției - ani

3.62

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

74.63

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

58,449.45

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,184.64

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

592.32

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

197.44

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,409,726.73

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

704,863.36

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mil lei

234,954.45

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B021

Adresa bloc de locuințe

CALEA MOȘILOR NR. 213, BL. 21A, SC. 2

Număr apartamente

70

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3244.56

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,619.50

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,437.98

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.44

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,927.19

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,711.19

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.53

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

374,995.15

Economia anuala de energie - tep/an

30.74

Durata de recuperare a investiției - ani

3.09

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. ’an

76.59

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

75,899.02

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

862.79

Bugetul loca! - 30%(C+M) -mii lei

431.39

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

143.80

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,026,714.29

Bugetul local -30%(C+M) -mii lei

513,357.15

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

171,119.05

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


CONCRE^ OESIGN

SOUUBOMS^

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B022

Adresa bloc de locuințe

CALEA MOȘILOR NR. 243, BL. 47

BIS

Număr apartamente

32

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2660.18

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,283.41

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,138.31

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.43

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,527.24

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,354.59

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.51

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

186,760.15

Economia anuala de energie - tep/an

15.31

Durata de recuperare a investiției - ani

3.54

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. +an

66.67

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

37,800.25

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

682.99

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

341.49

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

113.83

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

955,741.00

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

477,870.50

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

159,290.17

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

*                  X

CONCRETE &

DESIGN _ SOLUTIONS

s R i.


VVZAÎ ; spre neschimbate SECRETAfLJ

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B023

Adresa bloc de locuințe

CALEA MOȘILOR NR. 251, BL. 51

BIS

Număr apartamente

33

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2523.92

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,797.98

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,602.04

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.63

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,139.58

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,906.43

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.76

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

361,716.28

Economia anuala de energie - tep/an

29.65

Durata de recuperare a investiției - ani

3.27

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

89.23

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

73,211.38

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

961.23

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

480.61

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

160.20

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,187,503.71

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

593,751.86

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

197,917.29

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Si S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.O 5

ONGRtTt&

DE.S'G'"1

SOLUT'ONb

s. sRL .tJ


’ViZAT spre neschimbate ■

SECRETAR . J

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

8032

Adresa bloc de locuințe

CALEA MOȘILOR NR. 260, BL 6, SC. A

Număr apartamente

32

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3254.28

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,771.61

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,574.79

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,108.20

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,874.00

investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.58

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

308,893.11

Economia anuala de energie - tep/an

25.32

Durata de recuperare a investiției - ani

3.10

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.55

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

62,881.47

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

944.87

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

472.44

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

157.48

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(c+M) -mii lei

1,113,052.99

Bugetul local 30%(C+M) -mii lei

556,526.49

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

185,508.83

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS^

VS, S.K L

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B024

Adresa bloc de locuințe

CALEA MOȘILOR NR. 268-270, BL.

14, SC. 2

Număr apartamente

32

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2626.36

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,589.92

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,414.67

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.54

indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,891.99

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,683.46

Investiția specifica- mii lei/mp a.u,

0.64

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

333,480.17

Economia anuala de energie -tep/an

27.33

Durata de recuperare a investiției - ani

3.06

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u, *an

80.62

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

67,496.39

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

848.80

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

424.40

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

141.47

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

990,315.94

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

495,157.97

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

165,052.66

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.VIZAT spre neschimbat , SECRETAR..'

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI

BO52

Adresa bloc de locuințe

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 1, BL.

B23

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4468.77

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,996.85

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,771.48

investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.40

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,376.23

cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,108.06

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.47

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

443,640.40

Economia anuala de energie -tep/an

36.36

Durata de recuperare a investiției - ani

3.46

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

62.96

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

94,100.24

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,062.89

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

531.44

Fondul de reparații al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

177.15

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,264,834.93

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

632,417.46

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

210,805.82

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
ONCRBÎJ DE.SAGN 5oWss

5 R i

V*EȘT+'

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B053

Adresa bloc de locuințe

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 10, BL. D5

Număr apartamente

30

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2082.49

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,436.91

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,279.90

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.61

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,709.91

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,523.08

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.73

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

290,652.16

Economia anuala de energie - tep/an

23.82

Durata de recuperare a investiției - ani

2.73

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

80.02

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

58,828.00

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

767.94

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

383.97

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

127.99

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

913,850.53

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

456,925.26

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

152,308.42

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B054

Adresa bloc de locuințe

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 2, BL. 819

Număr apartamente

54 ap la tr.l; 54 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

8725.58

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,935.40

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,495.92

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.40

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,683.11

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

4,160.14

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

975,190.35

Economia anuala de energie -tep/an

79.93

Durata de recuperare a investiției - ani

3.11

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.98

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

200,760.09

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,097.55

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,048.77

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

349.59

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,496,083.90

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,248,041.95

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

416,013.98

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B048

Adresa bloc de locuințe

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 4, BL.

B20

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4506.9

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,086.68

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,851.98

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.41

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,483.13

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,203.86

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.49

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

513,921.96

Economia anuala de energie - tep/an

42.12

Durata de recuperare a investiției - ani

3.23

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64.42

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 - kg CO2/an

105,799.88

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,111.19

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

555.59

Fondul de reparatii ai asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

185.20

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,322,313.53

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

661,156.76

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

220,385.59

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B049

Adresa bloc de locuințe

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 9, BL.

MII

Număr apartamente

52

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4196.33

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,822.94

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,616.26

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.39

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,169.28

(CU TVA)

din care C+M (mii lei)

1,923.35

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.46

indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

423,132.11

Economia anuala de energie - tep/an

34.68

Durata de recuperare a investiției - ani

3.34

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției ia terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.91

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

85,641.94

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

969.76

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

484.88

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

161.63

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,154,011.71

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

577,005.85

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10°/o(C+M) -mii lei

192,335.28

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Z-O           *■ \

\ S^'ONSJ

ri*z

|        B036        | Adresa bloc de locuințe                  | STR. ROVINE NR. 1, BL.~67

Număr apartamente

54

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

4261.32

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,146.65

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,907.23

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.45

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,554.49

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,269.61

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.53

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

470,048.57

Economia anuala de energie - tep/an

38.53

Durata de recuperare a investiției - ani

3.61

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66.17

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

95,137.83

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,144.34

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

572.17

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

190.72

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,361,765.18

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

680,882.59

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

226,960.86

La H.C.L.S.2NR......../2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B019

Adresa bloc de locuințe

STR. TRAIAN NR. 195, BL. 24, SC.

A

Număr apartamente

35

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2315.08

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,531.99

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,364.23

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.59

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,823.05

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,623.43

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.70

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

269,362.87

Economia anuala de energie - tep/an

22.08

Durata de recuperare a investiției - ani

3.27

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

74.14

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

54,519.04

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

818.54

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

409.27

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

136.42

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

974,057.14

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

487,028.57

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

162,342.86

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B003

Adresa bloc de locuințe

STR. TRAIAN NR. 248, BL. 30B, SC. A

Număr apartamente

24

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3210.45

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,516.80

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,345.52

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.42

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,804.97

(cu TVA)

din care C+M (mii iei)

1,601.17

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.50

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

268,721.80

Economia anuala de energie - tep/an

22.03

Durata de recuperare a investiției - ani

3.60

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.18

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

54,808.61

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

807.31

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

403.66

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii iei

134.55

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

946,625.65

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

473,312.82

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

157,770.94

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BU1LDING IDEEA S.R.L


Xocie r<X


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS

s H L

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B004

Adresa bloc de locuințe

STR, TRAIAN NR. 248, BL. 30B, SC. B

Număr apartamente

24

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2862.08

Indici valorici

Total valoare (mii lei)'

1,533.14

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,362.03

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.48

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,824.41

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,620.82

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.57

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

255,527.68

Economia anuala de energie -tep/an

20.94

Durata de recuperare a investiției - ani

4.73

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. ‘an

64.15

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

51,718.80

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

817.22

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

408.61

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

-10%(C+M)-mii lei

136.20

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,067,051.60

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

533,525.80

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

177,841.93

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
CONCRET? S design Solutions

Șl' «cAnexa J la H.C.L. Sector 2 nr. 220/27.08.2020

DEVIZE GENERALE

PENTRU 58 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ZAHARIA RAZ


'EDINȚA, CRISTIAN


VIZAT spre rieschirnbare SECRETAR

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A ALEEA DEDA NR. 1, BL. 46B


*1) Devizul general este parte componenta a studiului da fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

5,289.98

1,005.10

6,295.08

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,101.22

779.23

4,880.45

3.5

Proiectare

20,268.36

3,850.99

24,119.35

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

25,371.08

4,820.50

30,191.58

TOTAL CAPITOLUL 3

60,530.64

11,481.82

72,012.46

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,233,973.92

424,455.05

2,658,428.97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,233,973.92

424,455.05

2,658428.97

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

27,059.66

5,141.34

32,201.00

5.1.1. Lucrări de construcții

27,059.66

5,141.34

32,201.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

227,961.34

43,312.65

271,273.99

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

255,021.00

48,453.99

303,474.99

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                     -

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

o.oo1

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,549,525.56

484,390.86

3,033,916.41

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,261,033.58

429,596.38

2,690,629.97

Beneficiar/lnvestitor:

VIZAT spre nes chim bare

SECRETAR......

Proiectant, K         ?         £ & \

ASOCIEREA: U / /            a

CONCRETE & DES l$l SOLUTIONS             . /

EUROBUILDINGIDEEA S.R.LX           .   .//

\      S ” v jX/


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI ALEEA DIHAMNR. 1, BL. B14

"1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,788.13

719.74

4,507.87

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,936.87

558.01

3,494.88

3.5

Proiectare

14,514.09

2,757.68

17,271.77

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

20,051.98

3,809.88

23,861.85

TOTAL CAPITOLUL 3

46,791.07

8,871.30

55,662.37

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,788,124.58

339,743.67

2,127,868.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

““(W

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

o.oo

0.00

0.00

4.5

Active neoorporale

“w

0.00

0.00

” TOTAL CAPITOLUL 4

1,788,124.58

339,743,67

2,127,868.25

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,664.05

4,876.17

30,540.22

-

5.1.1. Lucrări de construcții

25,664.05

4,876.17

30,540.22

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

182,269.06

34,631.12

216,900.19

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

207,933.12

39,507.29

247,440.41

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

o.oo

0.00

0,00

TOTAL GENERAL:

2,042,848.76

388,122.26

2,430,971.03

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,813,788.63

344,619.84

2,158,408.47

Beneficiar/lnvestitor:Proiectant, ASOCIEREA: CONCRETE & DESIG EUROBUILDING IDEE


OESlGN


; Aprobat Prirmr TOADER MUGUR Ml/AI 3


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

ALEEA LUNGULEȚU NR. 2, BL. V1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,088.00

586.72

3,674.72

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,394.07

454.87

2,848.94

3.5

Proiectare

11,831.54

2,247.99

14,079.53

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

20,360.21

3,868.44

24,228.65

TOTAL CAPITOLUL 3

43,173.82

8,184.03

51.3S7.84

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,859,067.93

353,222.91

2,212,290.83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0,00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,859,067.93

353,222.91

2,212,290.83

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

32,319.78

6,140.76

38,460.54

5.1.1. Lucrări de construcții

32,319.78

6,140.76

38,460.54

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

189,125.97

35,933.93

225,059.90

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

221,445.75

42,074.69

263,520.44

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli

slteste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,123,687.49

403,481.62

2,527,169,11

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,891,387.70

359,363.6,6

.. W5t37

Proiectantă i

I asocierea\W I

"' VIZAT spre neschimbare recretarJ


CONCRETE 1DESIGN SOLUTIONS S.RL'Ț.obl!

EURO0UILDINGIDEEA S.R.L. \ 5°LU„.

Beneficiar/lnveslitor:


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN STR. AUREL VLAICU NR. 147, BL. 20


RIMArt


Seneficiar/lnvestitor:


’ VIZAT

spre neschimbare SECRETAR„


Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE &

EUROBUILDlN


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.oo

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

o.oo

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

5,763.08

1,098.79

6,881.87

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,483.51

851.87

5,335.38

3.5

Proiectare

22,157.63

4,209.95

26,367.58

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00'

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

31,585.64

6,001.27

37,586.91

TOTAL CAPITOLUL 3

69,509.86

13,187.87

82,697,73

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,827,174.06

537,163.07

3,364,337.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

O.OOl

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,827,174.06

537,163.07

3,364,337.14

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

41,743.73

7,931.31

49,675.03

5.1.1. Lucrări de construcții

41,743.73

7,931.31

49,675.03

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

288,091.73

54,737.43

342,829.16

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

329,835.46

62,668.74

392,504.20

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,226,519.38

613,019.68

3,839,539.06

din care: C + M (1.2 + 1.3+1.4 +2 + 4.1 + 4.2+ 5.1.1)

2,868,917.79

545,094.3?

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii


Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI STR. AUREL VLAICU NR. 42-46

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5


CAPITOLUL 1.


Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,029.20

575.55

3,604.75

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,348.48

446.21

2,794.69

3.5

Proiectare

11,606.28

2,205.19

13,811.47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,893.92

3,399.84

21,293.76

TOTAL CAPITOLUL 3

40,377.88

7,652.80

48,030.67

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,615,808.49

307,003.61

1,922,812.10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

o.oo1

0.00

o.oo

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

o.oo1

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,615,808.49

307,003.61

1,922,812.10

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,071.45

4,763.58

29,835.02

5.1.1. Lucrări de construcții

25,071.45

4,763.58

29,835.02

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

164,530.87

31,260.86

195,791.73

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

6>

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

189,602.32

36,024.44

225,626.76

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice el teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,845,788.68

350,680.85

2,196,469.53

din care : C+ M (1.2+1.3+1.4 + 2 +4.1 + 4.2+5.1.1)                                 _____----i

1,640,879.93

311,767.19

^-1^47.12

vizat n       *

snre neschimbate Proiectant, \ j                     s. \

SECF^ETAR J asocierea                       1

1__—- --- CONCRETE & DE SIGN SOLUTIONS S.R1F-        „

Beneficiar/lnvestitor:                                                                                                              \ $0^' .     £7

/          Va. s

DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

BD. BASARABIA NR. 116, BL. L13B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

5,865.79

1.114.50

6,980.29

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,547.64

864.05

5,411.69

3.5

Proiectare

22,474.56

4,270.17

26,744.73

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

26,245.59

4,986.66

31,232.25

TOTAL CAPITOLUL 3

64,633.58

12,261.38

76,894.96

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,288,429.40

434,801.59

2,723,230.98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,288,429.40

434,801.59

2,723,230.98

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

30,228.86

5,743.48

35,972.35

5.1.1. Lucrări de construcții

30,228.86

5,743.48

35,972.35

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

233,714.95

44,405.84

278,120.80

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

263,943.82

50,149.33

314,093.14

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

o.oo

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,617,006.79

497,212.29

3,114,219.08

din care: C * M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,318,658.26

440,545.07

2,759,203.33

Proiectant,

r— vizaT" 1      AS0ClEREA:

’ uLhnrP          CONCRETE & DESIG

1 Spre neSp!rrl.p ' i          EUROBUILDiNG IDEE

Beneficiar/lnvestiton                                            '                                -----1                                      /

)

L.r.lA SOL^'ONSJ \&c

Proiectant,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitiiASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Faza de proiectare:        D.A.L.I.

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

BD. BASARABIA NR. 222, BL. M14

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,509.22

666.75

4,175.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,720.63

516.92

3,237.55

3.5

Proiectare

13,445.43

2,554.63

16,000.06

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

25,287.74

4,804.67

30,092.41

TOTAL CAPITOLUL 3

50,463.02

9,568.97

60,031.99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,327,684.27

442,260.01

2,769,944.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de Iransport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,327,684.27

442,260.01

2,769,944.28

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

39,902.48

7,581.47

47,483.95

5.1.1. Lucrări de construcții

39,902.48

“ 7,581471

47,483.95

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

~OCO

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

236,641.74

44,961.93

281,603.67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

276,544.22

52,543.40

329,087.62

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,654,691.51

504,372.39

3,159,063.89

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4,1 + 4.2 + 5.1.1)

2,367,58614

449,841.48

2,817,428.22

——n          Proiectant,      1 y/\J

_______ĂȚ ”” l        ASOCIEREA:     "                  \

\                       i        CONCRETE & DES GN SOLu/lQ^I?B&\

8PQFCBeWi-       euaobu.l^gieIeeas.r.J

Beneficiar/lnvestitor:                                         1                                                                        \ SOtu

--                             \& s* ^7

B039.BD. BASARABIANR. 222, BL. M14 Ec DALI                                 GEN

OOJWODEL DEVIZ CS2                                                GEN

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI BD. BASARABIA NR. 59, BL. M27A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (fata TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

OM

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,749.85

522.47

3,272.32

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,131.91

405.06

2,536.97

3.5

Proiectare

10,535.95

2,001.83

12,537.78

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

15,078.79

2,864.97

17,943.76

TOTAL CAPITOLUL 3

35,996.50

6,820.33

42,816.83

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,350,303.28

256,557.62

1,606,860.90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.001

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,350,303.28

256,557.62

1,606,860.90

CAPITOLUL 5. I Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

18,896.44

3,590.32

22,486.76

5.1.1. Lucrări de construcții

18,896.44

3,590.32

22,486.76

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

137,591.80

26,142.44

163,734.24

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

156,488.24

29,732.77

186,221.00

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,542,788.01

293,110.72

1,835,898.73

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,369,199.71

260,147.95

1,629,347.66


Proiectant, . ASOCIEREA:      V

f  “   VVZX1        iCONCRETE & DESIGN

I spre neschimbat eurobuilding/eea

Beneficiar/lnvestitor:                                           QFCRFTAP ,__1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

BD, BASARABIA NR. 63, BL. M28


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (fara TVA}

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oo

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

(W

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,781.35

528.46

3,309.81

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,156.33

409.70

2,566.03

3.5

Proiectare

10,656.62

2,024.76

12,681.38

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

âoo

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,622.43

3,348.26

20,970.69

TOTAL CAPITOLUL 3

38,716.73

7,337.16

46,053.90

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,602,862.42

304,543.86

1,907,406.29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,602,862.42

304,543.86

1,907,406.29

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

23,008.25

4,371.57

27,379.82

5.1.1. Lucrări de construcții

23,008.25

4,371.57

27,379.82

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

o.oo

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

163,114.15

30,991.69

194,105.83

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

186,122.40

35,363.26

221,485.65

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0 00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,827,701.55

347,244.29

2,174,945.84

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,625,870.68

308,915.43

1,934,786.10

DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN


BD. BASARABIA NR. 71, BL. A17


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

oool

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,353.95

447.25

2,801.20

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,824,97

346.74

2,171.71

3.5

Proiectare

9,019.08

1,713.63

10,732.71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

14,251.00

2,707.69

16,958.69

TOTAL CAPITOLUL 3

32,949.00

6,241.31

39,190.31

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,290,211.09

245,140.11

1,535,351.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,290,211.09

245,140.11

1,535,351.20

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

18,594.48

3,532.95

22,127.43

5.1,1. Lucrări de construcții

18,594.48

3,532.95

22,127.43

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legate, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

131,348.12

24,956.14

156,304.26

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

149,942.59

28,489.09

178,431.69

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

000

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,473,102.69

279,870.51

1,752,973.20

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,308,805.57

248,673.06

1,557,478.63

(g ’wteifHw

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii                                                      'x.

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

BD. BASARABIA NR. 87, BL. MR3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00’

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.ool

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

o.oo

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,330.32

442.76

2,773.08

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,806.65

343.26

2,149.91

3.5

Proiectare

8,928 54

1,696.42

10,624.96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

14,119.83

2,682.77

16,802.60

TOTAL CAPITOLUL 3

32,685.34

6,191,22|

38,876.56

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,278,448.44

242,905.20

1,521,353.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,278,448.44

242,905.20

1,521,353.65

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

18,647.58

3,543.04

22,190.63

5.1.1. Lucrări de construcții

18,647.58

3,543.04

22,190.63

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legate, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

130,149.68

24,728.44

154,878.12

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

148,797.27

28,271.48

177,068.75

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,459,931.05

277,367.90

1,737,298.95

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,297,096.03

246,448.25

1,543,544.27

_______Proiectant,

r---                                    ASOCIEREA:

\   re nesc^ J      \         CONCRETE & DESIGN S

\        CBVlf-- - ■■            EUROBWLDINGIDEEtyS

Benefîciar/lnvestilor:                                       \   J?---—

B043.BD. BASARABIA NR. 87, BL. MR3_Ec_DALI                                 GEN

I, SOD£&s J

Xft, S R L Jz


al obiectivului de Investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTATE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

STR. CĂREI NR. 9, BL. 832

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții


Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

o.oo

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00


CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,188.15

795.75

4,983.90

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,247.00

616.93

3,863.93

3.5

Proiectare

16,046.75

3,048.88

19,095.63

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

22,885.54

4,348.25

27,233.80

TOTAL CAPITOLUL 3

51,867.44

9,835.81

61,703.26

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

2,048,558.80

389,226.17

2,437,784.97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,048,558,80

389,226,17

2,437,784.97

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

27,683.48

5,259.86

32,943.34

5.1,1. Lucrări de construcții

27,683.48

5,259.86

32,943.34

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

208,749.11

39,662.33

248,411.44

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

o.oo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

236,432.59

44,922.19

281,354.78

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste           .

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,336,858.83

443,984.18

2,780,843.01

din care; C + M (1.2 +1.3 +1.4+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,076,242^8

394,486.03

2,470,728.31Beneticiar/lnvestîtor:

BO44.STR. CĂREI NR. 9, BL. B32 Ec_DALI

Proiectant, jiJ / _,rt\ ASOCIEREA:              /‘ .          sA

V                   ’ \ CONCRETE & DKIGN SOLUTKDnO^? A’   1

\SPk%C^^......' "lO^EAS-Rl. I

\                                                        \<s>/ SRL

GENDEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI STR. CERNĂUȚI NR. 11, BL. A9

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) {fata TVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenaiarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

~w

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,790.97

720.28

4,511.25

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,939.07

558.42

3,497.49

3.5

Proiectare

14,524.96

2,759.74

17,284.70

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

20,405.35

3,877.02

24,282.36

TOTAL CAPITOLUL 3

47,160.35

8,941.47

56,101.81

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,823,299.17

346,426.84

2,169,726.01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,823,299.17

346,426.84

2,169,726.01

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

26,026.42

4,945.02

30,971.44

5.1.1. Lucrări de construcții

26,026.42

4,945.02

30,971.44

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

185,822.95

35,306.36

221,129.31

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

211,849.36

40,251.38

252,100.74

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,082,308.88

395,619.69

2,477,928.56

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,849,326,59

351,371.86

2,200,697.45

Beneficiar/lnvestitor;

B045 STR CERNĂUȚI NR. 11, BL. A9_Ec_DALIIONS Ș R1 & cosfc


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. CERNĂUȚI NR. 11, BL.M12*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.001

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

O.OO1

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

o.ool

O.OO1

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,075.39

584.32

3,659.71

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,384.29

453.02

2,837.31

3.5

Proiectare

11,783.22

2,238.81

14,022.03

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

16,002.97

3,040.56

19,043.53

TOTAL CAPITOLUL 3

38,745.87

7,342.72

46,088.59

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,424,067.44

270,572.81

1,694,640.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,424,067.44

270,572.81

1,694,640.25

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

20,067.10

3,812.75

23,879.85

5.1.1. Lucrări de construcții

20,067.10

3,812.75

23,879.85

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

145,185.36

27,585.22

172,770.58

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

165,252.46

31,397.97

196,650.43

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,628,065.78

309,313.50

1,937,379.27

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,444,134.54

274,385.56

1,718,520.11


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. CERNĂUȚI NR. 42, BL. M11 BIS

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.001

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

o.oo1

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,648.04

883.13

5,531.17

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,603.54

684.67

4,288.21

3.5

Proiectare

17,808.79

3,383.07

21,192.46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

27,449.96

5,215.49

32,665.45

TOTAL CAPITOLUL 3

59,010.33

11,192.96

70,203.29

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții st instalatii

2,478,647.39

470,943.00

2,949,590.39

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00'

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,478,647.39

470,943.00

2,949,590.39

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

34,123.30

6,483.43

40,606.73

5.1.1. Lucrări de construcții

34,123.30

6,483.43

40,606.73

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

O.OC

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

o.oc

'             0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

252,390.61

47,954.22

300,344.83

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

O.OC

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

286,513.92

54,437.64

340,951.56

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

O.OC

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

o.oc

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

o.oc

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,824,171.6:

536,573.61

3,360,745.24

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,512,770.

477,426.43

2,990,197.12

Proiectant,

ASOCIEREA:     \

CONCRETE & DESK

Beneficiar/lnvestitor:                                                                                          „ \                         /

_______ \ <

4/ -__

3N SOLUTION0.R.L.

/ concret

BO47.STR. CERNĂUȚI NR. 42, BL. M11 BIS Ec. DALI                                 GEN

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI STR. CERNĂUȚI NR. 5, BL. B28, SC. B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,984.78

757.11

4,741.89

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,089.32

586.97

3,676.29

3.5

Proiectare

15,267.52

2,900.83

18,168.35

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,022.50

3,614.28

22,636.78

TOTAL CAPITOLUL 3

46,864.12

8,885.18

55,749.31

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,673,908.92

318,042.70

1,991,951.62

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,673,908.92

318,042.70

1,991,951.62

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

27,249.74

5,177.45

32,427.19

5.1.1. Lucrări de construcții

27,249.74

5,177.45

32,427.19

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

170,819.89

32,455.78

203,275.67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

198,069.64

37,633.23

235,702.87

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL;

1,918,842.68

364,561.11

2,283,403.79

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,701,158.67

323,220.15

2,024,378.81

Beneficia

Proiectant,         \ J

ASOCIEREA:                         __

\ CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS

C'"                        \ EUROBUiLDINGIDEEAS.R.L. Z''J             >

““_________________\            _____________1 CO"£SZ

B051_STR. CERNĂUȚI NR. 5, BL. B28, SC. B_Ec_DAU                             GEN

\&c SRL„ci^


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , SOcURfSTI BD. CHIȘINĂU NR. 10, BL. M4

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

S

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

7,156.23

1.359.68

8,515.91

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5,548.09

1,054.14

6,602.23

3.5

Proiectare

27,418.82

5,209.58

32,628.40

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

38,309.35

7,278.78

45,588.13

TOTAL CAPITOLUL 3

83,932.49

15,928.17

99,860.67

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3,420,859.30

649,963.27

4,070,822.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

“âool

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,420,859.30

649,963.27

4,070,822.56

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

36,628.25

6,959.37

43,587.62

5.1.1. Lucrări de construcții

36,628.25

6,959.37!

43,587.62

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

348,658.75

66,245.16

414,903.91

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

385,287.00

73,204.53

458,491.53

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,890,078.79

739,095.97

4,629,174.76

din care; C + M (1.2 + 1,3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

3,457,487.55

656,922.63

4,114,410.18

Proiectant, ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIC EUROBUILDING IDE

\ «re

Beneficiar/Investitor:                                             \ S'

.iyS0LUTI0N^KCcR£TE & E/S.R.L.

\ SSSWNS

\ „ cftL '^7

------—------------


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016                                                ,

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2-i fe'bC BD.CHIȘINĂU NR. 12, BL.B22, SC.1

Beneficiarii nvestitor:
*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3.792.57

720.59

4,513.16

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,940.31

558.66

3,498.97

3.5

Proiectare

14.531.10

2,780.91

17,292.01

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

o.oo

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

18,905.77

3,592.10

22,497.87

‘                   TOTAL CAPITOLUL 3

45,669.75

8,658.25

54,328.01

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,673,250.15

317,917.53

1,991,167.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

o.oo

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

o.oo

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

o.oo

TOTAL CAPITOLUL 4

1,673,250.15

317,917.53

1,991,167.67

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,557.66

4,855.96

30,413.62

5.1.1. Lucrări de construcții

25,557.66

4,855.96

30,413.62

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

170,668.70

32,427.05

203,095.76

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

196,226.36

37,283.01

233,509.37

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

““’ăoo

0.00

0 00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,915,146.26

363,858.79

2,279,005.05

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,698,807.81

322,773.48

2,021,581.29


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 129 noiembrie 2016                                          MUWv'»'

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR'2^UCUIÎESTI BD. CHIȘINĂU NR. 14, BL. M6

CAPITOLUL 6.

________Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare______________

6.2. Probe tehnologice si teste ___________________

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:_______________

din care: C + M (1.2 + 1.3 -«-1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)


Beneficiar/lnvestitor:________0.00

0.00

0.00'

1,496,748.56

1,330,770.97:


0.00

______0.00

0.00

284,363.23

252,846.48'


0.00

0.00

0.00

1,781,111.78

1,583,617.46*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare

(cu TVA)

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

o.oo

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

cloo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,234.87

424.63

2,659.50

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,732.65

329.20

2,061.85

3.5

Proiectare

8,562.82

1,626.94

10,189.76

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

14,405.19

2,736.99

17,142.17

TOTAL CAPITOLUL 3

32,435.53

6,143.75

38,579.28

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,312,452.57

249,365.99

1,561,818.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,312,452.57

249,365.99

1,561,818.55

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

18,318.41

3,480.50

21,798.90

5.1.1. Lucrări de construcții

18,318.41

3,480.50

21,798.90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

133,542.06

25,372.99

158,915.05

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

151,860.46

28,853.49

180,713.95


GUR


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016                                         xsj’^Nicir’rx-

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2?BU<i'URE^Ti BD. CHIȘINAU NR. 17, BL. A2

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

fel

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

6,150.99

1,168.69

7,319.68

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,768.74

906.06

5,674.80

3.5

Proiectare

23,567.26'

4,477.78

28,045.04

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

OLOOl

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

32,364.60

6,149.27

38,513.88

TOTAL CAPITOLUL 3

72,351.59

13,727.80

86,079.39

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de. baza

4.1

Construcții si instalatii

2,883,987.51

547,957.63

3,431,945.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,883,987.51

547,957.63

3,431,945.13

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

35,568,96

6,758.10

42,327.07

5.1.1. Lucrări de construcții

35,568.96

6,758.10

42,327.07

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

293,991.94

55,858.47

349,850.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

329,560.90

62,616.57

392,177.47

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,285,900.00

624,302.00

3,910,202.00

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,919,556.47

554,715.73

3,474,272.20

-,         Proiectant,

-vFvfK'T /     asocierea:

CONCRETE & DES C

\   «e©                   ’      EUROBUILDING IDE

Beneficiar/lnvestitor:                                                \                              —

B064_8D. CHIȘINĂU NR. 17, BL. A2_Ec_DALI                                       GEN

>N SOLlifl'GNS S.R.L.      \

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

BD. CHIȘINĂU NR. 23, BL. A7


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,419.10

649.63

4,068.73

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,650.77

503.65

3,154.42

3.5

Proiectare

13,100.16

2,489.03

15,589.19

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

20,374.27

3,871.11

24,245.38

TOTAL CAPITOLUL 3

45,044.30

8,539.42

53,583.72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl instalatii

1,841,500.96

349,885.18

2,191,386.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,841,500.96

349,885.18

2,191,386.14

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

24,446.52

4,644.84

29,091.36

5.1.1. Lucrări de construcții

24,446.52

4,644.84

29,091.36

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5,2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

187,497.54

35,624.53

223,122.07

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

211,944.06

40,269,37

252,213.43

CAPITOLUL 6.

________Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare______________

6,2.   Probe tehnologice si teste_________________________

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:____________________________

din care; C M (1.2 13 *14 2 4/1 + 4.2 + 5.1.1)

Beneficiar/lnvestitor:


B060_BD. CHIȘINĂU NR. 23, BL. A7.Ec.DAll


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI BD. CHIȘINÂU NR. 24, BL M14, SC. 1

Beneficiar/lnvestitor:Proiectant,

ASOCIEREA:    llXl !

CONCRETE & DE SISN SOLUTION&&R.L

EUROBUILDING II )EEA S.R.L.
CONCRETE

design

SOLUTIONS^ SRL *


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor $l subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,431.48

651.98

4,083.46

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,660.36

505.47

3,165.83

3.5

Proiectare

13,147.56

2,498.04

15,645.60

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,428.90

3,691.49

23,120.39

TOTAL CAPITOLUL 3

44,168.30

8,372.98

52,541.28

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,746,254.78

331,788.41

2,078,043.19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

o.oo1

O.OO1

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,746,254.78

331,788.41

2,078,043.19

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

24,601.24

4,674.24

29,275.48

5.1.1. Lucrări de construcții

24,601.24

4,674.24

29,275.48

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

      0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

177,883.12

33,797.79

211,680.92

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

202,484.37

38,472.03

240,956.40

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

o.ooi

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,992,907.45

378,633.42

2,371,540.86

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1,4 + 2 +4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,770,856.02

336,462.64

2,107,318.67

DEVIZ GENERAL a! obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI BD. CHIȘINÂUNR. 25, BL.A8

Beneficiar/lnvestitor:*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport st cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,488.19

662.76

4,150.95

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,704.32

513.82

3,218.14

3.5

Proiectare

13,364.85

2,539.32

15,904.17

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,577.94

3,719.81

23,297.75

TOTAL CAPITOLUL 3

44,635.30

8,461.71

53,097.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,757,908.89

334,002.69

2,091,911.57

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,757,908.89

334,002.69

2,091,911.57

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,639,77

4,871.56

30,511.33

5.1.1. Lucrări de construcții

25,639.77

4,871.56

30,511.33

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

179,085.17

34,026.18

213,111.35

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

204,724.94

38,897.74

243,622.68

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

o.oo

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,007,269.12

381,362.13

2,388,631.26

din care: C + M (1.2 + 1,3 +1.4*72 + 4.1 + 4.2 + 5,1.1)

1,783,548.66

338,874.24

2,122,422.90

ra


UR MfHAI

’An $

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de Investiții                                                                              .>

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI BD, CHIȘINĂU NR. 9, BL. A5 BIS

si teste


Proiectant, ^v^\^aM0CIEREA


Beneficiar/lnvestitor:


ne®c!irLB C(^NCRETE &design Solutions srRLR6ȚE &

-QWtțJ'^'lUROBUILDINGIDEEAS.R.L. U [jESlGN


SOLUTIONS^

<ft SRL


CAPITOLUL 6.

Cheltuieli penti

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

4,040,285.27

767,635.20

4,807,920.47

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)

3,589,128.8,1

681,934.47

4,271,063.28

z^G'ETAre.


1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oo

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

o.oo

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

o.oo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

7,868.38

1,494.99

9,363.37

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

6,100.21

1,159.04

7,259.25

3.5

Proiectare

30,147.40

5,728.01

35,875.41

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

39,965.25

7,593.40

47,558.65

TOTAL CAPITOLUL 3

89,581.24

17,001.44

106,582,67

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3,545,639 55

673,671.51

4,219,311.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

o.oo1

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,545,639.55

673,671,51

4,219,311.07

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

43,489.26

8,262.96

51,752.21

5.1.1. Lucrări de construcții

43,489.26

8,262.96

51,752.21

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

361,575.22

68,699.29

430,274.51

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

405,064.48

76,962.25

482,026.73

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI

STR. DROBETA NR. 19A, BL. DROBETA NR. 19A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oo

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,307.66

628.46

3,936.12

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,564.36

487.23

3.051.59

3.5

Proiectare

12,673.16

2,407.90

15,081.06

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

20,026.82

3,805.10

23,831.92

TOTAL CAPITOLUL 3

44,072.00

8,354.68

52,426.68

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,813,142.14

344,497.01

2,157,639.15

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care nu necesita montai si echipamente de transport

“W

0.00

0.00

4.5

Dotări

o.oo1

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,813,142.14

344,497.01

2,157,639.15

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

26,852.98

5,102.07

31,955.04

5.1.1. Lucrări de construcții

26,852.98

5.102.07

31,955.04

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

184,584.21

35,071.00

219,655.21

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

211,437.19

40,173.07

251,610.25

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

O.OOl

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

O.OO1

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL;

2,068,651.33

393,024.75

2,461,676.08

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,839,995.12

349,599.07

^v-2,'189,594J9

Proiectant, J

ASOCIEREA:     \f <

CONCRETE & DES GN S( EURO8UILDINGIDEEA S.

Beneficiar/lnvestitor:


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2, BUCUREȘTI STR. FĂINARI NR. 20, BL. 53, SC. A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatei de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

iei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

o.oo

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,342.44

635.06

3,977.50

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,591.33

492.35

3,083.68

3.5

Proiectare

12,806.42

2,433.22

15,239.64

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,324.99

3,671.75

22,996.74

TOTAL CAPITOLUL 3

43,565.18

8,258.38

51,823.56

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,740,966.47

330,783.63

2,071,750.10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,740,966.47

330,783.63

2,071,750.10

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

25,094.55

4,767.96

29,862.51

5.1.1. Lucrări de construcții

25,094.55

4,767.96

29,862.51

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

177,309.79

33,688.86

210,998.65

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

202,404.34

38,456.82

240,861.16

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,986,935.99

377,498.84

2,364,434.83

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,766,061.02

335,551.59

.2,101,612.61

Proiectant, ... .         \           ASOCIEREA

\       CONCRETE &DESIG

V"                   <    \       EUROBUILDING IDE

Beneficiar/lnvestitor:                                                \

-----------------------------------\-----------------------

N SOLUTIONS                /

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR2 , BUCUREȘTI STR. FĂINARI NR. 22, 8L. 55

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2) (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea ierenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,356.20

637.68

3,993.88

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,602.00

494.38

3,096.38

3.5

Proiectare

12,859.15

2,443.24

15,302.39

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

19,322.75

3,671.32

22,994.07

TOTAL CAPITOLUL 3

43,640.10

8,272.62

51,912.71

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

1,739,953.03

330,591.08

2,070,544.11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,739,953.03

330,591.08

2,070,544.11

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

23,516.00

4,468.04

27,984.04

5.1.1. Lucrări de construcții

23,516.00

4,468.04

27,984.04

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

~ăool

o.ool

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

177,213.49

33,670.56

210.884.06

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

200,729.49

38,138.60

238,868.10

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

o.oo

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,984,322.62

377,002.30

2,361,324.92

din care : C + M (1.2 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,763,469.03

335,059.12

<^/2,0'9'8j52î.15

Proiectant,       \        / cqnCR£tE &

ASOCIEREA:       J i     ' OES'GN ,c

p       CONCRETE &DESmSOtljT10NaS.R(l;OL'JIONb-.-

.   '                      \     EUROBUILDINGIDEEA S.R.L.            SRL v?/

Beneficiar/lnvestitor:                                                    V                                                                    J

Aprobat.. Priiiar ' , TOADERMUGUR MJHAI

DEVIZ GENERAL                                                        jW

al obiectivului de investitii

Conform HG nr, 907129 noiembrie 2016                                                      A -

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI' STR. LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

2,746.28

521.79

3,268.07

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,129.14

404.54

2.533.68

3.5

Proiectare

10,522.27

1.999.231

12,521.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

16,965.25

3,223.40

20,188.65

TOTAL CAPITOLUL 3

37,862.94

7,174.96'

45,037.90

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,539,154.38

292,439.33

1,831,593.71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,539,154.38

292,439.33

1,831,593.71

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier.

20,294.22

3,855.90

24,150.13

5.1.1. Lucrări de construcții

20,294.22

3,855.90

24,150.13

5,1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

156,664.19

29,766.20

186,430.39

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

176,958.41

33,622.10

210,580.51

CAPITOLUL 6.

si teste


Cheltuieli

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,753,975.74

333,236.39

2,087,212.13

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,559,448.61

296,295,24

1,853,743.84


Proiectant, \ \ i

ASOCIEREA:

CONCRETE & Dl SIGN SC

EURO8UILDING DEEAS.

Beneficiar/lnvestitor:

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 2 , BUCUREȘTI

STR. LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. B


*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0.00

ow

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,523.34

669.43

4,192.77

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,731.58

519.00

3,250.58

3.5

Proiectare

13,499.54

2,564.91

16,064.45

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

17,401.09

3,306.21

20,707.30

TOTAL CAPITOLUL 3

42,655.55

8,085.56

50,741.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1,538,209.81

292,259.86

1,830,469.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

O.OO1

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,538,209.81

292,259.86

1,830,469.67

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

18,501.74

3,515.33

22,017.07

5.1.1. Lucrări de construcții

18,501.74

3,515.33

22,017.07

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

156,911.04

29,813.10

186,724.14

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

175,412.78

33,328.43

208,741.21

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

000

6.2.

Probe tehnologice si teste

O.OO1

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,756,278.14

333,673.85

2,089,951.99

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,556,711.55

295,775.19

1,852,486.74

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN


STR. MATEI VOIEVOD NR. 137, BL. D18, SC. B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investit»

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00