Hotărârea nr. 22/2020

Hotărârea nr. 022 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Nicolae Cânea nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.62,82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Nicolae Cănea nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Nicolae Cănea nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 11548/ 27.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 11546/ 27.01.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Nicolae Cânea nr. 96, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 70 CA 5/5 din 05.09.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovați? din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr, 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fosbmodificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

j Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea '^URcmilamcntului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Tentoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de -----Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Nicolae Cânea nr. 96, Sector 2, București - Construire platforme pentru amplasare tancuri cu lapte, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulteriore și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiu] București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+{4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 185501/23.01.2020            -------\ri-7 at-------

ROMÂNIA                    VIZAT

Sector 2 Municipiul București         Spt'R neSChîiTibare

Arhitect-șef                    SECRETAR


“pRImXrTa SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECKETAR

INTRARE N[            ........


Ca urmare a cererii adresate de *1)                                   cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal .........

sector 2, Str.                                             . , telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.                       completată

cu nr.                                                                         , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 70 CA 5/5 din 05.09.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire platforme pentru amplasare tancuri cu lapte, generat de imobilul din STR. N1COLAE CÂNEA NR. 96, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Nicolae Cănea și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren în suprafață de totală 23.206,0 mp și construcții existente CI și C2 - cu destinație construcții administrative și social culturale, C3 - centrală termică, C4 - rezervor motorină, C5- bazin decantor, C6 - bazin apă, C7 - bazine apă, C8 -rampă auto, C9 - transformator, CIO - bazin răcire, CI 1 - bazin apă, C12 - punct de control, CI3 - platformă, conform extrasului de carte funciară nr. 201618, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1015/135”C” din 03.07.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprohate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona mixlă A3” - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii care necesită suprafețe mari de teren, servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare - în suprafață maximă de 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare) cu înălțimi H. maxim=9,0m, POT=60%, CUT volumetric = 9, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1015/135”C” din 03.07.2019.

funcțiuni predominante: activități industriale, productive, servicii;

 • - H. max. = 9,Om;

 • - P O T. max = 60%;

 • - CUT.volumetric = 9;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT.

 • - retrageri minime față de limitele laterale = în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominanta existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: conform plan anexat - adiacent construcțiilor/ echipamentelor existente; dreapta: amplasarea platformelor pentru tancuri cu lapte va respecta retragerea de minim 6,Om, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = în continuarea construcțiilor/ echipamentelor, cu păstrarea retragerii existente, conform planului anexat; Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD.

 • - circulații și accese: accesele auto și pietonal se va realiza din str. Nicolae Cănea , conform avizului de la Comisia Tehnică de Circulație și planului anexat având nr. 1755765/18.07.2019;

 • - echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare întocmită de specialist atestat RUR -1

 • - P.O.T. propus=60%; C.U.T. volumetric =9; II.clădiri = se mențin înălțimile clădirilor existente; H.instalații/echipamente= 13,75m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 05.09.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PU.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de'urbanism nr. IU15/135' C" dir»U3.v7.2oi9,T&mis de Primăr nexa nr. /


LC.L.S2 nr.Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: Mircea Silviu CHIR A. conf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf. dr.arh. Câtăl întocmit: urb. Ana-EmanudaMarinescu / 4ex.

Ediția 1. Revizia I (IA *///(>//^


EmanueJa,Marinescu / 4ex.a Sectorului 2 și șe /xează cuCod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectukșefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  ROMANIA

  Municipiul București Primăria Sector 2
  www.ps2.ro - Strada Chiristigiîlor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82  DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.

  Nr. 11546/27.01.2020


  j<- -,re a jdmbare


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA NICOLAE CÂNEA NR. 96, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Strada Nicolae Cânea nr. 96, Sector 2, București avizat sub nr. 70 CA 5/5 din 05.09.2019, propunerea de Construire platforme pentru amplasare tancuri cu lapte, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Nicolae Cânea nr. 96, Sector 2, București avizat sub nr. 70 CA 5/5 din 05.09.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


CodSADU-AI