Hotărârea nr. 219/2020

Hotărârea nr. 219 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 105425/ 17.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr.18/ 04.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

-A

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ti AK * I . ulterioare;

 • - Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 231/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Hotărârea de Guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu HG 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul comun nr. 163/540/23 din 17.03.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2007 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. k).) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

~tar ]

-RAL Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici si devizele generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexelor 1-3 ce conțin un număr de 53 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 219

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 56 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa 1 la H.C.L. Sector 2 nr, 219/27,08,2020

CENTRALIZATOR

PRIVIND 13 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA 1 la HCLS2 NR........./............

CENTRALIZATOR

PRIVIND 13 OBIECTIVE DE INVESTIȚII Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr Lista oficiala

Adresa bloc de locuințe

Artera

Nr ap.

Arie utilă (MP)

Indicatori valorici

Indicator fizici

Proiectant

Total valoare

•mii lei-(fara TVA)

Din care, C+M •mii lei-(fara TVA)

Total valoare -mii lei-(cu TVA)

Din care, C+M •mii lei-(cu TVA)

Investiția specifică (col.7 / col.5) -mii lei/ mp arie utilă (fara TVA)

Investiția specifică (col.9 / col,5) •mii lei/ mp arie utilă (cu TVA)

Economie anuală de energie Kwh/an

Durata de recuperare a investiției -ani-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Aleea Sinaia nr. 2, bloc 81, sc. 1

STR

40

3,434.57

3,132.06

2,730.51

3,721.45

3,249.30

0.795

0.946

353,739.41

5.24

SC. EUROCERAD S.R.L

2

Aleea Sinaia nr. 2, bloc 81, sc. 2

STR

40

3,434.57

3,174.31

2,767.64

3,771.65

3,293.49

0.806

0.959

354,595.65

5.33

SC. EUROCERAD S.R.L

3

Aleea Sinaia nr. 4, bloc 82, sc. 1

STR

40

3,434.57

3,225.51

2,817.47

3,832.47

3,352.79

0.820

0.976

355,514.66

5.32

SC. EUROCERAD S.R.L

4

Aleea Sinaia nr. 4, bloc 82, sc. 2

STR

40

3,434.57

3,168.58

2,764.44

3,764.83

3,289.69

0.805

0.958

356,428.33

5.26

SC. EUROCERAD S.R.L

5

Basarabia nr. 234-236, bloc MC17-MC17A

BD

32 ap la tr.1;21 ap la tr.2

5,549.32

2,846.36

2,531.05

3,387.15

3,011.95

0.456

0.543

480,888.36

3.22

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

6

Maior Vasile Bacila nr. 29, bloc 32, sc. 1

STR

27

2,316.65

2,351.13

2,057.49

2,793.55

2,448.41

0.888

1.057

289,201.32

5.14

SC. EUROCERAD S.R.L

7

Maior Vasile Bacila nr. 29, bloc 32, sc. 2

STR

36

3,135.22

2,819.74

2,461.00

3,350.34

2,928.59

0.785

0.934

365,812.59

4.98

SC. EUROCERAD S.R.L

8

Maior Vasile Bacila nr. 29, bloc 32, sc. 3

STR

36

2,826.70

2,749.72

2,393.21

3,267.16

2,847.92

0.847

1.008

315,606.66

5.63

SC. EUROCERAD S.R.L

9

Maior Vasile Bacila nr. 9, bloc 18

STR

16

1,601.80

1,681.22

1,467.17

1,997.59

1,745.93

0.916

1.090

220,528.19

4.63

SC. EUROCERAD S.R.L

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR

10

Mihai Bravo nr. 172, bloc 230

ȘOS

34 ap la tr.1; 34 ap la tr.2

6,229.06

3,066.81

2,726.82

3,649.48

3,244.92

0.438

0.521

525,492.16

3.71

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

11

Pantelimon nr. 12, bloc 5C

SOS.

19

1,802.80

1,036.60

919.08

1,233.55

1,093.70

0.510

0.607

179,721.31

4.25

SC. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

12

Pantelimon nr. 286, bloc 41, sc. 1-3, 6-8

SOS.

240

23,865.30

12,172.99

10,772.72

14,485.86

12,819.53

0.451

0.537

2,044,497.02

4.86

SC. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

13

Poiana cu Aluni nr. 2, bloc 18

STR

16

1,587.86

1,603.03

1,398.57

1,904.68

1,664.30

0.881

1.048

192,209.88

4.64

SC. EUROCERAD S.R.L

Director Executiv DACP, Ing. Victorița Bocea


Proiectanți:


SC. EUROCJASOCIEREA:

SC. CONCRETE & DES1GN SOLUTIONS S.R.L.

'r.

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Anexa 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 219/27.08.2020

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

PENTRU 13 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

WIE DE ȘEDINȚA

ZAHAiU&fâîSfaftJ CRISTIAN s

r ■

! sere neschimbare

1 SECRETARPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Aleea Sinaia, nr.2, bloc 81,sc.l, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.434,57

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.132,06

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.730,51

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,795

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.721,45

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3.249,30

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,946

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

353.739,41

Economia anuala de energie -tep/an

30,42

Durata de recuperare a investiției - ani

5,24

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66,24

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

71.596,86

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.638,30

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

819,15

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

273,05

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.949,58

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

974,79

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

324,93

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. (semnătură si stampila)

c>|

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Aleea Sinaia, nr.2, bloc 81,sc.2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.434,57

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.174,31

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.767,64

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,806

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.771,65

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3.293,49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,959

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

354.595,65

Economia anuala de energie - tep/an

30,49

Durata de recuperare a investiției - ani

5,33

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66,06

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

71.770,16

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.660,58

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

830,29

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

276,76

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.976,09

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

988,05

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

329,35

Proiectant

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L

(semnătură si stampila)

VIZAT spre neschimbare ^secretar

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Aleea Sinaia, nr.4, bloc 82,sc.l, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.434,57

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.225,51

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.817,47

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,820

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.832,47

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3.352,79

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,976

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

355.514,66

Economia anuala de energie - tep/an

30,57

Durata de recuperare a investiției - ani

5,32

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67,19

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

71.956,17

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.690,48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

845,24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

281,75

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2.011,68

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1.005,84

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

335,28

Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONALS.R.L

(semnătură si stampila)

PRiNCiPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Aleea Sinaia, nr.4, bloc 82,sc.2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.434,57

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.168,58

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.764,44

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,805

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.764,83

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3.289,69

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,958

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

356.428,33

Economia anuala de energie - tep/an

30,65

Durata de recuperare a investiției - ani

5,26

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

66,9

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

72.141,09

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.658,66

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

829,33

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

276,44

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.973,81

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

986,91

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

328,97

Proiectant

S.C. EUROCERAD INTERNATIONALS.R.L. (semnătură si stampila)

ANEXANR 1

La H.C.L.S.2 NR......../2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B056

Adresa bloc de locuințe

BD. BASARABIA NR. 234-236, BL. MC17-MC17A

Număr apartamente

32 ap la tr.l; 21 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5549.32

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,846.36

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,531.05

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.46

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,387.15

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,011.95

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.54

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

480,888.36

Economia anuala de energie - tep/an

39.42

Durata de recuperare a investiției - ani

3.22

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

69.44

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

99,710.39

Sursa de finanțare (fa ra TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,518.63

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

759.31

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

253.10

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,790,890.57

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

895,445.28

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

298,481.76

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Maior Vasile Bacila nr. 29, bl. 32, sc. 1, Sector 2, București

Număr apartamente

27

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2.316,65

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.351,13

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.057,49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,888

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.793,55

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2.448,41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

1,057

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

289.201,32

Economia anuala de energie - tep/an

24,87

Durata de recuperare a investiției - ani

5,14

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

65,98

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

58534,35

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.234,49

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

617,25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

205,75

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.469,05

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

734,52

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

244,84

Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. (semnătură si stampila)

VÎZAT spre neschimbate

SECRETAR_

ANEXA NR.l La H.C.L.S 2 NR....../2O2O

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Maior Vasile Bacila nr. 29, bl. 32, sc. 2, Sector 2, București

Număr apartamente

36

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.135,22

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.819,74

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.461,00

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,785

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.350,34

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2.928,59

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,934

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

365.812,59

Economia anuala de energie - tep/an

31,46

Durata de recuperare a investiției - ani

4,98

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67,94

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

74.040,47

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.476,60

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

738,30

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

246,10

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.757,15

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

878,58

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

292,86

Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONALS.R.L.

(semnătură si stampila)

ANEXA NR.l La H.C.L.S2 NR....../2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Maior Vasile Bacila nr. 29, bl. 32, sc. 3, Sector 2, București

Număr apartamente

36

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2.826,70

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.749,72

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.393,21

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,847

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.267,16

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2.847,92

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

1,008

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

315.606,66

Economia anuala de energie - tep/an

27,14

Durata de recuperare a investiției - ani

5,63

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

64,27

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

63.878,79

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.435,93

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

717,96

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

239,32

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.708,75

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

854,38

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

284,79

Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. (semnătură si stampila)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Maior Vasile Bacila nr. 9, bl. 18, Sector 2, București

Număr apartamente

16

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1.601,80

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.681,22

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1.467,17

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,916

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.997,59

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1.745,93

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

1,090

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

220.528,19

Economia anuala de energie - tep/an

18,97

Durata de recuperare a investiției - ani

4,63

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

75,65

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

44634,91

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

880,30

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

440,15

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

146,72

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.047,56

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

523,78

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

174,59

Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L (semnătură si stampila)

ANEXA NR 1

La H.C.L.S.2 NR......../2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

B020

Adresa bloc de locuințe

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 172, BL. 230

Număr apartamente

34 ap la tr.l; 34 ap la tr.2

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6229.06

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,066.81

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,726.82

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.44

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,649.48

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3,244.92

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.52

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

525,492.16

Economia anuala de energie - tep/an

43.07

Durata de recuperare a investiției - ani

3.71

Durata de execuție - luni

4

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

69.28

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

106,359.61

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,636.09

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

818.05

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M)-mii lei

272.68

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,899,806.12

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

949,903.06

Fondul de reparatii al asociației de proprietari

- 10%(C+M) -mii lei

316,634.35

Proiectant

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

ANEXA NR.l

La H.C.L.S 2 NR....../2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr. 12 bl.5C SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

19

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1,802.80

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,036.60

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

919.08

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.510

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,233.55

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,093.70

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.607

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

179,721.31

Economia anuala de energie - tep/an

15.46

Durata de recuperare a investiției - ani

4.25

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

67.68

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

36380

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

551.45

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

275.72

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

91.91

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

656.22

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

328.11

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

109.37

Proiectant, ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SI S.C. EURQ^WÎ^'JDEEA S.R.L.

\\a S.R.L- Â;J

ANEXA NR.l La H.C.L.S2 NR....../2O2O

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, nr. 286bl. 41, Sc. 1-3, 6-8, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Număr apartamente

240

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

23,865.30

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

12,172.99

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

10,772.72

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.451

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

14,485.86

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

12,819.53

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.537

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

2,044,497.02

Economia anuala de energie - tep/an

175.83

Durata de recuperare a investiției - ani

4.86

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

76.61

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

417630

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

6,463.63

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

3,231.81

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

1,077.27

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

7,691.72

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

3,845.86

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

1281.95

Proiectant, ASOCIEREA:

ANEXA NR.l La H.C.LS2 NR....../2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Adresa bloc locuințe

Str. Poiana cu Aluni nr. 2, bl. 18, Sector 2, București

Număr apartamente

16

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1.587,86

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.603,03

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1.398,57

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,881

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.904,68

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1.664,30

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

1,048

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

192.209,88

Economia anuala de energie - tep/an

16,53

Durata de recuperare a investiției - ani

4,64

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

82,06

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

38903,28

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

839,14

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

419,57

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

139,86

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

998,58

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

499,29

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

166,43

Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

(semnătură si stampila)

Anexa 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 219/27.08.2020

DEVIZE GENERALE

PENTRU 13 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA 7

ACROBAT, //RRIMAÎR TOADH§NT®fc^l


IAI o


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica Bloc 81, Str. Aleea Sinaia, nr. 2, sc. 1"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.629,89

499,68

3.129,57

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.629,89

499,68

3.129,57

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.629,89

499,68

3.129,57

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

3.892,58

739,59

4.632,17

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4.411,59

838,20

5.249,79

3.5

Proiectare

16.348,82

3.106,28

19.455,10

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7.785,15

1.479,18

9.264,33

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.297,53

246,53

1.544,06

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

7.266,14

1.380,57

8.646,71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.705,05

513,96

3.219,01

3.7

Consultanta

27.050,46

5.139,59

32.190,05

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

27.050,46

5.139,59

32.190,05

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

28.347,99

5.386,11

33.734,10

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.297,53

246,52

1.544,05

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

648,76

123,26

772,02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

648,76

123,26

772,02

3.8.2. Dirigentie de șantier

27.050,46

5.139,59

32.190,05

Total capitol 3

82.756,47

15.723,73

98.480,20

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.705.046,17

513.958,77

3.219.004,94

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

2.303.607,65

437.685,45

2.741.293,10

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

87.613,34

16.646,53

104.259,87

4.1.3.MASURI CONEXE

168.012,83

31.922,44

199.935,27

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

145.812,35

27.704,35

173.516,70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.705.046,17

513.958,77

3.219.004,94

" VIZAT

spre neschimbare

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36.357,11

6.907,85

43.264,961

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

22.831,88

4.338,06

27.169,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13.525,23

2.569,79

16.095,02

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

30.035,59

0,00

30.035,59

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

13.652,54

0,00

13.652,54

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

2.730,51

0,00

2.730,51

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

(0,5% x C+M)

13.652,54

0,00

13.652,54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

275.237,29

52.295,09

327.532,38

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

341.629,99

59.202,94

400.832,93

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.132.062,52

589.385,12

3.721.447,64

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.730.507,94

518.796,51

3.249.304,45

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


I--VIZAT

spre neschimbate

! secrhiarJ

ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica Bloc 81, Str. Aleea Sinaia, nr. 2, sc. 2"


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.629,89

499,68

3.129,57

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.629,89

499,68

3.129,57

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.629,89

499,68

3.129,57

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

3.892,58

739,59

4.632,17

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4.411,59

838,20

5.249,79

3.5

Proiectare

16.348,82

3.106,28

19.455,10

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7.785,15

1.479,18

9.264,33

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.297,53

246,53

1.544,06

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

7.266,14

1.380,57

8.646,71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.742,17

521,01

3.263,18

3.7

Consultanta

27.421,73

5.210,13

32.631,86

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

27.421,73

5.210,13

32.631,86

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

28.719,26

5.456,65

34.175,91

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.297,53

246,52

1.544,05

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

648,76

123,26

772,02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

648,76

123,26

772,02

3.8.2. Dirigentie de șantier

27.421,73

5.210,13

32.631,86

Total capitol 3

83.536,13

15.871,86

99.407,99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.742.173,24

521.012,91

3.263.186,15

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

2.339.367,56

444.479,84

2.783.847,40

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

87.613,34

16.646,53

104.259,87

4.1.3.MASURI CONEXE

169.824,53

32.266,66

202.091,19

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

145.367,81

27.619,88

172.987,69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.742.173,24

521.012,91

3.263.186,15

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36.542,75

6.943,13

43.485,88

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

22.831,88

4.338,06

27.169,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13.710,87

2.605,07

16.315,94

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

30.443,99

0,00

30.443,99

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

13.838,18

0,00

13.838,18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

2.767,64

0,00

2.767,64

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

(0,5% x C+M)

13.838,18

0,00

13.838,18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

278.987,12

53.007,55

331.994,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

345.973,86

59.950,68

405.924,54

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.174.313,12

597.335,13

3.771.648,25

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.767.635,01

525.850,65

3.293.485,66

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


r.

ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica Bloc 82, Str. Aleea Sinaia, nr. 4, sc. 1"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.629,89

499,68

3.129,57

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.629,89

499,68

3.129,57

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.629,89

499,68

3.129,57

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

3.117,38

592,30

3.709,68

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.533,03

671,27

4.204,30

3.5

Proiectare

13.092,98

2.487,66

15.580,64

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6.234,75

1.184,60

7.419,35

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.039,13

197,43

1.236,56

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

5.819,10

1.105,63

6.924,73

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.792,01

530,48

3.322,49

3.7

Consultanta

27.920,12

5.304,82

33.224,94

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

27.920,12

5.304,82

33.224,94

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

28.959,25

5.502,26

34.461,51

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.039,13

197,44

1.236,57

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

519,56

98,72

618,28

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

519,56

98,72

618,28

3.8.2. Dirigentie de șantier

27.920,12

5.304,82

33.224,94

Total capitol 3

79.414,75

15.088,79

94.503,54

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.792.012,19

530.482,31

3.322.494,50

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

2.387.330,99

453.592,89

2.840.923,88

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

87.613,34

16.646,53

104.259,87

4.1.3.MASURI CONEXE

171.700,05

32.623,01

204.323,06

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

145.367,81

27.619,88

172.987,69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 4

2.792.012,19

530.482,31

3.322.494,50

nr. cit

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36.791,94

6.990,47

43.782,41

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

22.831,88

4.338,06

27.169,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13.960,06

2.652,41

16.612,47

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

30.992,21

0,00

30.992,21

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

14.087,37

0,00

14.087,37

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

2.817,47

0,00

2.817,47

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

(0,5% x C+M)

14.087,37

0,00

14.087,37

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

283.669,43

53.897,19

337.566,62

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 5

351.453,58

60.887,66

412.341,24

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.225.510,41

606.958,44

3.832.468,85

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.817.473,96

535.320,05

3.352.794,01

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica Bloc 82, Str. Aleea Sinaia, nr. 4, sc. 2"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.629,89

499,68

3.129,57

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.629,89

499,68

3.129,57

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.629,89

499,68

3.129,57

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

3.598,05

683,63

4.281,68

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4.077,79

774,78

4.852,57

3.5

Proiectare

15.111,81

2.871,25

17.983,06

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7.196,10

1.367,26

8.563,36

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.199,35

227,88

1.427,23

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

6.716,36

1.276,11

7.992,47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.738,98

520,41

3.259,39

3.7

Consultanta

27.389,79

5.204,06

32.593,85

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

27.389,79

5.204,06

32.593,85

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

28.589,14

5.431,94

34.021,08

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.199,35

227,88

1.427,23

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

599,68

113,94

713,62

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

599,68

113,94

713,62

3.8.2. Dirigentie de șantier

27.389,79

5.204,06

32.593,85

Total capitol 3

81.505,56

15.486,07

96.991,63

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.738.979,48

520.406,09

3.259.385,57

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

2.332.675,60

443.208,36

2.775.883,96

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

87.613,34

16.646,53

104.259,87

4.1.3.MASURI CONEXE

174.791,58

33.210,40

208.001,98

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

143.898,96

27.340,80

171.239,76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.738.979,48

520.406,09

3.259.385,57

VIZAT spre neschimbate |

SECRETAR _J

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36.526,78

6.940,09

43.466,87

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

22.831,88

4.338,06

27.169,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13.694,90

2.602,03

16.296,93

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

30.408,85

0,00

30.408,85

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

13.822,21

0,00

13.822,21

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

2.764,44

0,00

2.764,44

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

(0,5% x C+M)

13.822,21

0,00

13.822,21

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

278.531,03

52.920,90

331.451,93

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

345.466,66

59.860,99

405.327,65

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.168.581,59

596.252,83

3.764.834,42

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.764.441,25

525.243,83

3.289.685,08

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitorDEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 27B^feSfî BD. BASARABIA NR. 234-236, BL. MC17-MC17A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

4,938.89

938.39

5,877.28

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,829.03

727.52

4,556.55

3.5

Proiectare

18,923.18

3,595.40

22,518.58

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

27,795.40

5,281.13

33,076.53

TOTAL CAPITOLUL 3

60,986.50

11,568.44

72,554.94

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,496,525.45

474,339.83

2,970,865.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,496,525.45

474,339.83

2,970,865.28

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

34,522.28

6,559.23

41,081.51

5.1.1. Lucrări de construcții

34,522.28

6,559.23

41,081.51

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

254,324.40

48,321.64

302,646.04

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

288,846.68

54,880.87

343,727.55

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,846,358.63

540,789.14

3,387,147.77

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,531,047.7,3

480,899.07

3,011,946.79

Beneficiar/lnvestitor:

Proiectant, // ■

ASOCIEREA: V'L

CONCRETE &ZDESIGN S

EUROBUILDI^G IDEEA S

V87ĂT

ta

A

OLUTIONS SKL

.R.L.   / GONCREJf-

OESlWf

\ sOLUT’Ob,S,

nocrhimbatB

\<?/ SBL

B056 BD. BASARABIA NR. 234-236, BL. MC17-MC17A Ec DALI.xIsx                    GEN

"secretar

ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica bloc 32, Str. Maior Vasile Bacila nr. 29, sal"

nr.

cri

Denumirea capitolelor si subcapilelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.170,22

412,34

2.582,56

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.170,22

412,34

2.582,56

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.170,22

412,34

2.582,56

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

1.753,13

333,09

2.086,22

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.986,88

377,51

2.364,39

3.5

Proiectare

7.363,13

1.399,00

8.762,13

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.506,25

666,19

4.172,44

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

584,38

111,03

695,41

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

3.272,50

621,78

3.894,28

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.033,93

386,45

2.420,38

3.7

Consultanta

20.339,33

3.864,47

24.203,80

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

20.339,33

3.864,47

24.203,80

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

20.923,71

3.975,51

24.899,22

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

584,38

111,04

695,42

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

292,19

55,52

347,71

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

292,19

55,52

347,71

3.8.2. Dirigentie de șantier

20.339,33

3.864,47

24.203,80

Total capitol 3

54.400,09

10.336,03

64.736,12

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.033.932,85

386.447,24

2.420.380,09

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

1.795.507,56

341.146,44

2.136.654,00

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /sistemului de furnizare apa calda

86.486,65

16.432,46

102.919,11

4.1.3.MASURI CONEXE

151.938,64

28.868,34

180.806,98

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.033.932,85

386.447,24

2.420.380,09

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

31.556,08

5.995,66

37.551,74

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

21.386,42

4.063,42

25.449,84

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10.169,66

1.932,24

12.101,90

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

22.632,38

0,00

22.632,38

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

10.287,45

0,00

10.287,45

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

2.057,49

0,00

2.057,49

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

(0,5% x C+M)

10.287,45

0,00

10.287,45

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

206.438,99

39.223,41

245.662,40

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

260.627,45

45.219,07

305.846,52

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.351.130,61

442.414,68

2.793.545,29

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.057.489,49

390.923,00

2.448.412,49

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica bloc 32, Str. Maior Vasile Bacila nr. 29, sc.2"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.641,03

501,80

3.142,83

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.641,03

501,80

3.142,83

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.641,03

501,80

3.142,83

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

3.076,58

584,55

3.661,13

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.486,79

662,49

4.149,28

3.5

Proiectare

12.921,62

2.455,11

15.376,73

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6.153,15

1.169,10

7.322,25

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.025,53

194,85

1.220,38

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

5.742,94

1.091,16

6.834,10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.436,97

463,02

2.899,99

3.7

Consultanta

24.369,72

4.630,25

28.999,97

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

24.369,72

4.630,25

28.999,97

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

25.395,25

4.825,09

30.220,34

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.025,53

194,84

1.220,37

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

512,76

97,42

610,18

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

512,76

97,42

610,18

3.8.2. Dirigentie de șantier

24.369,72

4.630,25

28.999,97

Total capitol 3

71.686,91

13.620,51

85.307,42

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.436.972,43

463.024,77

2.899.997,20

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

2.147.955,68

408.111,58

2.556.067,26

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

95.585,24

18.161,20

113.746,44

4.1.3.MASURI CONEXE

193.431,51

36.751,99

230.183,50

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.436.972,43

463.024,77

2.899.997,20

r VIZAT

i spre naschimbare

i SECRETAR

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

33.571,28

6.378,54

39.949,82

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

21.386,42

4.063,42

25.449,84

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.184,86

2.315,12

14.499,98

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

27.071,00

0,00

27.071,00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

12.305,00

0,00

12.305,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

2.461,00

0,00

2.461,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

(0,5% x C+M)

12.305,00

0,00

12.305,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

247.793,03

47.080,68

294.873,71

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

308.435,31

53.459,22

361.894,53

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.819.735,68

530.606,30

3.350.341,98

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.460.999,88

467.589,99

2.928.589,87

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica bloc 32, Str. Maior Vasile Bacila nr. 29, sc.3


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.351,30

446,75

2.798,05

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.351,30

446,75

2.798,05

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.351,30

446,75

2.798,05

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

4.076,18

774,47

4.850,65

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4.619,67

877,74

5.497,41

3.5

Proiectare

17.119,94

3.252,79

20.372,73

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8.152,35

1.548,95

9.701,30

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.358,73

258,16

1.616,89

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

7.608,86

1.445,68

9.054,54

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.369,48

450,20

2.819,68

3.7

Consultanta

23.694,75

4.502,00

28.196,75

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

23.694,75

4.502,00

28.196,75

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8

Asistenta tehnica

25.053,48

4.760,16

29.813,64

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.358,73

258,16

1.616,89

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

679,36

129,08

808,44

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

679,36

129,08

808,44

3.8.2. Dirigentie de șantier

23.694,75

4.502,00

28.196,75

Total capitol 3

76.933,48

14.617,36

91.550,84

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.369.475,22

450.200,30

2.819.675,52

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

2.101.017,56

399.193,34

2.500.210,90

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

95.910,47

18.222,99

114.133,46

4.1.3.MASURI CONEXE

172.547,19

32.783,97

205.331,16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.369.475,22

450.200,30

2.819.675,52

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

33.233,80

6.314,42

39.548,22

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

21.386,42

4.063,42

25.449,84

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

11.847,38

2.251,00

14.098,38

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

26.325,34

0,00

26.325,34

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

11.966,06

0,00

11.966,06

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

2.393,21

0,00

2.393,21

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

(0,5% x C+M)

11.966,06

0,00

11.966,06

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

241.399,99

45.866,00

287.265,99

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

300.959,13

52.180,42

353.139,55

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.749.719,13

517.444,83

3.267.163,96

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.393.212,94

454.710,47

2.847.923,41

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L

Beneficiar/lnvestitor

ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica bloc 18, Str. Maior Vasile Bacila nr. 9"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.061,57

391,70

2.453,27

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.061,57

391,70

2.453,27

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.061,57

391,70

2.453,27

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

2.042,30

388,04

2.430,34

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.314,60

439,77

2.754,37

3.5

Proiectare

8.577,64

1.629,75

10.207,39

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4.084,59

776,07

4.860,66

VIZAT

spre neschimbare

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

680,77

129,35

810,12

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

3.812,28

724,33

4.536,61

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.442,27

274,03

1.716,30

3.7

Consultanta

14.422,74

2.740,32

17.163,06

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

14.422,74

2.740,32

17.163,06

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

15.103,51

2.869,66

17.973,17

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

680,77

129,34

810,11

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

340,38

64,67

405,05

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

340,38

64,67

405,05

3.8.2. Dirigentie de șantier

14.422,74

2.740,32

17.163,06

Total capitol 3

43.903,05

8.341,57

52.244,62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1.442.273,95

274.032,04

1.716.305,99

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

1.171.372,34

222.560,74

1.393.933,08

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

84.741,27

16.100,84

100.842,11

4.1.3.MASURI CONEXE

137.768,07

26.175,93

163.944,00

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

48.392,27

9.194,53

57.586,80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 4

1.442.273,95

274.032,04

1.716.305,99

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli_____________

30.043,25|         5.708,22|         35.751,47|


|ș.l. [Organizare de șantier

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

22.831,88

4.338,06

27.169,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.211,37

1.370,16

8.581,53

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

16.138,84

0,00

16.138,84

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

7.335,84

0,00

7.335,84

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

1.467,17

0,00

1.467,17

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

(0,5% x C+M)

7.335,84

0,00

7.335,84

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

146.801,67

27.892,32

174.693,99

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

192.983,76

33.600,54

226.584,30

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.681.222,33

316.365,85

1.997.588,18

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.467.167,40

278.761,80

1.745.929,20

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data; 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


Aprobat Primar


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 172, BL. 230

toadermi^gur.mjhai

/feri

DE LOCUINȚE DIN SECTQR^^BUCUREȘȚi '


Cheltuieli

si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,066,805.87

582,674.11

3,649,479.98

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,726,822.72

518,096.32

3,244,919.03


Proiectant, ASOCIEREA:


CONCRETE & DES EUROBUILDING ID


Beneficiar/ln vestitor:


ViZATJ


B020_ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 172, BL. 230_Ec_DALI.xlsx


GEN


! spre neschimbate ■

| SECRETAR. J*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

5,543.86

1,053.33

6,597.19

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4,298.05

816.63

5,114.68

3.5

Proiectare

21,241.09

4,035.81

25,276.90

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

30,003.99

5,700.76

35,704.75

TOTAL CAPITOLUL 3

66,586.99

12,632.53

79,219.52

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,682,716.51

509,716.14

3,192,432.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,682,716.51

509,716.14

3,192,432.65

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

44,106.21

8,380.18

52,486.39

5.1.1. Lucrări de construcții

44,106.21

8,380.18

52,486.39

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

273,396.16

51,945.27

325,341.43

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

317,502.37

60,325.45

377,827.82

CAPITOLUL 6.

TOAD


„-Ap.ro bat,

MU'


R Ml HA


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " BLOC 5C,SOS.PANTELIMON NR.12

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

29168.64

5542.04

34710.68

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

29168.64

5542.04

34710.68

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

2884.48

548.05

3432.53

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2091.25

397.34

2488.59

3.5

Proiectare

7788.10

1479.74

9267.84

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2307.58

438.44

2746.02

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1586.46

301.43

1887.89

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapiteleior de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3894.05

739.87

4633.92

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

9085.94

1726.32

10812.26

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

216.34

41.10

257.44

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

108.17

20.55

128.72

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

108.17

20.55

128.72

3.8.2. Dirigentie de șantier

8869.60

1685.22

10554.82

Tota

capitol 3

22849.76

4341.45

27191.21

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

857791.36

162980.36

1020771.72

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

857791.36

162980.36

1020771.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

857791.36

162980.36

1020771.72

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

36405.85

6917.11

43322.96

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

32116.89

6102.21

38219.10

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4288.96

814.90

5103.86

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

| vîzâT

spre neschimbarr

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

90383.40

17172.85

107556.25

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

126789.25

24089.96

150879.21

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1036599.01

196953.81

1233552.82

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

919076.89

174624.61

1093701.50

Proiectant,

ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


VIZAT

। spre neschimbare ;

Aprobat,

Primar Sector 2

TOAD^Wi^KMIHAI

DEVIZ GENERAL           /fg J A

al obiectivului de investii: " REABILITARE TERMICA BLOC 41,50.1,2,3,6,7,8,SOS.PANȚțuiViddNR.286,

SECTOR 2 BUCUREȘTI"                           $7

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

151514.88

28787.83

180302.71

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

151514.88

28787.83

180302.71

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiyu ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiza tehnica

38184.48

7255.05

45439.53

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

27683.75

5259.91

32943.66

3.5

Proiectare

103098.10

19588.64

122686.74

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30547.58

5804.04

36351.62

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

21001.46

3990.28

24991.74

I VIZAT-

spre neschimbare 1

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

51549.05

9794.32

61343.37

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

110108.86

20920.67

131029.53

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2863.84

544.12

3407.96

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

1431.92

272.06

1703.98

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1431.92

272.06

1703.98

3.8.2. Dirigentie de șantier

107245.02

20376.55

127621.57

Tota

capitol 3

280075.18

53214.27

333289.45

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

10572986.72

2008867.48

12581854.20

4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL

10373690.30

1971001.16

12344691.46

4.1.2 REABILITARE TERMICA IMOBIL-ZONA SPATII COMERCIALE-NEELIGIBIL

199296.42

37866.32

237162.74

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

10572986.72

2008867.48

12581854.20

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

74646.01

14182.74

88828.75

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

48213.54

9160.57

57374.11

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

26432.47

5022.17

31454.64

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

0.00

0.00

0.00

VIZAT I

spre neschimbare |

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1093770.86

207816.46

1301587.32

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

1168416.87

221999.20

1390416.07

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

12172993.65

2312868.78

14485862.43

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

10772715.14

2046815.88

12819531.02

Proiectant, ASOCIEREA:

Beneficiar/lnvestitor:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. EUROBUILDING ID


! VIZAT

: spre neschimbare

ANEXA 7


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: " Reabilitare termica bloc 18, Str. Poiana cu Aluni nr. 2"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2.178,57

413,93

2.592,50

1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

2.178,57

413,93

2.592,50

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

2.178,57

413,93

2.592,50

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

2.024,52

384,66

2.409,18

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2.294,46

435,95

2.730,41

3.5

Proiectare

8.502,99

1.615,57

10.118,56

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4.049,04

769,32

4.818,36

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

674,84

128,22

803,06

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție (inel, verificarea)

3.779,11

718,03

4.497,14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.373,56

260,98

1.634,54

3.7

Consultanta

13.735,62

2.609,77

16.345,39

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

13.735,62

2.609,77

16.345,39

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

14.410,46

2.737,99

17.148,45

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

674,84

128,22

803,06

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

337,42

64,11

401,53

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

337,42

64,11

401,53

3.8.2. Dirigentie de șantier

13.735,62

2.609,77

16.345,39

Total capitol 3

42.341,61

8.044,92

50.386,53

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1.373.561,75

260.976,72

1.634.538,47

4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA

1.085.531,80

206.251,04

1.291.782,84

4.1.2.REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE /SISTEMULUI DE FURNIZARE APA CALDA

88.546,60

16.823,85

105.370,45

4.1.3.MASURI CONEXE

132.602,76

25.194,52

157.797,28

4.1.4.REABILITARE TERMICA SPATII COMERCIALE

66.880,59

12.707,31

79.587,90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

1.373.561,75

260.976,72

1.634.538,47

! VIZAT !

■ spre neschimbate

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

29.699,69

5.642,94

35.342,63

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

22.831,88

4.338,06

27.169,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.867,81

1.304,88

8.172,69

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

15.384,29

0,00

15.384,29

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

(0,5% x C+M)

6.992,86

0,00

6.992,86

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

(0,1% x C+M)

1.398,57

0,00

1.398,57

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

(0,5% x C+M)

6.992,86

0,00

6.992,86

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

139.865,38

26.574,42

166.439,80

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

184.949,36

32.217,36

217.166,72

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.603.031,29

301.652,93

1.904.684,22

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.398.572,20

265.728,71

1.664.300,91

*2) In preturi la data 23.10.2019 ; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 05.2020


Proiectant,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


ViZAT

sprs neschimbare '