Hotărârea nr. 218/2020

Hotărârea nr. 218 Nou! - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti aşa cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici fi a devizului general pentru obiective de investiții fi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucure fii așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.

383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și

H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019.

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 92324/22.07.2020 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Nota de fundamentare nr.99016/ 04.08.2020 întocmită de SC Patagonia Design SRL;

  • - Raportul de specialitate nr. 108135/ 20.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul favorabil nr.20/ 04.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 ... nr.739/12.05.2020;

i • ■        * 1                ,

<uRAL j- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de ' \ • • • • •

..^i^nneret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte și prorogarea unor termene;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 206/2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru ^obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

y Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 228/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 303/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019.

în temeiul art. 139 alin (1), precum și art. 166 alin. (2), Ut. k).) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. (1) Se modifică și se completează poziția nr. 4 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019, conform anexei 1 ce conține 2 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se înlocuiesc paginile 7; 8 și 76 din Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019, conform anexei 2 ce conține 4 file parte integrantă din prezenta hotărâre.

jArt. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privință aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 883/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019, rămân aplicabile.

Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 218

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinla ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

VALORI DE INVESTIȚIE

PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROPUSE SPRE REABILITARE ȘI MODERNIZARE DIN FONDURI EUROPENE

- Grădinița nr.236, Sector 2, București -

Anexa 1 la HCL Sector 2 nr...............J..

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRTEUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2 PENTRU CARE AU FOST ÎNTOCMITE DOCUMENTAȚII TEHNICO - ECONOMICE

Nr. Crt.

TITLU DOCUMENTAȚIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARĂ DE STAT

ADRESA

VALOARE FĂRĂ

TVA LEI

VALOARE FĂRĂ TVA LEI DIN CARE C+M

TVA

TVA DIN CARE C+M

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VALOARE INCLUSIV TVA EURO DIN CARE C+M

Curs leu/Euro -Inforeuro iulie 2020

1

Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 236

Grădinița nr. 236

Aleea llia nr. 1

5.730.705,51

5.002.430,09

1.072.073,18

950.461,72

6.802.778,69

5.952.891,81

1.404.372,15

1.228.920,69

4,844

TOTAL

5.730.705,51

5.002.430,09

1.072.073,18

950.461,72

6.802.778,69

5.952.891,81

1.404.372,15

1.228.920,69DE VIZ GENERAL ȘI PRINCIPALII INDICA TORI TEHNICO- ECONOMICI PENTRU REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI: GRĂDINIȚA NR.236, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Beneficiar:

Primăria Sector 2

Denumire:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță nr.236                           /v               v'X

Adresa:

Faza:

Aleea llia nr.1, Sector 2, București                                                   //cj                   7A\

D.A.l.l.                                             S pl^GO^ *

L OtS'G»» J

DEVIZ GENERAL-VARIANTA 1\\<£ SK

Reabilitarea si modernizarea imobilului - GradinH^rir^^Ti

Ad=1995,53 '             mp

în lei / euro la cursul BNR 4,84400 curs inforeuro al lunii iulie 2020 cotaT.V.A. 0,19000

Nr. crt.                Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

1____________________________________________________2____________________________________________

Valoare (fără TVA)

LEI

3 ______

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00|                              0,00|                 o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

9.122,00

1.733,18

10.855,18

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3,5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

48.790,00

9.270,10

58.060,10

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

54.877,08

10.426,65

65.303,73

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

122.525,54

23.279,85

145.805,39

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.487,71

1.042,66

6.530,37

3.8.1.2

pemru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.450,51

465,60

2.916,11

3.8.2

Dirigenție de șantier

50.315,10

9.559,87

59.874,97

TOTAL CAPITOL 3

298.667,94

56.746,91

355.414,85

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.932.497,03

937.174,44

5.869.671,47

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

24.753,25

4.703,12

29.456,37

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

74.259,74

14.109,35

88.369,09

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5.031.510,02

955.986,90

5.987.496,92

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

40.881,02

6.213,91

47.094,93

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

32.704,82

6.213,91

38.918,73

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.176,20

0,00

8.176,20

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

80.038,88

0,00

80.038,88

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de const

ucții ----------\ it-9 ,

------25.012

,15

0,00

25.012,15

V

spre neschimbare SECRETAR

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.002,43

0,00

5.002,43

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

25.012,15

0,00

25.012,15

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

25.012,15

0,00

25.012,15

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

267.132,65

50.755,20

317.887,85

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

388.052,55

56.969,12

445.021,67

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.730.705,51

1.072.073,18

6.802.778,69

|Din care C + M

5.002.430,09|                     950.461,72

5.952.891,811

Data, Iulie 2020


Beneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță nr.236

Adresa:           Aleea llia nr. 1, Sector 2, București

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Grădiniță nr.236

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - VARIANTA 1

în lei / euro la cursul BNR


4,84400 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2020

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m tara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

6.802.778,69

1.404.372,15

703,76

591,39

CONSTRUCȚII MONTAJ

5.952.891,81

1.228.920,69

615,83

517,51

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1995,53

investiția specifica C+M cu Tva 2.983,11 lei/m2