Hotărârea nr. 217/2020

Hotărârea nr. 217 Nou! - pentru înlocuirea președintelui de ședință ales conform H.C.L Sector 2 nr. 143/2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru înlocuirea președintelui de ședință ales conform H.C.L Sector 2 nr. 143/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

Analizând:

  • - Inițiativa consilierilor locali formulată conform art. 123 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost consemnată în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 27.08.2020;

  • - Raportul de specialitate nr. 2750/27.08.2020 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

In temeiul art. 123 alin. (l)și (2)și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

1

Art.l. Se înlocuiește președintele de ședință, ales conform H.C.L Sector 2 nr.

143/2020, cu domnul Zaharia Răzvan Cristian, consilier local din cadrul Consiliului

Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru perioada august-septembrie 2020.

Art.l. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 217

București, 27.08.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.