Hotărârea nr. 21/2020

Hotărârea nr. 021 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr.8, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021> 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 12081/27.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 12083/27.01.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Intrarea Tăciunelui nr.8, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 93 CA 7/2 / 17.12.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fpst modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

"J “ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Intrarea Tăciunelui Nr. 8, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTEj ZAHARIA RAZ.


CONTRASEMNEAZĂ PENTPErtSftMJTATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, L/ț^^lNx£l6&..NR.57/2019

PRIVIND CODUI/WMINISTRATIV SECRETA^. GEBUERAL, V


Hotărârea nr. 21

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al SectoruluL2.al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chirlsligiitor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: t|4021) 209.62.BZ


DIRECȚIA URBANISM, Ci Nr. 8081/27.01.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șcf


spre neschimbare SECRETAR^


’ORIU


PR,MlkWBÎNCTSECW™J


Anul


Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                   , cu domiciliul/sediul*2) Sțr.                                        Sector 5,

București, cod poștal ........, telefon/fax......., e-mail ........., înregistrata la nr. completată cu nr.                                              , în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

Nr. 93 CA 7/2 din 17.12.2019

Pentru Pianul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+2E+M generat de imobilul din INTRAREA TĂCIUNELUI NR. 8, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren în suprafață de 345,Omp (322,0mp din măsurători), este proprietate privată persoană juridică, conform certificatului de urbanism nr. 615/40 ”T” din 15.05.2018, prelungit, imobil delimitat de următoarele repere urbane: intrarea Tăciunelui.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 615/40 ”T” din 15.05.2018, prelungit.

Funcțiuni predominante: locuințe și dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă a terenului, cu o curte de lumină pe această limită, retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. La stradă, construcția se va alinia cu imobilul din stânga, cu posibilitatea realizării unor balcoane către stradă.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras de la min. 5,Om până la 7,5 m față de limita posterioară (inclusiv balcoane), conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Intrarea Tăciunelui conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1782202/17.10.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbare conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006 ;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare întocmită dc specialist atestat RUR - ing.

  P.O.T.= 45%, CUT=1,57, H. maxim în planul fațadei = lOm, R.H. maxim - S+P+2E+M. Mansarda se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

  în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.12.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

  Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

  Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 615/40 ”T" din 15.05.2018, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FJ nr.

  Anexa nr.


  la H.C.L.S2 nr.  Comisia Tehnică de A Mircea Silviu CHIRAj întocmit: ing. Alcxandl Ediția J Revizia


  Șef Serviciu, ing. M|ârip țfARABAN

  Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: Uof.dr.arllzfiortri țUĂCHED’QÎȚ'prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arli.

  Georgică M1TRACHE, «mf.dr.arti. CiMIm '  lOCHECI, prof.dr.arli.


  Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  P.U.D. plan urbanistic de detaliu

  CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M


  SITUAȚIE EXISTENTĂ

  SITUAȚIE

  PROPUSĂ

  Suprafață teren

  322 mp

  322 mp

  Suprafață construită maximă

  105 mp

  114 mp

  Suprafață desfășurată maximă

  105 mp

  497 mp

  Regim de înălțime

  P

  S+P+2E+M

  P.O.T. maxim

  45%

  45%

  C.U.T. maxim

  1,57

  1.57

  Suprafață spații verzi*

  20,0%*

  Dale inierbatO regâMepecaleadenjIare.paKap

  10,0%


  SPECIFICAȚIE

  NUME

  SEVNATURA


  MUN. BUCUREȘTI, SECTOR 2

  INTRAREA TĂCIUNELUI, NR. 8_________________________

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE ■ ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ


ROMANIA
Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chirlstiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

ViZAT spre neschimbate cjFCRETAR

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.------

Nr. 12083/27.01.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

INTRAREA TĂCIUNELUI Nr, 8, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Intrarea Tăciunelui nr.8, Sector 2, București avizat sub nr. 93 CA 7/2 din 17.12.2019, privind edificare imobil e locuințe colective având regim de înălțime - S+P+2E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Intrarea Tăciunelui nr.8, Sector 2, București avizat sub nr. 93 CA 7/2 din 17.12.2019, privind edificare imobil e locuințe colective având regim de înălțime - S+P+2E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren), s-au notificat vecinii și s-au depus acorduri privind amplasare pe limita de proprietate. De asemenea, s-a prezentat un studiu de însorire din care rezultă că se respectă normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate a populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.