Hotărârea nr. 20/2020

Hotărârea nr. 020 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc. 3, Ap. 92, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigii lor nr. 11-13, Tel: +(4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc. 3, Ap. 92, Parter, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc.3, Ap. 92, Parter, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 83 54/20.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 8356/20.01.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc. 3, Ap. 92, Parter, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 95 CA 7/4 din 17.12.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

/X '    - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de /TAR Jurbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a /RAL /fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

/    - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

„Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc. 3, Ap. 92, Parter, Sector 2, București - Realizare acces direct din exterior și schimbare destinație apartament din locuință în salon de înfrumusețare, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU


Nr. 12167/28.01.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef
Ca urmare a cererii adresate de *1)                                            , cu domiciliul/sediul*2) Str.                       , Sector 2,

București, cod poștal ......... telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr.                       completată c                            și nr.

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

Nr. 95 CA 7/4 din 17.12.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) ȘOS. MIMAI BRAVU NR. 42-62, BL. P8, SC. 3, AP. 92, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI - REALIZARE ACCES DIRECT DIN EXTERIOR ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT DIN LOCUINȚĂ ÎN SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul detaliat format din apartamentul nr. 92, amplasat la parterul blocului de locuințe P8, sc. 3, din Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, cu suprafață utilă de 59,15mp alături de teren în folosință este proprietate privată persoană fizică, conform certificatului de urbanism nr. 1162/1O3”M" din 18.07.2019, imobil delimitat de următoarele repere urbane: Șos. Mihai Bravu.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „M2” - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, în care POT maxim =70%, CUT admis=max. 3 confonn Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+14E;

 • - P.O.T. max = 70%;

 • - CUT. max-3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = ciădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = executarea unui acces direct din exterior pe fațada principală a blocului prin desființarea parapetului ferestrei existente și înlocuirea cu ușă din PVC cu geam tennopan. Se propune amplasarea unei platforme de acces pe structură metalică și a unei balustrade metalice, independente de structura imobilului de locuințe colective prin continuarea cu un podest din scara de acces în bloc în limita trotuarului de protecție al blocului (în dreapta scării de acces la bloc) în dreptul accesului creat, ce se va realiza din materiale de calitate, pe structură ușoară și amenajări inlerioare în vederea schimbării destinației apartamentului din locuința în salon înfrumusețare, confonn planului de reglemenlări anexat cu respectarea certificatului de urbanism și ilustrării de arhitectură. Se vor respecta calitatea materialelor și cromatica folosită la reabilitarea fațadei blocului. Nu va fi afectat domeniul public, spațiul verde adiacent blocului, cu respectarea Codului Civil, a planului anexat și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare =

 • - circulații și accese: confonn planului anexat, fără afectarea accesului locatarilor în bloc;

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate Ia dosar și planșa de rețele edilitare.

Indicatorii urbanistici:

 • - P.O.T.= -; -CUT. =;H=-;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.12,2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1162/103”M”din 18.07.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 tei confonn chitanță seria PF nr. 506851/25.10.2019.

Anexa nr. /

la H.C.L.S2 nr.

Comisia Tehnică deț Amenajarea Teritoriului ți Urbanism a Sectoruluii

Mircea Silviu CHIRÂ, conf.dr.arh. Georgică M1TRACHE, conf dr arh. Căii

întocmit: ing. AlexawkÂagak^^"

Edi[ia l


 / Arhiteyt.-șeto/

l        brat^-^

ȘcfS.crVic/ii,

'n®' Mai7ai^ȚLABAN

2: profidrarh. Florin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHECI, prof.dr.arh. ^SARBU,

Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  ELABORAT

  NUME

  Sef Proiect

  Urb.

  ^Proiectat

  Urb.

  Desenat

  S.Ar  ROMANIA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2


  [ISO 90011  www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.82


  VIZAT


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A Nr. 8356/20.01.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL. P8, SC. 3, AP. 92, PARTER, SECTOR 2,

BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL. P8, SC. 3, AP. 92, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI - avizat sub nr. 95 CA 7/4 din 17.12.2019, privind realizare acces direct din exterior și schimbare destinație apartament din locuință în salon de înfrumusețare, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - P.U.D. - ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL. P8, SC. 3, AP. 92, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI - avizat sub nr. 95 CA 7/4 din 17.12.2019, privind realizare acces direct din exterior și schimbare destinație apartament din locuință în salon de înfrumusețare, s-a prezentat la dosar acordul asociației de proprietari, inclusiv acordul vecinilor direcți, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.