Hotărârea nr. 192/2020

Hotărârea nr. 192 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 68, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


■V


&J            romania2019.eu

•TIIImI                           ri«-. înna


Clasa 3008 categorice 2.4.6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu

Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea/dezvoltarea infrastructurii edilitar urbane aferente stației de metrou Pipera

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex" S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea/dezvoltarea infrastructurii edilitar urbane aferente stației de metrou Pipera;

Analizând:

  • -  Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate nr. 2576/25.06.2019 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate nr. 90091/25.06.2019 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea


    Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului


^Bu.QUreștiAO/

, ...

x^/ÂsȘJrevederile H.C.L. S2 nr. 39/2019 - pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu ”Metrorex” SA în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera;

Prevederile H.C.G.M.B. nr. 263/2019 - privind împuternicirea expresă a

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București ”Metrorex” SA în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar

al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările:

  • -  Hotărârea Guvernului României nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.;

  • -  Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) Ut. q) coroborat cu alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu Societatea de Transport cu Metroul București ”Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii edilitar urbane aferente stației de metrou Pipera.

Art.2. Se împuternicește Viceprimarul Sectorului 2 să întreprindă toate demersurile necesare stabilirii condițiilor de asociere, să analizeze împreună cu Administrația Domeniului Public Sector 2, compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și reprezentanții SC Metrorex SA, modalitățile de realizare a proiectului de utilitate publică prevăzut Ia art. 1 și să solicite toate acordurile și avizele


Domeniului Public Sector 2, Direcția Economică și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 192

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.