Hotărârea nr. 191/2020

Hotărârea nr. 191 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - Clinică multifuncţională

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/13.12.2018 privind prorogarea unui termen fi stabilirea de masuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/13.12.2018 privind prorogarea unui termen fi stabilirea de masuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară;

Analizând:

  • - Raportul nr. 89036/24.06.2019 întocmit de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;

  • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului^ de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de s^yibrizar^a Sectorului 2 al Municipiului București;

art- ^5 a^n- (I)> art- 81 a^n-            Legea nr. 215/2001 privind

fiĂ^^^ii^/ația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, llÂ^QT^^rfate cu art- IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de ^salubrizare a localităților nr.101/2006,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se aprobă modificarea și completarea Articolului 2, teza referitoare la persoanele juridice, din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/2018 privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsurii tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară, care va avea următoarea formulare:

”Art. 2. Cu caracter tranzitoriu, pentru lunile ianuarie și februarie 2019, operatorul de salubrizare va includere contribuția pentru economia circulară în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, în cuantum de 0,81 lei/persoană/lună, iar pentru persoanele juridice, începând cu luna ianuarie și până la instituirea taxei de habitat pentru agenți economici și persoane non casnice, de 30 lei/tonă/10 lei/ mc, la stabilirea contravalorii prestațiilor în beneficul utilizatorilor serviciilor de salubrizare.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 393/2018 rămân aplicabile.

Art. II Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.