Hotărârea nr. 190/2020

Hotărârea nr. 190 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti – Clinică boli infecţioase

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a

Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.l 11/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 88249/21.06.2019 întocmit de Direcția Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Nita Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările:

 • - Art. 6 alin. (1) lit. h) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. III și art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 101/2006 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actului modificator;

 • - Art. 8 alin (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

  r Ordi


 • - Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile ComdpiiăX^ de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

A SBQ 7-dnl.C. G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare',

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei ce conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de '^pagini, inclusiv anexa, și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT

spre neschimbate, SECRETAR,

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 190/ 2019

Articolul 93 din Regulamentul serviciului de salubrizare al Sectorului 2 al Municipiului București se modifica si devine:

“ ART. 93

La nivelul Sectorului 2 Indicatorii pentru Serviciul public de salubrizare sunt următorii:

 • 1)  Numărul de solicitări ale utilizatorilor serviciilor, de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități - 100%

 • 2)  Numărul de reclamații ale utilizatorilor serviciilor rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații justificate privind cantitățile de servicii prestate - 100%

 • 3) Numărul de sesizări primite din partea autorităților publice rezolvate raportat la numărul total de sesizări primite din partea autorităților publice - 100%

 • 4) Numărul de reclamații ale utilizatorilor privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate - > 97%

 • 5) Numărul de recipiente de precolectare asigurate pe tipodimensiuni ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total (pe tipodimensiuni) de recipiente solicitate de generatorii de deșeuri - 100%

 • 6) Suprafața efectiv salubrizată pentru fiecare tip de operație raportată Ia suprafața programată pentru fiecare tip de operație - 75%

 • 7) Suprafața efectiv deszăpezită raportată la suprafața programată pentru deszăpezire - 100%

 • 8) Cantitatea de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) colectată separat și acceptată la o instalație de sortare autorizată pentru sortarea deșeurilor colectate separat raportată la cantitatea totală de deșeuri reciclabile generată- %

o 2019 - minim 40%

o 2020 - minim 50%

o 2021 - minim 60%

o 2022 - minim 70%

o 2023 - minim 70%

o 2024 - minim 70% o 2025 - minim 75%

Cantitatea de biodeșeuri din deșeurile similare și deșeurile din piețe colectată separat și acceptată la instalațiile de digestie anaerobă, raportat la cantitatea totală de biodeșeuri similare și din piețe generată:

o 2024 - minim 70%

o 2025 - minim 90%

Cantitatea de biodeșeuri din deșeurile menajere colectată separat și acceptată la instalațiile de digestie anaerobă, raportat la cantitatea totală de biodeșeuri menajere generată:

o 2025 - minim 90%

Deșeurile sunt considerate colectate separat numai cu îndeplinirea criteriilor de acceptare în instalațiile de tratare (sortare, tratare biologică).

Cantitățile sunt calculate pe baza bonurilor de cântar emise la instalațiile de tratare. Cantitatea totală de deșeuri generată (reciclabile, respectiv biodeșeuri) se estimează aplicând datele de compoziție la cantitatea totală de deșeuri colectată de operator.

Rata de implementare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” pentru deșeurile menajere: populația care solicită și pentru care se aplică instrumentul economic „plătește pentru cât arunci” raportat la populația totală din aria de delegare:

o 2020 - minim 10%

| VIZAT ispre neschimbare,

SECRETAR,


o 2021 - minim 15%

începând cu 2022 - minim 20%

 • 9) Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale ale operatorului identificat în urma controalelor efectuate de către Delegatar și alte instituțiile abilitate - 0

 • 10) Valoarea investițiilor realizate de către operator în domeniul salubrizării raportată la valoarea investițiilor cerută de către administrația publică - 100%

 • 11) Numărul de cereri de înlocuire și/sau adăugare de coșuri de gunoi stradal rezolvate raportat la numărul total de cereri - 100%

 • 12) Populația care beneficiază de colectarea deșeurilor raportat la populația totală la nivelul Sectorului 2 - 100%

 • 13) Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat trimisă la eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri menajere periculoase colectate (anual) - minim 90%

 • 14) Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la tratare în vederea valorificării raportat la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate de la populație și operatori economici (anual) - minim 30%

 • 15) Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate de la populație și operatori economici (anual) - minim 90%

 • 16) Cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată separat de la populație și trimisă la tratare în vederea valorificării raportat la cantitatea totală de deșeuri din construcții și desființări colectată de la populație în anul respectiv -minim 30%

 • 17) Cantitatea de deșeuri din construcții si desființări colectată si trimisă la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri din construcții și desființări colectate de Ia populație (anual) - minim 90%

 • 18) Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate Ia stația de sortare - minim 75%

Indicatorul se aplică numai pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (menajere, similare și din piețe). La calculul indicatorului se iau în considerare doar deșeurile reciclabile acceptate în instalație în vederea sortării (mai puțin deșeurile de sticlă)

 • 19) Golirea coșurilor de colectare deșeuri stradale conform graficului de lucrări -100%

 • 20) Arterele de urgența 1 trebuie să fie circulabile în 4 ore de la încetarea ninsorii - 100%

 • 21) Depozitarea zăpezii curățate de pe căile publice numai în locurile premise -100%

 • 22) Colectarea cadavrelor de animale în maxim 2 ore de la semnalarea (prin orice mijloc) a existentei acestora - 100%

VIZAT _______________spreneschimbare, secretar;—

 • 23) Transportarea cadavrelor de animale cu mijloace de transport amenajate în acest scop - 100%

 • 24) Neamestecarea cadavrelor de animale cu alte categorii de deșeuri colectate

- 100%”

Articolul 108 din Regulamentul serviciului de salubrizare al Sectorului 2 al Municipiului București se modifica si devine:

“ ART.108

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către operatorii de salubritate constituie contravenție si se sancționează cu amenda contravenționala după cum urmeaza:

 • a) De la 1000 la 2500 lei- art.19 lit.b;art.25 alin.2 lit.a,b;art.27 alin.3,4,5,6;

art.28 alin.l,2;art.33 alin. 4,8;art.47;art83 lit.k,m,o,p,u;

 • b) De la 1500 la 2500 lei- art.33 alin.3

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,