Hotărârea nr. 19/2020

Hotărârea nr. 019 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 8358/20.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 8368/20.01.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Doamna Ghica nr. 205, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 82 CA 6/2 din 31.10.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările idterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Doamna Ghica nr. 205, Sector 2, București - Locuință Unifamilială - P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


ÎNLUATE

G. NR.57/2019


CON TRASEMNEAZ TEMEIUL ART. 243, alj PRIVIND C SECRETA

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GEl

Nr. 184586/20.01.2019

ROMÂNIA
Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


spre


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI 1 CABINET SECRETAR

INTRARE. Nr.............n.....

ZiualX Luna.....Q.&.....Anu^Ă


Ca urmare a cererii adresate de *1)                                             , cu domiciliul/sediul*2) Str.

Sector 2, București, cod poștal.........telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.               completată cu nr.              , în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

Nr. 82 CA 6/2 din 31.10.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) LOCUINȚĂ UN1FAMILIALĂ - P+1E+M generat de imobilul din STR. DOAMNA GHICA NR. 205, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren și construcții în suprafață de 290,0mp (264,Omp din măsurători), este proprietate privată persoană fizică, conform certificatului dc urbanism nr. 835/49 ”D” din 27.05.2019, imobil delimitat de următoarele repere urbane: str. Doamna Ghica și strada Predeal.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona 2 „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1.3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General ai Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 835/49 ”D” din 27.05.2019.

Funcțiuni predominante: locuințe si dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3; se admite mansardarea construcțiilor existente cu suplimentarea suprafeței desfășurate:

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele lateralei clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea fațade limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă de proprietate, retrasă cu min, 3,Om față de limita dreaptă conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. La stradă, pentru preluarea alinierii se propune construirea unui garaj continuat de o pergolă.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limitaposterioară, conform planului anexat,

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Doamna Ghica conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1755713/18.07.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbate conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006 ;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare întocmită de specialist atestat RUR -

RUR-F4, Gl;

P.O.T.= 45%, CUT=1,17, H. cornișă et.l = 7m, R.H. maxim P+1E+M.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 31.10.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 835/49 ”D” din 27.05.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria BF nr. 17293/21.08.20

>xa nr...... f

LC.LS2 nr. /ff


Arllit7

Arh. urbA Atpn


Allsa


ing. M.


ierj/ipiu, a/BARABAN


Comisia Tehnică dc Amenajarea Teritoriului și Urbanism a SectoruIuj^pr^.iîhj^^&dnnJitACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh MihsȚCOCHECJ, prof.dr.arh.

Mircea Silviu CHIR A, confonarh. Georgicâ MITRACHE, confdr.arh Clitătin SÂrXu

întocmit, ing. Alexandra L:iz./i\              ~                        l

Ediția 1/ Revizia i                                                                                                                       Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

  SUPRAFAȚA IMOBIL

  c

  101

  102

  X__

  559616.15

  Y

  DISTANȚE^

  6.41

  340304.98

  340302.46

  "559622.05

  20.51

  201

  559630.24

  340321.27

  5.88

  202

  559635.73

  340319.21

  10.69

  203

  559639.65

  340329.15

  11.98

  204

  559628.65

  340333.88

  10.13

  /

  205

  559624.66

  340324.57

  18.66

  103

  559617.22

  340307.45

  2.69

  0 8t

  S = 264.12 mp zp /M!/


  Br o- !OB!


  S UP RAFATA CON ST R U C 11E


  __iX _ 103 r559617.22" 104 I 559621.36 105 I 559625.05 209 559624.27 208. 559627.23 [340321.94 1.07 ■ 559626.66 ~| 340322.21


  2I>6 / 559027.25


  340307.45


  340305.67

  340314.56

  340314.83


  340323.44


  128/


  <P+2V

  îț // p  . 'dus


  DISTANȚE j 4.51


  9.63


  0.83

  7.70

  0.63

  1.36 ‘2.83


  205 ' 559624.66 340324.57 | 18.66


  S = 73.08 mp


  fBr p’f/


  80-61


  1 Bîo P'V


  80.50


  P/


  204'


  >84,


  Teren i n


  Ok


  o so.w 80.38 IjT/S-fO


  se


  Vr

  7,p?


  ^8039


  y’J'S? : ;                    - ccajT°,"'>uJi' z-^tcca2.5 j-. .

  Profil A:A str, Doamna Ghica - existent si menținui, s'c. 1200


  cca^7.o‘


  /fe.YT7.


  l'fh

  388

  1-6


  P+1+M


  12


  8068


  1 Vr! Or P“/?//


  pergolaA^

  ///p Fi


  ^Â.iOTvoMîag


  |10?


  LOCUINȚA 7 P+1E+M //

  ;

  ’fePA


  idl/rK

  V «/7 7 P*7/


  <r


  '203


  ,<wsg. p V'.


  56.8OZrfS


  Br tț? >^P-/


  7202


  ti


  80.55


  SUr ~!8,


  I2â


  14


  ‘-/son.


  /Mi,


  A’’


  lot


  raso

  o.


  '8aa


  (72


  Bm 2 ^Ă yip ' 1-2/^


  DrX \rpî


  Bilanț teritorial pe parcela studiata


  Suprafața teren (acte/masuratorl) POT


  CUT


  Rhmax_____

  Spatii verzi ■ inp/% Nr. locuri de parcare


  Existent


  290mp

  27.68%


  0.28


  Parter tea 45%


  21


  Prevederi PUG


  45%

  0.9 + 60% din etaj 1 pentru mansarda

  P+2E

  min 30%


  Propus


  290mp

  45%

  0.9+ 60% din etaj 1 pentru mansarda

  P+1E+M

  min 30%


  STR. DOAMNA GHICA, nr. 205, Sector 2, București

  ,P?


  ,p'?


  76


  ?8

  1-2


  (W


  ««■


  CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE PERIMETRALA


  PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


  LEGENDA


  LIMIT


  PUD


  LIMIT;


  PAI


  ZONALOCl


  CIRCULAȚII AUTO


  circulatii pietqm


  Arhitect bai


  ZONA SPATII VERZI (neimperpreabilizate)


  J/is-/^5O 2 < -2-<


  707'


  T\22


  'o>y d/B-


  8005o


  /Br, /23/


  ZONA DALE INIERBATI


  PROPUNERE EDIFICABIL: LOCUINȚA P+1E+M si GARAJ


  YT^P^+Sr IO$C           .

  >\35


  O"

  /•jy


  7F 80


  £743


  S. ztiS’P


  P+1.Ș

  2-6


  -PV


  PROIECTANT:


  SPECIFICAȚIE


  NUME


  ȘEF PROIECT


  PROIECTAT


  DESENAT


  Arh.'


  Arh. I


  Arh. I


  PROPUNERE PERGOLA.    ___

  ACCES PIETONAL i^^C^S^UTO


  BILANȚ TERITORIAL


  S teren = 290mp (din acte); 264mp (din măsurători cadastrale)

  S construcție existenta = 73.08mp                   A..

  POT existent = 27.68%;                     ,: ' ,vTn

  CUT existent = 0,28                       7 .

  Se va desființa construcția existenta pe teren 7ui u

  POT propus = 45%                        U „rh.u-e! 1/

  CUT propus = 0.9 + 60% din etaj 1 pentru mansarda oTf g.ge J// Funcțiune propusa: locuința unifamiliala

  Rhmax = P+1E+M

  S spațiu verde = min 30% (din care min 20% neimpermeabilizat) Locurile de parcare se vor rezolva in indînlă’con^gi^pfevederilpr ^CpW 6^$,006                   spre neschimbare

  3.5      ------T“---- SECRETAR H


  | SEMNĂTURĂ


  Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuala a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe


  Jg006


  SCARA

  1:500


  -DATA


  06.2019


  BENEFICIAR:


  ADRESĂ:


  TITLU PROIECT


  TITLU PLANȘĂ


  NUMĂR

  PROIECT


  STR. DOAMNA GHICA, nr. 205, Sector 2, București


  CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE PERIMETRALA


  PLAN REGLEMENTARI


  . Utilizarea la alta lucrare decât cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a prevederilor


  2019


  FAZA

  P.U.D.


  NR. PLANȘĂ

  U.6www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT spre neschimbare SECRETAR


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U Nr. 8368/20.01.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA DOAMNA GHICA NR. 205, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Strada Doamna Ghica nr. 205, Sector 2, București avizat sub nr. 82 CA 6/2 din 31.10.2019, privind edificare locuință unifamilială având regim de înălțime - P+1E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Doamna Ghica nr. 205, Sector 2, București avizat sub nr. 82 CA 6/2 din 31.10.2019, privind edificare locuință unifamilială având regim de înălțime -P+1E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). S-au primit observații din partea vecinului din dreapta la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmit: ing. AJgxandr