Hotărârea nr. 188/2020

Hotărârea nr. 188 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Chișinău nr. 24, bl. M 14, sc. 1, ap. 1, parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


HOTĂRÂRE

privind revizuirea indicatorilor tehnico - economici aferențipentru 8 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 8 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L.

Sector 2 nr. 92/2007și H.C.L. Sector 2 nr.108/2012;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 88902/24.06.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

\

.....

^^f^ziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de

2 București;


cu caracter Secretar al

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907/29.11.2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 92/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


) Indicatorii tehnico - economici pentru 8 obiective de investiții din cadrul reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, rin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, rămân aplicabile.

Art,2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 188

București, 26.06.2019


Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 188/2019

CENTRALIZATOR

PRIVIND REVIZUIREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI

A FERENȚI PENTRU 8 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADRUL

PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICĂ A IMOBILELOR DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBAȚI INIȚIAL PRIN

H.C.L. SECTOR 2 NR. 92/2007 ȘI H. C.L. SECTOR 2 NR. 108/2012

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


ADRIAȘ/^LE


ANEXA 1 LA HCLS2 NR.


CENTRALIZATOR PRIVIND OBIECTELE DE INVESTIȚII Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr.

Crt

Adresa bloc de locuințe

Nr. Ap.

Arie utilă a blocului de locuințe (MP)

Indicatori Valorici

Indicatori Fizici

Total valoare -mii lei-(fără TVA)

Din care C+M -mii lei-(fără TVA)

Total valoare -mii lei-(cu TVA)

Din care C+M -mii lei-(cu TVA)

Investiția specifică (coloana 5/coloan a 3)-mii lei/mp

Investiția specifică (coloana 7/coloana 3)-mii lei/mp

Economie anuală de energie kWh/an

Durata de recuperar e a investiției -ani-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

STR. POPA NICOLAE NR. 3, BL. 32

30

2,387.30

1,135.711

1,002.598

1,349.318

1,193.092

0.420

0.500

232,287.93

9.84

2

STR. POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 2

20

1,337.40

510.607

440.554

606.665

524.259

0.329

0.392

121,161.02

8.56

3

STR. POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 1

15

1,193.65

461.165

396.072

547.925

471.325

0.332

0.395

103,442.24

7.81

4

STR. POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 1

15

1,193.65

483.643

416.310

574.632

495.409

0.349

0.415

113,495.63

8.77

5

STR. POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 2

15

1,193.65

453.589

389.277

538.924

463.240

0.326

0.388

117,947.13

7.84

6

STR. POPA NICOLAE NR. 8, BL. 24

38

2,717.99

1,478.778

1,310.987

1,756.895

1,560.075

0.482

0.574

232,762.84

10.91

7

BD. LACUL TEI NR. 119, BL. 5A1

42

3,975.90

1,771.110

1,574.970

2,107.62

1,874.215

0.396

0.471

437,053.67

6.23

8

CALEA MOȘILOR NR. 296, BL. 46

106

6,866.00

2,448.225

2,150.676

2,908.251

2,559.304

0.313

0.373

321,420.39

11.10

Director Executiv DACP,

Ing. Victorița Bocea

VIZAT

jspre neschimbare, SECRETAR.

•i-                             ' ——

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 188/2019

DEVIZE GENERALE

PRIVIND REVIZUIREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI

A FERENȚIPENTR U 8 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADR UL

PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICĂ A IMOBILELOR DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBAȚI INIȚIAL PRIN

H.C.L. SECTOR 2 NR. 92/2007ȘI H.C.L. SECTOR 2 NR. 108/2012nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren-topo,geo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Obținerea de avize , acorduri si autorizații

8,254

1,742

1,568

9,822

2,073

3.3.

Proiectare si engineering

68,869

14,535

13,085

81,954

17,297

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

1,000

0,211

0,190

1,190

0,251

3.5.

Consultanta

22,266

4,699

4,231

26,497

5,592

3.6.

Asistenta tehnica

18,890

3,987

3,589

22,479

4,745

TOTAL CAPITOLUL 3

119,279

25,174

22,663

141,942

29,957

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2136,954

450,996

406,021

2542,975

536,685

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

2136,954

450,996

406,021

2542,975

536,685

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

 • 5.1.1. Lucrări de construcții

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13,722

2,896

2,607

16,329

3,446

3,431

0,724

0,652

4,083

0,862

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5.2.

 • 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția in construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

 • 5.2.2. Costul Creditului

27,034

5,705

0,000

27,034

5,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

147,805

31,194

28,083

175,888

37,121

TOTAL CAPITOLUL 5

191,992

40,519

31,342

223,334

47,134

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ITOTAL GENERAL

| 2448,225|

516,689|

460,026|

29O8,251|

613,776|

|Din care C+M

| 2150,676|

453,892|

408,628|

2559,304|

540,1311

v VIZAT

spre neschimbate,

SECRETAR^--

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI:

Lucrări dc intervenție în vederea creșterii performanțe


Curs curo din 19.06.2019, 1 curo = 4,7260lci

Nr. ort

Denumirea      capitolelor      ș

subcapitolelor dc cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

inclusiv TVA)

Mii lei Mii curo

Mii lei

Mii lei

Mii curo

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului ș aducerea la starea inițială

1,888

0,399

0,359

2,246

0,475

TOTAI

.CAPITOL 1

1,888

0,399

0,359

2,246

0,475

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților

necesare obiectivului

2.1

Utilitati - Alimentare cu apa potabila inclusiv branșamente, Gaze, etc

TOTAI

.CAPITOL 2

CAPITOLUI

3: Cheltuieli pentru proiectarea și asisten

ă tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

3.2

'laxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,393

0,083

0,075

0,468

0,099

3.3

Proiectare și inginerie

6,200

1,312

1,178

7,378

1,561

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.5

Consultanta

-

-

3.6

/Vsistenta tehnica

18,500

3,915

3,515

22,015

4,658

TO TAL CAPITOL 3

25,093

5,310

4,76767

29,86067

6,318

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția dc bază

4.1

Construcții și instalații

1.568,172

331,818

297,953

1.866,125

394,864

4.2

Montaj utilaj tehnologice

4.3

Utilaje, cchip. tehn. si funct. cu montaj

4.4

Utilaje fată montaj si cchip. dc transp.

4.5

Dotări

4.6

Active nccoqtoralc

TOTAI

CAPITOL 4

1.568,172

331,818

297,953

1.866,125

394,864

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

7,13959

1,511

1,3565221

8,4961121

1,798

5.1.1

Lucrare dc construcții

4,91059

1,039

0,9330121

5,8436021

1,236

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

2,229

0,472

0,42351

2,65251

0,561

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,125

0,450

0,40375

2,52875

0,535

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

159,55458

33,761

30,3153702

189,8699 502

40,176

T O TAL CAPITOL 5

175,95876

37,232

33,4321644

209,3909244

44,306

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare

la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului dc exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL

CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1.771,112

374,759

336,511

2.107,623

445,963

Din care C + M

1.574,970

333,257

299,244

1.874,215

396,575

TOADEl

/

AAprobat,

IGIM< MIHAl

3/;

t

DEVIZ GENERAL

„STR. POPA NICOLAE, NR.8, BLOC24, SECTOR2, BUCUREȘTI "

In inii Lei / nui Euro la cursul 4,7348 Ici/curo din data 04.06.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor dc cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

| Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

10,268

2,169

1,951

12,218

2,581

TOTAL CAPITOL 1

10,268

2,169

1,951

12,218

2,581

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2,1

Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Gaze, etc

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii dc teren

-

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,655

0,138

0,655

3.3

Proiectare și inginerie

1,719

0,363

0,327

2,045

0,432

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.5

Consultanta

6,673

1,409

1,268

7,941

1,677

3.6

Asistenta tehnica

10,397

2,196

1,975

12,372

2,613

TOTAL CAPITOL 3

19,444

4,107

3,570

23,014

4,722

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția dc bază

4.1

Construcții și instalații

1 29", 135

273,958

246,456

1.543,591

326,010

4.2

Montaj utilaj tehnologice

-

4.3

Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj

-

-

-

4.4

Utilaje tară montaj si echip. dc transp.

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active nccorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

1.297,135

273,958

246,456

1.543,591

326,010

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,896

1,034

0,930

5,826

1,230

5.1.1

Lucrare de construcții

3,585

0,757

0,681

4,266

0,901

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

1,311

0,277

0,249

1,560

0,329

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14,352

3,031

-

14,352

3,031

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

132,685

28,023

25,210

157,895

33,348

TOTAL CAPITOL 5

151,932

32,088

26,140

178,072

37,609

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL

CAPITOL 6

TOTAL

GENERAL

1.478,778

312,321

278,117

1.756,895

370,922

Din r are C + M

1.310,987

276,883

249,088

1.560,075

329,491

Proiectant,

SC SPECIALIST CONSULTING SRLDEVIZ GENERAI, „STR. POPA NICOLAE, NR.3, BLOC32, SECTOR2, BUCUREȘTI"

In nui Lei / mii Euro la cursul 4,7348 lei/euro din data 04.06.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

j Mii curo

Mii lei

Mii lei

1 Mii curo

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

9,629

2,034

1,830

11,459

2,420

TOTAL

CAPITOL 1

9,629

2,034

1,830

11,459

2,420

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2,1

Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Gaze, etc

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

'    3.1

Studii de teren

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,501

0,106

-

0,501

3.3

Proiectare și inginerie

1,719

0,363

0,327

2,045

0,432

3.4

Organizarea procedurilor de acliiziție

-

-

-

3.5

Consultanta

6,673

1,409

1,268

7,941

1,677

3.6

Asistenta tehnica

10,397

2,196

1,975

12,372

2,613

TOTAL

CAPITOL 3

19,290

4,074

3,570

22,859

4,722

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

989,649

209,016

188,033

1.177,68.3

248,729

4.2

Montaj utilaj tehnologice

-

4.3

Utilaje, cchip. tehn. si funct. cu montaj

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si ecliip. de transp.

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

989,649

209,016

188,033

1.177,683

248,729

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,323

0,913

0,821

5,144

1,086

5.1.1

Lucrare de construcții

3,320

0,701

0,631

3,951

0,834

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

1,003

0,212

0,190

1,193

0,252

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10,964

2,316

-

10,964

2,316

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

101,857

21,512

19,353

121,210

25,600

TOTAL

CAPITOL 5

117,143

24,741

20,174

137,317

29,002

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru

jrobe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL

CAPITOL 6

TOTAL

GENERAL

1.135,711

239,865

213,607

1.349,318

284,873

Din care

C 4 M

1.002,598

211,751

190,494

1.193,092

251,984

Proiectant,

SC SPECLXLIST CONSULTING SRL


VIZAT spre neschimbare I secretar,

„STR. POPA NICOLAE, NR.5, BLOC31.SC.2, SECTOR 2, BUCUREȘTI ”

In mii Lei / inii Euro Ia cursul 4,7348 lei/euro din data 04.06.2019

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei     | Mii curo

Mii lei

Mii lei     | Mii euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentm obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajarea pentm protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,418

0,511

0,459

2,877

0,608

TOTAL CAPITOL 1

2,418

0,511

0,459

2,877

0,608

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2,1

Utilitari - Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Gaze, etc.

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

3.2

Taxe pentm obținerea dc avize, acorduri și autorizații

0,195

0,041

-

0,195

3.3

Proiectare și inginerie

1/19

0,363

0,327

2,045

0,432

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.5

Consultanta

6,6"3

1,409

1,268

7,941

1,677

3.6

Asistenta tehnica

10,397

2,196

1,975

12,372

2,613

TOTAL CAPITOL 3

18,983

4,009

3,570

22,553

4,722

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

385,369

81,391

73,220

458,589

96,855

4.2

Montaj utilaj tehnologice

-

-

4.3

Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si echip. de transp.

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necoqiorale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

. 385,369

81,391

73,220

458,589

96,855

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,879

0,397

0,357

2,237

0,472

5.1.1

Lucrare de construcții

1,490

0,315

0,283

1,773

0,375

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0,389

0,082

0,074

0,463

0,098

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,263

0,900

4,263

0,900

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

40,677

8,591

7,729

48,406

10,223

TOTAL CAPITOL 5

46,819

9,888

8,086

54,905

11,596

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

l’robe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

453,589

95,799

85,335

538,924

113,781

Din care C + M

389,277

82,216

73,963

463,240

97,837

Proiectant,

SC SPECIALIST CONSULTING SRL

„STIL POPA NICOLAE, NR.5, BLOC 31,SCI, SECTOR 2, BUCUREȘTI "

In mii Lei / mii Euro la cursul 4,7348 lei/euro din data 04.06.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără 'TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4,122

0,871

0,783

4,905

1,036

TOTAL CAPITOL 1

4,122

0,871

0,783

4,905

1,036

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2,1

Utilitati • Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Gaze, ctc

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistenț

ă tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,208

0,044

-

0,208

3.3

Proiectare și inginerie

1,719

0,363

0,327

2,045

0,432

3.4

Organizarea procedurilor dc achiziție

-

-

-

-

3.5

Consultanta

6,673

1,409

1,268

7,941

1,677

3.6

Asistenta tehnica

10,39”

2,196

1,975

12,372

2,613

TOTAL CAPITOL 3

18,997

4,012

3,570

22,566

4,722

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

410,583

86,716

78,011

488,594

103,192

4.2

Montaj utilaj tehnologice

-

-

4.3

Utilaje, cchip. tehn. si funct. cu montaj

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si echip. de transp.

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 4

410,583

86,716

78,011

488,594

103,192

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2,021

0,427

0,384

2,405

0,508

5.1.1

Lucrare de construcții

1,605

0,339

0,305

1,910

0,403

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0,416

0,088

0,079

0,495

0,105

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,551

0,961

-

4,551

0,961

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

43,370

9,160

8,240

51,610

10,900

TOTAL CAPITOL 5

49,942

10,548

8,624

58,566

12,369

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

483,643

102,147

90,988

574,632

121,319

Din care C + M

416,310

87,926

79,099

495,409

104,631

Proiectant,

SC SPECIALIST CONSULTING SRL

„STR. POPA NICOLAE, NR.4, BLOC22.SC.2, SECTOR 2, BUCUREȘTI ”

In mii Lei / mii Euro la cursul 4,7348 lei/euro clin rlata 04.06.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

1 Mii euro

Mii Ici

Mii lei     | Mii euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4,613

0,974

0,876

5,48$

1,159

TOTAL CAPITOL 1

4,613

0,974

0,876

5,489

1,159

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2,1

Utilități - Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Gaze, etc

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,220

0,047

-

0,220

3.3

Proiectare și inginerie

1,719

0,363

0,327

2,045

0,432

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.5

Consultanta

6,673

1,409

1,268

7,941

1,677

3.6

Asistenta tehnica

10,397

2,196

1,975

12,372

2,613

TOTAL CAPITOL 3

19,009

4,015

3,570

22,578

4,722

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

434,270

91,719

82,511

516,782

109,145

4.2

Montaj utilaj tehnologice

-

4.3

Utilaje, echip. telm. si funct. cu montaj

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si echip. de transp.

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

T OTAL CAPI TOL 4

434,270

91,719

82,511

516,782

109,145

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2,111

0,446

0,401

2,512

0,531

5.1.1

Lucrare de construcții

1,670

0,353

0,317

1,988

0,420

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0,441

0,093

0,084

0,524

0,111

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,815

1,017

-

4,815

1,017

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

45,789

9,671

8,700

54,489

11,508

TOTAL CAPITOL 5

52,715

11,133

9,101

61,816

13,056

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

510,607

107,841

96,059

606,665

128,082

Din cate C + M

440,554

93,046

83,705

524,259

110,725

„STR. POPA NICOLAE, NR.4, BLOC22,SC.l, SECTOR 2, BUCUREȘTI

1 n mu Lei / mu Euro la cursul 4,7348 lei/euro din data 04.06.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

| Mii euro

Mii lei

Mii Ici

1 Mii euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,790

0,589

0,530

3.32C

0,701

TOTAL

CAPITOL 1

2,790

0,589

0,530

3,320

0,701

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2,1

Utilitari Alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, Gaze, etc

TOTAL CAPI TOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,198

0,042

-

0,198

3.3

Proiectare și inginerie

1,719

0,363

0,327

2,045

0,432

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.5

Consultanta

6,673

1,409

1,268

7,941

1,677

3.6

Asistenta tehnica

10,397

2,196

1,975,

12,372

2,613

TOTAL CAPITOL 3

18,986

4,010

3,570

22,556

4,722

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

391,966

82,784

74,474

466,439

98,513

4.2

Montaj utilaj tehnologice

-

4.3

Utilaje, eclup. tehn. si funct. cu montaj

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si ecliip. de transp.

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

TOTAL

CAPITOL 4

391,966

82,784

74,474

466,439

98,513

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,712

0,362

0,325

2,038

0,430

5.1.1

Lucrare de construcții

1,316

0,278

0,250

1,566

0,331

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0,396

0,084

0,075

0,471

0,100

5.2

Comisioane, cote, taxe, cosnil creditului

4,336

0,916

-

4,336

0,916

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

41,374

8,738

7,861

49,235

10,399

TOTAL

CAPITOL 5

47,423

10,016

8,186

55,609

11,745

CAPITOLUL 6; Cheltuieli pentru

jrobe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

461,165

97,399

86,760

547,925

115,681

Din care C + M

396,072

83,651

75,254

471,325

99,545