Hotărârea nr. 187/2020

Hotărârea nr. 187 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Câmpul cu Narcise nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia SF. Antonie Colentina (situația nr. 1)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Antonie Colentina (situația nr. 1);

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 87515/20.06.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 87597/20.06.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Protocolul - cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cererea nr. 57489/23.04.2019 prin care Parohia Sf. Antonie Colentina a solicitat acordarea sprijinului financiar pe anul 2019 pentru lucrări de înlocuire ferestre vechi din cornier cu ferestre tip lemn triplu stratificat și geam termopan și înlocuire de instalații termice, montarea unei noi centrale termice și a unor calorifere noi din fontă;

  • - Adresa nr. 57489/23.04.2019 prin care Parohia Sf. Antonie Colentina a transmis situația de lucrări nr. 1 în valoare de 400.500 lei;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - >Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu A \

modificările și completările ulterioare;

j - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

)rdonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Antonie Colentina în valoare de 400.500 lei, pentru lucrări de înlocuire ferestre vechi din cornier cu ferestre tip lemn stratificat și geam termopan și înlocuire de instalații termice, montarea unei noi centrale termice și a unor calorifere noi din fontă ( situația de lucrări nr.l);

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.