Hotărârea nr. 185/2020

Hotărârea nr. 185 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


S.P

AL.            romania2019.eu


IISO 90011


Clasa 3008 categorie 2,4.6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita (situația nr. 2)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita (situația nr. 2);

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 87519/20.06.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 87597/20.06.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Protocolul - cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Cererea nr. 47878/05.04.2019 prin care Parohia Parc Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar pe anul 2019 pentru următoarele lucrări: încălzire prin pardoseală, placări trepte și pardoseli interioare la biserică;

 • - Adresa nr. 57497/23.04.2019 prin care Parohia Parc Plumbuita a transmis situația de lucrări în valoare de 259.000 lei;

 • -  A\vizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu^Șocietatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrațfef și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Parc Plumbuita în valoare de 259.000 lei, pentru următoarele lucrări: încălzire prin pardoseală, placări trepte și pardoseli interioare la biserică.

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.


Art.2\ Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și

Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,45

...... : ’ Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 185

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.