Hotărârea nr. 180/2020

Hotărârea nr. 180 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2020 privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos.Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos.Ștefan cel Mare nr.21), Sector 2, București și pentru  aprobarea modelelor  contractelor de vânzare – cumpărare şi a modelului de promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare  a locuințelor ANL din București, Şos.Ștefan cel Mare nr. 19 B (fost Şos.Ștefan cel Mare nr. 21) Sector 2


www.ns5.ro - Strada Chlrisllglilor nr. 11-13, Tel: +(4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62,02


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Hiramului nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Hiramului nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 78190/03.06.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 78191/03.06.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Hiramului nr. 19, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 73 CA 6/18 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr, 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea, Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de \rganizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind              publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Hiramului nr. 19, Sector 2, București - imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art, 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 180

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 2I5/20IH, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.www.ps2.ro • Strada Chiristlgiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TER

Nr. 78191/03.06.2019


Anexa nr.

TORIU - S.A.D.U

la H.C.L.S2 rirRAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA HIRAMULUI NR. 19, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și ur banismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc LJrbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Hiramului nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr. 73 CA 6/18 din 04.10.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Hiramului nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr. 73 CA 6/18 din 04.10.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective -S+P+2E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). S-au primit observații din partea unui vecin la care s-a răspuns fără a se depune ulterior alte observații.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


/Viciu, araban


Cod SADU.-AJ


I VIZAT _ /pro neschimbare, SECRETAR,

întocmit: ing Alexandra Lazăr


Hăiex® nr.

K

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESȚIO^lRE

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Cu urmare a cererii adresate de *1)

........e-mail ......., înregistrată Iu nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

romania2019.eu


’RIMARIA SECTOR 2 BUCUREȘT CABINET SECRETAR , •«««« Nr.......2t£±......AVIZ

Nr. 73 CA 6/18 din 04.111.2018

Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu *3) IMOBIL DF. LOCUINȚE COLECTIVE - Si P+2E+M generat de imobilul din STRADA IIIRAMIJI.UI NR. 19, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat este situat în intiavilunul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Strada Hiramului x Strada Cireșului: 812,timp este proprietate privată, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. I48O/27"H” din 20.12.2017, prelungit.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprnbate anterior: Terenul sc încadrează în IJ.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimeirelor dc protecție, pe parcelări tiadițiunale/spontanc, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T =max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.-max.45%; C.U.T.- 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valahilitate PUO cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12 2018.

Funcțiuni predominante; locuințe;

 • - H max- P+2E

 • - POI max = 45%;

 • • CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din ana construită;

 • - retragere» minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la uliniament acest lucru este posibil cu condiția su nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime Țață de limitele laterale - clădirile scmi-cuplate se vor alipi rle calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punclul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita poslerioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pc această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosurea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale - pe limita stângă de proprietate, cuplat cu imobilele existente pe această limită, apoi retras cu min, 3,Om pe zona liberă lîiră calcan, retras cu min. 5,Om față de limita dreaptă, exceptând calcanul existent și păstrat prin documentația PUD (Str. Cireșului nr. 12), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față dc limita posterioară, cu respectarea Codului Civil și conform plan anexat:

 • - circulații și accese: din Strada Hiramului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PM13 nr. 1687761/13.12.2018 și planului unexat.

 • • echipare tehnieo-edilitnră: luate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare,

 • - P.O.T.=45%, CUT=1,57ț H. cornișă el. 2=max. 10,Om; regim de înălțime S+P+2E+M (mansarda sc va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.UI.2UI8 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urhanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P U D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.IJ.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1480/27”H" din 20 12.2017, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria BJ nr. 4082/06 09.2018

VIZAT spro neschimbare SECRETAR,
RAȚIIrviciu, MRABAN


maiarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: rrof.dr 3il[ Ftu/iri MACHEDON. prof, dr.arfi Angelica S l’AN. prof.dr.arh. MihaKOCHECf, prof.dr.arh. (Ir.arh, Gcorgfcă M1TRACHE, tx.mfdr.arh, Câtâlm SÂRDU.

■■Ccni SADU - AVA


PRECIZĂRI

 • 1) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează eu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HC.LS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA COLECTIVA, S+P+2E+M BUCUREȘTI, SECTOR 2, STRADA HIRAMULUI NR.19 BENEFICIAR S.C. FOIȘOR S.A.

LEGENDA


LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA PUD

STRADA HIRAMULUI NR.19

LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

BIROURI, SERVICII, COMERȚ

ADMINISTRAȚIE CENTRALA SI LOCALA DE STAT

ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZIT

CULTE


CLĂDIRI ANEXE


CURȚI


TEREN NECONSTRUIT


CAROSABIL


PIETONAL


REGLEMENTARI


LIMITA ZONEI EDIFICABILE


RETRAGERI MINIME FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE

ACCES AUTO


ACCES PIETONAL @ NUMĂR POȘTAL

1 1-------------------------------------------------------------------------------------

1                         1                                 _l

1                   1                        =

-j         1                            Cfl

1 < 1 <

î § i               8

t 1 V    S

PIETONAL

L_2,5° J           |

2.50   |

F- 1 1,1     ‘1

1

1

1

I

7,00

12,00

|         ISTRADA CIREȘULUI        I         |

Profil stradal B


I---------------------------------------------

1

! £

!

i

i

-1 m o

<

1—

i ! i t i a- 1

1

1

1

; 1,50

1

1

1

!

2.50 I 2,50

1,50 I

5,00

i

I

8,00

1

STRADA HIRAMULUI Profil stradal A


NOTA:

PROFILUL ACTUAL AL STRĂZII HIRAMULUI ESTE 8,00 m, EXISTANTD CONSTRUCȚII PE ACTUALUL ALINIAMENT. RETRAGEREA DE 2,00 m A CONSTRUCȚIEI PROPUSE PERMITE EXTINDEREA ACESTUI PROFIL LA 10,00m

COEFICIENȚI URBANISTICI EXISTENTI


S. TEREN

S. CONSTRUITA

S. DESFASURATA

P.O.T. 41%

Regim de inaltime


812,14 mp 100%

333,44 mp 41%

333,44 mp

C.U.T. 0,41

Parter


COEFICIENȚI URBANISTICI PROPUȘI

S. TEREN

S. CONSTRUITA

S. DESFASURATA P.O.T. 45%

C.U.T. 1,3 (+0,26 Platforme betonate

Spatii verzi Regim de inaltime

812,14 mp 100%

365,58 mp 45%

1267,34 mp


asimilat mansardei)

202,92 mp 25%

243,64 mp 30%

S+P+2E+M