Hotărârea nr. 18/2020

Hotărârea nr. 018 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Toi: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local ai Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 10024/22.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 10026/22.01.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 57 CA 4/6 / 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a . fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

I - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^/Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e", coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,,j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Doamna Ghica nr.7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sector 2, București - Realizare 2 balcoane cu un acces din exterior și schimbare destinație în cabinet medical individual - medicină de familie, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019


Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanfa de Urgen/ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANȚA

Municipiul București       "ĂLd

Primăria Sector 2Nr. 9515/23.01.2019

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)Sector 2, București, cod poștal.........telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr.               completată cu nr.                                    în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 57 CA 4/6/01.08.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) STR. DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 2, AP. 47, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI -Realizare 2 balcoane cu un acces din exterior și schimbare destinație în cabinet medical individual - medicină de familie.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul detaliat format din apartamentul nr. 47, amplasat la parterul blocului de locuințe nr.4, sc. 2, din Str. Doamna Ghica nr.7, cu suprafață utilă de 77,08mp alături de cota indiviză aferentă este proprietate privată persoană fizică, conform certificatului de urbanism nr. 1764/85”D” din 28.11.2019, imobil delimitat de următoarele repere urbane: Str. Doamna Ghica - Parcul Plumbuita.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. ,.M2’’ - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, în care POT maxim -70%, CUT admis=max. 3 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+14E;

 • - P.O.T. max = 70%;

 • - CUT. max = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale ^clădirile semi-cuplalc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = realizare 2 balcoane, executarea unui acces direct din exterior și schimbare destinație în cabinei medical individual - medicină de familie; scara de acces se va realiza în interiorul balconului în limita trotuarului de proiecție al blocului, ce se va realiza din materiale de calitate, pe structură ușoară și amenajări interioare în vederea schimbării destinației apartamentului din locuință în cabinet medical individual - medicină de familie, conform planului de reglementări anexat cu respectarea certificatului de urbanism și conform ilustrării de arhitectură. Se va găsi o soluție tehnică astfel încât nu va fi obturată aerisirea de la subsol. Se vor respecta calitatea materialelor și cromatica folosită la reabilitarea fațadei blocului. Nu va fi afectat domeniul public, spațiul verde adiacent blocului va fi agrementat cu arbori și arbuști pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea Codului Civil, a planului anexat și avizelor prezentate. Se va respecta acordul ADP nr. 11647/R/06.11.2019 privind executare alee de acces realizată din dale înierbate cu lățimea de 0,90m și cu obligativitatea întreținerii spațiului verde aferent și avizul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 1756/ZP/22.10.2019. Balcoanele vor avea aceleași dimensiuni, aliniament, materiale și finisaje cu cele ale balcoanelor situate la etajele superioare.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = -;

 • - circulații și accese: accesul direct din exterior se va realiza din aleea de acces propusă (alee cu dale înierbate) ce se va executa cu respectarea acordului ADP nr. 11647/R/06.11.2019 și conform planului de reglementări anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare, semnată de specialist atestat RUR;

Indicatorii urbanistici:

- P.O.T.= -; CUT. =; H=-;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 01.08.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: realizare două balcoane și un acces direct din exterior cu respectarea acordului ADP nr. 11647/R/06.11.2019 și conform planului de reglementări anexat;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz., în confonnitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de

-tM‘bMinm'nft d'76'l/85»D’''inii«iia14t8ftlPț.emW'd»'tlHmflria £oetorului.2fȘTsc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 16107/15.01.2020.

Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr,Comisia Tehnica de ^menajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2^prof.dr Mircea Silviu CHIRXjconf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Călăii întocmit: ing. Alexandra Lazăr / 4ex.

Edifia 1/ Revizia /—^-1.1.—Șe ing. M/iri


-plârm MĂCHTDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arO.


iJiaiJCOCHECl, prof.dr.arh.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

n Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  Ijj-TjZîS^ W'a


  j^iW--iK> <@-e . ^^g,                  /rXSr^ <tSW/
  ' !a H.C.L.S2 nr.

  INDICATORI URBANISTÎCI.-W12.” —-------------------------


  Subzona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

  Utilizări admise: servicii sociale, colective si personale; comerț cu amănuntul; activitati manufacturiere; depozitare mic-gros; restaurante, baruri, cofetarii, cafenele; sport si recreere; parcaj la sol multietajate; spatii libere pietonale, pasaje pietonale aoperite; spatii plantate - scuaruri; etc.


  P.O.T. = 70%

  C.U.T. maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren


  PROPUNERE

  CONSTRUIRE 2 BALCOANE CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR SI AMENAJARI INTERIOARE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI APARTAMENTULUI IN CABINET INDIVIDUAL DEMEDICINA DE FAMILIE


  LIMITE

  ] LIMITA ZONEI STUDIATE

  ] LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD


  ZONIFICARE FUNCȚIONALA

  APARTAMENTUL STUDIAT


  ZONA LOCUIRE COLECTIVĂ


  ^BENEFICIARI:


  " "VIZAT sprp neschimbare SECRETAR


  CIRCULAȚII - DOMENIUL PUBLIC

  ] CIRCULAȚII PIETONALE


  TROTUAR DE PROTECȚIE BLOC


  SPAȚIU VERDE AFERENT BLOC


  plantatii DE ALINIAMEMT


  Specificație

  Nume

  Șef proiect

  arh.

  Proiectat

  arh.

  Desenat

  arh.


  Semnătură

  ------7f~

  ) Scara: 1:500

  Construire a 2 balcoane cu acces direct din exterior și amenajări interioare pentru schimbarea destinației apartamentului din locuință în cabinet medical individual de medicină de familie

  Data: 2019

  REGLEMETARI UBANISTICE

  Aprilie 2019

  FAZA: P.U.D.

  PLANȘA NR. 6


  Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a                         .. Utilizarea la alta lucrare decât cea pentru care a fost emisă

  constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepurile conexe.ROMANIA Municipiul București Primăria Sector!


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT spre neschimbare DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. qpCRFTAR Nr. 10026/22.01.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 2, AP. 47, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - STR. DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 2, AP. 47, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI - avizat sub nr. 57 CA 4/6 / 01.08.2019, privind Realizare 2 balcoane cu un acces din exterior și schimbare destinație în cabinet medical a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din STR. DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 2, AP. 47, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI - avizat sub nr. 57 CA 4/6 / 01.08.2019, privind Realizare 2 balcoane cu un acces din exterior și schimbare destinație în cabinet medical individual - medicină de familie, s-a prezentat la dosar acordul asociației de proprietari, inclusiv acordul vecinilor direcți, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren), avizul Ministerului Culturii și acordul ADP Sector 2 .

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.