Hotărârea nr. 179/2020

Hotărârea nr. 179 - pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 139/2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”«vww.pb2.ro • Strada Chir i sliy iilor nr. 11-13, Tel: *(4021] 209 60.60 Fax: *(4021) 209.62.62


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Brodești nr. 22-24, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând in considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Brădești nr. 22-24, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 82822/11,06.2019 prezentat dc Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 82824/11.06.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Brădești nr. 22-24, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 14 Ca 1/15 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice dc conducere dc Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astlel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11,2018;

- Hoțițrâțea Consiliului Local Sector 2 nr, 27/25.04.2016 privind aprobarea  entuldț de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a  i și dețUrbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de  a Jajftoriului și de Urbanism a Sectorului 2.art. 45 alin. (2) lil,„e" și ari. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 'tâlrfiinistra(iapublică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Brădești nr. 22-24, Sector 2, București - Modificare și actualizare PUD - IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE-P+2E+3-4ER, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul dc informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3,

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al .Sectorului 2 a! Municipiului București !it ședința ordinară din data de 26.062019 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și o fost redactată in 2 (două) exemplare.www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Toi +<4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.32Anexi

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 82824/11.06.2019RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA BRĂDEȘTI NR. 22-24, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin,(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile dc amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului dc organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Brădești nr. 22-24, Sector 2, București avizat sub nr. 14 CA 1/15 din 13.02.2019, propunerea de modificare și actualizare PUD - Imobil de locuințe colective - P+2E+3-4ER, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Brădești nr. 22-24 , Sector 2, București avizat sub nr. 14 CA 1/15 din 13.02.2019, propunerea de modificare și actualizare PUD - Imobil de locuințe colective - PI2E+3-4ER, s-au notificat vecinii dc pe toate laturile parcelei cc a generat PUD. S-au primit observații din partea vecinilor din stânga la care s-a răspuns.nu au mai fost observații ulterioare. Menționăm că modificarea PUD s-a solicitat pentru retragerea construcției față de limita stângățPUD inițial aprobat pe stânga).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, sc va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

WWW.ps2.ro - Str.iriri Chiristlglilor nr. 11-13. Teii ♦ (4021] 209.60.00 Fax:+(4021) 209 62.82DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu] București Arhitcct-șefPRÎMJ.MIA SBCTOfl 2 BUCUREȘTI 6ABINET SECRETAR

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                          cti domicilitil/scdiul’2) municipiul București, cod poștal

.........sector 5, str,                                        , lelefon/fax........ e-mail..........înregistrată la nr.               completată cu nr. în conformitate cu prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 14 CA 1/15 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu ♦3) MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE PIJD • IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+3-4EK generat de imobilul din STRADA HRĂNEȘTI NIL 22-24. SECTOR 2. BUCUREȘTI:

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în IMJ.D.t Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Hrădești și proprietăți (stânga, dreapta, spute) ale persoanelor fizice/juridice, având teren în suprafață de 520.00mp (este proprietate privata) pentru care s-a eliberat certificatul dc urbanism nr. I234/64”B” din 20.10.2017 cu valabilitate 24 luni. Terenul este amplasat în zona de profeție a mai multor monumente istorice pentru care s-a prezentat avizul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 339/ZP /2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprob»te anterior Conform PUD aprobat anterior Aviz Arhitect Șefnr. 86 ca 14/4/17.12.2015, aprobat cu II.C.L.S. 2 nr. 19/11.03.2016 (valabilitate 36 luni), în baza prevederilor PLÎZ Sector 2 coroborai cu prevederile Ordonanței nr. 51/2018

 • - "valabilitatea prevederilor documentațiilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism se extinde dc drept pentru acele investiții care au început in timpul perioadei dc valabilitate, până la finalizarea acestora”; - Terenul se încadrează în zona mixtă ’’IM3” - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei dc protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în cure POT 60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General ul Municipiului aprobat cti 1ICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30,12.2018 și H.C.G.M.U. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pol fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H inux. = P+4E; P.O.T. max = 60%; - CIJT. max = 2.5;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția si nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica,

 • - retrageri minime față de limitele laterale -clădirile scmi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela al ăl ura lu ți se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt fa(fl de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care purcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având lățadc cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat,

 • - retrageri minime ra(ă dc limitele posterioare = retragerea față de limita pnsterioară a parcelei va fi egală eu jumăiatc din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = amplasat la aliniamentul străzii, retras cu min. 3,Om față de limita stângă, retras parțial cu min. 3,0m față de limita dreaptă, apoi cuplat pe lungimea calcanului existent către stradă - regim de înălțime P+1E., cu respectarea Codului Civil și conform planului anexai.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,(im țâță de limita posterioare. Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PI ID.

 • - circulații și accese: din strada Brădești conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1646221/09.08.2018 și planului anexul;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T.-60%; CUT =2,5; H. maxim în planul fațadei311,Om; H. maxim=16,0m;

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncscă îmbarc Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.L’.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari, 63 alin. (2) lit. g) din Legeu nr. 350/201) 1 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate iu dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.UD. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilur acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism tir. 1234/64"B” din 11225/18.12.2018

VIZAT spre neschimbare, -SEGRE-TARț—;Comisia I elinică itr Âmrmijnrea Teritoriului șl Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arh Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh Geaigică M1TRACHE. conf.dr.arh. Catălin^SÂRBJZ întocmit: ing. Alexandra LAZĂR/dex.

PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 3) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunîi propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.LJ.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PIJZ S2 -respectiv HCI.S2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.; Nr.Ot,

Cod LMI

jj—r ‘ f

Denumire

2.J___i_____r

Adresa

—A—--

Da are

133B

B-Il-m-B-19C65

*

Str. Lttaanu nr. 25

sfarsttut

sec.XIX

1340

B-n-m-B-19K7

Sa®

Str. Liceana nr. 35

sfârșitul sec. XIX

1341

B-n-m-B-19068

lașa

Str. -ireanu nr. 37

Sfârșitul sec. X*X

4

j 1342

3-lI-m-8-l9Mț

Casa

Str. L leat® nr. 39

sfârșitul sec. XIX !

5

B-H-m-8-1907Q

Casa

ștr. Lisam nr. 40

arlma juni.

1343

sec. XX

-

S0'

S-1Î-.T1-8-1B2I5

Casa

Str. Bradesti nr. 3

începu®! sec. XX

Ș 484

E-ibm-B-18217

Casa

Str. Bradesti nr. 21

inceputu sec. XX


L

_____

MMHBi1