Hotărârea nr. 178/2020

Hotărârea nr. 178 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru depăşirea unei situaţii de dificultate


www.ps2.ro - Strada Chi fistici iilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax; *{4021) 209.62.82

HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Pantelimon nr.225, bl,66, sc.3, parter, ap.87, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată. întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Pantelimon nr.225, bl.66, sc.3, parter, ap.87, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.78210/ 03.06.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.78213/ 03,06.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Pantelimon nr.225, bl.66, sc.3, parter, ap.87, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 34 CA 2/13 din 04.04,2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Tnovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art, 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, mudificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ipdjlîcatățprin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


ca Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ui de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a ..ide Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de AmUiafărc a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lil.„e" și ari. 81 alin. (2) Ut. „i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șnsenua Pantelimon nr.225, hl.66, sc.3, parter, ap.87, Sector 2, București - Deschidere ușă logie ( acces din Șos. Pantelimon), amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în spațiu pentru galerie de artă, în conformitate cu anexele ni. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului
www.ps2.ro - Strada Chiristlglllor nr. 11-13. Toi: *(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TE

Nr. 78213/03.06.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOSEAUA PANTEL1MON NR. 225, BL. 66, SC. 3, PARTER, AP. 87, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, an. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șoseaua Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 3, parter, ap. 87, sector 2 - București avizat sub nr. 34 CA 2/13 din 04.04.2019, propunerea de deschidere ușă logic (acces din Șos. Pantelimon), amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în spațiu pentru galerie de artă, a fost postară pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D, pentru imobilul din - Șoseaua Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 3, parter, ap. 87, sector 2 - București avizat sub nr. 34 CA 2/13 din 04,04.2019, s-au prezentat la dosar acordurile vecinilor și acordul Asociației de Proprietari.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

î VIZAT spre neschimbare, L SECRETAR)


Întocmii: ing. 4/eiwii


CodSADU-Al

www.ps2.ro - Strada Chlristigrilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 2C9.50.00 Fax: *(4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BANISM, CAD

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


^sX^J^uCESȚIONARE TERITORIU

* ----- -


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR z

INWHE Nr..........MO.......

Anul^flZj


IEȘIRE

Ziua..ț. 3.. Luna


Ca urmare a cererii adresate de “11                            cu dorniciliul/scdiul’2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal.........

telefon/iux ........ c-mail .......... înregistrată la nr.                     completată cu nr.                     In

conformitate cu prevederile Legi: nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, SC emite următorul:


AVIZ

Nr. 34 CA 2/13 din 04.04.2019


Pentru Planul urbanistic de detaliu *3} Deschidere ușă logie (acces din Șos. Pantclimon), amenajări interioare ți schimbarea destinației apar tamentului din locuință in spațiu pentru galerie de artă generat de imobilul din Șos. Pantrlinum nr. 225, bl. 66, sc. 3, parter, ap. 87, Sector 2 -București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiatS în P.U.D.: Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 87 situat la parterul blocului nr. 66. sc 3, parter, $as. Pantclimon nr. 225, compus din 3 (trei) camere de locuit și dependințe, precum și terenul aferent apartamentului în suprafața indiviză de 9,16 mp este proprietate privam persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *"*)» proba te anterior: Terenul situat în intravilanul municipiului București se încadrează în I'.T.R, ..M2*1 subzonu mixtă situată în teritorii structurate, cuprinzând bulevarde sau străzi deservite cu transport in comun dc marc capacitate, in care autorizarea construcțiilor este posibilă în baza regulamentului și unde este admisă și recomandată recunversiu funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea dc vitrine spre domeniul public, ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare, singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple elaluje mobile in măsura în care ele nu incomoderiză circulația pictonală, sistemele de protecție împotriva fonului și de închiriere trebuie să fie complet ascunse atunci când magazinul este deschis. Conform Dispoziției Primarului General nr. 1431/2000, lucrările ample de remodelure a fațadelor, acceselor sau spațiilor verzi plantate publice pot fi aprobate numai în condițiile realizării unei documentații de urbanism pnn care să sc justifice și să se demonstreze posibilitatea realizării intervenției urbanistice solicitate, conform Planului Urbanistic General ul Municipiului București aprobat cu HC’GMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUGcu HCGMB nr. 224/15.12 2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predomin ante: locuințe colective, funcțiuni mixtei

II. max = P-H4E, POT. max = 60%;

CUT. max = 3;

 • - retragerea minimă față dc aliniament - Retragerile sau ieșirile Iu nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot ii autorizate cu condiția sa se înscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva

 • ■ retrageri minime față de Umilele latcrale—.clădirile care adăpostesc funcțiuni de inlercs general si locuințe si alcătuiesc fronturi continue prin alipire dc calcanele cludirilor invccinatc vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.00 m. dc la aliniament după care sc vor retrage cel puțin de una din limitele de proprielule putând ajunge astfel pana la max 40,0 m.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare ~ - balcoanele si bov>-rvindowurile dc fațada, deasupra străzii, trebuiesc retrase cu 1,0 m. dc la limita laterala de proprietate. Ele pot fi prelungite pana la limita cu acordul notarial al vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa tic in aceeași linie orizontala- pe străzile cu distanta intre alinierile foludelor sub 10,0 m. se admit balcoane sau bow-wiiiduwuri pe fațade spre strada, numai când depusese alinierea fațadelor cu cel mult 030 m.- proiecția balcoanelor si bow-windowurilur pe lutiida respectiva nu Irehuic sa depașeasca 1/3 din suprafața acesteia.

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele latei nle - pe foțuda principală a blocului, se propune realizarea unui acces direct din exterior de tip acces închis, cu închideri perimetrale și scara interioară pe structură ușoară, sub amprenta balcoanelor dc la etajele superioare care va deservi uparlumentul nr. 87, lără a depăși în proiecție pe verticală volumetria balcoanelor de la etajele superioare, precum și schimbarea destinației In spațiu galerie dc artă; închiderea perimctralâ se va realiza filră a afecta golurile dc aerisire și ferestrele de la subsol. Se va găsi o soluție tehnică astfel încât fundația și elevația de sub placa balconului / logici sc vor executa doar în limita trotuarului de proiecție a blocului, tără afectarea spațiului verde și domeniului public;Acccsul pietonal către spațiu creat se va realiza ps trotuarul de prulecție sau pc o alee cu dale înierhate care va traversa spațiul verde existent numai cu acordul ADP Sector 2.

 • ■ retrageri minime față dc limitele posterioare - ■;

 • - circulații și accese; accesul pietonal se va realiza din Șos. Pantclimon pc trotuarul de gardă fără afectarea spațiului verde sau pc o alee cu dale înierbate care va traversa spațiul verde existent numai cu acordul ADP Sector 2; treptele accesului din exterior se vot proiecta în interiorul logiei / balconului, fără afectarea domeniului public.

 • - echipare tchnico-edilitară: se mențin racordurile apartamentului existent la rețelele tehnico edilitare publice; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități solicitate;

în urina ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 04.(14.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de


Detaliu.

Prezentul aviz este valahii numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschirnbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. cure face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu uri. 63 alin. (2) Iii g) din Legea nr. 350/201)1 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ti folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea acordurilor exprimate ale vecinilor direcți, precum și a Codului Civil. Nu va fi afectat domeniul public Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de conslruirc (DI AC) sc poate Întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocțnai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism m 900/126.,P»Ii,nl8:<J8;20J7, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se luxeuză cu 13,0 ici _ “ - * • "• ------- '■

///

• i ArhitWt -i Și arh. urb; Alina AJi


conform chitanță seria AH nr. 11945/07.03,2019


VIZAT

spre neschimbate, SECRETAR,

——IATU


Comisia Tehnici i


Mircca Silviu C


întocmit: fpg. Alcx

Edipa 1/ Revină/; /

Ș'ef/Scr/iciu, ing. Mar/a 6aRaBAN

.arh. WwlrCOCHHCI, prt»f.dr.arli.


Aniriuiiiircn TcritorluliiLsl Urbanism a Sectorului 2; nrof.dr.arh Fțnrin MACHF.1XIN, prol dr. arii Angelica STAN, prof.dr.alh. i/il». -Earh. Georgică M1TRACHH, conf.dr.arh. Cătălin SARBU.                                                        L. I

AZĂR/4ex.                                                                                    'J

Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 3) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunîi propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.LJ.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PIJZ S2 -respectiv HCI.S2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


ATTPLAN CADASTRAL scara 1:500 aferent imobilului situat in Sos. Pantelimon nr. 225, bl. 66, sector 2, București


Anexa nr,


IE 234675—


J'

i IE 216796

t.vre'rtf'r


LEGENDWa HX.L.S2 nr


LIMITE


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂCIRCULAȚII - DOMENIUL PUBLIC

\\\\\

$


TUDIAT

ACCES DIRECT DIN EXTERIOR. AMPLASARE SCARA SI ÎNCHIDERE LOGIE IN PROIECȚIA BALCOANELOR SUPERIOARE

SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT IN SPAȚIU PENTRU GALERIE DE ARTA

OGPI București, B-dul Expoziției nr 1A, sector 1, București

Dala: 31.05.2017 întocmit: Mihaela Radu '' v

---VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Deschidere ușa logie spre exteriorul blocului - Acces direct din exterior Schimbare destinație apartament în spațiu pentru galerie de artă