Hotărârea nr. 177/2020

Hotărârea nr. 177 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 11/2020


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: >(<1021) 209.60,00 Fax: >(4021) 209.62 02


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Mențiunii nr. 91F, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Mențiunii nr. 91 F, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând;

 • - Raportul dc specialitate nr. 82910/11.06.2019 prezentat dc Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr, 82908/11,06.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Mențiunii nr,91 F, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr, 24 CA 2/2 din 04.04.2019, cinis dc Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării îu cadrul Comisiei Tehnice dc Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr, 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporal1 dc către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art, 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local SuclOx 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea .Regulamemlilui de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a» — - - -

TprițO^țilQL/i de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de R"’’ “ a Teritoriului și de Urbauism a Sectorului 2.


în temeiul ari. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2} Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrai ia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art. I Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Mențiunii nr. 91 F, Sector 2, București - Mansnrdare construcție existentă rezultând locuință - P+M, îu conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul dc reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotilrâita ir. 177

București, 26.U6.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București in ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare fi a fost redactată în 2 (două) exemplare.www.ps2.ro - Strada Cbiristiyiilor nr. 11-13. Tel: *(4021) 2C9.50.00 Fax: *(4021) 209.62.92


------

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TER

Nr. 82908/11.06.2019


TORfcUa SiAD.U.     J?________

la H.C.L.S2

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSUL PARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MENȚIUNII NR. 91F, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.’V’ Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Mențiunii nr. 91F, Sector 2, București avizat sub nr. 24 CA 2/2 din 04.04.2019, propunerea de Mansardare construcție existentă rezultând locuință P+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Strada Mențiunii nr. 91F, Sector 2, București avizat sub nr. 24 CA 2/2 din 04.04.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


pre neschimbate, SECRETAR^ J

A.E.M.
www.ps2.ro • Strada Chiris!tgiilor nr. 11-13. rol; *(4021) 209.60.00 Fax- *(4021) 209.62.62


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I) sector 2,PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

Nr....                  ......

Anul ^2/^


. Lunacu domiciltul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal.........

teleforu'fax ........ e-mail ......... înregistrată la nr.                       completată nr.

nr.                    și nr.                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 24 CA 2/2 din 04.04.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Mansardare construcție existentă rezultând locuință P+M, generat de imobilul din STR. MENȚIUNII NR. 9IF, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Mențiunii, avund un teren în suprafață de totală 199 mp și construcțiile existente Ct cu destinație locuință, suprafața construită la sol 96mp și C2 - anexă, cu suprafața construită la sol 15 mp - identificat cu număr cadastral 237377(contorm extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi r.U.G. - R.I..II. ••♦Japrobale anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aproba1e anterior; lermul se încadrează în IJ.T.R. „I.le" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu ' tără rețele edilitare, în care POT maxim ’60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+lE, respectiv 0,6 pentm regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; in cazul mansardelor se admite o depășire a CIJT proporțional cu suplimentarea ADU cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M B nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.201S și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.201R, conform certificatului de urbanism nr. 1329/119'’M" din 18.09.2018.


Funcțiuni pi edoiniriniitc: locuințe individuale;

 • - H. max. - P+IE;

 • - POT max = 60%;

-CUT max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe uliniumcnt sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile seini-cuplule se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3 0 metri, in cazul în care parcela se învecinează pe arabele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădiiea se va realiza în regim izolat;

• retrageri minime față de limitele posterioare retragerea față de limita postenoară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai inull față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu minim 3,m, conform planului anexat; dreapta: pe limita de proprietate, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras conform planului anexat, supraetajarea pe conturul existent cu păstrarea retragerii; Construcția se va înscrie în cdificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor ti respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. Mențiunii conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1682480/06.12.2018, și planului de reglementări anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor îi racordate la rețelele tehnico edilitare; se voi respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată.

-        P.O.T.=49%, CU 1=0,9, ll.c. = 5,5m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04,04.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz tste valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul uviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dusur, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de lu data emiterii sale pe Inată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism tir. I329/119"M" din 18.09 2018, emis de Primăria Scdonilui2și sc taxează cu 13,0 lei confotm chitanță scria FF nr. 12109/29 01 2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Z'.fĂrliitect

Arlu'urh.Alin


Comisia Tehnică de Aiiirnuiiirea Ieri furi» Ini și Urbanism a Sectorului 2: profdr.artf Fio

Mircca Silviu CI URA. conf dr.arh. Georgică Ml I KACHE, conf.dr.arh Cătălin SÂRpU. [nlocinii iirb Ana-Ema   a MAklNESCU74cx .

Edi(ia [-'Revizia /

VIUIU, ARABAN


MACHEbON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof dr sirii, vfihsjî COCHECI, prof dr.arli.


CcdSADU-AVA


PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 3) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunîi propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.LJ.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCI.S2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Suprafața la sol

96

Suprafața desfasurata pe parcela

161


POT

48.24

CUT

0.81

RMH

P+M