Hotărârea nr. 176/2020

Hotărârea nr. 176 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Reabilitare sistem rutier Șoseaua Colentina nr.63-65 din Sectorul 2 al Municipiului București"romania2019.eu


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.60 00 Fax: +(4021) 209.62 82

HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată. întrunit în ședință ordinară, astăzi. 26.06.2019;

Luând în considerare proieciul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 85371/18.06.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 85362/18.06.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 26 CA 2/4 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar dc către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a .Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modi^cață prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Refiji.laritentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Tetjtoriijliii și dd Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice do Airienajâi^^TDiitoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

SfâiJafliehil ari. 45 alin. (2) lit.„e’s fi art. 81 alin. (2) Ut. „i“. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Bd. Lacul Tei nr, 69A, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective cu spații comerciale/servicii și dotări complementare la parter - S+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre nescliimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifica și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației dc construire.

Art. 4 Planul urbanistic dc detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică București.


integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE IN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 21572001, REPUBLICATĂ

Hotărârea nr. 176

București, 26.06.2019

Prezew Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a /ost adoptată de Consiliul Loctd al Sectorului 2 al Municipiului București tn ședința ordinară din data de 26.062019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicată, cu modi/lcările fi completările ulterioare fi a fost redactată in 2 (două) exemplare


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-


■                            r»>.          ?nfl fi? ft?

Anexa nr.


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘT GESTIONARE TE

Nr. 85362/18.06.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

BD. LACUL TEI NR. 69A, SEC POR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificară prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.201 8;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, București avizat sub nr. 26 C.A 2/4 din 04.04,2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective cu spații comercialc/scrvicii și dotări complementare la parter S+P+2F,, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Bd. Lacul Tei nr, 69A, Sector 2, București avizat sub nr. 26 CA 2/4 din 04.04.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au solicitat lămuriri din partea unor vecini referitor la asigurarea locurilor de parcare, accesul în incintă, utilități. S-a prezentat studiul de însorire din care reiese faptul că se respectă cele minim 2 ore pe zi la solstițiul de iarnă. De asemenea s-a prezentat Avizul Comisiei de Circulații pentru faza de PUD, iar conform acestuia locurile de parcare sunt asigurate la subsolul construcției. S-a transmis solicitanților punctul de vedere al proiectantului.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2601, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitcct-șefromania2019.euPRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECItf ȚAR , ' INTRARE


Ca urmare a cererii adresate dc +D

, cu domiciliul/seditil*2)

Sector 3, București, cod poșLal ......... tclcfon/fax......e-mail.......... înregistrată la nr.

completata cu nr.

și nr.                   in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea


teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sc emite următorul:


AVIZ

Nr, 26 CA 2/4 din 04,04.2019


Pentru Flnnul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective cu spații comerciale/servicii și dotări complementare la parter - S+P+2E, generat de imobilul din Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2. București.


Amplasare, Delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : Amplasamentul studiul, Ibrmal din teren liber de construcții este situai în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane, Slr. Ramuri Tei in suprafață loială de 2.IS8,#i)mp este proprietate particulară conform acte prezentate la dosar.

Prevederi P.IJ.G. - R.I..U. ***)nprob»tc anterior: Terenul se încadrează în U.T.K. „L3a" - subzona locuințelor colective medii cu P<3 - P+-5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate si in afara Perimetrului Central ui Municipiului Ducuresti. în care indicaturii urbanistici udmiși sunt: P.O.T=max 3f)%; C..U.T.-1. în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, ucestca vor li considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor dc construire pentru aceustă subzonă; pentru P+2F,, P.O.T.=niax.45%; C.U.T.’ 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprnhat cu HCGMI3 nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUGcuH.C.G.M.B. nr. 224/15 12.2015 până la 30 12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - II max= P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • ■ CUT max = 1,3,

 • - retragerea minimă iată de aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează în cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucm este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare bună suu cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime față de limitele laterale; clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, in cazul în cure parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

 • - retrageri minime fată de limitele posterioare - retragerea față dc limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.tJ.D. pi opuse:

 • - retrageri minime rață de limitele laterale - retras cu min. 3,Om față de limita stângă in proiecție pe verticală, retras cu mir. 2,Om față de limita dreaptă cu posibilitatea ieșirii în consolă cu balcoane, respectiv drumul de servitute, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat. Prin PIJD s-a reglementat un maxim de edificabil. la faza DTAC construcția sc va retrage față de limitele laterale de proprietate astfel încât se va incadra în indicatorii maximi admiși conform Legii 350/2001, cu respectarea conturului de edificabil.

 • ■ retrageri minime față dc limitele posterioare “ pe limita posteiioară, lăsând posibilitatea cuplării la calcan cu o viitoare construcție pe această limitățeu respectarea acordului notarial al vecinului prezentat la dosar), cu o curte de lumină pe această limită și conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. Ramuri Tei conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1731903/7914 din 09.05.2019 și planului dc reglementări anexai fără afectarea ptoprie lăți lor învecinate;

echipare tehnico-cdilitară toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități


prezentate.

POT-45%, CUT“13, II.maxim în planul fațadei =10,0ni;

Notă: Conturul orientativ al construcțiilor propuse poate suferi modificări, însă acestea se vot încadra in limita cditicabilului maxim menționat și identificat cu linie punctată deculoure roz, conform planșei de reglementări.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare u teritoriului și urbanism din data dc 04.fl4.2019 se avizează favorabil Planul Urbaniștii' de Detaliu.


Prezentul aviz este valahii numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care fiice obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) sc poate întocmi mimai după aprobarea i'.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este yalabilde la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1634/46”L” din 20.11.2018 emis dc Primăria Sectorului 2 srsc t,ixpiză.‘ciî.l3,0 lei conform chitanță seria FJ nr. 7241/21.03.2019,

Arh. urb.^Alin


VIZAT spro noschimbare, SECRETAR,


<’<»misia Tehnică de Amenajarea Tei ituriului și pro'f di aiirVîiGea Silviu CHIR A. conf.3r.arh. Gc<

4cx.Șef/^ș/v , ing. Mam

pmf.jlr.iirh Angelica STAN, prof.dr lilui LXMCHhCI, VEdiția b Revizia 1


Cod SĂDII


AVA


PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 3) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunîi propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.LJ.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCI.S2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


X

NF. pct.

X

Y

1

329817.039

588 S3 7.328

2

329830,883

588503.411

3

329880.599

588482.789

4

329893.638

588500.384

5

329903. S40

588513-032

6

329903.099

S88513.339

329S91.4M

580518*790

5

32.5077*326

50S524.491

9

329862*031

S8S53L1S6

[10

329855.145

588534.062


a

P+4E


SCARA:

1:500

COMPLEMENTARE ACCESE

r.u.u

DATA:

TITLU PLANȘA:

PLANȘA NR.

MARTIE

2019

REGLEMENTARI URBANISTICE; ZONIFICARE FUNCȚIONALA CAI DE COMNUNICATIE , RESTRICȚII TEHNICE

02