Hotărârea nr. 175/2020

Hotărârea nr. 175 - privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului „Grădinița din vacanța mare”


www.ps2.ro - Strada Chlrlstigillor nr. 11-11 Tel: +(4021) 209.00.00 Fax: +(4021) 209.G2.82

HOTAR ÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gureni nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gureni nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 79054/04.06.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul dc informare și consultare a publicului nr. 79055/04.06.2019 întocmit pentru documentația dc urbanism - PUD din Strada Gureni nr. 13, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 23 CA 2/1 din 04.04.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice dc Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei dc Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03,2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Miță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ait. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regul^r^lălufcâl organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriim&^â^«)anism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Arț^aj^ir^^^^oriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin, (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. „i". din Legea nr. 2’5/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic do Detaliu - Strada Gureni nr. 13, Sector 2,

București - Consolidare, extindere și supraetajare locuință - S+P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbarc.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fae parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art,7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ


Hotărârea nr. 175

Bucnrețti. 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost uduptulă de Consiliul Locul a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 26 06.20)9 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/200), republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.
www.ps2 ro - Strada Chiri stIgiilor nr. 11.13, Toi: -*(4021) 200.60 00 Fax: *(4021) 200.62.A2

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TE

Nr. 79055/04.06.2019


’flflftjfogaCiD-LL 3

la H C L.S2 nr./7șfac£ fofl

RAPORT DE INFORMARE ȘT CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA GURENI NR. 13, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin,(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr, 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea’" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2:

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Gureni nr. 13, Sector 2, București avizat sub nr, 23 CA 2/1 din 04.04.2019, propunerea de consolidare, extindere și supraetajare locuință unifamilială - SiPf IEiM, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ns2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Gureni nr. 13, Sector 2, București avizat sub nr. 23 CA 2/1 din 04.04.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD (confirmare de primire), fără observații din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D, ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


r VIZAT

(spre neschitnbare, r SECREȚARl-J

întocmit: ing. Alexandra Lazăr


romania2019.eu


www.ps2.ro < Strada Chiristigiilor nr. 1143. Te»: +(4321) 209.60.00 Fax. *(4021) 209.62.82


? Anexa nr.PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREST CABINET SECRETAR IMIBARE.

IEȘIRE N

Ziua .y.vX Luna......(<%?■.....Anul/^y,,


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTlONÂirETI

ROMÂNIA               I !® h-C.l.S2 nr.

Sector 2 Municipiul București -----“““------------,

Arhilcct-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                   cu domiciliul/scdiul+2) municipiul București, cod

poștal........, sector 3,                                                          telefoii/fax........ ornai!..........înregistrată la nr.

, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urhanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:AVIZ

Nr. 23 CA 2/1 din 04.04.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, extindere și supraetajare locuință unifamilială - S+P+IE+M,

generat de imobilul din STIL GURENI NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI,


Amplasare, delimitare, suprnfnță zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții existenle este siluat în intravilanul municipiului București delimitai de următoarele repere urbane: Str. Gureni și Str. Izvorul Muntelui în suprafață totală 156,0 mp (183,0tnp din măsurători) - identificat cu număr cadastral 204841 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.L1. *”)nprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. “•) aprobate anterior: Terenul se încadrează în li.T.K. „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / Rlră re|ele edilitare, în care POT maxim -60%, CUT udrnis_max. 1,2 pentru Pi IE. respectiv 0.6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condițiu ca aceasta să nu tic o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor sc admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului Ducurești apmhat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15 12.2015 până la 10.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12 2018, conform certificatului de urbanism nr. 1227/56 ”G”din 28.08.2018.


funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max = P+1E;

 • - POT inax 60%.

 • - CUT. max = 1,2:

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc ttmplasuad. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nil lase apurente calcane ale clădirilor Învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile scmi-cuplatc sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită Iu o distanță de ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teien, dur nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri relruse fuță dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale stânga: pc limita stângă, cuplat cu imobilul existent pe această limită; dreapta: retras cu min. 3,0m față de limita dreuplă (slruda Izvorul Muntelui), conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = parțial pe limita posterioară, apoi retras cu inin. 3,Om față de această limită, cu respectarea planului anexat; Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va rclruge asllcl încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza numai din strada Gureni, cu respectarcu avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a l'MB nr. 1687729/13.12.2018 și planului anexat la avizul de circulație.

 • - echipare tehnico-cdilitnră: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentule la dosar și planșa dc rețele edilitare.

-        I’.().T.=6(I%, CUT=1,56 H. =7,Om (în planul fațadei);

Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC (1,2 -»

O, 36= 1,56).

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.04.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată >pre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul

P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în l’.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate eu aii 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. .150/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ti folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construite (DTAC) se puule întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1227/56 ”G”din 28.08.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se Uxea/.ă cl: 13,0 lei conform chitanță scria PF tir. 405947/05.02.2019.


VIZAT

□ pro neschimbare,
SECRETAR,

Comisia TelniicS de Amenajarea Irri tu r iu Iu i și Urbnnism n *

Mire ca Silviu CIIIRA, conf.dr.arh. Gcorgicâ MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin întocmit: mg. Alexandra LAZÂR / 4cx

Edifta // Revizia I


---------------------..■■‘''’-v-                    —---■----------------------info-A

Sectorului 2: prafdr.nrli. Fiqrih’MACHEubN, praf dr. arh Angelica STAN, prof.dr.aiî ■Âr.rk ‘-■«.«u., <șaRh6.                         OPRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 3) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunîi propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.LJ.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCI.S2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


S. Teren

Denumire

S. con 5,/mp

S. desf./mp

S. amenajata/mp

%/teren

POT - L1e

CUT-

L1e

/mp

Sx. existenta

94.57

94.57

0

51.68

S.c. desflntata

33.05

33.05

0

18.06

admis

60

admis P+1E+M

1,56

S.c. propusa P

95

95

0

51.91

S.c. propusa El

119

119

0

0

suprafața construita la sol/suprafata terenului ’IOO

suprafața construita

S.c. propusa M

71.40

7140

0

0

rfesfasurata/suprafata totala

’arcari 2-dale inierb

0

0

29.0

15.85

a terenului

Atei pietonale

0

0

13-2

7.21

Spațiu verde

0

0

45.8

25.03

existent

propus

existent

propus

Total spațiu verde

0

0

64.1

40.87

52

52

0.5

1.56

otal construcție propusa / m/

285.40

285.40

152.1

100.00


tec tiu ne etreda GURENI

BITUAT1E EXISTENTA


sicttune ttrad» GURENI PROPUNERE
REGLEMENTARI URBANISTICE


P.U.D.


U04