Hotărârea nr. 174/2020

Hotărârea nr. 174 - pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 273/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București;

Analizând:

  • - Cererea nr. 78004/26.06.2020 înregistrată la Primăria Sectorului 2 al Municipiului București de către dl. Necula Ciprian Cătălin căsătorit cu dna. Bragă Andreea și dl. Pîrvu Marian căsătorit cu dna. Pîrvu Florina privind încetarea aplicabilității H.C.L.S.2 nr. 73/29.03.2019;

  • - Raportul de specialitate nr. 78131/ 26.06.2020 întocmit de către Direcția de Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 71 CA 6/16 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

  • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

'‘<Ar Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

<AL -/Legea 50/ 1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. (e) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. j) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/ 29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București își încetează aplicabilitatea.

Art. 2 Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei horărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA N1ȚĂ


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinla ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.