Hotărârea nr. 174/2020

Hotărârea nr. 174 - pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 273/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.60 00 Fax: *(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Catrinței nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Catrinței nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 78285/03.06.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 78287/03.06.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Catrinței nr. 19, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 20 CA 1/25 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice dc Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență. Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar dc către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ni-. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și 'Purismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


în temeiul art. 45 alin. (2) lit„,e” și ari. 81 alin. (2) lil. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului voluhii valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Catrinței nr. 19, Sector 2, București - Construire locuință unifamiliaia - P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art, 7 Prezenta hotărâre sc publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR 215/2001, REPUBLICATĂ

H(ilărân.a nr. 174

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre con/ine un număr tle 6 pagini, inclusiv anexele, și « fost uduptaiu de Consiliul Local al Sectorului 2 a!

Municipiului București in ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (doua) exemplare


www.ps2.ro ■ Strada Chirlsliglilor nr. 11-13. Tel: *(4021) 209.60.90 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TI

Nr. 78287/03.06.2019

RÎ¥Wftrz!lS.A.D_IL 3

laH.CX.SSnr./T^


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CATRINȚE1 NR. 19, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului dc organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Calrinței nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr. 20 CA 1/25 din 13.02.2019, propunerea dc construire locuință unifamilială — P+IE+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Catrinței nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr 20 CA 1/25 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii dc pe toate laturile parcelei cc a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei. Conform declarației prezentată de proprietar, acesta se obligă să îndeplinească orice măsuri s-ar impune conform legislației în vigoare, se exonerează Primăria Sectorului 2 în cazul ivirii unor litigii. De asemenea s-a rezolvat acordul vecinului din stânga pentru cuplarea la calcan.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

I VIZAT spre neschlmbare,

SECRETAR, _i
DIRECȚIA URBANISM, C. tromania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chîrîstigiilor nr. 11-13. Tel; + (4021) 209.60.00 Faur +(4021) 209.62.62

D^n^ferttESTIONAR^TERITORIU   j

la H.C.LS2                    '


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETARn

Intrare. Nr........2^........«.

,E?'^ &

Ziua./.J. Luna......LZw..... Anuty'CT.rr


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul [luciirețti

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                             cu domiciliu1'sediul*2) municipiul București, cod poștal

.........sector 1,                                                               telefon/fax........ e-mail ..........înregistrată Iu nr.

completata nr.                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 20 CA 1/25 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire locuință imifamilială - P+1E+M, generat de imobilul din STR. CATRINȚEI NR, 19, SECTOR 2, HlJCUREȘTl.

Amplasare, delimitare, suprnfațn zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat formal din teren și construcție, este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Catrinței, având un teren în suprafață de totală 345,50 mp (conform actelor de proprietate 344,60mp) și construcțiile existente CI cu destinație locuință, suprafața construită la sol 77mpși C2 - anexă, cu suprafațn construită la sol 17 mp - identificat cu număr cndnstral 236765 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică,

Prevederi P.C.G. - R.I.1J. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.I..II. 44-)aprobate anterior: lemnul se încadrează în l.'.T.B. „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POP maxim =60%, CUT admis=max 1,2 pentru P+IE, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă niunsardarc ci să sc înscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional eu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HUOMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUGeu H.C.O.MD. nr. 224/15.12.2015 până la 3O.I2.2O1S și ll.C.G M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1142/115”C" din 06.08.2018.

Funcțiuni predominante; loruințe individuale;

■ II. max. =P+IE;

 • - POT max - 60%;

 • - CUT. max = 1,2 (Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade: în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC);

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominunte existente pe strada pe care sc amplasează, In cazul in care sunt retrase de la uliniumcnt acest lucru este pasibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate iii stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime liiță dc limitele laterale clădirile semi-cuplale se vor ulipi de calcanul clădirii de pe parcela alălurată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înfilțiitieu Iu cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, in cazul in care parcela se învecinează pe arabele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime țață dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: amplasat pe limita stângă (cu ti curte <ie lumină pe această liriiilă); dreapta: retras cu niin. 3,0tn, cu posibilitatea realizării unor balcoane, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retras cu min. 7,9 m, cu posibilitatea realizării unor balcoane, cu respectarea planului anexat; Construcția se va înscrie în edificubiIui maxim admis prin PUD și se va retrage aslfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesul nuto sc va realiza din str. Catrinței.

 • - echipare tehnico-cdililară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizjcle de utilități prezentate ia dosar și planșa de rețele edilitare semnată de specialist atestat Rl IR.

-        P.O. T.=45,0%, CUT=1,2, H maxim în planul fațadei=7,()m; (Se admite tnaiisardarea construcțiilor existente cu

condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; in cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.’, rezultând un CUT = 1,56) In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numui împrennă cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Flitboratoiul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr ,350/2001 plivind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este nn aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U.D. cu tespecUtreu avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor de urbanism nr. 1142/115”C” din 06.08.2018, emi

acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sule pc toată durata de valabilitate a certificatului s de Primăria Sectorului 2 si se li’ VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR, __ ComlsiaTetihică de Aiiienaiarra l'rritorlu 1.


RABAN


sl Urbanism a Sc<

MfTCSTSnvttTCHlRATccnf dfâfliTGS^mnTK'Ă'CflE, confdr. întocmit: urb. Ana-EmanuelaMARlNESCU /4ex.


W> 1/Revizia 1                                                                                                     Ccd SADE' - AVA

PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 3) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunîi propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.LJ.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PIJZ S2 -respectiv HCI.S2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN URBANISTIC DE DETALIUSTRADA CATRINȚEI NR. 19 SECTOR 2 BUCUREȘTI


ZONEI STUDIATE

PU.D. ^nexa                 .

—— ETATE

LOCUINȚE IND vlBlîĂ’&LS2


Profil transversal A-A

Str. Catrinței - profil existent si menținut rT3 SCARA 1:200


>/

nfe

>■        <4

V njc .


BILANȚ

Steren = 345,00


Sconstruita Ssp. verde Scîrculatii TOTAL


mp

%

150,00

43,48

69,00

20,00

126,00

36,52

345,00

100%


atrinței, Nr. 19


IE 216997


rv'ț

ie cohrgn.-iresti. -?i b


Hpropus la cornișa = 7,00m

SC etaj 1 = 154mp

SC mansarda = 87mp Sdesfasurata totala = 391 mp *Locuinta individuala

‘Parcarea se va rezolva in incinta cf. HCGMB nr. 66/2006

‘Spațiu verde 30% din care 20% va fi pe teren vegetal


INDICATORI URBANISTICI conf. El.D.

45,0%

1,2

P+1E+M


POT propus CUT propus RH propus

Hpropus la cornișa 7,Om


conf. P.U.G.

60,0%

1,2

P+1E+M/

7,Om f


Ins catar de coordonate puncte pc contur

Sistem de proiecție : Slcreng rafie 1970

IM.

1- (m)

N(m)

1

591601.236

330543 722

2

591593.428

330G37 692

3

591572.354

330664 491

4

591580.595

330670 802

5

591591.052

330557 083

Supta

ala loiala mavurui.i ■= 345 mp

Supru tata dm ud 345 mp


VIZAT spre ncschlmbare, SECRETAR.


PI. 4