Hotărârea nr. 173/2020

Hotărârea nr. 173 - pentru  aprobarea proiectului «Închiriere ,,Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti»


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021J 209.60 00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Periș nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Periș nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

— Raportul de specialitate nr. 78202/03.06.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 78207/03.06.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Periș nr. 15, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 12 CA 1/12 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consnltării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere dc Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


1 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04,2016 privind aprobarea ț£dgdlamcntului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a " K oriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de \menajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) lit. „i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Pcriș nr. 15, Sector 2, București - Locuință individuală - S+P+1E, garaj și foișor, în confonnitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art, 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Scctonilui 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotirărea nr. 173

B ii cu re ști, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București In ședința ordinară din data de 26.06.20/9 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 2/5/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.www.ps2.ro * Strada Cliiristiyiilor nr. 11*13. Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: *<4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TEI

Nr. 78207/03.06.2019
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA PERTȘ NR. 15, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile dc amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

- Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Periș nr, 15, Sector 2, București avizat sub nr. 12 CA 1/12 din 13,02.2019, propunerea de edificare locuință individuală - S+P+l E, garaj și foișor, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul câ în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Periș nr. 15, Sector 2, București avizat sub nr. 12 CA 1/12 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișai la teren). S-au primit observații din partea unui vecin. Conform declarației prezentată dc proprietar, acesta se obligă să îndeplinească orice măsuri s-ar impune conform legislației în vigoare.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


VIZAT

spre neschimbare, ȘECREȚARi-J

fnlucmil: mg. AleMindrăTazar


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel. *(4021) 209.60. CD Fax; *(4021) 200.62 62

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECREȚAi 1ÎȘȘABL Nr.........J

Ziua ./.rr.. Luna ....fc.Zr...


Ai MXS W.           /

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTK5NĂKLTrRl IUR1U---

Ui C.L.Sî iw.
ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                                 cu doniiciliul/scdiul*2) municipiul

București, cod poștal........, sector 2,                                       , telefon/fax........ e-inail.......... înregistrată la

nr.                  completată cu nr              în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 12 CA 1/12 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință individuală - S+l’+IE, garaj și foișor, generat de imobilul din STR. PERIȘ NR. 15, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Periș în suprafață totală de 499,0 mp (506,0rnp din măsurători) - identificat cu număr cadastrul 214386 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.I..IJ. ***)*prohate anterior Prevederi P.U.G. - H..L.U. **“)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu i tSrfi rețele edilitare, tu care POT maxim =60%. CIJT admis=nnax. 1,2 pentiu P+IE, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansarda re a construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă rnan surd an: ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire u CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUGcu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.D. nr. 877/12 12.20 IR, conform certificatului de urbanism nr. 1019/118 ’ P ’din 11.07,2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale:

• H. max. = P+1E;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max= 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in cure sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile snin-cuplale se vor alipi dc calcanul clădirii dc pc parcela alăturată ți se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la corniță în punctul cel mai înalt față de teren, dat nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care pareelu se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- retrageri minime față de limitele posterioare - retragere* față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la comiți, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, tiroqusc:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: Construcția locuință - S+P+IE va fi retrasă cu min. 3,2m față dc limita stângă; Foișorul va păstra o retragere de min. 2,Om față de limitele laterale, dreapta: pe limita dreaptă, apoi retras cu min. 2,(lnt față de această limită, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = parțial pc limita posterioară (anexă), cu respectarea planului anexat; Construcțiu se va înscrie în edificabilul maxim admis prin 1’1 JD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza numai din strada Periș. cu respectarea avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a l’.VIB nr. 1703312/'O5.02.2019 și planului anexat la avizul de circulație.

 • - echipare tehnico-edilitnri; toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

-       P.O.T.=60%, CUT-1,2 H. =7,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urhanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschinibare. Elaboratorul și beneficiarul P.tJ.D. răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitate* înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completunle ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D cu respectarea aviz.elor prezentate la dosar, precum și u Codului Civil. Documentația tehnică pentm autorizarea executării lucrărilor de construire țDTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P U D. și cu obligativitatea respectării îritocmui a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1019/118 "P"din 11.07.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se (axează cu 13,0 Ici conform chitanță seria FF nr. 2107/25.01.2019.

— VIZAT spre neschimbare.

SECRETAI .RABAN


___________________ enniarra't’eritnrinlui si Urbanism » SeetBmtuldltrfpf dmlrh. ftorin mXcUEPON. prof. drarh:Angelica S't’ANfprnTdr.ărK Vnt.fl COCHECf; pfbfdt.ăth; ‘ Miroea Silviu CHlRA.tbnfdr arh. Georaic         CHE, conf.dr.arh Călăliii SAtțțUț.


Comisia Tehnică deîntocmit: ing. AleiagjlrJțP^; Edl/la 1/Cod S ADU- AVA


PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 3) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu dale privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunîi propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.LJ.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Sc va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arh itectu l-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCI.S2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLANȘĂ REGLEMENTARI -ZONIFICARE FUNCȚIONALA

1 __
•   /    '        J'    •

/ y

-*‘T'

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA


NUME

SEMNATJfW