Hotărârea nr. 173/2020

Hotărârea nr. 173 - pentru  aprobarea proiectului «Închiriere ,,Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti»

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului «închiriere ,, Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București»

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului «închiriere ,,Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București»;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 71764/25.06.2020 întocmită de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 78833/29.06.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Amendamentul executivului nr. 2761/30.06.2020;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

'Având în vedere reglementările cuprinse în:

U- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și ^Completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 492/17.09.2019 privind darea în administrare Consiliului Local Sector 2, a imobilului, Teatrul de Vară, situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/18.07.2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/31.10.2019;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 314/2019 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu" a imobilului „Teatrul de Vară" situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, București;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă proiectul «închiriere ,,Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București» desfășurat de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.2 Se aprobă prețurile și modalitatea de stabilire a acestora pentru închirierea ocazională a „Teatrului de Vară”, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Managerul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA^N’IȚĂ

Hotărârea nr. 173

București, 30.06.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H C.L.Sector 2 nr. 173/30.06.2020

LISTĂ PRETURI

pentru închiriere „Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București

NR.

CRT.

PROFIL ACTIVITATE

PREȚ/ ZI DE EVENIMENT 9

1

Evenimente la care se vând bilete

10% din biletele vândute

2

Evenimente politice, conferințe, promovare de produse/ servicii, fără vânzare de bilete'5")

4 lei/ loc

3

Evenimente culturale, artistice și educative, fără vânzare de bilete

Colaborare de tip parteneriat

O „Teatru de vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București are o capacitate de 3000 de locuri pe bănci dispuse în jurul scenei. Prețul închirierii va fi stabilit pentru ocuparea în proporție de 100% a locurilor, indiferent de numărul efectiv de participanți.

“) în cazul în care prin acte normative este restrâns numărul total de participanți pentru evenimente în aer liber, se va avea în vedere costul privind capacitatea totală permisă de lege.


VIZAT spre neschimbare L_^RETAR__